Fastställande av dagordning Beslut P-O Hermansson 4

Full text

(1)

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 (2)

2015-01-19

Socialnämnden

Organ Socialnämnden

Tid Måndagen den 26 januari 2015, klockan 13.15 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna

Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop

2. Val av justerare Val P-O Hermansson

3. Fastställande av dagordning Beslut P-O Hermansson 4. Information från förvaltningen Antecknas Bahman Alami 5. Val av ledamöter och ersättare inklusive ordförande

och vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott Beslut P-O Hermansson 6. Delegationsordning 2015 – namngiven delegation

avseende jourhandläggare Beslut Måns Åberg

7. Nämndplan 2015 Beslut P-O Hermansson

Tommy Karlsryd Sara Davidsson

8. Årsrapport 2014 Beslut Bahman Alami

Esther Axelsdòttìr Clausen

Verksamhets- chefer

Personal- specialister 9. Verksamhetsuppföljning - nulägesrapport Antecknas Esther Axelsdòttìr

Clausen 10. Förslag till projektanställning avseende individ- och

familjeomsorgen Beslut Calle Larsson

11. Redovisning av:

- domar och beslut - inkomna skrivelser

- synpunkter och klagomål

- ej verkställda beslut SoL och LSS

Antecknas P-O Hermansson

12. Anmälan om delegationsbeslut gällande:

- tjänstemannabeslut - arbetsutskott

- socialutskott

Antecknas P-O Hermansson

13. Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport

om genomgångna kurser och verksamhetsbesök Antecknas P-O Hermansson 14. Information om ordförandebeslut Antecknas P-O Hermansson

15. Övriga ärenden P-O Hermansson

(2)

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2 (2)

2015-01-19

16. Summering av sammanträde P-O Hermansson

Kinna den 19 januari 2015

Per-Olof Hermansson Vera Lagerström

Ordförande Sekreterare

Om du som ledamot har förhinder att närvara skall du själv kalla personlig er- sättare.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :