• No results found

KOMPARACE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KOMPARACE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KOMPARACE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Diplomová práce

Studijní program: N6208 – Ekonomika a management Studijní obor: 6208T085 – Podniková ekonomika Autor práce: Bc. Jana Hamplová

Vedoucí práce: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Liberec 2014

(2)

COMPARISON OF BUSINESS ENTERPRISES AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Diploma thesis

Study programme: N6208 – Economics and Management Study branch: 6208T085 – Business Administration

Author: Bc. Jana Hamplová

Supervisor: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Liberec 2014

(3)

Tento list nahraďte

originálem zadání.

(4)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tom- to případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

References

Related documents

Kriterium cenové stability znamená, že členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace, sledovanou během jednoho roku

Na základě všech výše uvedených faktorů jsou zpracována doporučení pro zlepšení marketingové komunikace prostřednictvím internetu, která budou

Televizní, rozhlasová ani tisková reklama není v rámci marketingové komunikace firmy D.S.K.-CZ uplatňována. Venkovní reklama je využívána jen v malém rozsahu. Reklamním

Před rokem 2000, kdy vznikla lyžařská škola Aron Sport, působily ve Velké Úpě lyžařské školy Orion a Skischool Špindl a půjčovny lyžařského vybavení Yukon a

Již ve fázi plánování by mělo být vyhodnoceno, co může realizaci projektu ovlivnit (např. výrobní zařízení) a co může projekt ohrozit. Při analýze rizik

Exportní odběratelský úvěr – buyer´s credit – tento úvěr poskytuje banka země vývozce zahraničnímu odběrateli buď přímo, nebo prostřednictvím jeho banky na

Iveta Honzáková (KMG). Konzultant:

Zdroj: PŘÍBOVÁ, M., MLYNÁŘOVÁ, L., HINDLS, R., HRONOVÁ, S. Základní témata z hlediska spotřebitele jsou například: co si spotřebitel spojuje se značkou, jaký má