JANUARI SEPTEMBER 2015

Full text

(1)

METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT

JANUARI–SEPTEMBER 2015

(2)

METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI–SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO

RESULTAT FÖR JANUARI–SEPTEMBER

• Omsättningen var 3 811 miljoner euro (1–9/2014:

3 723 milj. euro).

• Rörelseresultatet exklusive poster av engångska- raktär var 415 miljoner euro (301). Rörelseresulta- tet inklusive poster av engångskaraktär var 414 miljoner euro (333).

• Resultatet före skatt och exklusive poster av en- gångskaraktär var 358 miljoner euro (238). Resul- tatet före skatt och inklusive poster av engångska- raktär var 355 miljoner euro (262).

• Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 14,2 procent (11,1).

• Kassaflödet från rörelsen var 626 miljoner euro (374).

RESULTAT FÖR JULI–SEPTEMBER

• Omsättningen var 1 225 miljoner euro (7–9/2014:

1 204 milj. euro).

• Rörelseresultatet exklusive poster av engångska- raktär var 149 miljoner euro (104). Rörelseresulta- tet inklusive poster av engångskaraktär var 142 miljoner euro (103).

• Resultatet före skatt och exklusive poster av en- gångskaraktär var 128 miljoner euro (81). Resulta- tet före skatt och inklusive poster av engångskarak- tär var 121 miljoner euro (79).

• Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 14,6 procent (10,7).

• Kassaflödet från rörelsen var 293 miljoner euro (180).

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

• Byggarbetena vid Metsä Fibres bioproduktfabrik i Äänekoski framskred enligt planerna.

• Kartongleveranserna till Europa och USA ökade.

Prisnivåerna för kartong var stabila.

• Produktionen av bestruket papper vid bruket i Hu- sum upphörde.

• Metsä Tissue stärkte sin förädlingskapacitet vid det polska bruket i Krapkowice. Produktionen på den nya förädlingslinjen startar i slutet av innevarande år.

• Metsä Wood meddelade att man kommer att an- passa produktionen vid de finländska tall- och gransågverken.

HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGS- PERIODEN

• Försäljningen av aktiestocken i Metsä Woods dot- terbolag Metsä Wood France SAS i Frankrike, som vidareförädlar sågat virke, till mutares AG genom- fördes 5.10.2015.

• Metsä Board fortsätter produktutvecklingen av kar- tong och investerar cirka 38 miljoner euro i en egen linje för extrusionsbestrykning med tillhörande infra- förändringar i Husum, Sverige.

 Grundstenen lades för Metsä Fibres bioprodukt- fabrik i Äänekoski 12.10.2015.

UTSIKTER FÖR DEN NÄRMASTE TIDEN

• Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär förväntas under det sista kvartalet 2015 försämras jämfört med tredje kvartalet 2015.

Rörelseresultatet försämras på grund av driftstop- pet i anknytning till Husums investeringsprogram och på grund av massabrukens driftstopp för un- derhåll.

”Metsä Groups resultatförmåga är fortsättningsvis stark.

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för tredje kvartalet var något bättre än under föregå- ende kvartal och klart bättre än under motsvarande period föregående år. Kassaflödet för tredje kvartalet var starkt.

Efterfrågan på våra huvudprodukter var på en bra nivå under tredje kvartalet med undantag av sågat virke. I de genomsnittliga prisnivåerna noterades inga större för- ändringar. Däremot belastades lönsamheten av den protest mot de åtgärder som Finlands regering presen- terade, vilken framför allt drabbade skogsindustrin.

Driftsäkerheten har blivit en viktig faktor när det gäller att överväga nya investeringar.

Jag är nöjd med att bioekonomin har blivit ett centralt diskussionsämne i Finland och att skogarnas roll som landets viktigaste naturtillgång börjar få den uppmärk- samhet som den förtjänar. För att Finland ska komma ut ur det osäkra ekonomiska läget och den allmänna negativa spiralen kunna vändas behövs djärva åtgärder och nya tänkesätt. Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski möter denna utmaning på ett utmärkt sätt.

Grundstenen för bioproduktfabriken lades i oktober och

(3)

det målmedvetna arbetet fortsätter fram till hösten 2017, då fabriken körs igång. Även investeringspro- grammet för bruket i Husum i Sverige fortsätter enligt planerna. Under årets sista kvartal installeras en ny falskartongmaskin på fabriken och två pappers- maskiner stängs.

De åtgärder som Finlands regering har presenterat för att förbättra landets konkurrenskraftsproblem är ur

exportindustrins synvinkel oundvikliga och går i rätt riktning. Det allmänna ekonomiska läget är fortsatt pressat. Kostsamma åsiktsyttringar försvårar läget ytterligare.”

Koncernchef Kari Jordan

(4)

NYCKELTAL

2015 2014 2015 2014 2014

Förkortad resultaträkning, milj. euro 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning 3 810,6 3 722,8 1 225,2 1 203,6 4 970,3

Övriga rörelseintäkter 78,8 141,2 10,6 16,9 170,3

Rörelsekostnader -3 277,5 -3 342,3 -1 032,4 -1 054,5 -4 447,5 Avskrivningar och nedskrivningar -197,9 -188,9 -61,4 -63,1 -276,2

Rörelseresultat 413,9 332,7 142,0 102,9 416,9

Resultat från intresse- och samriskföretag 8,5 14,5 -0,8 -0,9 16,4

Kursdifferenser -3,8 -1,2 -0,6 -0,0 2,7

Övriga finansiella intäkter och kostnader -63,7 -83,7 -20,0 -22,6 -106,1

Periodens resultat före skatt 355,0 262,3 120,7 79,4 329,9

Inkomstskatt -91,4 -58,6 -38,4 -17,4 -69,7

Periodens resultat 263,6 203,7 82,3 62,0 260,3

2015 2014 2015 2014 2014

Lönsamhet 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Rörelseresultat, milj. euro 413,9 332,7 142,0 102,9 416,9

- ” -, exklusive poster av engångskaraktär 414,7 300,9 149,0 104,3 418,1

- ” -, % av omsättningen 10,9 8,1 12,2 8,7 8,4

Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,2 12,0 13,9 10,6 11,1

- ” -, exklusive poster av engångskaraktär 14,2 11,1 14,6 10,7 11,4

Avkastning på eget kapital, % 16,0 13,6 14,2 12,4 13,0

- ” -, exklusive poster av engångskaraktär 16,2 12,0 15,4 12,6 13,4

2015 2014 2015 2014 2014

Finansiell position 30.9. 30.9. 30.6. 30.6. 31.12.

Soliditet, % 42,7 38,5 41,9 37,9 37,9

Nettoskuldsättningsgrad, % 29 62 34 70 46

Räntebärande nettoskuld, milj. euro 682 1 258 779 1 389 938

AFFÄRSOMRÅDEN

Omsättning och rörelseresultat 1–9/2015, milj. euro

Virkesanskaff- ning och skogstjänster

Trä-

produkter Massa Kartong

Mjuk- och matlag- ningspapper

Omsättning 1 153,2 664,3 1 071,1 1 545,3 751,9

Övriga rörelseintäkter 6,2 4,4 12,9 37,8 2,9

Rörelsekostnader -1 134,0 -643,7 -778,0 -1 339,7 -706,4 Avskrivningar och nedskrivningar -2,7 -23,6 -49,3 -78,5 -30,8

Rörelseresultat 22,7 1,4 256,7 164,9 17,7

Poster av engångskaraktär - 22,5 - -20,1 18,9

Rörelseresultat exklusive poster

av engångskaraktär 22,7 23,9 256,7 144,8 36,6

- " -, % av omsättningen 2,0 3,6 24,0 9,4 4,9

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter tillverkas av förnybart nordligt trä från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Metsä Groups fokus ligger på mjuk- och matlagningspapper, nyfiberkartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Utgångspunkter för koncernens förstklassiga produkterna är förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Group hade år 2014 en omsättning på 5 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka 9 800 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 120 000 finska skogsägare.

(5)

DELÅRSRAPPORTEN ÄR OREVIDERAD

DELÅRSRAPPORT 1.1–30.9.2015

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

För januari–september 2015 redovisade Metsä Group en omsättning på 3 810,6 miljoner euro (1–9/2014:

3 722,8 milj. euro).

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 414,7 miljoner euro (300,9), dvs. 10,9 procent av omsättningen (8,1). I jämförelse med föregående år förbättrades rörelseresultatet av de ökade leveransvo- lymerna för massa, falskartong och vit nyfiberliner samt av den försvagade euron gentemot de viktigaste ex- portvalutorna och i synnerhet gentemot USA-dollarn.

Valutasäkringstransaktioner gjorde dock att den posi- tiva effekten av valutakurserna blev mindre.

Omsättningen för årets tredje kvartal var

1 225,2 miljoner euro, medan omsättningen för motsva- rande period i fjol var 1 203,6 miljoner euro. Rörelsere- sultatet exklusive poster av engångskaraktär var 149,0 miljoner euro (7–9/2014: 104,3).

De poster av engångskaraktär som redovisats i Metsä Groups rörelseresultat uppgick i januari–september till -0,8 miljoner euro (1–9/2014: +31,9). De största poster- na var realisationsvinsten om 20,8 miljoner euro på Finsilva Oyj:s aktier och realisationsvinsten om 17,5 miljoner för försäljning av bruket Gohrsmühle. I anslut- ning till försäljningen av Metsä Wood France SAS i oktober redovisades totalt 22,5 miljoner euro som kost- nader av engångskaraktär. Metsä Tissue redovisade totalt 17,1 miljoner i kostnadsavsättningar och ned- skrivningar i anslutning till verksamheterna i Ryssland samt till effektiviseringsprogrammet i affärsverksamhet- en för servetter i Tyskland.

Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 413,9 miljoner euro (332,7). Andelen i intresse- och samriskföretagens resultat var 8,5 miljoner euro (14,5), de finansiella intäkterna var 4,2 miljoner euro (6,7), de finansiella kursdifferenserna -3,8 miljoner euro (-1,2) och de finansiella kostnaderna 67,8 miljoner euro (90,4).

I de finansiella kostnaderna ingår som en post av en- gångskaraktär en nedskrivning på -2,3 miljoner euro, som hänför sig till Metsä Groups andel i ett delägarlån till Pohjolan Voima i samband med OL4-projektet. De investeringar som gjordes i projektet har skrivits ned till fullt belopp. I de finansiella kostnaderna under jämförel- seperioden ingår en post av engångskaraktär på 7,6 miljoner euro, som hänför sig till ett skadestånd till UPM-Kymmene Abp, samt en kostnad på cirka 6 miljoner euro, som hänför sig till en tidigarelagd åter- betalning av Metsä Boards lån.

Resultatet före skatt var 355,0 miljoner euro (262,3) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skat- teskulder, var 91,4 miljoner euro (58,6). I resultatet för tredje kvartalet har Metsä Board redovisat cirka 15

miljoner i inkomstskatter, som hänför sig till 2014 och första halvåret 2015. Metsä Groups resultat för peri- oden var 263,6 miljoner euro (203,7).

Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital exklu- sive poster av engångskaraktär var 14,2 procent (11,1) och avkastningen på eget kapital 16,2 procent (12,0).

Inklusive poster av engångskaraktär var avkastningen på sysselsatt kapital 14,2 procent (12,0) och avkast- ningen på eget kapital 16,0 procent (13,6).

BALANS OCH FINANSIERING

Metsä Groups likviditet är stark. Den totala likviditeten var 1 816,4 miljoner euro i slutet av september (31.12.2014: 1 725,0). Av detta var 1 009,4 miljoner euro (947,9) likvida medel och placeringar och 807,0 miljoner euro (777,1) bindande kreditfaciliteter som redovisas utanför balansräkningen. Dessutom har koncernen 975,0 miljoner euro bindande kreditfaciliteter som redovisas utanför balansräkningen, som hänför sig till investeringen i bioproduktfabriken i Äänekoski.

Koncernens likviditetsreserv kompletteras av icke- bindande företagscertifikatprogram och kreditlimiter till ett värde av 161,5 miljoner euro (31.12.2014: 173,3).

I slutet av september var koncernens soliditet

42,7 procent och nettoskuldsättningsgraden 29 procent (31.12.2014: 37,9 och 46). Den räntebärande netto- skulden uppgick till 682,4 miljoner euro (31.12.2014:

938,2).

Kassaflödet från rörelsen var 626,3 miljoner euro (1–9/2014: 373,8). Under januari–september har 53,8 miljoner euro frigjorts från rörelsekapitalet (bundits 30,6).

I slutet av september var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 67,8 procent och nettoskuld- sättningsgraden 4 procent (31.12.2014: 63,0 och 12).

Under januari–september ökade medlemmarnas insat- ser i Metsäliitto Osuuskuntas andelskapital med totalt 39,8 miljoner euro (1–9/2014: 55,0). Det ordinarie an- delskapitalet var på samma nivå som i början av året (ökande med 2,4 milj. euro). A-insatserna i tilläggsan- delskapitalet ökade med 27,9 miljoner euro (36,1) och B-insatserna med 11,9 miljoner euro (16,5).

PERSONAL

Under januari–september sysselsatte Metsä Group i medeltal 10 280 personer (10 880). I slutet av septem- ber var antalet koncernanställda 9 824 (31.12.2014:

10 410), av vilka 5 175 personer (5 131) arbetade i Finland och 4 649 personer (5 279) utomlands. Moder- företaget Metsäliitto Osuuskunta hade 2 493 anställda i slutet av september (31.12.2014: 2 471).

(6)

MEDLEMMAR

I slutet av september hade Metsäliitto Osuuskunta 119 810 medlemmar (31.12.2014: 121 941). Under januari–september har 2 657 nya medlemmar anslutit sig till andelslaget och 4 788 medlemmar avgått.

INVESTERINGAR

Metsä Groups investeringar i materiella anläggningstill- gångar under januari–september var 295,6 miljoner euro (96,0).

UTVECKLING AV AFFÄRS- VERKSAMHETEN

Äänekoski bioproduktfabrik

I april 2015 meddelade Metsä Fibre att man avser att bygga en bioproduktfabrik för cirka 1,2 miljarder euro i Äänekoski. Fabriken ska ersätta det befintliga massa- bruket. Fabrikens årliga massakapacitet kommer att vara cirka 1,3 miljoner ton, vilket är cirka 800 000 ton mer än den nuvarande massaproduktionen i Äänekoski.

Byggprojektet för bioproduktfabriken har följt tidsplanen som planerat till anläggnings- och fundamentarbeten.

Grundstenen för fabriken lades 12.10.2015. På bygg- platsen arbetar för närvarande cirka 400 personer i huvudsak med pålning, muddring, bro- och banarbeten.

I slutet av året börjar fabriken resa sig i snabb takt då man kommer till elementbyggskedet. Maskininstallat- ionerna påbörjas i början av nästa år.

Bruket i Husum

I december 2014 meddelade Metsä Board att man avser att vidta nya åtgärder för att slutföra en omstruk- turering till kartongbolag och investerar cirka

170 miljoner euro i en ny falskartongmaskin vid bruket i Husum i Sverige. Installationsarbetena för den nya kartongmaskinen började i oktober 2015. Maskinen kommer att ha en produktionskapacitet på cirka 400 000 ton om året, och den kommer att tas i drift i januari 2016. Bruket förväntas uppnå full produktionsef- fekt före utgången av 2016.

Vid sidan av brukets egen kemiska massakapacitet kommer den nya falskartongproduktionen från år 2016 att utnyttja nästan hela den kemitermomekaniska massa som produceras vid bruket i Kaskö.

Metsä Board började tillverka obestruken helblekt nyfi- berliner i Husum 2013 och utökade produktionen med bestrukna kvaliteter 2014. Målet är att öka linerprodukt- ionen i Husum till närmare 300 000 ton före år 2018.

Under tredje kvartalet upphörde produktionen av be- struket papper vid bruket i Husum. Produktionen av obestruket finpapper upphör senast före utgången av 2017.

AFFÄRSOMRÅDEN

Virkesanskaffning och skogstjänster

Under januari–september redovisade Metsä Forest en omsättning på 1 153,2 miljoner euro (1–9/2014:

1 177,5) och ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 22,7 miljoner euro (20,1). Virkes- handeln, som minskade under sommaren, ökade under tredje kvartalet, men blev ändå på en något lägre nivå än under föregående år. Marknadsläget för energived var fortsatt svårt i hela Östersjöområdet. Föränd- ringarna i Kemera-finansieringsstödet påverkade skogsvårdsarbetena negativt.

För tredje kvartalet redovisade Metsä Forest en om- sättning på 348,0 miljoner euro (7–9/2014: 363,2) och ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 7,0 miljoner euro (4,5).

Metsä Forest köpte alla virkesslag i hela landet både som rotköp och som leveransköp. När det gäller an- skaffiningen av energived låg fokus fortfarande på grot.

Under tredje kvartalet låg tyngdpunkten i efterfrågan på stämplingsposter för sommardrivning samt på stockar.

Försäljningen av skogsvårdstjänster fortsatte att öka stadigt.

Drivningsförhållandena var goda i Baltikum och Ryss- land och tillgången på samtliga virkesslag var god.

Tillgången på massaved framför allt var fortsatt stark i Sverige och till och med större än efterfrågan i vissa delar av landet.

Virkesdrivningen i Finland motsvarade de uppsatta målen, och leveranserna till produktionsanläggningar gick som planerat. Under januari–september leverera- des totalt 22,8 miljoner kubikmeter virke (22,5).

I juni lanserade Metsä Forest elektronisk virkeshandel och försäljningen av skogsvårdstjänster. Tjänsten har fått ett positivt mottagande. Webbtjänsten Metsäverkko öppnades i juni för alla medlemmar.

Träproduktindustri

Omsättningen för Metsä Wood var under januari–

september 664,3 miljoner euro (1–9/2014: 681,0). Rö- relseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 23,9 miljoner euro (29,2). Under januari–september redovisade Metsä Wood totalt 22,5 miljoner euro som poster av engångskaraktär. Den viktigaste av dessa är kostnaden om 22,3 miljoner euro i anslutning till försälj- ningen av aktiestocken i Metsä Wood France SAS.

Tack vare de ökade leveranserna av sågade trävaror ökade leveransvolymerna från jämförelseperioden föregående år. Lönsamheten för sågverksamheten försämrades till följd av de lägre leveranspriserna. På marknaden för sågade trävaror råder det överutbud med undantag av kärnvedskvaliteter av tall. Sågverk- samhetens volym anpassades i september på grund av obalansen på marknaden.

(7)

Försäljningen av förädlade sågvaror i Storbritannien var fortsatt stabil, men i Frankrike var marknadsläget fortfa- rande svagt.

Leveranspriserna för bygg- och industriprodukter var högre än under jämförelseperioden föregående år.

För årets tredje kvartal redovisade Metsä Wood en omsättning på 212,0 miljoner euro (7–9/2014: 207,3) och ett rörelseresultat exklusive poster av engångska- raktär på 5,9 miljoner euro (6,2).

Tack vare de ökade leveransvolymerna ökade omsätt- ningen för sågade trävaror under tredje kvartalet från jämförelseperioden föregående år. Även omsättningen för Bygg- och industriprodukter ökade under tredje kvartalet. Leveransvolymerna för Kerto®-produkter minskade, medan leveransvolymerna för plywood ökade. Marknadsbalansen för byggskivor var tillfreds- ställande i Europa under tredje kvartalet.

I juni kom Metsäliitto Osuuskunta preliminärt överens om försäljning av Metsä Wood France SAS hela aktie- stock till mutares AG. Affären genomfördes 5.10.2015, varmed Metsä Woods förädlings- och distributions- verksamhet i Frankrike upphörde. Försäljningen av Metsä Woods sågade trävaror, plywood och Kerto®- produkter i Frankrike fortsätter.

Massaindustri

Omsättningen för Metsä Fibre var under januari–

september 1 071,1 miljoner euro (1–9/2014: 958,6).

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 256,7 miljoner euro (143,1). Resultatförbättringen berodde huvudsakligen på att US-dollarn stärktes med cirka 18 procent gentemot euron. Även ökade försälj- ningsvolymer och minskade rörliga och fasta kostnader påverkade resultatet positivt.

Massaförsäljningen var 1 736 000 ton, vilket är cirka 4 procent högre än under motsvarande period föregå- ende år (1 677 000). Marknadspriserna för barrmassa i utländsk valuta steg under januari–september med 6 procent från motsvarande period föregående år. Ge- nomsnittspriserna för lövmassa steg med 4 procent.

I början av januari var priset på barrmassa i Europa 932 dollar per ton och i slutet av september 839 dollar per ton. Prisnedgången för barrmassa berodde på den förstärkta dollarn gentemot flera producentländers valutor. Motsvarande priser på lövmassa var 742 och 810 dollar. Priset för lövmassa har ökat tack vare att tillgången har varit mindre och efterfrågan större än förväntat.

För tredje kvartalet redovisade Metsä Fibre en omsätt- ning på 349,6 miljoner euro (7–9/2014: 303,8) och ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 85,5 miljoner euro (51,8).

Produktionen på Metsä Fibres massabruk har varit som planerat med undantag av de produktionsförluster som orsakades av löntagarnas protest den 18 september.

Förutom det årliga underhållet vid bruket i Kemi inföll

under tredje kvartalet även en del av driftstoppet för årligt underhåll i Raumo med ett byte av en panna för illaluktande gaser. Investeringen ökar brukets hante- ringskapacitet för illaluktande gaser och minimierar därmed brukets luktutsläpp i undantagsfall.

Kartongindustri

Omsättningen för Metsä Board var 1 545,3 miljoner euro (1–9/2014: 1 509,0) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär 144,8 miljoner euro (99,6).

Jämfört med föregående år förbättrades rörelseresulta- tet exklusive poster av engångskaraktär tack vare de ökade leveransvolymerna för falskartong och vit nyfi- berliner, förstärkningen av US-dollarn och det engelska pundet och av försvagningen av den svenska kronan gentemot euron.

Posterna av engångskaraktär som redovisats i rörelse- resultatet var +20,1 miljoner euro netto (10,2), varav de viktigaste posterna hänförde sig till en realisationsvinst på 17,5 miljoner euro för försäljning av bruket Gohrs- mühle i Tyskland och till en realisationsvinst på 2,6 miljoner euro för annullering av de avskrivningar som gjorts i anslutning till nedläggningen av bruket i Alizay.

För tredje kvartalet redovisade Metsä Board en omsätt- ning på 497,6 miljoner euro (7–9/2014: 513,8) och ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 54,6 miljoner euro (35,2).

Metsä Boards totala leveransvolym för falskartong och nyfiberliner under januari–september var 1 049 000 ton (941 000), vilket motsvarade en tillväxt på 11 procent.

Leveransvolymen för massa var 412 000 ton (478 000).

Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 12,1 procent (8,9) och resultatet per aktie var 0,27 procent (0,16).

I slutet av september var Metsä Boards soliditet 45,6 procent och nettoskuldsättning 34 procent (31.12.2014:

39,2 och 51).

Efter redovisningsperioden meddelade Metsä Board att man fortsätter produktutvecklingen av kartong och investerar cirka 38 miljoner euro i en egen linje för extrusionsbestrykning med tillhörande infraförändringar i Husum. Investeringen genomförs i början av 2017, och den möjliggör en utökning av produktutbudet inom mat- och livsmedelsförpackningar till slutanvändnings- områden, som på grund av kraven på fett- och fukttå- lighet kräver barriäregenskaper hos kartong. Den nya linjens bestrykningskapacitet är cirka 100 000 ton per år.

Metsä Boards delårsrapport publicerades 5.11.2015

(8)

Mjuk- och matlagningspapper

Omsättningen för Metsä Tissue var under januari–

september 751,9 miljoner euro (1–9/2014: 755,2). Jäm- fört med motsvarande period föregående år minskade omsättningen till följd av försvagningen av den svenska och norska kronan gentemot euron samt av nedlägg- ningen av affärsverksamheten i Ryssland.

Produktionen av mjukpapper upphörde vid bruket i Vorsino i Ryssland i slutet av juni. Brukets förädlingslin- jer flyttas till Metsä Tissues bruk i Kreuzau och Krap- kowice. Avsikten är att få linjerna i produktion före ut- gången av 2015.

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 36,6 miljoner euro (41,0). Jämfört med föregående år har Metsä Tissues lönsamhet försämrats till följd av ökade massapriser på grund av den förstärkta dollarn, samt av prishöjningar på returfiber.

Metsä Tissue redovisade totalt 17,1 miljoner i kost- nadsavsättningar och nedskrivningar i anslutning till verksamheterna i Ryssland samt till effektiviseringspro- grammet i affärsverksamheten för servetter i Tyskland.

Omsättningen för årets tredje kvartal var 249,2 miljoner euro (7–9/2014: 252,4) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär 13,2 miljoner euro (19,6).

I augusti lanserade Serla en tjockare och mjukare gul toalettpapperskvalitet på den finska marknaden. Pappe- ret är tillverkat helt av returfiber. Serla lanserade i Fin- land även skogsdoftande näsdukar och ett nytt mönster med vinterskog i hushållspappren. Av bakplåtspapperet SAGA lanserades en ny förpackningsstorlek med 10 meter papper för mindre familjers behov och personer som inte bakar så ofta.

I år firar Lambi sitt 50-årsjubileum och jubileumsåret till ära har olika marknadsföringskampanjer anordnats i Norden.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna delårsrapport bygger på aktu- ella planer och bedömningar. De innehåller risker och andra osäkerhetsfaktorer som kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsä Groups resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukost- naderna, energipriset och eurons kursutveckling.

Krisen i Ukraina och de sanktioner som EU och Ryss- land samt USA och Ryssland riktat mot varandra har tills vidare inte haft någon direkt inverkan på Metsä Groups affärsverksamhet. Sanktionerna har dock indi- rekt påverkat efterfrågan på Metsä Groups produkter, bland annat genom utvecklingen av valutakurserna.

Tills vidare har den ekonomiska effekten av sanktioner- na på Metsä Group varit liten. Eventuella ytterligare sanktioner kan ha negativa effekter på omfattningen och resultatet av Metsä Groups verksamhet.

De risker som berör koncernens verksamhet beskrivs närmare i Metsä Groups bokslut för år 2014.

PÅGÅENDE RÄTTSLIGA TVISTEFRÅGOR

I mars 2011 väckte Forststyrelsen skadeståndstalan vid Helsingfors tingsrätt, enligt vilken den kräver solidarisk ersättning av Metsäliitto Osuuskunta och två andra skogsindustribolag som en följd av otillåtet prissamar- bete på råvirkesmarknaden. Talan hänför sig till mark- nadsdomstolens beslut av den 3 december 2009, enligt vilket de nämnda företagen hade gjort sig skyldiga till ett brott mot lagen om konkurrensbegränsningar på råvirkesmarknaden. Dessutom har några av Finlands kommuner och församlingar samt ett antal privatperso- ner väckt motsvarande talan. Kraven på solidarisk ersättning från Metsäliitto Osuuskunta och de övriga ovan nämnda bolagen, som Metsäliitto Osuuskunta känner till, är totalt cirka 202 miljoner euro. Av dessa krav har cirka 65 miljoner euro ställts specifikt på Metsäliitto Osuuskunta. I de nämnda talandena ingår dessutom anspråk på ränte- och mervärdesskatt samt rättegångskostnader. Utöver ovannämnda talan har i januari 2015 nya skadeståndstalan väckts av privatper- soner och sammanslutningar, vars belopp Metsäliitto inte ännu känner till. Metsäliitto Osuuskunta anser att skadeståndsanspråken är ogrundade och har inte re- dovisat avsättningar för detta ändamål.

Metsäliitto Osuuskunta och Metsä Board krävde i maj 2014 att Helsingfors tingsrätt upphäver skiljedomsto- lens dom av den 11 februari 2014, enligt vilken Metsä- liitto Osuuskunta och Metsä Board måste betala totalt 67 miljoner euro i skadestånd till UPM-Kymmene. I sin dom i juni 2015 förkastade tingsrätten Metsäliitto Osuuskuntas och Metsä Boards yrkanden. Metsäliitto Osuuskunta och Metsä Board har sökt ändring i tings- rättens utslag genom besvär hos hovrätten.

UTSIKTER FÖR DEN NÄRMASTE TIDEN

Efterfrågan på avverkningsobjekt och grot som ska drivas under barmarkstiden är fortsatt stabil. Försälj- ningen av skogsvårdstjänster beräknas fortsätta att öka.

Omsättningen för träproduktindsutrin förväntas minska något under årets sista kvartal jämfört med motsva- rande period föregående år. På grund av överskott är konkurrensen för sågade trävaror fortsatt hård och Metsä Wood fortsättar med produktionsbegränsningar- na vid sågverken under oktober–december. Efterfrågan på övriga träprodukter är fortsatt stabil.

Den globala efterfrågan på barrmassa förväntas fort- sätta att öka måttfullt. Under fjärde kvartalet förväntas kapacitetsutnyttjandet vid Metsä Fibres bruk hålla sig på samma nivå som under tredje kvartalet.

Under sista kvartalet förväntas leveransvolymerna och priserna för kartong vara på samma nivå som under föregående kvartal. Metsä Board har meddelat om

(9)

höjning av priserna för falskartong i Europa från och med 1.12.2015.

Produktionsstoppet i anslutning till installationen av den nya kartongmaskinen i Husum beräknas ha en inverkan om cirka 12 miljoner euro på Metsä Boards rörelsere- sultat för sista kvartalet.

Efterfrågan på mjukpappersmarknaden förväntas vara fortsatt stabil på samtliga marknadsområden och öka framför allt i östra Centraleuropa.

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av en- gångskaraktär förväntas under det sista kvartalet 2015 försämras jämfört med tredje kvartalet 2015. Rörelsere- sultatet försämras på grund av driftstoppet i anknytning till Husums investeringsprogram och på grund av mas- sabrukens driftstopp för underhåll.

Esbo den 5 november 2015

STYRELSEN

Mer information:

Vesa-Pekka Takala, ekonomidirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4260 Juha Laine, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4541

Under 2016 publicerar Metsä Group följande ekonomiska rapporter:

3.2.2016 Bokslutskommuniké 2015 3.5.2016 Delårsrapport januari–mars 2016 4.8.2016 Delårsrapport januari–juni 2016 2.11.2016 Delårsrapport januari–september 2016

(10)

SEGMENT

2015 2014 2015 2014 2014

Virkesanskaffning och skogstjänster 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning, milj. euro 1 153,2 1 177,5 348,0 363,2 1 575,0

EBITDA, milj. euro 25,4 20,9 7,9 5,2 29,7

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 25,4 22,4 7,9 5,2 31,2 Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro -2,7 -2,3 -0,9 -0,8 -3,0

Rörelseresultat, milj. euro 22,7 18,6 7,0 4,5 26,7

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 22,7 20,1 7,0 4,5 28,2

- " -, % av omsättningen 2,0 1,7 2,0 1,2 1,8

ROCE exklusive engångsposter, % 24,7 20,4 21,6 13,0 24,7

Investeringar, milj. euro 4,3 3,9 1,0 1,4 4,8

Personal i slutet av perioden 906 900 906 900 887

2015 2014 2015 2014 2014

Träproduktindustri 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning, milj. euro 664,3 681,0 212,0 207,3 896,9

EBITDA, milj. euro 25,0 50,4 12,4 13,5 64,5

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 44,2 50,4 12,6 13,4 66,2 Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro -23,6 -22,1 -6,7 -7,2 -30,4

Rörelseresultat, milj. euro 1,4 28,4 5,7 6,3 34,1

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 23,9 29,2 5,9 6,2 37,2

- " -, % av omsättningen 3,6 4,3 2,8 3,0 4,2

ROCE exklusive engångsposter, % 10,4 11,9 7,7 7,9 11,3

Investeringar, milj. euro 12,5 11,3 6,8 3,8 13,7

Personal i slutet av perioden 2 169 2 331 2 169 2 331 2 249

2015 2014 2015 2014 2014

Massaindustri 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning, milj. euro 1 071,1 958,6 349,6 303,8 1 295,7

EBITDA, milj. euro 306,0 211,0 99,3 66,4 289,9

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 306,0 190,7 99,3 66,4 269,5 Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro -49,3 -47,6 -13,8 -14,6 -62,0

Rörelseresultat, milj. euro 256,7 163,4 85,5 51,8 227,9

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 256,7 143,1 85,5 51,8 207,5

- " -, % av omsättningen 24,0 14,9 24,5 17,0 16,0

ROCE exklusive engångsposter, % 45,4 28,1 44,1 31,1 29,8

Investeringar, milj. euro 140,6 18,8 93,2 8,6 26,0

Personal i slutet av perioden 860 864 860 864 842

2015 2014 2015 2014 2014

Kartongindustri 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning, milj. euro 1 545,3 1 509,0 497,6 513,8 2 008,4

EBITDA, milj. euro 243,4 185,8 80,8 60,7 242,2

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 223,6 175,6 80,8 61,8 236,2 Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro -78,5 -76,0 -26,3 -26,6 -125,6

Rörelseresultat, milj. euro 164,9 109,8 54,6 34,1 116,5

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 144,8 99,6 54,6 35,2 136,5

- " -, % av omsättningen 9,4 6,6 11,0 6,9 6,8

ROCE exklusive engångsposter, % 12,1 8,9 13,0 9,2 9,1

Investeringar, milj. euro 117,0 26,0 44,8 7,3 44,2

Personal i slutet av perioden 2 642 3 164 2 642 3 164 3 111

(11)

2015 2014 2015 2014 2014

Mjuk- och matlagningspapper 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning, milj. euro 751,9 755,2 249,2 252,4 1 012,8

EBITDA, milj. euro 48,5 69,4 15,9 28,9 100,5

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 65,3 69,8 22,9 29,3 100,9 Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro -30,8 -28,7 -9,4 -9,7 -38,7

Rörelseresultat, milj. euro 17,7 40,7 6,5 19,2 61,8

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 36,6 41,0 13,2 19,6 62,2

- " -, % av omsättningen 4,9 5,4 5,3 7,7 6,1

ROCE exklusive engångsposter, % 7,4 8,2 7,8 11,5 9,3

Investeringar, milj. euro 11,7 24,4 4,5 8,0 38,0

Personal i slutet av perioden 2 762 2 833 2 762 2 833 2 805

2015 2014 2015 2014 2014

Övrig verksamhet 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning, milj. euro 3,6 7,2 0,8 2,3 9,6

EBITDA, milj. euro 59,0 -34,4 4,7 3,9 -38,6

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 7,9 7,4 4,7 3,9 4,1 Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro -1,5 -1,6 -0,5 -0,5 -2,2

Rörelseresultat, milj. euro 57,4 -36,1 4,2 3,4 -40,7

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 6,3 5,8 4,2 3,4 1,9

Investeringar, milj. euro 8,3 13,8 2,9 3,7 18,0

Personal i slutet av perioden 485 499 485 499 516

I övrig verksamhet ingår bl.a. Metsä Groups gemensamma koncernfunktioner, moderföretagets holdingverksamhet, Metsä Group Treasury Oy samt en andel i Metsätapiolas fastigheter.

2015 2014 2015 2014 2014

Intern försäljning och elimineringar 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning, milj. euro -1 378,7 -1 365,7 -432,0 -439,3 -1 828,1

EBITDA, milj. euro -95,4 18,5 -17,7 -12,7 4,9

- " - exklusive engångsposter, milj. euro -64,8 -27,4 -17,7 -12,7 -41,0 Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro -11,5 -10,6 -3,8 -3,7 -14,4

Rörelseresultat, milj. euro -106,9 7,9 -21,5 -16,4 -9,5

- " - exklusive engångsposter, milj. euro -76,3 -38,0 -21,5 -16,4 -55,4

2015 2014 2015 2014 2014

Metsä Group 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12

Omsättning, milj. euro 3 810,6 3 722,8 1 225,2 1 203,6 4 970,3

EBITDA, milj. euro 611,8 521,6 203,4 166,0 693,1

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 607,7 488,9 210,6 167,3 667,1 Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro -197,9 -188,9 -61,4 -63,1 -276,2

Rörelseresultat, milj. euro 413,9 332,7 142,0 102,9 416,9

- " - exklusive engångsposter, milj. euro 414,7 300,9 149,0 104,3 418,1

- " -, % av omsättningen 10,9 8,1 12,2 8,7 8,4

ROCE exklusive engångsposter, % 14,2 11,1 14,6 10,7 11,4

Investeringar, milj. euro 295,6 96,0 155,4 31,1 143,0

Personal i slutet av perioden 9 824 10 590 9 824 10 590 10 410

EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ROCE = Avkastning på sysselsatt kapital

(12)

KVARTALSUPPGIFTER

2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014

Milj. euro 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Omsättning

Virkesanskaffning och skogstjänster 348,0 393,5 411,8 397,5 363,2 379,5 434,9

Träproduktindustri 212,0 242,8 209,4 215,9 207,3 251,8 221,9

Massaindustri 349,6 391,1 330,4 337,1 303,8 325,8 329,0

Kartongindustri 497,6 522,0 525,7 499,4 513,8 494,0 501,2

Mjuk- och matlagningspapper 249,2 249,0 253,7 257,6 252,4 250,2 252,6

Övrig verksamhet 0,8 0,9 1,9 2,4 2,3 2,7 2,3

Intern försäljning -432,0 -469,1 -477,7 -462,4 -439,3 -438,9 -487,5 Omsättning totalt 1 225,2 1 330,2 1 255,1 1 247,5 1 203,6 1 264,9 1 254,3

Rörelseresultat

Virkesanskaffning och skogstjänster 7,0 6,9 8,7 8,1 4,5 5,5 8,6

Träproduktindustri 5,7 -12,2 7,9 5,8 6,3 14,4 7,7

Massaindustri 85,5 92,5 78,7 64,5 51,8 56,7 54,9

Kartongindustri 54,6 67,2 43,1 6,7 34,1 32,2 43,5

Mjuk- och matlagningspapper 6,5 6,1 5,1 21,1 19,2 9,7 11,8

Övrig verksamhet 4,2 53,9 -0,6 -4,7 3,4 3,7 -43,2

Elimineringar -21,5 -60,4 -25,0 -17,4 -16,4 38,0 -13,7

Rörelseresultat totalt 142,0 154,0 117,8 84,1 102,9 160,2 69,7

-”-, % av omsättningen 11,6 11,6 9,4 6,7 8,5 12,7 5,6

Resultat från intresse-

och samriskföretag -0,8 3,2 6,1 1,9 -0,9 7,9 7,4

Kursdifferenser -0,6 -6,7 3,5 3,9 -0,0 0,9 -2,1

Övriga finansiella intäkter och kostna- -20,0 -22,4 -21,3 -22,4 -22,6 -23,3 -37,8 Periodens resultat före skatt 120,7 128,2 106,1 67,6 79,4 145,7 37,2

Inkomstskatt -38,4 -35,5 -17,5 -11,1 -17,4 -35,8 -5,4

Periodens resultat 82,3 92,7 88,6 56,5 62,0 109,9 31,8

Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär

Virkesanskaffning och skogstjänster 7,0 6,9 8,7 8,1 4,5 7,0 8,6

Träproduktindustri 5,9 10,2 7,9 8,0 6,2 14,4 8,6

Massaindustri 85,5 92,5 78,7 64,5 51,8 36,3 54,9

Kartongindustri 54,6 47,0 43,2 36,9 35,2 28,3 36,1

Mjuk- och matlagningspapper 13,2 7,6 15,8 21,1 19,6 9,7 11,8

Övrig verksamhet och elimineringar -17,3 -27,0 -25,7 -21,2 -13,0 -4,2 -15,0

Rörelseresultat totalt 149,0 137,1 128,6 117,3 104,3 91,5 105,1

-”-, % av omsättningen 12,2 10,3 10,2 9,4 8,7 7,2 8,4

(13)

FORMLER FÖR BERÄKNING AV NYCKELTAL

Avkastning på sysselsatt kapital (%)

ROCE =

(Resultat före skatt

+ övriga finanskostnader och kursdifferenser) per (Balansomslutning

- räntefria skulder (i medeltal))

Avkastning på eget kapital (%)

ROE =

(Resultat före skatt - inkomstskatt) per (Eget kapital (i medeltal))

Soliditet (%) = (Eget kapital) per

(Balansomslutning - erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad (%) =

(Räntebärande skulder

- kassa och banktillgodohavanden - räntebärande fordringar) per (Eget kapital)

(14)

BOKSLUTSUPPGIFTER

OREVIDERAD RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

2015 2014 För- 2015 2014 2014

Milj. euro Not 1–9 1–9 ändring 7–9 7–9 1–12

Omsättning 2 3 810,6 3 722,8 87,8 1 225,2 1 203,6 4 970,3

Förändring av lager av färdiga varor och varor

under tillverkning -14,8 9,5 -24,3 -8,5 10,2 17,7

Övriga rörelseintäkter 78,8 141,2 -62,4 10,6 16,9 170,3

Material och tjänster -2 466,0 -2 502,7 36,8 -777,0 -809,0 -3 329,6

Personalkostnader -516,3 -518,4 2,1 -163,1 -169,7 -699,0

Avskrivningar och nedskrivningar -197,9 -188,9 -9,1 -61,4 -63,1 -276,2

Övriga rörelsekostnader -280,5 -330,7 50,2 -83,8 -86,0 -436,7

Rörelseresultat 2 413,9 332,7 81,2 142,0 102,9 416,9

Resultat från intresse- och samriskföretag 8,5 14,5 -6,0 -0,8 -0,9 16,4

Kursdifferenser -3,8 -1,2 -2,5 -0,6 -0,0 2,7

Övriga finansiella intäkter och kostnader 2 -63,7 -83,7 20,0 -20,0 -22,6 -106,1

Periodens resultat före skatt 355,0 262,3 92,7 120,7 79,4 329,9

Inkomstskatt 3 -91,4 -58,6 -32,8 -38,4 -17,4 -69,7

Periodens resultat 263,6 203,7 59,8 82,3 62,0 260,3

Övrigt totalresultat

Poster som inte omklassificeras till resultatet Poster hänförliga till justering av förmåns-

bestämda planer 7,6 -34,5 42,0 -2,2 -14,4 -44,7

Skatt hänförlig till poster som inte omklassificeras -2,4 8,7 -11,2 0,6 3,4 11,9

Totalt 5,1 -25,7 30,9 -1,7 -11,0 -32,7

Poster som kan omklassificeras till resultatet

Kassaflödessäkringar 8,9 -11,7 20,7 -12,2 -4,2 -19,7

Finansiella tillgångar som kan säljas 8 -5,9 -49,9 44,0 -11,0 14,3 -43,6

Omräkningsdifferenser 5,1 -16,8 21,9 -13,9 -1,3 -43,3

Andel av samriskföretagets övriga totalresultat -0,1 0,0 -0,1 -0,9 0,0 -4,4

Övriga poster 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Skatt hänförlig till poster som kan

omklassificeras -1,7 15,7 -17,4 2,2 -1,9 15,3

Totalt 6,8 -62,5 69,3 -35,7 7,1 -95,4

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 11,9 -88,3 100,2 -37,4 -4,0 -128,2

Periodens totalresultat 275,5 115,5 160,0 44,9 58,0 132,1

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets medlemmar 155,1 116,1 39,0 51,4 40,6 156,5

Innehav utan bestämmande inflytande 108,5 87,7 20,8 30,9 21,4 103,8

Totalt 263,6 203,7 59,8 82,3 62,0 260,3

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets medlemmar 162,9 68,6 94,3 27,6 36,8 82,4

Innehav utan bestämmande inflytande 112,6 46,9 65,7 17,3 21,2 49,7

Totalt 275,5 115,5 160,0 44,9 58,0 132,1

Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

(15)

OREVIDERAD RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING

2015 2014 2014

Milj. euro Not 30.9. 30.9. 31.12.

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar

Goodwill 520,0 523,8 520,3

Övriga immateriella tillgångar 234,3 244,1 240,8

Materiella tillgångar 4 1 917,1 1 895,0 1 831,2

Biologiska tillgångar 13,1 11,8 11,8

Andelar i intresse- och samriskföretag 43,2 82,8 77,7

Finansiella tillgångar som kan säljas 8 252,0 252,5 257,1

Övriga finansiella tillgångar 8 21,9 13,5 19,7

Uppskjuten skattefordran 39,1 59,2 64,8

3 040,7 3 082,8 3 023,5 Kortfristiga tillgångar

Omsättningstillgångar 719,1 794,7 774,1

Kundfordringar och övriga fordringar 723,7 743,7 690,4 Skattefordringar baserade på periodens

beskattningsbara inkomst 0,6 0,8 0,3

Kassa och banktillgodohavande 8 1 009,4 653,9 947,9 2 452,7 2 193,0 2 412,7

Tillgångar som innehas till försäljning 5,7 2,8 10,8

Tillgångar totalt 5 499,1 5 278,6 5 447,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital 1 752,8 1 565,2 1 590,3

Innehav utan bestämmande inflytande 589,6 464,1 467,0

2 342,3 2 029,3 2 057,3 Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 221,2 232,2 230,6

Pensionsåtaganden 84,8 178,3 184,8

Avsättningar 5 32,1 24,7 33,4

Finansieringsskulder 8 1 248,7 1 465,0 1 373,3

Övriga skulder 19,9 23,4 21,3

1 606,8 1 923,7 1 843,3 Kortfristiga skulder

Avsättningar 5 22,4 16,8 14,0

Kortfristiga finansieringsskulder 8 434,7 459,5 528,9 Leverantörsskulder och övriga skulder 1 021,2 820,4 972,2 Skatteskulder baserade på periodens

beskattningsbara inkomst 39,6 26,9 25,4

1 517,9 1 323,7 1 540,5 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas

till försäljning 32,1 1,9 6,0

Skulder totalt 3 156,8 3 249,3 3 389,8

Eget kapital och skulder totalt 5 499,1 5 278,6 5 447,0 Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

(16)

OREVIDERAD RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Milj. euro Not Andels-

kapital

Om- räk- nings- diffe- rens

Fond för verkligt värde och övriga

Balan- serade

vinst-

medel Totalt

Innehav utan bestäm- mande

inflytande Totalt Eget kapital 1.1.2014 654,7 24,9 224,9 578,3 1 482,9 476,3 1 959,2

Periodens resultat 116,1 116,1 87,7 203,7

Övrigt totalresultat, netto efter skatt -10,0 -19,9 -17,6 -47,5 -40,8 -88,3

Periodens totalresultat -10,0 -19,9 98,5 68,6 46,9 115,5

Transaktioner med ägarna:

Betalda andelsräntor och dividender -37,3 -37,3 -42,5 -79,7

Förändring i andelskapital 55,0 -1,5 53,5 53,5

Överfört från fritt kapital till bundet 2,4 -2,4 0,0 0,0

Anskaffade andelar i innehav utan bestämmande inflytande, vilka inte

förändrat beslutanderätten -3,0 -3,0 -17,9 -20,9

Sålda andelar i innehav utan be- stämmande inflytande, vilka inte för-

ändrat beslutanderätten -0,1 0,6 0,4 1,3 1,8

Eget kapital 30.9.2014 709,7 14,9 207,4 633,2 1 565,2 464,1 2 029,3

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Milj. euro Not Andels-

kapital

Om- räk- nings- diffe- rens

Fond för verkligt värde och övriga

Balan- serade

vinst-

medel Totalt

Innehav utan bestäm-

mande

inflytande Totalt Eget kapital 1.1.2015 719,1 -7,1 206,7 671,6 1 590,3 467,0 2 057,3

Periodens resultat 155,1 155,1 108,5 263,6

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 2,2 0,9 4,6 7,8 4,1 11,9

Periodens totalresultat 2,2 0,9 159,7 162,9 112,6 275,5

Transaktioner med ägarna:

Betalda andelsräntor och dividender -38,6 -38,6 -48,3 -86,9

Förändring i andelskapital 39,8 -1,1 38,6 38,6

Förändring i övrigt eget kapital -0,8 -0,8 56,8 56,0

Överfört från fritt kapital till bundet 3,3 -3,3 0,0 0,0

Anskaffade andelar i innehav utan bestämmande inflytande, vilka inte

förändrat beslutanderätten 0,0

Sålda andelar i innehav utan be- stämmande inflytande, vilka inte

förändrat beslutanderätten -0,0 0,3 0,3 1,5 1,9

Eget kapital 30.9.2015 758,9 -4,9 210,1 788,7 1 752,8 589,6 2 342,3 Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

(17)

OREVIDERAD FÖRKORTAD RAPPORT ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDEN

2015 2014 2014

Milj. euro Not 1–9 1–9 1–12

Periodens resultat 7 263,6 203,7 260,3

Justeringat i periodens resultat 7 308,9 200,7 305,0

Förändring av rörelsekapital 53,8 -30,6 198,6

Summa kassaflöde från rörelsen 626,3 373,8 763,9

Finansiella kostnader, netto -50,7 -62,1 -93,9

Betalda skatter -65,0 -35,9 -52,7

Nettokassaflöde från rörelsen 510,6 275,8 617,3

Företagsförvärv -0,8 -1,4 -3,4

Investeringar i immateriella och materiella anläggnings-

tillgångar -295,6 -96,0 -143,0

Avyttringar och övriga poster 7 38,9 122,2 139,2

Nettokassaflöde från investeringar -257,6 24,9 -7,2

Förändring i andelskapital 38,6 53,5 67,8

Förändring i övrigt eget kapital 55,6 0,0 0,0

Förändring i innehav utan bestämmande inflytande 0,0 -20,9 -20,9 Förändring av långfristiga lån och övriga finansiella poster -190,6 -45,7 -73,3

Betalda andelsräntor och dividender -94,9 -87,9 -87,9

Nettokassaflöde från finansiering -191,3 -101,0 -114,3

Förändring i likvida medel 61,7 199,7 495,8

Likvida medel i början av perioden 947,9 454,4 454,4

Omräkningsdifferens -0,4 -0,1 -2,2

Förändring i likvida medel 61,7 199,7 495,8

Likvida medel i tillgångar som innehas till försäljning 0,2 - -0,2

Likvida medel i slutet av perioden 1 009,4 653,9 947,9

Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

(18)

NOTER TILL DEN OREVIDERADE DELÅRSRAPPORTEN

NOT 1 – GRUNDUPPGIFTER OCH REDOVIS- NINGSPRINCIPER

Metsäliitto Osuuskunta, inklusive dotterföretagen, bildar en koncern (”Metsä Group” eller ”koncernen”) vars fem affärsområden är virkesanskaffning och skogstjänster, träproduktindustri, massaindustri, kartongindustri samt mjuk- och matlagningspapper. Koncernens moderföre- tag är Metsäliitto Osuuskunta. Moderföretagets hemort är Helsingfors och dess registrerade adress Norrskens- parken 2, 02100 Esbo.

Den oreviderade delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34-standarden, Delårsrapporter, och skall läsas tillsammans med IFRS-bokslutet för år 2014. Delårs- rapportens redovisningsprinciper är i enlighet med IFRS-bokslutet för år 2014, med undantag av följande:

● Årets avskrivningar för maskiner och inventa- rier har i tillämpliga delar anpassats mellan kvar- talen så att de motsvarar fördelningen av den ekonomiska nytta som användningen av till- gångsposten uttrycker.

Koncernen har från början av 2015 tillämpat följande nya och reviderade standarder och tolkningar:

● Ändringar i IAS 19 Anställningsförmåner – De- fined Benefit Plans – Employee Contributions:

Ändringarna klargör redovisningen när man i förmånsbestämda planer kräver avgifter av medarbetare eller tredje parter för planen.

● Förbättringar i IFRS-standarder (Annual Im- provements to IFRSs), ändringssamlingar 2011–

2013 och 2010–2012, december 2013: De små och mindre brådskande ändringar i standarder- na som genomförs enligt metoden Annual Im- provements sammanställs och genomförs en gång om året. Ändringarna enligt projektet gäller fyra (2011–2013) och sju (2010–2012) standar- der.

● IFRIC 21 Offentliga avgifter: Tolkningen preci- serar redovisningen av offentliga avgifter. En skuld till följd av offentliga avgifter ska registre- ras vid den tidpunkt då den transaktion som en- ligt lagstiftningen innebär en betalningsskyldig- het äger rum. Inkomstskatter, böter eller andra straffavgifter samt andra avgifter som täcks av andra standarder ingår inte i IFRIC 21:s tillämp- ningsområde.

Delårsrapporten presenteras i miljoner euro ifall inget annat nämnts.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har på sitt möte 5.11.2015 godkänt denna delårsrapport för publicering.

(19)

NOT 2 – SEGMENTUPPGIFTER

Metsä Groups rörelsesegment består av koncernens affärsområden. Affärsområdena producerar olika pro- dukter och tjänster, och de leds som separata enheter.

Rörelsesegmenten rapporteras på ett enhetligt sätt med den interna rapporteringen till den högsta operativa beslutsfattaren. Koncernchefen har utsetts till den

högsta operativa beslutsfattaren som ansvarar för allo- keringen av resurserna till rörelsesegmenten och för bedömningen av deras resultat.

Segmentrapporteringen följer samma bokslutsprinciper som koncernen överlag. Affärstransaktionerna mellan segmenten görs till marknadspriser.

OMSÄTTNING PER SEGMENT

1–9/2015 1–9/2015 1–9/2015 1–9/2014 1–9/2014 1–9/2014

Milj. euro Extern Intern Totalt Extern Intern Totalt

Virkesanskaffning och skogstjänster 286,9 866,3 1 153,2 288,9 888,7 1 177,5

Träproduktindustri 623,7 40,6 664,3 635,8 45,2 681,0

Massaindustri 659,4 411,7 1 071,1 584,2 374,3 958,6

Kartongindustri 1 489,9 55,4 1 545,3 1 458,9 50,1 1 509,0

Mjuk- och matlagningspapper 751,4 0,5 751,9 754,8 0,3 755,2

Övrig verksamhet -0,6 4,2 3,6 0,1 7,1 7,2

Eliminering av intern försäljning - -1 378,7 -1 378,7 - -1 365,7 -1 365,7

Totalt 3 810,6 0,0 3 810,6 3 722,8 0,0 3 722,8

1–12/2014 1–12/2014 1–12/2014

Milj. euro Extern Intern Totalt

Virkesanskaffning och skogstjänster 391,0 1 184,0 1 575,0

Träproduktindustri 836,4 60,5 896,9

Massaindustri 791,1 504,6 1 295,7

Kartongindustri 1 939,4 69,1 2 008,4

Mjuk- och matlagningspapper 1 012,3 0,5 1 012,8

Övrig verksamhet 0,1 9,4 9,6

Eliminering av intern försäljning - -1 828,1 -1 828,1

Totalt 4 970,3 0,0 4 970,3

RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT

2015 2014 2014

Milj. euro 1–9 1–9 1–12

Virkesanskaffning och skogstjänster 22,7 18,6 26,7

Träproduktindustri 1,4 28,4 34,1

Massaindustri 256,7 163,4 227,9

Kartongindustri 164,9 109,8 116,5

Mjuk- och matlagningspapper 17,7 40,7 61,8

Övrig verksamhet 57,4 -36,1 -40,7

Elimineringar -106,9 7,9 -9,5

Totalt 413,9 332,7 416,9

Resultatandelar från intresse- och samriskföretag 8,5 14,5 16,4

Finansieringskostnader, netto -67,4 -84,9 -103,4

Inkomstskatt -91,4 -58,6 -69,7

Periodens resultat 263,6 203,7 260,3

Metsä Groups rörelseresultat för januari–september 2015 innehåller engångsposter om netto -0,8 miljoner euro (-31,9). De största positiva posterna var försälj- ningsvinsten om 20,8 miljoner euro för aktierna i Finsilva Oyj samt försäljningsvinsten om 17,5 miljoner euro för pappersbruket Gohrsmühle. Försäljningen av Metsä Wood France SAS i oktober genererade en-

gångskostnader om 22,5 miljoner euro. Kostnadsav- sättningarna och nedskrivningarna anknytna till ned- läggningen av Metsä Tissues verksamheter i Ryssland och effektiviseringsprogrammet för servettverksamhet- en i Tyskland uppgick till totalt 17,1 miljoner euro.

(20)

TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER SEGMENT

Tillgångar 2015 2014 2014

Milj. euro 30.9. 30.9. 31.12.

Virkesanskaffning och skogstjänster 259,4 341,0 262,4

Träproduktindustri 377,2 420,6 392,8

Massaindustri 798,6 747,9 709,7

Kartongindustri 1 902,6 1 930,3 1 873,4

Mjuk- och matlagningspapper 896,0 922,2 899,5

Övrig verksamhet 230,6 214,5 260,3

Tillgångar som innehas till försäljning 5,7 2,8 10,8

Elimineringar -204,0 -305,4 -238,1

Ofördelade tillgångar 1 233,0 1 004,7 1 276,0

Totalt 5 499,1 5 278,6 5 447,0

Tillgångarna består av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar, andelar i intresseföretag, omsättningstill- gångar, kundfordringar och övriga icke-räntebärande fordringar (exkl. räntor och skatter).

Skulder 2015 2014 2014

Milj. euro 30.9. 30.9. 31.12.

Virkesanskaffning och skogstjänster 166,6 201,0 176,3

Träproduktindustri 120,9 134,3 106,7

Massaindustri 249,1 153,0 253,6

Kartongindustri 440,3 500,4 537,3

Mjuk- och matlagningspapper 295,5 270,3 269,4

Övrig verksamhet 87,8 100,0 108,7

Skulder hänförliga till tillgångar som

innehas till försäljning 32,1 1,9 6,0

Elimineringar -204,0 -305,4 -238,1

Ofördelade skulder 1 968,5 2 193,8 2 170,0

Totalt 3 156,8 3 249,3 3 389,8

Skulderna består av leverantörsskulder, erhållna förskott och övriga icke-räntebärande skulder (exkl. räntor och skatter).

NOT 3 – INKOMSTSKATT

Skattekostnaden i resultaträkningen består av skatt som grundar sig på räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst och av kalkylmässig skatt.

NOT 4 – FÖRÄNDRING I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015 2014 2014

Milj. euro 1–9 1–9 1–12

Bokvärde i början av perioden 1 831,2 2 012,7 2 012,7

Investeringar 288,4 89,4 130,8

Minskningar -11,7 -14,3 -16,5

Tillgångar som innehas för försäljning -2,0 -3,1 -3,9

Avskrivningar och nedskrivningar -183,8 -176,4 -257,9

Omräkningsdifferens och andra förändringar -5,0 -13,4 -34,1

Bokvärde i slutet av perioden 1 917,1 1 895,0 1 831,2

Tillgångar som innehas till försäljning innehåller år 2015 osålda lägenheter och parkeringsplatser i fastighetsbolaget Tapiolan Pyökki Oy.

Avskrivningar och nedskrivningar innehåller en nedskrivning om 2,6 miljoner euro i anslutning till den planerade aktieför- säljningen i Metsä Wood France SAS. Försäljningen genomfördes 5.10.2015. I posten ingår dessutom nedskrivningar om totalt 2,0 miljoner euro som är hänförliga till Metsä Tissues verksamhet i Ryssland samt till nedläggningen av en produktionslinje i Düren, Tyskland.

2015 2014 2014

Milj. euro 1–9 1–9 1–12

Periodens skatt 78,9 53,9 62,9

Skatt för tidigare perioder 10,2 0,2 0,7

Förändring i uppskjutna skatter 2,3 4,5 6,0

Inkomstskatter totalt 91,4 58,6 69,7

(21)

NOT 5 – AVSÄTTNINGAR

Milj. euro Omstrukturering Miljökostnader

Övriga av-

sättningar Totalt

1.1.2015 16,9 18,7 11,7 47,3

Omräkningsdifferens 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökningar 16,5 1,0 0,4 17,9

Ianspråktagna avsättningar -2,3 -2,3 -2,1 -6,8

Återföring av outnyttjade avsättningar -0,8 -0,9 -1,8 -3,6

Skulder hänförliga till tillgångar som

innehas till försäljning -0,4 -0,4

30.9.2015 29,8 16,5 8,2 54,5

Ökningen i avsättningarna för omstrukturering, totalt 16,4 miljoner euro, hänför sig till nedläggningen av Metsä Tissues verksamhet i Ryssland samt effektiviseringsprogrammet för servettverksamheten i Tyskland.

Återföringen av outnyttjade avsättningar hänför sig till de avsättningar som gjordes i samband med nedläggningen av fabriket Metsä Board Alizay i Frankrike samt till försäljningen av Metsä Boards Gohrsmühle fabrik i Tyskland.

Av Metsä Groups totala avsättningarna om 54,5 miljoner euro är de långfristiga avsättningarnas andel 32,1 miljo- ner euro och de kortfristiga avsättningarnas andel 22,4 miljoner euro. Största delen av de långfristiga avsättning- arna antas förfalla till slutet av år 2017.

NOT 6 – TRANSAKTIONER MED INTRESSE- OCH SAMRISKFÖRETAG

2015 2014 2014

Milj. euro 1–9 1–9 1–12

Försäljning 6,6 7,4 9,9

Inköp 65,0 55,1 86,6

Långfristiga fordringar 1,0 2,1 1,0

Kundfordringar och övriga 3,5 1,3 2,2

Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0

Leverantörsskulder och övriga 5,6 7,1 5,3

Metsäliitto Osuuskunta sålde 30,13 procent av aktiekapitalet i intresseföretaget Finsilva Oyj den 28.5.2015.

NOT 7 – NOTER TILL KONCERNENS KASSAFLÖDESRAPPORT

JUSTERINGAR I PERIODENS RESULTAT

2015 2014 2014

Milj. euro 1–9 1–9 1–12

Skatter 91,4 58,6 69,7

Avskrivningar och nedskrivningar 197,9 188,9 276,2

Biologiska tillgångar -1,3 -0,7 -0,6

Resultatandelar i intresse- och samriskföretag -8,5 -14,5 -16,4

Vinster/förluster från långfristiga tillgångar -45,9 -103,5 -117,0

Finansieringskostnader, netto 67,4 84,9 103,4

Pensionsförbindelser och avsättningar 7,8 -13,0 -10,2

Totalt 308,9 200,7 305,0

Avyttringar och övriga poster

Avyttringar och övriga poster för januari–september 2015 innehåller försäljningen av Metsäliitto Osuuskun- tas dotterföretag Burt Boulton and Haywood Ltd för 4,2 miljoner euro, försäljningen av pappersbruket Gohrs- mühle för -38,2 miljoner euro samt försäljningen av aktier (30,13 procent av aktiekapitalet) i Metsäliitto Osuuskuntas intresseföretag Finsilva Oyj för 60,1 miljo- ner euro. I avyttringar och övriga poster ingår också

försäljningen av lägenheter och parkeringsplatser i fastighetsbolagen Tapiolan Jalava Oy och Tapiolan Pyökki Oy för 8,5 miljoner euro och försäljning av an- läggningstillgångar och övriga poster för 4,2 miljoner euro.

Förändring i övrigt eget kapital

Förändringen i övrigt eget kapital innehåller de likvida medel minskade med transaktionskostnader, som kon- cernen erhöll från Metsä Boards aktieemission.

(22)

NOT 8 – FINANSIERINGSINSTRUMENT

Finansiella tillgångar och skulder grupperade enligt IAS 39 samt verkligt värde.

Finansiella tillgångar 30.9.2015

Milj. euro

Till verkligt värde via resultatet

Finansiella tillgångar till försäljning

Lån och öv- riga fordringar

Derivat i säkrings-

redovis- ningen

Periodise- rat an- skaffning- svärde

Bokvärde totalt

Verkligt värde Finansiella tillgångar som

kan säljas 252,0 252,0 252,0

Övriga långfristiga finansi-

ella tillgångar 5,0 16,9 21,9 21,9

Kundfordringar och övriga

fordringar 713,6 713,6 713,6

Kassa och banktillgodoha-

vanden 32,3 977,1 1 009,4 1 009,4

Derivatininstrument 2,6 4,1 6,7 6,7

Fordringar hänförliga till tillgångar som innehas till

försäljning 3,5 3,5 3,5

Totalt 39,9 252,0 1 711,2 4,1 0,0 2 007,1 2 007,1

Finansiella skulder 30.9.2015

Milj. euro

Till verkligt värde via resultatet

Finansiella tillgångar till försäljning

Lån och öv- riga fordringar

Derivat i säkrings-

redovis- ningen

Periodise- rat an- skaffning- svärde

Bokvärde totalt

Verkligt värde Långfristiga räntebärande

skulder 1 248,7 1 248,7 1 288,0

Övriga långfristiga finansi-

ella skulder 4,1 4,1 4,1

Kortfristiga räntebärande

skulder 434,7 434,7 441,3

Leverantörsskulder och

övriga skulder 889,6 889,6 889,6

Derivatinstrument 1,6 33,7 35,4 35,4

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till

försäljning 31,5 31,5 31,5

Totalt 1,6 0,0 0,0 33,7 2 608,7 2 644,1 2 690,0

(23)

Finansiella tillgångar 30.9.2014

Milj. euro

Till verkligt värde via resultatet

Finansiella tillgångar till försäljning

Lån och öv- riga fordringar

Derivat i säkrings-

redovis- ningen

Periodise- rat an- skaffning- svärde

Bokvärde totalt

Verkligt värde Finansiella tillgångar som

kan säljas 252,5 252,5 252,1

Övriga långfristiga finansi-

ella tillgångar 1,7 11,4 13,1 13,1

Kundfordringar och övriga

fordringar 740,3 740,3 740,3

Kassa och banktillgodoha-

vanden 20,3 633,6 653,9 653,9

Derivatinstrument 0,0 2,2 2,2 2,2

Totalt 22,0 252,5 1 385,3 2,2 0,0 1 662,0 1 662,0

Finansiella skulder 30.9.2014

Milj. euro

Till verkligt värde via resultatet

Finansiella tillgångar till försäljning

Lån och öv- riga fordringar

Derivat i säkrings-

redovis- ningen

Periodise- rat an- skaffning- svärde

Bokvärde totalt

Verkligt värde Långfristiga räntebärande

skulder 1 465,0 1 465,0 1 506,4

Övriga långfristiga finansi-

ella skulder 6,6 6,6 6,6

Kortfristiga räntebärande

skulder 459,5 459,5 463,3

Leverantörsskulder och

övriga skulder 692,0 692,0 692,0

Derivatinstrument 7,2 36,9 44,1 44,1

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till

försäljning 1,9 1,9 1,9

Totalt 7,2 0,0 0,0 36,9 2 625,1 2 669,3 2 714,4

Hierarkin för de finansiella tillgångarnas och -skuldernas verkliga värden 30.9.2015

Milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar som bokförs till verkligt värde Långfristiga finansiella tillgångar med resultatinverkan

till verkligt värde 5,0 5,0

Finansiella tillgångar som kan säljas 0,1 251,9 252,0

Kortfristiga finansiella tillgångar med

resultatinverkan till verkligt värde 32,3 32,3

Derivatinstrument, fordringar 6,7 6,7

Finansiella skulder som bokförs till verkligt värde

Derivatinstrument, skulder 28,9 6,5 35,4

Finansiella tillgångar som inte bokförs till verkligt värde

Finansiella tillgångar 977,1 977,1

Finansiella skulder som inte bokförs till verkligt värde

Långfristiga räntebärande finansiella skulder 1 288,0 1 288,0

Kortfristiga räntebärande finansiella skulder 441,3 441,3

(24)

Hierarkin för de finansiella tillgångarnas och -skuldernas verkliga värden 30.9.2014

Milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar som bokförs till verkligt värde Långfristiga finansiella tillgångar med resultatinverkan

till verkligt värde 1,7 1,7

Finansiella tillgångar som kan säljas 0,4 252,1 252,5

Kortfristiga finansiella tillgångar med resultatinverkan till

verkligt värde 20,3 20,3

Derivatinstrument, fordringar 2,2 2,2

Finansiella skulder som bokförs till verkligt värde

Derivatinstrument, skulder 7,7 36,4 44,1

Finansiella tillgångar som inte bokförs till verkligt värde

Finansiella tillgångar 633,6 633,6

Finansiella skulder som inte bokförs till verkligt värde

Långfristiga räntebärande finansiella skulder 1 506,4 1 506,4

Kortfristiga räntebärande finansiella skulder 463,3 463,3

Finansiella tillgångar som värderats enligt nivå 3

Milj. euro 2015 2014

Värde 1.1. 256,8 305,4

Vinster och förluster i resultaträkningen 0,6 0,0

Vinster och förluster i totalresultatet -5,6 0,1

Förvärv 0,8 1,7

Avyttringar -0,6 -55,1

Värde 30.9. 251,9 252,1

Finansieringstillgångarna och -skulderna till verkligt värde har grupperats enligt IFRS 7 Finansiella instru- ment: upplysningar i bokslutet enligt punkterna 27 A och 27 B.

Nivå 1: De verkliga värdena är baserade på noterade priser på aktiva marknader.

Nivå 2: De verkliga värdena baserar sig på värde- ringsmetoder, som använder sig av observerbar pris- information på marknaderna.

Nivå 3: De verkliga värdena är inte baserade på ob- serverbara marknadsdata, utan på företagets egna antaganden.

Det verkliga värdet för derivat hänförliga till elektricitet, naturgas och lätt brännolja definieras genom att till- lämpa offentligt noterade marknadspriser (Nivå 1). Det verkliga värdet på valutaterminer och -optioner definie- ras genom att tillämpa marknadspriserna på rapportpe- riodens sista dag. Det verkliga värdet på swapavtal har definierats med en metod, som bygger på nuvärdet av de framtida kassaflödena. Till stöd för denna används marknadsräntorna och övriga marknadsuppgifter på rapportperiodens sista dag (Nivå 2). För finansiella instrument, som man inte bedriver handel med, definie- ras det verkliga värdet med hjälp av värderingsmetoder.

Valet mellan olika metoder samt antaganden, som huvudsakligen utgår ifrån de förhållanden som gäller på

marknaden på varje rapportperiods sista dag, kräver eftertanke (Nivå 3).

Redovisningsprinciperna i bokslutet innehåller en när- mare beskrivning av de redovisnings- och värderings- principer som tillämpats.

Den viktigaste posten värderad till det verkliga värdet, som inte används för handel på aktiva marknader, är placeringen i Pohjola Voima Oy:s aktier som klassifice- rats som finansieringstillgångar som kan säljas. Värde- ringsmetoden beskrivs närmare i årsbokslutet för 2014.

Den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden den 30 september 2015 som användes vid beräkningen var 2,52 procent och för Olkiluoto 3-kraftverket under bygg- nad 6,52 procent. Inköpspriset för aktierna i Pohjolan Voima Oy är 43,1 miljoner euro och det verkliga värdet 243,9 miljoner euro.

Det bokförda värdet av de finansieringstillgångar som kan säljas skulle enligt bedömningen vara 2,2 miljoner lägre eller 3,4 miljoner högre om den ränta som an- vänds för diskontering av kassaflödena avvek 10 pro- cent från den ränta som ledningen bedömt. Det bok- förda värdet av de finansiella tillgångarna som är till salu skulle enligt bedömningen vara 28,9 miljoner högre eller 28,9 miljoner lägre om de energipriser som an- vänts vid beräkning av det verkliga värdet avvek med 10 procent från de prisprognoser som ledningen gjort.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :