• No results found

Stärkt kompetens i vård- och omsorg SOU 2019:20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärkt kompetens i vård- och omsorg SOU 2019:20"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialnämnden YTTRANDE 2019-09-04 AU § 63 2019-05-31 1 (2) Vårt dnr 2019.120-700 Ert dnr S2019/02078/FS Strömsunds Kommun

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918

Socialdepartementet

Stärkt kompetens i vård- och omsorg SOU 2019:20

Strömsunds kommun ställer sig bakom utredningens principiella förslag om enhetligt nationellt innehåll för utbildning till undersköterska och skyddad yrkestitel.

En nationell standard för undersköterskeutbildning och skyddad yrkesti-tel kan därmed bli en garanti för att en undersköterska har den kompetens som förväntas. Kunskap om hur man ska dokumentera, som identifierats som en kompetensbrist, behöver också ska läggas till önskvärda kompe-tenser hos undersköterska. Tillika ska språkkrav kunna ställas för att de övriga delarna i kompetensen ska kunna tillämpas.

Om den skyddade yrkestiteln skulle leda till en omfattande reglering av arbetsuppgifter som förbehålls undersköterskor, bedömer kommunen att personalförsörjningsproblemet kommer att anta ännu större omfattning än vad som är känt i dagsläget. Läget kring personalförsörjning är redan yt-terst ansträngt. Så som utredaren påpekar skull dessutom en sådan regle-ring ingripa i huvudmannens frihet att bemanna utifrån egen bedömning. Delegeringsföreskriften SOSFS 1997:14 omnämns i utredningen. Även om utredningens fokus inte ligger på delegering vill kommunen framföra att föreskriften som den är utformad i dag inte svarar mot den utveckling av vård och omsorg som skett inom kommunal hälso- och sjukvård. Krav på patientsäkerheten beaktas genom att sjukvårdshuvudmännen, även kom-munerna, har rutiner och riktlinjer som svarar mot hög patientsäkerhet. Föreskriften upplevs dock i viss mån begränsande vad gäller att kunna nyttja den goda kompetens som finns i dag inom vård- och omsorg. Skulle fler uppgifter kunna utföras av undersköterskor utan delegeringskrav kunde det komma att förenkla hälso- och sjukvårdens villkor, framför allt i kommunernas hemsjukvård där legitimerad personal idag i stor ut-sträckning behöver använda delegeringsverktyget.

Kommunen välkomnar en nationell valideringsprocess med nationell standard och förutsätter att kostnaderna bärs av staten. Enskilda vårdgi-vare - kommuner, landsting och regioner - kan inte bära den kostnaden

(2)

Socialnämnden YTTRANDE 2019-09-04 AU § 63 2019-05-31 2 (2) Vårt dnr 2019.120-700 Ert dnr S2019/02078/FS Strömsunds Kommun

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918

som valideringsprocessen innebär. En lokal förankring till befintliga struk-turer, t ex Vård- och omsorgscollege med erfarenhet av validering, bör vara en förutsättning för genomförande.

STRÖMSUNDS KOMMUN Socialnämnden

References

Related documents

Utsatthet för såväl fysiskt som psykiskt våld kan ha sådan betydande inverkan på en individs hälsa att det bör vara ett högst relevant kunskapsområde för personal verksam

Region Jönköpings län ser att det finns behov av att stärka undersköterskegruppen och ställer sig positiv till förslaget med skyddad titel och att tydliggöra vilken kompetens

De listade områden för undersköterskans kompetens som utredningen tar upp är relevanta och grundläggande för vad de bör kunna, en bra bas, som möter kraven i

Regionen är införstådd med det kommande rekryteringsbehovet som finns för yrket för att säker- göra vilken grundkompetens en undersköterska ska ha tror regionen kommer att leda

Skolinspektionen har inga synpunkter på förslagen..

att endast den som har sådant bevis får, i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, socialtjänstens område eller enligt LSS, använda yrkestiteln undersköterska,

Vi förutsätter att läkarstudenter även fortsatt ska ha möjlighet att få utföra dessa arbetsuppgifter trots en reglerad yrkestitel för yrket undersköterska..

Utredningen pekar på det stora behov som finns inom vårdsektorn beträffande kompetensförsörjning, inte minst av undersköterskor.. Det gäller också självfallet Umeå kommun,