En frivillig revision

Download (0)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-29

Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg.

En frivillig revision

Enligt en lagrådsremiss den 25 mars 2010 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 3. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

4. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

5. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 6. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

7. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

8. lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

9. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder, 10. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse,

11. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 12. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 13. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

14. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

(2)

2

15. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

16. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

17. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Jacob Aspegren och rättssakkunniga Ulrika Tyrén.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :