Minnesanteckningar från möte med Kebal Vägförening (Utkast)

Full text

(1)

Jimmy Magnusson Tel 0526-194 69 2016-11-30 Dnr MBN/2015-1662

jimmy.magnusson@stromstad.se

Strömstads kommun 0526-196 90 (exp) Besöksadress:

Miljö- och byggförvaltningen 0526-191 10 (fax) Norra Bergsgatan 23 Plan- och byggavdelningen mbn@stromstad.se Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

Minnesanteckningar från möte med Kebal Vägförening 2016-11-28 (Utkast)

Deltagande

Michael Olsson Förvaltningschef Miljö och Bygg, Strömstads kommun

Jimmy Magnusson Planeringsarkitekt, Strömstads kommun Per Thorsell Ordförande, Kebal Vägförening

Ulf Redemo Kebal Vägförening

Sven Moosberg Kebal Vägförening Hanne Hjemgård Kebal Vägförening Mona Sunde Kristiansen Kebal Vägförening

Bakgrund

Mötet bokades in då Kebal Vägförening hade ett antal frågor kopplat till det pågående planarbetet i Båtviken (Kebal 1:38 m fl, Dnr MBN/2015-1662).

Frågorna som diskuterades på mötet tas upp under olika rubriker nedan.

Ägandeförhållanden för vattnet inom planområdet

I fastighetsförteckningen anges att Kebal 1:5 även är belägen utanför området med tillägget: ”Äger även vattnet utanför sin strand inom området”. Enligt

Vägföreningens uppfattning är ägoförhållandet för vattnet inte utrett. Strömstad kommun undersöker sakförhållandet med Lantmäteriet och återkommer med en ajourförd förteckning till planens granskninsskede.

Vägföreningens ansvarsområde enligt fastighetsförteckningen

I fastighetsförteckningen anges ändamålet för Kebal Vägförening som ”Väg” utan närmare precisering. Vägföreningen frågade vilken innebörd och status detta ändamål hade.

Kommunen informerade om att fastighetsförteckningen tas fram av Lantmäteriet, och att ändamålet troligen kommer från hur Lantmäteriets digitala register är ifyllt.

Det angivna ändamålet har ingen påverkan på föreningens ansvarsområde.

Föreningens ändamål styrs av anläggningsåtgärden från dess bildande.

Kommunens uppfattning är att föreningen både ansvarar för vägar och grönområden. Ändamålet med fastighetsförteckningen är endast att få en förteckning över de berörda sakägarna och sammanslutningarna.

(2)

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

Förordnande enligt § 113 Byggnadslagen

Vägföreningen bad kommunen att redogöra för hur det gällande förordnandet enligt § 113 Byggnadslagen hanteras och påverkas av planarbetet.

Bakgrund

När de ursprungliga detaljplanerna för Kebalområdet togs fram beslutade Länsstyrelsen att den allmänna marken i planområdet skulle omfattas av ett förordnande enligt § 113 Byggnadslagen. Detta beslut är angivet i Länsstyrelsens resolution som hör till planhandlingarna (Akt nr SKE-1177, SKE-1188, SKE- 1407, SKE-1443 och SKE-1770).

Enligt förordnandet ska ägaren av stamfastigheten som fritidshusfastigheterna styckades från skulle upplåta all allmän mark inom planområdet utan ersättning.

Förordnandet säkerställde alltså att de som köpte tomterna i planområdet fick rätt att nyttja den allmänna marken även om den ursprungliga ägaren hade kvar äganderätten.

Vid bildandet av Kebal Vägförening spelade 113 §-området roll då Lantmäteriet beslutade att andra öppna platser än vägar skulle medtagas i föreningen, i den mån de omfattats av förordnande enligt 113 § BL vid byggnadsplanernas fastställelse.

Detta innebär att Kebal Vägförening tagit den allmänna marken i de gällande planerna i anspråk. Eftersom marken alltså redan har tagits i anspråk med stöd av förordnandet fyller förordnandet enligt kommunen inte längre något syfte inför framtiden.

Vägföreningen ansvarar numera för förvaltningen av grönområdena med stöd i förrättningen utifrån Anläggningslagen, inte med stöd av 113 §-förordnandet. På grund av hur övergångsbestämmelserna i Plan- och bygglagen är utformade fortsätter dock förordnandet att gälla till dess att det ändras eller upphävs.

Lagändring som innebär att 113 §-förordnanden utgår

Den 1 januari 2015 trädde ett antal ändringar i Plan- och bygglagen i laga kraft.

Bland dessa finns övergångsbestämmelse 18 och 19, som anger att förordnanden om skyldighet att upplåta eller avstå mark, så som 113 §-förordnanden, ska

upphöra att gälla den dag då genomförandetiden går ut, dock tidigas efter utgången av 2018.

Detta innebär att samtliga av landets § 113-förordnanden kommer att upphöra att gälla 2018 eller då den gällande planens genomförandetid går ut, vilket även gäller för § 113-förordnandena i Kebalområdet.

Det aktuella planförslagets påverkan på utgången av § 113-förordnandet

Kommunen uppgav på mötet att ett lagakraftvinnande av planförslaget för Kebal 1:38 m fl skulle innebära att § 113-förordnandet fortsätter gälla till dess att planens genomförandetid går ut. Tolkningen var att förordnandet skulle upphöra vid

utgången av 2018 för all mark utanför planområdet, och efter genomförandetidens

(3)

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

utgång inom planområdet. Detta resonemang finns återgivet i planhandlingarna som är utsända på samråd.

Vid sammanställningen av minnesanteckningarna har dock förvaltningen sett att denna uppfattning troligen inte stämmer. Det finns två övergångsbestämmelser i Plan- och bygglagen som reglerar utgången av förordningar, 18 och 19.

Övergångsbestämmelse 18 anger att förordnanden som avses i 17 kap. 19 § i den upphävda plan- och bygglagen ska upphöra att gälla efter utgången av år 2018.

19 § i den upphävda Plan- och bygglagen (1987:10) reglerar de § 113-områden som är aktuella i detta fall. Eftersom äldre byggnadsplaner inte har någon genomförandetid innebär detta att alla § 113-förordnanden upphör att gälla efter 2018.

Övergångsbestämmelse 19 tar sikte på PBL 6 kap 19 §, som inte berör § 133- förordnande.

Innebörden av detta är att alla § 113-förordnanden i Kebalområdet kommer att upphöra vid utgången av 2018. Det pågående planarbetet har ingen påverkan på denna utgång.

Det aktuella planförslagets påverkan på § 113-förordnandet

Kommunen bedömer att det föreliggande planförslaget inte har någon påverkan på

§ 113-förodnandet som fortfarande gäller, då planen inte föreslår några

förändringar inom allmän mark, annat än att regleringen ”park” ändras till ”natur”

för den befintliga naturmarken.

Berörda fastighetsägare

Ett flertal fastighetsägare finns med i fastighetsförteckningen med noteringen

”113 §-förordnande”. Detta ska utläsas som att de är berörda av planen, men enbart av frågorna som berör § 113-förodnandet.

De övriga fastighetsägarna som ingår i den gällande planen SKE-1177 är också berörda av förordnandet, men är också berörda sakägare på grund av att de är rågrannar (dvs som har fastighetsgräns som gränsar mot planområdet), berörs av utsikt eller dylikt.

Vägföreningens framtida ansvar efter 2018

Vägföreningen ansvarar även efter 2018 för förvaltningen av naturområdena inom sitt område, likt hur man ansvarar för förvaltning av naturområdena som redan idag inte omfattas av § 113-förordnande (exempelvis Golfbaneberget).

Dagvattenutredning

Vägföreningen frågade varför en dagvattenutredning inte tagits fram, trots att det fanns med i protokollet från deras föregående möte med kommunen. Föreningen undrade därutöver vilket ansvar man hade gentemot de delägande fastigheterna för att ta hand om dagvatten.

(4)

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

Dagvattenutredning till planarbetet

Plan- och byggavdelningen bedömde inledningsvis att en dagvattenutredning kunde vara nödvändig för att kartlägga förhållandena i planområdet. Med grund i detta begärde avdelningen in en offert på en dagvattenutredning.

Den inkomna offerten hamnade dock på en hög detaljnivå och med ett pris som motsvarade betydligt mer omfattande utredningar. Plan- och byggavdelningen tog därför upp frågan om utredningens omfattning med VA-avdelningen och

Miljöavdelningen för att diskutera om utredningens omfattning kunde minskas.

Efter denna diskussion kom förvaltningen fram till att det inte var nödvändigt att göra en dagvattenutredning i samband med planarbetet. Motiven till detta var att planen inte ändrar de befintliga förhållandena på ett avgörande sätt, och att det bör finnas mycket goda möjligheter till lokal avledning och infiltration sett till

områdets topografi.

Kommunens bedömning av Kebalområdets behov och ansvar av och för dagvattenhantering

Kommunen har bedömt att det inte finns ett gemensamt behov av en samlad dagvattenhantering i Kebalområdet. Kommunen är medveten om att det finns ett antal fastigheter där problem emellanåt uppstår. Bakgrunden till detta kan komma från ett antal olika faktorer.

Till att börja med har varje fastighetsägare ansvar för att de åtgärder man gör på fastigheten inte generar dagvattenflöden som påverkar grannar negativt – det vill säga att vattnet ska infiltreras på fastigheten eller avledas till närmiljön på ett ordnat sätt.

Många fastigheter påverkas av vatten från den kringliggande naturmarken, till exempel då vatten rinner ner för berg utanför tomtgränsen och inte infiltreras.

Fastighetsägaren ansvarar inte för att infiltrera detta vatten, men om denne vidtar en åtgärd för att kunna bygga på fastigheten – t.ex. genom avledning eller

dränering – ansvarar denne också för att vattnet lämnar fastigheten på ett ordnat sätt.

Vägföreningen ansvarar för avvattning av de vägar som ingår i föreningen. Om enstaka fastighetsägare saknar förutsättningar för att hantera sitt dagvatten, eller dagvatten som kommer till fastigheten, kan vägföreningen däremot vara behjälplig i att transportera vidare vattnet om det kan anslutas till befintliga vägdiken.

Kommunens bedömning i denna fråga ska ses som relativt allmän, då kommunen inte blir delaktig i denna fråga utan enbart uttalar sig om sin tolkning av

lagstiftningen.

Om det är fler som har behov av dagvattenhantering än vad kommunen har bedömt är det möjligt att en dagvattenutredning är nödvändig. Dagvatten- utredningen tar i sådana fall ställning till om kommunen har en skyldighet att

(5)

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

inrätta ett verksamhetsområde enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) och vilka som då omfattas av det.

Om kommunen blir tvungen att inrätta ett verksamhetsområde, vilket är ett krav enligt LAV om en gemensam lösning behövs, tas anslutningsavgift och taxa ut från de berörda fastigheterna. Dagvattenhantering enligt LAV är ett själv-

finansierande kollektiv; kollektivet kan inte tvingas utreda om fastigheter ska ingå i kollektivet, men kollektivet ska bekosta utredningar för tekniska lösningar inom verksamhetsområdet och kostnaden för drift.

Kommunens ansvar enligt LAV är en fristående lagstiftning som inte är kopplad till planarbetet. Om ett behov föreligger ska kommunen inrätta verksamhets- område, vare sig en detaljplan tas fram eller inte. En fastighetsägare som anser att kommunen inte uppfyller sitt ansvar enligt LAV har rätt att få frågan prövad, även om det inte pågår ett detaljplanearbete. Länsstyrelsen, i egenskap av prövande myndighet, ser då gärna att flertalet fastighetsägare gör en samlad ansökan eftersom kommunens huvudmannaansvar gäller i ”större sammanhang”, dvs generellt ca 20-30 fastigheter och vid specifika miljömässiga skäl färre, enligt LAV.

Byggnadsfritt avstånd mot gata

Kommunen bekräftar vägföreningens fråga om att detaljplanen föreskriver att marken inom 4,5 meter från gata inte får förses med byggnader. Avståndet är uppmätt från fastighetsgräns mot gatumark.

Övrig fråga – utvidgning av bostadsfastigheter på allmän mark

Flera fastighetsägare i Kebalområdet har visat ett intresse av att köpa till mark för att göra sina tomter större. I vissa fall ägs marken de vill köpa till av kommunen, som enligt uppgift eventuellt kan tänka sig att sälja marken.

Plan- och byggavdelningen framhåller att man som privat fastighetsägare i princip inte har någon som helst nytta av att äga allmän mark. Det är bara marken som är planlagd som kvartersmark (beteckning B, fb eller dylikt i gällande planer) som får användas som privat tomt. All annan mark ska vara tillgänglig för allmänheten, oavsett vem som äger den.

Utifrån detta finns det inget syfte för en privatbostad att äga mark som är planlagt för ett allmänt ändamål, om avsikten med köpet är att kunna utvidga sin tomt. Den gällande detaljplanen tillåter inte detta, och om marken ska få användas som privat bostadstomt måste detaljplanen ändras och en ny lantmäteriförrättning

genomföras.

I tjänsten

Jimmy Magnusson Planeringsarkitekt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :