• No results found

Riksförbundet Enskilda Vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riksförbundet Enskilda Vägar"

Copied!
15
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)
(2)

Väghistorik

Från 1400-talets landskapslagar, i princip som i dag!

-För väg och bro svare var och en, så långt hans egendom sig sträcke…

- 1907 Väglotter

- 1926 Vägsamfälligheter

- 1939 Vägföreningar – byggnadsplan

-Vägsamfällighet – nyttjande; vägförening – taxvärden

- 1974 Samfällighetsfören. – Gemensamhetsanl.

Kommunalt eller enskilt huvudmannaskap,PBL Kommunalt huvudregel, eller särskilda skäl

(3)

Vad är REV ?

En partipolitiskt obunden organisation för de enskilda väghållarna i Sverige.

• Bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.

• Tillvarata de enskilda väghållarnas intressen.

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter och

organisationer.

• Remissinstans för riksdag, regering och myndigheter och statliga verk.

(4)

REV - Historia

1949 grundades en länsorganisation för vägföreningar och vägsamfälligheter i Stockholms län.

1968 ombildades länsförbundet till en riksorganisation med namnet Riksförbundet för Enskild Väghållning.

2001 ändrades namnet till Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

(5)

5

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Medlemsutveckling 1980-2014

(6)

Sveriges vägnät i mil

36 000 7 620

9 850

4 100

Enskilda vägar utan statsbidrag

Enskilda vägar med statsbidrag

Statliga vägar

Kommunala vägar och gator

(7)

HURRA! Invald i styrelsen…

Broexpert

Arbetsledare

Jourhavande

Planerare

Skogsbrukare

Ekonom

Snöröjningsexpert

Förhandlare

Beläggningsexpert

Polis

Köpman

Medlare

Räckesexpert

Skyltallvetare

Dräneringsexpert

???? !!!!!

(8)

REVs tjänster

• Ge juridiska, lantmäteritekniska, och vägtekniska råd

• Försäkring via medlemskapet

• Regionansvariga; Norr, Öster, Väster, Söder

• Bedriva kursverksamhet

• Ge ut handboken EVA-REV

• Medlemstidning (Bulletinen)

• Information via hemsidan / Informationshäften

• Månadsbrev

• Lån via Nordea

(9)

Medlemskap

Avgift: 900 kr i fast avgift + 65 kr / km väg Allt detta ingår i medlemsavgiften:

• Ansvarsförsäkring

• Ansvarsförsäkring för styrelsen

• Förmögenhetsbrottsförsäkring

• Olycksfallsförsäkring

• Överfallsförsäkring

• Rättsskyddsförsäkring

• Egendomsförsäkring

(10)

Förbundsstämma Styrelsen

Ordföranden

Projektledare

Kanslichef

Ledningsstab

Vägtekniker Lantmätare Jurist

Kanslist

Redaktör

Ekonomiadm Regionansvariga

(11)

REVs Styrelse

Bakre raden från vänster; Anders Lundell ledamot, Lars Olin ledamot, Mikael Näslund Vc ordförande, Ulf Lidesjö suppleant, Christer Ångström ledamot, Claes Henkel, suppleant

Främre raden från vänster; Jan Ellström suppleant, Malin Ohlsson sekreterare, Uno Jakobsson ordförande, Margareta Vikgren ledamot, Jenny Malmén, suppleant

(12)

REVs Regionansvariga

Från vänster: Ulf Lidesjö, Region Väst, Christer Ångström Region Öst, Mikael Näslund Region Norr, Lars Olin Region Syd.

(13)

REVs kansli

13 Bakre raden: Leif Kronkvist, vägingenjör, Anders Östberg kanslichef, Carina Pörn administratör

Främre raden: Solweig Hultén administratör, Per Nilsson lantmätare.

(14)

REV:s Regionindelning

• Verksamheten är indelad i fyra regioner med regionansvariga företrädare för REV.

Norr Mikael Näslund 0703 475919 Syd Lars Olin 0705 456363 Öst Christer Ångström 0708 390926 Väst Ulf Lidesjö 0705 437220

Region Öst Region Norr

Region Väst

(15)

Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

114 57 Stockholm 08-20 27 50

kansliet@revriks.se

www.revriks.se

References

Related documents

Kyrkorådet beslutar enligt kyrkogårds- fastighetsutskottets förslag samt att askgravlunden utformas enligt alternativ med planteringar framför.

2) föreslår för nämnden för fostran och utbildning att den fortsatta beredningen ska fästa vikt vid att lokalerna används effektivt. Målet ska vara att de lokaler som staden äger

Förvaltningen har i skrivelse redogjort för fem indikatorer för omfattningen av ekonomiskt bistånd i Lomma kommun. Resultaten jämförs med motsvarande siffror för föregående år

1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-10-22, förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kåsj öns vattentäkt samt arbetsutskot

– Skrivelse 2014-03-11 från kommundirektören – Verksamhetsplan 2014 för kommunledningskontoret – Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 51/14

Rapport internkontroll I ärendet föreligger handling Mario Pagliaro är föredragande Styrelsen beslutar. att

Resultaten indikerar att insatserna genomsyras av såväl offensiva som defensiva inslag. De offensiva inslagen innebär: a) en följsamhet gentemot forskning kring idrott

Utse utvecklingsstrateg Irene Nyqvist till ordinarie ledamot och ekonomichef Robert Odeberger till suppleant i styrelsen för IT kommuner i Skåne AB för mandatperioden

2.1.5 10 Kanslichefen ska ansvara för att myndigheten fortlöpande utvecklar verksamheten och för att myndigheten ska verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag

Enligt 11 kap 5 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Mikael Lövgren ledamot Anette Holm ledamot Hans Winberg ledamot Nina Rehnqvist ledamot Anders Ekblom ledamot Siv Svensson ledamot Kerstin Tham ledamot.

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna ansökan från Monica Flood om rätt till bidrag för 7.5 platser i fristående pedagogisk omsorg.

Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan -634 000,00 Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 442 675,00. Summa till

Stockholms läns och stads hemslöjdsförening har i skrivelser till Stock- holms stad och Stockholms läns landsting hemställt om ekonomiskt stöd för sin fortsatta verksamhet

Ekonomikontorets underlag för ombudgetering från 2020 till 2021 års investeringsbudget.. Beslut skickas till

b) Protokoll från Utbildningsnämnden Protokollen lades till handlingarna.. LUNDS UNIVERSITET Musikhögskolan i Malmö Institutionsstyrelsen.. PROTOKOLL Sammanträdesdatum