12.1. Ang. El Sistema - 2013-0093 KFN-10 Protokollsutdrag - KS, 2014-06-04, § 114.pdf 640402_1_1

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-06-04

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 114/2014 Dnr 2013/0766 KS-3 Diariekod: 709

Samordning av arbetet för ökad trygghet

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-05-13 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-01-15 uppdragit till

socialnämnden ”att ta fram ett konkret förslag på hur arbetet kan inledas (förstudie) och vilka andra åtgärder som behöver vidtas mot social oro. I förslaget ska en redovisning av åtgärdernas kostnader ingå. Förslaget ska redovisas till kommunledningskontoret senast den 28 februari”.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

1. Socialnämndens redovisning av uppdraget om förslag till arbete och åtgärder mot social oro läggs till handlingarna.

2. Kultur- och fritidsnämndens förslag om musikverksamhet enligt El Sistemametodiken läggs till handlingarna.

3. Kommunens arbete för ökad trygghet ska inledas med att en gemensam problemanalys utarbetas genom bred dialog i hela

Sollentuna. Problemanalys och åtgärdsförslag ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

4. Genomförandekostnader finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda, ospecificerade medel med 300 000 kronor för andra halvåret 2014 och 300 000 kronor läggs in i budget för första halvåret 2015.

Överläggning i kommunstyrelsen

Anna Myrhed (C) med instämmande av Ingwar Åhman-Eklund (-) yrkar att El Sistemametodiken införs. I övrigt yrkas avslag till punkterna 1, 3-4.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Myrhed (C) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Socialnämndens redovisning av uppdraget om förslag till arbete och åtgärder mot social oro läggs till handlingarna.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-06-04

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

2. Kultur- och fritidsnämndens förslag om musikverksamhet enligt El Sistemametodiken läggs till handlingarna.

3. Kommunens arbete för ökad trygghet ska inledas med att en gemensam problemanalys utarbetas genom bred dialog i hela

Sollentuna. Problemanalys och åtgärdsförslag ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

4. Genomförandekostnader finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda, ospecificerade medel med 300 000 kronor för andra halvåret 2014 och 300 000 kronor läggs in i budget för första halvåret 2015.

Beslutsexpediering:

Akt

Utredare Eva Carlsson Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämndens Controller Camilla Hulterström Controller Olov Larsson

Figure

Updating...

References

Related subjects :