• No results found

Strategi för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som verktyg för ökad måluppfyllelse

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Strategi för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som verktyg för ökad måluppfyllelse"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Grundskole- och gymnasienämnden

Strategi för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som verktyg för ökad måluppfyllelse

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens skrivelse den 1 september 2014

Protokollsutdrag grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 26 augusti 2013 § 93

Strategi för informations- och kommunikationsteknologi som verktyg för ökad måluppfyllelse

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag den 26 augusti 2014 av grundskole- och gymnasienämnden att ta fram en strategi för informations-och kommunikationsteknologi (IKT) som verktyg för ökad måluppfyllelse.

För barn och elever idag är digital teknik en livsstil. De använder digitala verktyg för att skapa nätverk, kommunicera, producera och hämta information. De är inte bara konsumenter utan också producenter av digitala medier. Den digitala världen är en viktig del av barn- och ungdomskulturen idag.

I Sundbybergs förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska IKT vara en naturlig del i barnets och elevens vardag. IKT är en del av en modern lärmiljö som ger försutsättningar för ett livslångt lärande.

Förslag till beslut

1. Grundskole- och gymnasienämnden beslutar att anta ”Strategi för

informations- och kommunikationsteknologi som verktyg för ökad

måluppfyllelse”.

(2)

Strategi för informations- och kommunikationsteknologi som verktyg för ökad måluppfyllelse

Strategi för förskolor och skolor i Sundbybergs stad

1. Inledning

IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. Sundbybergs stads IKT- strategi gäller för samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen.

I Sundbybergs förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska IKT vara en naturlig del i barnets och elevens vardag. IKT är en del av en modern lärmiljö som ger försutsättningar för ett livslångt lärande.

Sundbybergs stads IKT-strategi utgår från:

- Förskolans och skolans läroplaner och kursplaner, som betonar barnens och elevernas rätt till digital kompetens och tillgång till modern teknik. Ett övergripande kunskapsmål i både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner är att “Skolan ska ansvara för att varje elev kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” IKT märks även på flera andra sätt, både som centralt innehåll i ämnen och som förutsättning för övergripande mål kring exempelvis kunskap, elevinflytande och normer och värden. Även i förskolans läroplan lyfts vikten av att använda teknik och IKT. ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.”

- EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, varav digital kompetens är en.

- Ur målbild för Sundbybergs stads skolor 2014–2020:

Lärarna har höga förväntningar på varje elev; meritvärdet är högt och gymnasiebehörighet efter nian är en självklarhet.

Modern teknik är självklara verktyg för arbete och lärande.

- 21st century skills, en amerikansk plattform för skol-utveckling, som bland annat ser kritiskt tänkande, kreativitet, samarbetsförmåga och IT-

kompetens som allt viktigare kompetenser i framtiden.

2. Bakgrund

För barn och elever idag är digital teknik en livsstil. De använder digitala verktyg

(3)

Det är förskolans och skolans uppgift att skapa förutsättningar för barnen och eleverna att använda dessa verktyg för lärande, men också att bidra till att de utvecklas till engagerade medborgare. Skolan ska ge dem möjligheten att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och förbereda dem för vidare studier och för yrkeslivet. Mot denna bakgrund måste IKT ingå som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. Därför är det av stor vikt att personal som arbetar i förskolan och skolan är väl insatt och känner trygghet i användandet av IKT.

Kompetensutveckling och kontinuerliga diskussioner kring möjligheter och begränsningar med IKT behövs för att skapa och behålla denna trygghet.

3. Vision:

I Sundbybergs stad är lärande ett övergripande perspektiv där IKT-strategin bidrar till skolutveckling och ökad måluppfyllelse

4. Syfte:

Strategin ska säkerställa likvärdigheten på Sundbybergs förskolor och skolor avseende digitalt lärande genom att barn, elever och lärare:

 aktivt deltar i den ständiga förändringstakten inom digitalt lärande

 använder digitala verktyg för att öka måluppfyllelsen

 använder digitala verktyg för att öka motivationen för sin eget lärande

 använder digitala verktyg och därmed ökar sin kompetens avseende etiska förhållningssätt, kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete.

5. Strategiska områden:

 Kompetens

I lärares och arbetslagets uppdrag ingår att aktivt söka nya vägar för att nå ökad måluppfyllelse och bidra till skolutveckling. De ska kontinuerligt delta i kompetensutvecklande insatser. Det är viktigt att förvalta kunskaper och arbeta med dem konkret i vardagen, och utforska nya möjligheter. För att främja önskad utveckling ska särskild IKT-pedagog anställas på barn och utbildningsförvaltningen.

 Infrastruktur – Uppkopplade lärare och elever

Barn och utbildningsförvaltningen ska i sammarbete med IT-avdelningen arbeta för en god infrastruktur. En god infrastruktur innebär att det ska finnas bra nätåtkomst på förskolor och skolor. Lärare, barn och elever ska i alla skollokaler ha tillgång till väl fungerande nätverk. Nätverken ska möjliggöra att teknik av olika märken kan användas såväl som att lärare och elever ska kunna använda egen utrustning. (Bring Your Own Device)

(4)

 Modern lärmiljö

Lärmiljöerna motiverar till lärande och är utrustad med relevant modern teknik. Lärare och arbetslag har tillgång till den forskning, teknik och de metoder som finns idag och som kommer att finnas i framtiden. Alla barn/elever har tillgång till ett varierat utbud av digitala verktyg anpassat efter det enskilda barnets/den enskilde elevens behov och förutsättningar.

Detta omfattar olika programvaror som ordbehandling och bildredigering, programvaror för medieproduktion och publicering, interaktiva lärobjekt, multimediaresurser, lärspel och specialpedagogiska hjälpmedel. Relevanta digitala hjälpmedel ska särskilt tillhandahållas för barn och elever med särskilda behov.

 Synliggörande av lärande

Modern teknik används för att synliggöra barn/elevers och

lärare/arbetslagets lärande. Tidigare var lärare/arbetslag ofta den enda mottagaren för barn/elevens arbeten. Med hjälp av den moderna tekniken öppnas möjligheter för barn och elever att i olika forum synliggöra sin lärprocess och sina arbeten. Det innebär också att barns och elevers möjligheter att lära av varandra ökar. Den moderna tekniken innebär också ökade möjligheter för förskola och skola att snabbt återkoppla individens utveckling med vårdnadhavare såväl som för vårdnadshavare att ha tät kontakt med skolan.

 Kvalitetsarbete

Modern teknik ska användas i arbetet med att följa upp, utvärdera och analysera verksamhetens resultat.

 Ledarskap

Alla ledare inom förskola och skola ska arbeta aktivt med att utveckla moderna lärprocesser och lärmiljöer. Förskolechefer och rektorer i Sundbyberg ska ha kompetens på sina enheter för att utveckla IKT som verktyg för ökad måluppfyllelse.

Som ett stöd att utveckla IKT i Sundbybergs stads grund- och gymnasieskolor ska rektorerna använda sig av SKL:s LIKA verktyg.

LIKA-verktyget hjälper rektorerna att skapa en god uppfattning om nuläget samt ger dem stöd för den fortsatta digitala utvecklingen. LIKA är uppdelat i tre delar: värdering - sammanställning – handlingsplan.

Verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden: ledning,

(5)

6. Plan för genomförande

Arbetsgrupper med representanter från förskolor och skolor har på ett antal arbetsmöten tagit fram grundkompetenser och utvecklingsområden för såväl lärare som barn och elever. Detta arbete ska kompletteras med att enheterna tar fram sina egna utvecklingsplaner.

En förutsättning för att möjliggöraförverkligande av IKT strategi för förskolor och skolor i Sundbybergs stad är att strategin prioriteras i budgetarbetet. Kan inte särskilda medel tillskjutas bör prioriteringar inom budgetramarna ske.

7. Utvärdering/uppföljning

IKT-strategin för förskolor och skolor i Sundbybergs stad och

genomförandeplanen ska utvärderas årligen. Redovisning och analys av

utvärderingen ska redovisas i verksamhetsberättelse för förskolenämnd respektive grundskole-och gymnasienämnd. Utvärdering ska ske första gången i

verksamhetsberättelse för 2015.

References

Related documents

Den här tryggheten i att använda sig av IKT i undervisningen, som lärarna har på den här skolan även om inte alla har utbildning inom IKT, tror vi bottnar i det stöd som finns

Självklart vill man ha elevens lärande i fokus när det kommer till skolor, men om det ska vara möjligt för skolan och eleverna att avancera till mer

I sin studie Appar och agency- barns interaktion med pekplattor i förskolan har Petersen (2015, s. 59) visat på hur barns agency, eller handlingsutrymme, är sammanflätat med

Studiens fyra frågeställningar har bidragit till en inblick i de pedagogiska möjligheter som användningen av iPad som verktyg öppnar för barn i behov av särskilt stöd för

I resultatet uttrycker förskollärarna att informations- och kommunikationsteknik är ett användbart verktyg som hela tiden utvecklas och kan användas för att

Övergripande kan en skogsägare med hög kompetens definieras som en skogsägare med god förståelse för hur de olika processerna inom verksamheten går till, som har

Steinberg menar att skolan måste ge lärarna förutsättningarna att kunna erbjuda eleverna utmaningar när det kommer till digitala verktyg, skolan måste med andra ord ligga i

Replikering kan även göras för studiesyften eller för att göra ett verk tillgängligt för en publik som kräver ett annat sätt att uppleva verket.. På Neue Museum i Berlin