Vad ekologer behöver veta om ekonomi

Full text

(1)

Vad ekologer behöver veta om ekonomi

Ficre Zehaie

Enheten för miljöekonomi, Naturvårdsverket (NV)

(2)

Syfte

• Öka förståelsen för det ekonomiska perspektivet i miljöarbete…

• … ett sätt att bjuda till dans i miljöarbete

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2

(3)

Upplägg

• Vem är miljöekonomen?

• Nationalekonomi

−Enligt kritikerna

−Enligt nationalekonomer

• Miljöekonomi: det ekonomiska perspektivet i miljöarbetet

−Kort teoretisk bakgrund på

(4)

Vem är miljöekonomen?

• Ämnet miljöekonomi är relativt nytt

−Osäkerhet kring vad det är och vad det innehåller

• Miljöekonomen i miljöarbetet

−Samhällsekonomer eller nationalekonomer?

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4

(5)

Nationalekonomi enligt kritikerna

• Nationalekonomins orimliga antaganden

−Rationalitet

−Själviska individer

−Fria marknader

• Debatt om neoklassiker förlegad

• Nationalekonomi likställs med marknadsliberalism

• Marknaden som ett väsen

(6)

Nationalekonomi enligt nationalekonomerna

• Nationalekonomi är en vetenskap som studerar hushållning med knappa resurser.

−…behoven är oändliga...

−…och resurserna räcker inte till för att tillfredsställa alla våra behov…

−…därför måste vi välja

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6

(7)

Nationalekonomi i miljöarbetet

• Alltså hur mycket miljö vill vi ha?

−Prioritering…

• …men också hur vi når den miljö vi vill ha

(8)

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8

Miljöekonomi: det ekonomiska perspektivitet i miljöarbetet

Miljöekonomi/nationalekonomi kan bidra med att svara på följande tre frågor:

• Varför uppstår miljöproblemen?

• Hur mycket vill vi minska miljöproblemen?

• Hur skall vi lösa miljöproblemen?

(9)

Miljöekonomi: Varför uppstår miljöproblemen?

• Vad är miljöproblem egentligen?

(10)

Miljöekonomi: definition av miljöproblem

• Miljöproblem uppstår för att äganderätter inte är väl definierade.

• Detta leder till externa kostnader i ekonomin:

−Externalitet = skada som orsakas av en aktör men drabbar andra aktörer

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10

(11)

Miljöekonomi: privata och kollektiva varor

• Varor med väl definierade äganderätter kallas privata varor.

• Varor med icke väl definierade äganderätter kallas kollektiva varor.

(12)

Vad säger nationalekonomiskt teori:

varför uppstår miljöproblem?

• Marknadsmekanismen fungerar väl för privata varor men inte för kollektiva varor:

−Privata aktörers beslut leder till att markanden

levererar den mängd privata varor som är önskvärt även på samhällsnivå (effektiv)…

−…men misslyckas med att leverera den mängd

kollektiva varor som samhället önskar (ineffektivt).

• Miljöproblem = markanden levererar för lite miljökvalitet pga att det är en kollektiv vara

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12

(13)

Miljöpolitik

Styrning/korrigering av miljöskadliga

beteenden

Ofullständig information

Icke

marknadsbaserade styrmedel

Oidentifierade äganderätter

för miljökvalité för kunskap Åtgärder utan att

korrigera miljöskadliga

beteenden

(14)

Hur skall vi lösa miljöproblemen: hur styra mot bättre miljö?

• Reflektera kring miljöproblem

• där det saknas styrning, där styrmedel kompletterar eller motverkar varandra

• där åtgärder som inte korrigerar beteende bör sättas in

• Sämre styrning kostar mer resurser…

• …ökade kostnader innebär i förlängningen mindre miljö

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 14

(15)

Hur skall vi lösa miljöproblemen: hur styra mot bättre miljö?

• Förbättringspotentialen i hur vi kan styra bättre är stor

−Exempel där förbättringar kan göras

 Rimlighetsavvägning i Miljöbalkens 2 kap 7 §

 Deponiskatt

 Andra mer generella exempel

(16)

Exempel: Rimlighetsavvägning i Miljöbalkens 2 kap 7 §

• Miljökraven (i 2-5 §§ och 6 §) gäller i den

utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

• Enligt lagen skall hänsyn tas till nyttan och kostnaderna för miljökraven.

−Beräkningar av nyttan är ofta bristfälliga

−Innebär detta att varje enskilt företag inte får ha orimliga kostnader?

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 16

(17)

Exempel: Rimlighetsavvägning i Miljöbalkens 2 kap 7 §

• Styrmedelsteoretiskt bör miljökraven sättas så att samhällsnyttan och samhällskostnaderna är lika.

• … men det verkar som att bedömningen görs på företagsnivå:

−det mesta blir orimligt

−missgynnar miljövänlig produktion

• …styrmedlet riskerar att skapa ej avsedda och icke- önskade drivkrafter.

(18)

Exempel: deponiskatten

• Har ett stort antal avfallsslag som är skattebefriade

• Några skäl är:

−Ingen tillgänglig teknik för att återvinna eller på annat sätt minska avfallsmängderna

−Ingen avsättningsmarknad

• …men det är skatten som driver tekniken och skapar avsättningsmarknaderna

• …ur styrningsperpektivet blir detta upp o ner vänt.

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 18

(19)

Kort om andra exempel

 Dubbel/multipel styrning t.ex. NOx, Naturgrus

 Många analyser i myndighetsvärlden lägger stort fokus på nettonytta av en

åtgärd/miljöförbättring

 Miljöförbättringar inte samma sak som

(20)

• Nationalekonomi är att välja:

– Mängd miljö vs annat vi vill ha

– …och mellan vägarna till bättre miljö

• Samhällsvetenskap är nödvändigt för att förstå och lösa miljöproblemen effektivt

– Hushållens och företagens val orsakar problemen medan utfallet i naturen är symptomen

– Nationalekonomi erbjuder en teoretisk ram för hur man kan tänka kring miljöproblemen och hur man kan åtgärda dem

• Vetenskap stärker våra analyser även när det är nationalekonomiskt

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 20

Slutsatser

(21)

• Sämre styrning innebär oundvikligen att kostnaderna för att uppnå miljömålen ökar

– På lång sikt är detta ett hot mot miljöarbetet

• Möjligheter att förbättra styrningen mot bättre miljö är stora.

– En möjlig väg är mer av det samhällsekonomiska perspektivet i miljöarbetet:

 Betona mer betydelsen av beteenden på de marknader där styrmedlen verkar

 Förorenaren betalar principen viktigt för att skapa de önskade drivkrafterna på marknaden

Slutsatser

(22)

2014-10-14

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 22

Tack för

uppmärksamheten!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :