• No results found

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

2016-10-04

(2)
(3)

Uppdrag: 271306, Kontrollprogram Sjöåkra 2016-10-04

Beställare: Trivselhus AB Slutrapport

O:\KSD\271306\G\_Text\MUR\MUR.docx

3(7)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OBJEKT ... 4

1.1 ALLMÄNT ...4

1.2 SYFTE ...4

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN ... 4

3 STYRANDE DOKUMENT ... 5

4 GEOTEKNISK KATEGORI ... 5

5 ARKIVMATERIAL ... 5

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... 5

7 POSITIONERING ... 6

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR... 6

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR ...6

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD...6

8.3 FÄLTINGENJÖRER ...6

8.4 UTRUSTNING ...6

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR ... 6

10 HÄRLEDDA VÄRDEN ... 6

10.1 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER ...6

10.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER ...7

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING ... 7

Ritning

G-001 Planritning, Skala 1:500 (A3)

G-002 Sektionsritning, Skala 1:200 (A3)

Bilagor

Bilaga 1 Kalibreringsintyg borrbandvagn

(4)

1 OBJEKT

1.1 ALLMÄNT

Tyréns AB har på uppdrag av Trivselhus AB utfört en kompletterande geoteknisk undersökning för framtagande av ett kontrollprogram inför detaljplan.

Trivselhus AB avser att exploatera området vid Sjöåkra gård, i östra delen av Bankeryd, se Figur 1.1 nedan. Inom området planeras i dagsläget ca 30 villor i 2-3 våningar samt ett flerbostadshus i 6 våningar.

Figur 1.1. Översikt. Källa: http://karta.jonkoping.se

1.2 SYFTE

Den kompletterande geotekniska undersökningen syftar till att, tillsammans med tidigare utförda undersökningar i området, utgöra underlag vid beräkningar för framtagande av kontrollprogram.

Denna rapport redovisar geotekniska undersökningar utförda i fält av BGK, Bygg- och Geokonstruktioner AB, under september månad 2016.

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Underlag för den geotekniska undersökningen har utgjorts av:

 Tidigare utförd geoteknisk undersökning som redovisas i PM Geoteknik, Sjöåkra Gård,

(5)

Uppdrag: 271306, Kontrollprogram Sjöåkra 2016-10-04

Beställare: Trivselhus AB Slutrapport

O:\KSD\271306\G\_Text\MUR\MUR.docx

5(7)

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Sonderingar

DPSH-A/HFA/

Slagsondering Jordbergsondering

SS-EN ISO 22476-2

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF Rapport 2:99/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Hydrogelogiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenrör EN ISO 22475-1:2006

4 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2.

5 ARKIVMATERIAL

En geoteknisk undersökning har tidigare utförts i området inför detaljplan, vilken redovisas i PM Geoteknik, Sjöåkra Gård, Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan, upprättad av Sweco, daterad 2013-08-29, beställare Trivselhus AB.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Planområdet är till största del relativt plant med nivåer mellan +99,7 och +105,1. Undantaget är områdena i nordväst ner mot Alkärret och Lillån, bäckravinen i sydost och sluttningen ner mot Vättern i nordost. Planområdet utgörs och omges av före detta åkermark som nu är övervuxen med gräs och blandskog. I södra delen av planområdet finns en större asfalterad yta som fungerat som parkeringsplats. Området är idag bebyggt med ca 10 byggnader i 1-2 plan.

(6)

7 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningar samt inmätning i sektioner ner mot Vättern har utförts av Janne Svensson, BGK, Bygg- och Geokonstruktioner AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 Höjdsystem: RH 2000

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR Aktuella sonderingar omfattar:

 Hejarsondering (Hfa) i 2 st punkter

 Slagsondering (Slb) i 1 st punkt.

 JB-sondering (Jb) i 1 st punkt.

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna utfördes den 8-9 september 2016.

8.3 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete utfördes av Markus Karlsson, fältingenjör på BGK, Bygg- och Geokonstruktioner AB.

8.4 UTRUSTNING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn GS 75 GTS.

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Ett grundvattenrör av stål har installerats i punkt 42 för nivåbestämning av den fria vattenytan.

Grundvattenröret har lodats vid ett tillfälle skilt från installation (8/9-2016), 22/9-2016.

10 HÄRLEDDA VÄRDEN

10.1 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

I Figur 1 redovisas härledda värden för friktionsvinkel och E-modul utvärderade från utförda hejarsonderingar.

(7)

Uppdrag: 271306, Kontrollprogram Sjöåkra 2016-10-04

Beställare: Trivselhus AB Slutrapport

O:\KSD\271306\G\_Text\MUR\MUR.docx

7(7)

Figur 2.1. Härledda värden för skjuvhållfasthet Figur 2.2. Härledda värden för E-modul

10.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Grundvattenytan har lodats i grundvattenrör i punkt 42 vid ett tillfälle skilt från installation. En vattenyta observerades på 3 meters djup under markytan, vilket motsvarar nivån +96,5 (RH 2000).

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Nu utförda undersökningar visar på likartade förhållanden, vilka även stämmer väl överens med tidigare utförda undersökningar i området.

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

Nivå [RH2000]

ϕ [°]

Friktionsvinkel

HfA 41 HfA 42

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nivå [RH2000]

E [MPa]

Elasticitetsmodul

HfA 41 HfA 42

(8)

References

Related documents

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.. Sida 1 av 2 Förklaring till förkortningar

Utförda laboratorieanalyser på prover vilka bland annat valts med avseende på att verifiera uppmätta XRF-halter har inte i något prov visat på halter över riktvärden för

På uppdrag av Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, har Norconsult AB utfört en geoteknisk undersökning inom rubricerad fastighet, Västra Ytterby.. Avsikten med undersökningen har

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

Därunder följer till större delarna morän, främst sandig siltig morän alternativt siltig sandig morän.. I områdets nord- västra del överlagras moränen av sand och silt med

För en uppfyllnad till projekterade nivåer kan sättningar inom områden med störst lermäktighet uppgå till c:a 0,5 à 1 m. Sättningarna kommer variera mycket i detta

På uppdrag Östersunds kommun har Tyréns AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Betongen 1 m.fl.. handelsområde

sydliga läge bestå av grusig sandig morän som övergår till sandig grusig morän 0,5 m under markytan. Stopp mot förmodat block eller berg har vid sonderingarna erhållits i

Det finns inget skydd mot nederbörd, vilket fanns för de

Det finns ingen bäck eller torvmark inom eller i direkt anslutning till området.. Grundvatten ovan berggrund ligger ytligt och fuktighet i mark indikeras av

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen och Mortsbäcken där skred kan påbörjas och rinna fram, bedöms ingen risk finnas för att ett slamskred skall kunna

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen där slamskred kan påbörjas och att Mortsbäcken ligger lägre än planerad bebyggelse (minst 5m) samt att bäcken i

I norra delen av östra tomten ( område 2 och 3 i bilaga 2:1) utgörs undergrunden överst av siltig sand (3B/2) eller sandig silt (4A/3) med lös till mycket lös lagringstäthet..

Skulle marken däremot höjas upp inom detaljplaneområdet till samma nivå som Växthusvägen skulle det inte heller råda några stabilitetsproblemet. Det enda problemet är om man,

Okulärbesiktningar enligt kapitel 4.3 ska utföras under hela de planerade byggnadernas livslängd. Intervall för kontrollmätning utvärderas och fastställs efterhand med hänsyn till

För mer information om geotekniska förhållanden baserade på tidigare utförda undersökningar hänvisas till PM Geoteknik, Sjöåkra gård, Översiktlig geoteknisk undersökning

I avsaknad av tillförlitliga prediktioner av hur vinden regionalt kommer att påverkas kring Vättern ges i denna utredning ingen slutsats för hur vågerosion i södra Vättern

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

Totalstabiliteten för nuvarande förhållanden är tillfredsställande med hänsyn till små nivåskillnader inom planområdet och att markytan ligger lågt i relation till omgivande

Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran... Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under