• No results found

ortostatiskt prov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ortostatiskt prov"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Referens hämtad ur "Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län" - Landstinget Kalmar län och länets kommuner

ortostatiskt prov

Namn ...US-datum ...

Personnummer ...Klockan ...

Utfört av ...

lIggAnDe StåenDe

efter 10-15 omedelbart efter efter 1 efter 3 efter 5 efter 10

min vila uppresning min min min min

Blodtryck Pulsfrekv.

Vila 10-15 min. Notera eventuella subjektiva symtom.

Vid flera degenerativa sjukdomar i CNS får man en autonom dysfunktion med brister i blod- trycksregleringen. Detta är mest framträdande vid Lewybodydemens och Parkinsons sjukdom.

Vid demenssjukdom generellt brukar blodtrycket sjunka även hos de som haft hypertoni.

Påvisad ortostatism och hypotoni har betydelse för diagnostik och läkemedelsanvändning.

PATIENTDATA/PATIENTBRICKA DATUM

BILAGA 3

References

Related documents

Den 23 maj 2012 presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunstyrelsens verksamhetsutskott (ksvu) en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet på

Resultatet visar att du för en miljon kan få 227 kvadratmeter bostadsrätt i Kristinehamns kommun, i jämförelse med Stockholm där samma slant endast ger dig 14 kvadratmeter.. På

Slippa springa runt till olika läkare för att få en diagnos vilket kostar pengar för samhället och för individen. Rätt behandling till rätta personer, i alla faser av sjukdomen,

Om det finns brister i någon form som riskerar att livsmedel inte kan hanteras och produceras säkert måste åtgärder vidtas av er för att rätta upp detta.. Det finns

Fånga upp lite avföring direkt på toalettpapper, eller lägg lite toalettpapper i toaletten för att samla avföring på.. Skruva av den BLÅ korken på provröret och ta ut

Fånga upp lite avföring direkt på toalettpapper, eller lägg lite toalettpapper i toaletten för att samla avföring på4. Skruva av den BLÅ korken på provröret och ta ut

Angus Blonde Charolais Hereford Highland Limousin Simm Tjurar Kvigor. 0 1 2 3 4 5 6 7

This uncapping occurs just below the plasma membrane at the leading edge of moving cells, and provides spatial control of actin assembly for cell motility (170).. In this group of

I have the greatest respect for Mrs Fitz-Adam – but I cannot think her fit society for such ladies as Mrs Jamieson and Miss Matilda Jenkyns.’ (76-77) It is obvious that

Vi noterade två variabler i ett flöde för en implicit definition av rättfärdigade trosföreställningar. Lägger vi ihop dessa två variabler och de

marknadsföring och framställning som svenskt. Denna form av geografiska och kulturella framträdande kan ha en koppling till Volvos strategiska arbete som syftar till att konkurrera

Figur 1.5: ​ ​Figuren visar antalet kvinnliga och manliga primära huvudaktörer som fått utrymme i Aftonbladet och Dagens Nyheters coronarapportering under första vågen (25 mars

gen, under vilken Adèle ställt till med en upprörd och besynnerlig scen och sedan kommit springande mot Angela på vägen och klagat över att arren- datorn kört

Däremot bör beaktande tas till det faktum att Storbritannien ligger i framkant inom redovisningen (Doupnik & Pereras 2015), vilket kan ha resulterat i att landet utvecklat fram

Oavsett alla de fördelar som intervjupersonerna upplever med ett heterogent nätverk samlat på en och samma plattform så upplever de trots allt ändå ett behov av att dela

Kartläggningen visar också att du kan få hela 333 kvadratmeter bostadsrätt i Fagersta för en miljon medan du enbart får 14 kvadratmeter för samma slant i Stockholms kommun..

När det kommer till villor får du mest kvadratmeter för miljonen i Högsby och minst antal på Lidingö.. Det visar en ny kartläggning från

kommer att få. Samtidigt är det svårt att förutse vilken eller vilka marknader som kommer att utvecklas bäst i framtiden. Med en placering i denna marknadsobligation behöver du

5 Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Vid provtappningen har ni möjlighet att ställa frågor till ansvariga för projektet (länsstyrelsen och kommunen) och det ges även möjlighet att i efterhand ge synpunkter

För Intradammen har olika alternativ övervägts Utrivning eller partiell utrivning, omlöp och tek- nisk fiskväg. Av de presenterade alternativen har alternativet partiell

Projekt: Ökat nyföretagande i Västerbotten (forts) (deleg) Projektägare: ALMI företagspartner Västerbotten AB Tid: 2005-01-01 – 2007- 03-01 förlängs till 2007-10-31 Belopp: 3