• No results found

13.1. Yttrande över kemikalieplan för Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "13.1. Yttrande över kemikalieplan för Sollentuna kommun"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Vård- och

omsorgskontoret

2016-02-29

Maria Pettersson Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0105 VON-2 Diariekod: 069

Vård- och omsorgsnämnden

Remiss om yttrande över kemikalieplan för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden föreslår följande:

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-02-29 som sitt yttrande i ärendet.

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens miljöutskott har låtit ta fram en kemikalieplan för Sollentuna kommun. Planen syftar till att begränsa förekomsten av farliga ämnen, bland annat genom kravställande vid upphandlingstillfällen. För att begära in information om eventuellt innehåll av prioriterade miljö- och hälsofarliga ämnen krävs teknisk kompetens och tid för dessa utökade arbetsuppgifter. Förslaget är således kostnadsdrivande för nämnden. Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till kemikalieplanen, under förutsättning att kommunfullmäktige åtar sig att anskaffa och finansiera nödvändig resursutökning för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter.

Bakgrund

Kemikalieplan för att begränsa farliga ämnen

Kommunstyrelsens miljöutskott skickade 2016-02-25 en remiss till vård- och omsorgsnämnden gällande en kemikalieplan för Sollentuna kommun.

Planen har arbetats fram av tjänstemän från kommunledningskontoret, miljö- och byggnadskontoret, trafik- och fastighetskontoret samt inköpschef.

Planen har tre fokusområden: förskolor, upphandling och byggande. Syftet är att begränsa förekomsten av varor som innehåller särskilt farliga ämnen.

Påverkar upphandling

Vård- och omsorgsnämndens förvaltning berörs främst av upphandling, då många av vård- och omsorgsnämndens insatser drivs av privata eller kommunala aktörer genom LOU- eller LOV-avtal. I planen står att det är önskvärt att ställa krav som är vedertagna, bra motiverade och möjliga att uppfylla för leverantörerna.

Godkänt dokument, 2016-04-13, Karin Proos

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-02-29

Dnr 2016/0105 VON-2 Sidan 2 av 2

Behov av centralt stöd

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till att ställa miljökrav i upphandling, under förutsättning att kommunfullmäktige åtar sig att anskaffa och finansiera nödvändig resursutökning för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter. Det gäller uppgiften att ställa lämpliga krav, bedömning av olika anbuds redovisningar av kemikalier samt genomförande av uppföljningsarbete. Förvaltningen har ingen egen kompetens att kunna ställa krav kring kemikalier och inte heller att genomföra uppföljningar kring kemikalier.

Karin Proos Maria Pettersson

Förvaltningschef Utredare

Bilagor

1. Yttrande över kemikalieplan för Sollentuna kommun 2. Remiss av kemikalieplan för Sollentuna kommun 3. Protokollsutdrag, miljöutskottet, 2016-02-19 4. Kemikalieplan för Sollentuna kommun Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen Akt

Godkänt dokument, 2016-04-13, Karin Proos

References

Related documents

Krav för godstransporter är tänkta att användas vid upphandling av transporter, eller upphandling av varor där godstransport är en naturlig del.. Exempel på sådana varor

• Kommunstyrelsen antar reviderade regler för miljökrav och inköp i Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 2 till KLK tjänsteutlåtande

Förslaget till Sollentuna kommuns första kemikalieplan har arbetats fram gemensamt med tjänstemän från kommunledningskontoret, barn- och.. utbildningskontoret, miljö-

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin

Både att formulera krav och att genomföra uppföljning kräver kunskaper kring kemikalier som inte finns i vård- och omsorgsnämndens förvaltning och som tar mer tid i anspråk än

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till miljö- och klimatprogrammet under förutsättning att kommunfullmäktige åtar sig