• No results found

22.5. Protokollsutdrag - VONAU, 2016-04-19 § 38

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "22.5. Protokollsutdrag - VONAU, 2016-04-19 § 38"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämndens

arbetsutskott

Remiss KS Miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-04-13 från vård- och omsorgskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens miljöutskott har låtit ta fram ett miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun som syftar till att uppfylla kommunens miljöpolicy respektive klimatstrategi. Bland annat åläggs nämnden att ställa vissa typer av miljökrav i upphandling. För att utforma specifika krav, genomföra upphandling, följa upp kraven och utvärdera kravens effekter för miljö och klimat krävs teknisk kompetens och tid för dessa utökade arbetsuppgifter. Detta saknas i dagsläget och således är detta program kostnadsdrivande. Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till miljö- och klimatprogrammet under förutsättning att kommunfullmäktige åtar sig att anskaffa och finansiera nödvändig resursutökning för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte kravet att minska matsvinn och öka andel vegetariskt. Här föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden rekommenderar att äldre och sjuka människor ska undantas krav på förändring av kosthållning.

Arbetsutskottets förslag

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtandet 2016-03-16 som sitt yttrande i ärendet.

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsexpediering:

Akt

[Spara

Sammanträdesdatum 2016-04-19

Sidan 14 av 19

§38/2016 Dnr 2016/0127 VON-3

Diariekod: 400

Sign.

References

Related documents

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin

Enskild som vistas på korttidsboende i avvaktan på permanent plats på särskilt boende kan välja mellan att antingen acceptera erbjuden plats i eller utanför kommunen eller

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att förlänga avtalet med Olivia vård och Omsorg avseende driften av gruppboendet Rotebergsvägen (dm 2010/25 INK.884)

Vård- och omsorgsnämnden antar beskrivning av tider för insatser för avdelning äldreomsorg enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016- 03-18. Ovanstående riktlinjer gäller

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till att ställa miljökrav i upphandling, under förutsättning att kommunfullmäktige åtar

Kommunstyrelsen har uttalat att vård- och omsorgsnämnden inte bör konkurrensutsätta de verksamheter som drivs av AB SOLOM varför även det nya uppdraget bör gå till AB

Vård- och omsorgskontoret har genomfört en avtalsuppföljning och utifrån det sammanlagda resultatet föreslår kontoret att avtalet med Vardaga

Yttrande över kemikalieplan för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-04-13 från vård-