• No results found

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD"

Copied!
23
0
0

Full text

(1)

PM Geoteknik, för framtagande av kontrollprogram

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

2016-10-04

(2)
(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OBJEKT ... 4

1.1 ALLMÄNT ...4

1.2 SYFTE ...4

2 UNDERLAG ... 4

3 STYRANDE DOKUMENT ... 5

4 MARKFÖRHÅLLANDEN ... 5

4.1 TOPOGRAFI ...5

4.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN ...5

4.3 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ...5

5 HÄRLEDDA VÄRDEN ... 6

6 BERÄKNINGAR, BROTTGRÄNSTILLSTÅND ... 7

6.1 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS ...7

6.2 MATERIALPARAMETRAR ...7

6.3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ...7

6.4 UTFÖRDA STABILITETSBERÄKNINGAR OCH RESULTAT ...8

7 REKOMMENDATIONER ... 10

Bilagor

Bilaga 1 Härledda värden

Bilaga 2 Utförda stabilitetsberäkningar

(4)

1 OBJEKT

1.1 ALLMÄNT

På uppdrag av Trivselhus AB har Tyréns AB upprättat föreliggande PM Geoteknik för redovisning av utförda beräkningar utförda för framtagande av kontrollprogram för Sjöåkra 1:23 m fl.

Trivselhus AB avser att exploatera området vid Sjöåkra gård, i östra delen av Bankeryd, se Figur 1.1 nedan. Inom området planeras i dagsläget ca 30 villor i 2-3 våningar samt ett flerbostadshus i 6 våningar.

En översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan samt en erosionsutredning har utförts av Sweco. I Swecos utredning redovisas områden närmast släntkrön mot Vättern, Lillån samt ravinen (sydöst om området) som ej får belastas ur stabilitetssynpunkt. För att tidigt upptäcka om släntfot och släntkrön förskjuts eller att strandplanet sänks har ett kontrollprogram tagits fram för övervakning av slänten och strandplanet mot Vättern samt slänterna ner mot Lillån i nordväst och ravinen i sydost.

Figur 1.1. Översikt. Källa: http://karta.jonkoping.se 1.2 SYFTE

Föreliggande PM Geoteknik har tagits fram för att redovisa utförda stabilitetsberäkningar för framtagande av kontrollprogram för Sjöåkra 1:23 m fl.

Utförda beräkningar har syftat till att visa vad som behöver kontrolleras samt ge underlag vid framtagande av larmgränser i kontrollprogrammet.

2 UNDERLAG

Underlag till föreliggande PM har varit:

(5)

PM Geoteknik, Sjöåkra Gård, Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan, upprättad av Sweco, daterad 2013-08-29, beställare Trivselhus AB.

PM Undersökning av erosion längs Sjöåkra gård, upprättad av Sweco, daterad 2013-08- 29, beställare Trivselhus AB.

3 STYRANDE DOKUMENT

Styrande dokument vid framtagande av föreliggande PM har varit:

Rapport 4:2010, ”Tillståndsbedömning/ klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar”

 BFS 2015:6 EKS 10, Boverkets författningssamling

 TK geo 13

4 MARKFÖRHÅLLANDEN

Planområdet utgörs och omges av före detta åkermark som nu är övervuxen med gräs och blandskog. I södra delen av planområdet finns en större asfalterad yta som fungerat som parkeringsplats. Området är idag bebyggt med ca 10 byggnader i 1-2 plan.

4.1 TOPOGRAFI

Planområdet är till största del relativt plant med nivåer mellan +99,7 och +105,1. Undantaget är områdena i nordväst ner mot Alkärret och Lillån, bäckravinen i sydost och sluttningen ner mot Vättern i nordost.

4.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

De geotekniska förhållandena är likartade i slänterna ner mot Lillån och Vättern. Nu utförda hejarsonderingar visar på en jord med låg relativ fasthet översta metern i jordprofilen. Därunder visar sonderingarna på en jord med hög till mycket hög relativ fasthet ner till nivån +93,5.

Mellan nivåerna +93,5 och +90,5 minskar antalet slag per 0,2 m och övergår till en jord med, till stora delar, medelhög relativ fasthet. Jorden med en medelhög relativ fasthet antas utgöras av lermorän utifrån tidigare utförda skruvprovtagningar. Lermoränen överlagras av sand till största del med undantag av ett ytligt lager av sandig mulljord. Under lermoränen har en lerig siltmorän konstaterats i tidigare utförda undersökningar. Nu utförda hejarsonderingar har stannat på nivån +90 och +91 där de stoppat mot sten eller block alternativt ej kunnat neddrivas ytterligare med för metoden normalt förfarande.

I området ner mot bäckravinen i sydöst har tidigare utförda undersökningar visat på en jord med låg relativ fasthet ned till 2 m djup. Mellan 2 och 8 m djup har jorden en till största del hög relativ fasthet. På 8 m djup, motsvarande nivån +96,5, har ett skikt med låg relativ fasthet konstaterats med en tjocklek på ca 2 m. Lagret med låg relativ fasthet har antagits bestå av silt.

Sonderingarna har stannat på nivåer mellan +94 och +97 utan att kunna neddrivas ytterligare med för metoden normalt förfarande.

För mer information om geotekniska förhållanden baserade på tidigare utförda undersökningar hänvisas till PM Geoteknik, Sjöåkra gård, Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan, se rubrik 2.

4.3 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Ett grundvattenrör av stål har installerats i punkt 42, i norra delen av området, för

nivåbestämning av den fria vattenytan. Grundvattenröret har lodats vid ett tillfälle skilt från installation (8/9-2016), 22/9-2016. En vattenyta observerades på 3 meters djup under markytan, vilket motsvarar nivån +96,5 (RH 2000).

Vid tidigare utförda undersökningar har ett grundvattenrör installerats vid släntkrön ner mot Lillån. Vid mätning 2013-04-26 låg grundvattenytan 6,5 m under markytan, vilket motsvarar

(6)

nivå +93,2. Vid mätning 2013-08-21 var grundvattnet torrt ned till +93,1. Vattennivåer har i tidigare utredning även observerats i öppna skruvprovtagningshål i närheten av ravinen. Här låg vattenytan vid undersökningstillfället (2012-04-27) på 3,5 m djup respektive 1,3 m djup, vilket motsvarar +100,8 respektive +99,7. I ett öppet skruvprovtagningshål i närheten av slänten ner mot Vättern, öster om detaljplaneområdet, var hålet torrt ner till 4,5 m djup, motsvarande nivån +100,3 (2013-04-15).

Vättern är reglerad, enligt gällande vattendom är medelvattennivån +88,78 (RH 2000).

Karaktäristisk data för lägsta lågvatten i Vättern är enligt SMHI (för tidsperioden 1940-2000) +88,20.

Det skall förväntas att grundvattennivåerna varierar med Vätterns nivå, årstid och nederbördsförhållanden.

För mer information om geohydrologiska förhållanden baserade på tidigare utförda

undersökningar hänvisas till PM Geoteknik, Sjöåkra gård, Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan, se rubrik 2.

5 HÄRLEDDA VÄRDEN

Härledda värden på friktionsvinkel från nu utförda hejarsonderingar framgår i Figur 5.1 nedan.

Härledda värden på friktionsvinkel samt E-modul redovisas i Bilaga 1.

Figur 5.1. Härledda värden från utförda hejarsonderingar 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

Nivå [RH2000]

ϕ [°]

Friktionsvinkel

HfA 41 HfA 42

(7)

Valda härledda värden har tagits fram genom sammanvägning av resultatet från nu utförda undersökningar, tidigare utförda undersökningar samt empiri. De valda värden som använts vid utförda stabilitetsberäkningar redovisas i Tabell 6.1 och 6.2 nedan.

6 BERÄKNINGAR, BROTTGRÄNSTILLSTÅND

Utförda stabilitetsberäkningar med ingående parametrar presenteras nedan.

6.1 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS

Stabilitetsberäkningar har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2).

6.2 MATERIALPARAMETRAR

Valda värden på materialegenskaper som använts vid utförda stabilitetsberäkningar har tagits fram med hjälp av sammanvägning av nu utförda undersökningar, tidigare utförda

undersökningar samt empiri. Materialegenskaper presenteras i Tabell 6.1 och 6.2 nedan.

Tabell 6.1 Materialparamerar, sektion 1,3 och 7

Jordmaterial Tunghet

[kN/m3] Friktionsvinkel

[°] C´

[kPa]

sandig Mulljord, saMu 16 (8) 28 -

Sand 1, Sa 1 18 (10) 32 -

Sand 2, Sa 2 18 (10) 37 -

Lermorän 21 (11) 32 3

lerig siltig Morän 20 (11) 38 -

Tabell 6.2 Materialparamerar, sektion 6

Jordmaterial Tunghet

[kN/m3] Friktionsvinkel

[°] C´

[kPa]

mullhaltig Sand 17 (9) 30 -

Sand 1, Sa 1 18 (10) 32 -

siltig Sand 17,5 (9,5) 37 -

Silt 21 (11) 30 -

Fyllning 19 (12) 37 -

Grundvattenytan som ansatts i utförda beräkningar har antagits med hänsyn till rådande topografi samt utförda undersökningar. Antagna nivåer bedöms vara dimensionerande nivåer.

I sektion 1 ansattes grundvattenytan i beräkningen till ca 3 m djup under markytan (+93,7) vid släntkrönet och på ca 2 m djup under markytan i läget för detaljplanen.

I sektion 3 ansattes grundvattenytan i beräkningen till ca 5 m djup under markytan (+100) vid släntkrönet och på 1,5 till 2 m djup under markytan i läget för detaljplanen.

En känslighetsanalys har även utförts i denna sektion där beräkningar utförts efter att grundvattenytan höjts 1 m vid släntkrön.

I sektion 6 ansattes grundvattenytan till ca 1,3 m under markytan på ca nivå +103 vid släntkrön och i sektion 7 ansattes grundvattenytan till ca 3,5 m djup under markytan (+96,5) vid

släntkrönet och på ca 2 m djup under markytan i läget för detaljplanen.

6.3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Vid utförda beräkningar har programmet Geostudio 2012 version 8.0.10.6504 använts.

Beräkningarna har utförts med totalsäkerhetsanalys enligt IEG Rapport 4:2010,

”Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar”, likt tidigare utförd utredning.

(8)

Huslaster i föreslagen detaljplan har antagits till 10 kPa per våningsplan och trafiklasten på planerade lokalgator har ansatts till 10 kPa.

Vid utförda beräkningar har vattennivån i Vättern samt Lillån antagits till +87,98, vilket motsvarar 0,8 m lägre än MW och ca 0,2 m lägre än LLW.

För att uppnå säkerhetsklass 2 i dränerad analys ska säkerhetsfaktorn F ≥ 1,3.

I beräkningarna där glidytor med låg säkerhet (F < 1,0) har fått rasa, har antagits att rasmassorna till största del sköljts bort för att symbolisera värsta fallet.

6.4 UTFÖRDA STABILITETSBERÄKNINGAR OCH RESULTAT

Stabilitetsberäkningar har utförts i 4 sektioner från detaljplaneområdet, 2 sektioner ner mot Vättern (sektion 1 och 3), 1 sektion ner mot ravinen i sydöst (sektion 6) och 1 sektion ner mot Lillån i nordväst (sektion 7) enligt Figur 6.1 nedan.

Figur 6.1. Sektioner för utförda stabilitetsberäkningar

Resultaten från utförda beräkningar presenteras i Tabell 6.3 nedan samt i Bilaga 2.

(9)

Tabell 6.3. Resultat av utförda stabilitetsberäkningar

Sektion Beskrivning F F för gliytor

som berör detaljplane- området

Avstånd mellan glidytor med F<1,3 och detaljplan

Bilaga

1 Befintlig slänt, Nuvarande

planförslag 1,31 >2,8 ca 47 m 2-1

3 Befintlig slänt, Nuvarande

planförslag se

Bilaga >1,6 ca 9,5 m 2-2

3 Glidytor med låg säkerhet har rasat,

Nuvarande planförslag 1,12 >1,54 ca 8,5 m 2-3

3 Glidytor med låg säkerhet har rasat, Nuvarande planförslag

Gw-ytan 1 m högre vid släntkrön

1,01 >1,47 ca 5 m 2-4

3 Glidytor med låg säkerhet har rasat, Nuvarande planförslag

Strandplanet sänkt 1 m

1,12 >1,46 ca 6 m 2-5

3 Glidytor med låg säkerhet har rasat, Nuvarande planförslag

Strandplanet sänkt 2 m

1,06 >1,39 ca 3,5 m 2-6

6 Befintlig slänt, Nuvarande

planförslag 1,15 >1,5 ca 5 m 2-7

6 Befintlig slänt, Nuvarande planförslag

Bäckbotten sänkt 0,5 m

Släntfot indragen 0,5 m åt nordväst

1,16 >1,4 ca 4 m 2-8

6 Befintlig slänt, Nuvarande planförslag

Bäckbotten sänkt 1 m

Släntfot indragen 0,5 m åt nordväst

1,03 ca 0,5 m 2-9

7 Befintlig slänt, Nuvarande

planförslag se

Bilaga ca 26 m 2-10

7 Glidytor med låg säkerhet har rasat,

Nuvarande planförslag 1,14 >2,2 ca 25,5 m 2-11

Höjdkurvorna genom sektion 1 tyder på att slänten ner mot Vättern tidigare har rasat i omgångar. Slänten har idag en släntlutning på omkring 1:1,5 och står stabilt i befintligt läge.

Erosion vid släntfot skulle kunna påverka lutningen på slänten, vilket i sin tur kan medföra ytterligare ras. Avståndet mellan detaljplan och området där glidytor har en säkerhetsfaktor underskridande 1,3 är idag omkring 47 m.

Sektion 3 ligger idag med en släntlutning på omkring 1:1. Utförda beräkningar visar på glidytor underskridande F < 1,0, vilket innebär att små lokala ras inträffar i stabilitetsberäkningarna.

Dessa glidytor har i beräkningarna fått rasa. Efter ett antal ras, när den mest kritiska glidytan har en säkerhetsfaktor F > 1,1, har slänten ansetts ”stabil”. Beräkningarna visar på att slänten strävar efter att ligga med en lutning omkring 1:1,5. Avståndet mellan detaljplan och området där glidytor har en säkerhetsfaktor underskridande 1,3 uppgår till ca 8,5 m efter att slänten lagt sig i en lutning omkring 1:1,5. Beräkningarna där strandplanet sänkts 1 respektive 2 m, medför att avståndet mellan detaljplan och området med glidytor underskridande 1,3 minskas till 6

respektive 3,5 m. Det finns även risk för att släntfoten flyttas (dras in) åt sydväst i samband med ev framtida erosion. En flytt av släntfot kan antas innebära att avståndet mellan glidytor med F<1,3 och detaljplan minskas med lika mycket.

Grundvattenytan har i en beräkning, i sektion 3, höjts med 1 m vid släntkrön. Denna justering innebär att avståndet mellan detaljplan och området där glidytor har en säkerhetsfaktor underskridande 1,3 minskade med drygt 3 m. Denna höjning känns inte realistisk, men är bra att ha i åtanke vid införandet av larmgränser i kontrollprogrammet.

Slänten ner mot ravinen i sektion 6 är enligt utförda beräkningar ”stabil” där F > 1,1. Detta innebär att inga initialskred förväntas. Avståndet mellan detaljplan och glidytor med F < 1,3 är

(10)

omkring 5 m för befintlig slänt. Beräkningar har utförts med 0,5 respektive 1 m djupare bäckfåra i ravinen. Släntfot har även dragits in 0,5 m åt nordväst. Beräkningarna visar på att avståndet till detaljplan minskas från 5 m till 4 m respektive 0,5 m.

Beräkningar har även utförts ner mot Lillån i sektion 7. Likt sektion 3 visar beräkningarna för befintlig slänt mot Lillån på glidytor med en säkerhetsfaktor underskridande F < 1,0. Dessa glidytor har tillåtits rasa. Avståndet mellan detaljplan och glidytor med F < 1,3 är då ca 25,5 m.

7 REKOMMENDATIONER

I sektion 1, ner mot Vättern, visar utförda beräkningar på att avståndet mellan detaljplan och glidytor med F < 1,3 är ca 47 m. Detta avstånd känns betryggande. Dock föreslås sektionen hållas under viss uppsyn på grund av dess utsatta läge med avseende på erosion.

I sektion 3, ner mot Vättern, står slänten idag i lutning ca 1:1. Beräkningarna visar på att slänten strävar efter att lägga sig i ca lutning1:1,5. Anledningen till dagens branta lutning är med stor sannolikhet vegetationen i slänten som har en armerande effekt. Kontroll av släntgeometrin via inmätning samt besiktning av vegetationen och ev nya ras i slänten rekommenderas.

I sektion 6, ner mot ravinen, visar utförda beräkningar på att avståndet mellan detaljplan och glidytor med F < 1,3 påverkas mycket av bäckfårans djup. Kontroll av släntgeometrin samt bäckfåran via inmätning rekommenderas.

I sektion 7, ner mot Lillån, visar utförda beräkningar på att avståndet mellan detaljplan och glidytor med F < 1,3 är ca 25,5 m. Detta avstånd känns betryggande då erosionen i Lillån förväntas ske i långsam takt. Dock bör även slänten ner mot Lillån ges viss tillsyn.

(11)

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

Nivå [RH2000]

ϕ [°]

Friktionsvinkel

HfA 41

HfA 42

(12)

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nivå [RH2000]

E [MPa]

Elasticitetsmodul

HfA 41

HfA 42

(13)

Sa 1 saMu Sa 2

Lermorän

lerig Siltmorän Phi': 28 °

Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 16 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 2 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 37 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Lermorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 3 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Name: lerig Siltmorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 38 ° Phi-B: 0 °

Huslast 20 kPa

Gräns för detaljplan

Glidytor som når gränsen för detaljplan har en F>2,8

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-10-05 File Name: sek 1.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

Vättern LLW +87,98 uppfyllnad

10 kPa F = 1,31

E le v a ti o n

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

Bilaga 2-1

(14)

Sa 1

Sa 2

Lermorän

lerig Siltmorän saMu

Phi': 28 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 16 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 2 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 37 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Lermorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 3 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1 Name: lerig Siltmorän

Vättern LLW +87,98 Huslast 20 kPa

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-28 File Name: sek 3.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

ev fyllning 10 kPa

Gräns för detaljplan

Glidytor som när gränsen för detaljplan har en F >1,6

Gräns för glidytor med F < 1,0

Gräns för glidytor med F < 1,3

E le v a ti o n

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

(15)

Sa 1

Sa 2

Lermorän

lerig Siltmorän saMu

rasmassor Phi': 28 °

Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 16 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 2 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 37 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Lermorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Name: lerig Siltmorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 kN/m³ Cohesion': 0 kPa

Vättern LLW +87,98 Huslast 20 kPa

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-28

File Name: sek 3 efter ras.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

uppfyllnad 10 kPa

Gräns för detaljplan

Glidytor som når gränsen för detaljplan har en F > 1,54

säkerhetsfaktor har rasat

F = 1,12

Gräns för glidytor med F < 1,3

Phi': 30 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Bilaga 2-3

(16)

Sa 1

Sa 2

Lermorän saMu

rasmassor Phi': 28 °

Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 16 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 2 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 37 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Lermorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1 Name: lerig Siltmorän

Vättern LLW +87,98 Huslast 20 kPa

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-28

File Name: sek 3 efter ras höjt gw.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

uppfyllnad 10 kPa

Gräns för detaljplan

Glidytor som når gränsen för detaljplan har en F > 1,47

Gw-ytan 1 m högre vid släntkrön

F = 1,01

Gräns för glidytor med F < 1,3

Phi': 30 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Bilaga 2-4

(17)

Sa 1

Sa 2

Lermorän

lerig Siltmorän saMu

rasmassor Phi': 28 °

Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 16 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 2 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 37 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Lermorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Name: lerig Siltmorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 38 °

Vättern LLW +87,98 Huslast 20 kPa

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-28

File Name: sek 3 efter ras sänkt strandplan.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

uppfyllnad 10 kPa

Gräns för detaljplan

Glidytor som når gränsen för detaljplan har en F > 1,46

-Strandplanet sänkt 1 m

F = 1,12

Gräns för glidytor med F < 1,3

Phi': 30 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

E le v a ti o n

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104

Bilaga 2-5

(18)

Sa 1

Sa 2

Lermorän saMu

rasmassor Phi': 28 °

Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 16 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 2 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 37 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Lermorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1 Name: lerig Siltmorän

Vättern LLW +87,98 Huslast 20 kPa

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-28

File Name: sek 3 efter ras sänkt strandplan2.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

uppfyllnad 10 kPa

Gräns för detaljplan

Glidytor som når gränsen för detaljplan har en F > 1,39

-Strandplanet sänkt 2 m

F = 1,06

Gräns för glidytor med F < 1,3

Phi': 30 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

E le v a ti o n

90 92 94 96 98 100 102 104 106 108

Bilaga 2-6

(19)

Fyllning

muSa Sa 1

siSa

Si siSa Phi': 30 °

Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: siSa Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19,5 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 35 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17,5 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Si

Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 30 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Fyllning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 0 kPa

Gräns för detaljplan

Glidytor som når gränsen för detaljplan har en F > 1,5

Huslast 60 kPa

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-27 File Name: Sek 6.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

ev fyllning 10 kPa

F = 1,15 Gräns för glidytor med F < 1,3

Sektion 6

Distance

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

E le v a ti o n

88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114

Bilaga 2-7

(20)

Fyllning

muSa Sa 1

siSa

Si siSa Phi': 30 °

Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: siSa Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19,5 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 35 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17,5 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Si

Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 30 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Fyllning

släntfot indragen 0,5 m

Gräns detaljplan

Glidytor som når gränsen för detaljplan har en F > 1,4

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-27

File Name: sek 6 djupare ravin_släntfot indragen.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

Huslast 60 kpa

ev fyllning 10 kPa

F = 1,16 Gräns för glidytor med

F < 1,3

E le v a ti o n

90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

Bilaga 2-8

(21)

Fyllning

muSa Sa 1

siSa

Si siSa Phi': 30 °

Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: siSa Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19,5 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 35 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17,5 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Si

Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 30 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Fyllning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 0 kPa

släntfot indragen 0,5 m

Gräns detaljplan

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-27

File Name: sek 6 djupare ravin_släntfot indragen2.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

Huslast 60 kpa

ev fyllning 10 kPa

Gräns för glidytor med F < 1,3

F = 1,03

Distance

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

E le v a ti o n

88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

Bilaga 2-9

(22)

Sa 1saMu

Sa 2 Lermorän

saMu

lerig Siltmorän

Gräns för detaljplan

Unit Wt. Above Water Table: 16 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 2 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 37 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Lermorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 3 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Name: lerig Siltmorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 kN/m³

Huslast 20 kPa ev fyllning

10 kPa

ev fyllning 10 kPa

Trafiklast 10 kPa

Sektion 7

Gräns för glidytor med F < 1,0

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-28 File Name: sek 7.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

Gräns för glidytor med F < 1,3

82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108

(23)

saMu Sa 1

Sa 2

Lermorän

saMu

lerig Siltmorän

Gräns för detaljplan

Glidytor som når gränsen för detaljplan har en F > 2,2

Phi': 28 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 16 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 1 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Sa 2 Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kN/m³ Cohesion': 0 kPa Phi': 37 ° Phi-B: 0 °

Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³ Piezometric Line: 1

Name: Lermorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 22 kN/m³ Cohesion': 3 kPa Phi': 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Name: lerig Siltmorän Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 kN/m³ Cohesion': 0 kPa

Huslast 20 kPa ev fyllning

10 kPa

ev fyllning 10 kPa

Trafiklast 10 kPa

Sektion 7

Lokala glidytor har rasat

F = 1,14

Sjöåkra 1:23 m fl

Beräkningar för framtagande av kontrollprogram Uppdragnr: 271306

Beställare: Trivselhus AB Skala: 1:500 (A4)

Date: 2016-09-28

File Name: sek 7 efter ras.gsz Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

Gräns för glidytor med F < 1,3

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108

Bilaga 2-11

References

Related documents

Moränen skall också anses innehålla silt då leran under nivån ca 5 meter under befintlig markyta innehåller skikt av finsand och silt.. Morän eller hårt berg har konstaterats

Utförda laboratorieanalyser på prover vilka bland annat valts med avseende på att verifiera uppmätta XRF-halter har inte i något prov visat på halter över riktvärden för

Även om vätterutsikten till viss del försvinner från befintliga bostäder så är området idag planlagt för samlingslokaler och därmed privat område, även om det inte finns

Okulärbesiktningar enligt kapitel 4.3 ska utföras under hela de planerade byggnadernas livslängd. Intervall för kontrollmätning utvärderas och fastställs efterhand med hänsyn till

En geoteknisk undersökning har tidigare utförts i området inför detaljplan, vilken redovisas i PM Geoteknik, Sjöåkra Gård, Översiktlig geoteknisk undersökning inför

I avsaknad av tillförlitliga prediktioner av hur vinden regionalt kommer att påverkas kring Vättern ges i denna utredning ingen slutsats för hur vågerosion i södra Vättern

Ett område för teknisk byggnad har även lagts till för den befintliga transformatorstationen som finns inom

Dock har nya uppgifter gällande de geotekniska förhållandena framkommit som innebär att infiltration inte är lämpligt inom området med hänsyn till risker för stabilitetsbrott

Planens konsekvenser för friluftsliv och spontanidrott inom området Planen bedöms inte påverka det friluftsliv eller den spontanidrott som är möjlig i dagsläget inom

Ett område för teknisk byggnad har även lagts till för den befintliga transformatorstationen som finns inom

Viktigt att sondera till ca 2 meter under framtida farledsdjup för att vara på den säkra sidan. C/C ca 400 meter

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

På uppdrag av Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, har Norconsult AB utfört en geoteknisk undersökning inom rubricerad fastighet, Västra Ytterby.. Avsikten med undersökningen har

Därunder följer till större delarna morän, främst sandig siltig morän alternativt siltig sandig morän.. I områdets nord- västra del överlagras moränen av sand och silt med

På uppdrag Östersunds kommun har Tyréns AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Betongen 1 m.fl.. handelsområde

Det finns ingen bäck eller torvmark inom eller i direkt anslutning till området.. Grundvatten ovan berggrund ligger ytligt och fuktighet i mark indikeras av

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen och Mortsbäcken där skred kan påbörjas och rinna fram, bedöms ingen risk finnas för att ett slamskred skall kunna

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen där slamskred kan påbörjas och att Mortsbäcken ligger lägre än planerad bebyggelse (minst 5m) samt att bäcken i

I norra delen av östra tomten ( område 2 och 3 i bilaga 2:1) utgörs undergrunden överst av siltig sand (3B/2) eller sandig silt (4A/3) med lös till mycket lös lagringstäthet..

Kompletterande undersökningar bör därför utföras för att få en bättre bild av förhållandena inom området i anslutning till tidigare sanering.. Vidare bör även

sondering/provtagning Standard och andra styrande dokument Skruvprovtagning SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok.. Trycksondering SGF Rapport 1:96,

Förutom de olika symbolerna, redovisning av sonderingar och andra undersökningar, raster för grundläggningsmetoder och förstärkningsåtgärder etc, redovisar beteck-

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden