• No results found

Remiss SOU 2020:29 – svar från Motala kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss SOU 2020:29 – svar från Motala kommun"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. 591 86 Motala Kommunhuset 0141-22 50 00 212000-2817 Drottninggatan 2 E-POST WEBPLATS motala.kommun@motala.se www.motala.se Tjänsteskrivelse 2020-09-28 Gemensam ledningsförvaltning Administration Säkerhetschef Johanna Haapamäki Telefon 0141-22 50 76 Mobiltelefon Telefax 0141-577 14 e-postadress johanna.haapamaki@motala.se Sida 1 (2) Kommunstyrelsen Diarienummer 20/KS 0143

Remiss SOU 2020:29 – svar från Motala kommun

Sammanfattning

Psykförsvarsutredningen har i maj 2020 lämnat sitt betänkande kallat ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret”. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och

samordna det psykologiska försvaret. Motala kommun är utsedd till remissinstans för utredningen som är på remiss till den 30 oktober 2020.

Motala kommun har granskat betänkandet utifrån det kommunala uppdraget och kommunens förutsättningar. Kommunen ställer sig bakom betänkandet men lämnar kommentarer till kapitel 9 En ny myndighet för psykologiskt försvar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner yttrande över betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.

Bakgrund

Motala kommun har getts möjlighet att yttra sig över ett betänkande av

Psykförsvarsutredningen – En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29). Psykförsvarsutredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen.

Motala kommun har granskat betänkandet utifrån det kommunala uppdraget och kommunens förutsättningar och lämnar synpunkter gällande övergripande inriktning för en ny myndighet.

(2)

Utredningens uppdrag och utgångspunkter

Utredningens uppdrag har varit att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Utgångspunkten i utredningens direktiv är att arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas.

Utredningens förslag

De förslag som presenteras i betänkandet syftar till att Den nya myndigheten föreslås få i uppdrag att leda arbetet med att utveckla och samordna Sveriges psykologiska försvar. Uppdraget innebär dock inte att myndigheten övertar andra aktörers ansvar för att skydda sin verksamhet utan ansvarsprincipen ska fortsatt gälla. Utredningen betonar vidare att det psykologiska försvaret måste ta sin utgångspunkt i att bevara det öppna samhällets fria kunskaps- och informationsutbyte.

Yttrande från Motala kommun

Motala kommun har granskat betänkandet utifrån det kommunala uppdraget och kommunens förutsättningar. Kommunen ställer sig bakom betänkandet men vill framföra följande

kommentarer till kapitel 9 En ny myndighet för psykologiskt försvar. 9.1 Övergripande inriktning för en ny myndighet

Motala kommun är positiv till att utbildningsväsendets roll i att förbereda och utbilda medborgarna i kritiskt tänkande lyfts fram. Kommunen ser gärna att en ny myndighet kan vara ett stöd till skolornas arbete i detta hänseende.

9.2.2 Identifiera, analysera och kunna möta otillbörlig informationspåverkan

Landets kommuner har samma viktiga uppdrag i arbetet med psykologiskt försvar men väldigt olika förutsättningar för att bedriva det. Motala kommun hoppas därför att en ny myndighet kan stödja kommunerna utifrån deras respektive förutsättningar.

9.2.4 Sprida kunskap och löpande bidra till övriga berörda aktörers beredskap inom området Motala kommun hoppas att en ny myndighet kan bidra till att stärka arbetet med psykologiskt försvar på lokal nivå och att stödet kan anpassas till kommunernas varierande förutsättningar. Att påverkan som riskerar att hota demokratin särskilt lyfts fram är viktigt även på lokal nivå, inte minst då det är landets kommuner som ansvarar för att genomföra allmänna val.

Finansiering

Koppling till resultatmål

Psykförsvarsberedningens betänkande och kommunens yttrande har bäring på resultatmål 14 – Ett samhälle att lita på.

Uppföljning/återrapportering

Kommunens arbete inom psykologiskt försvar följs upp årligen inom ramen för uppföljning av arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

(3)

Peter Ingesson

Kommundirektör Monica Carlström Administrativ chef

Bilaga: En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret – Betänkande av Psykförsvarsutredningen (SOU 2020:29)

Beslutsexpediering

Remissvar till Justitiedepartementet senast den 30 oktober 2020 per e-post till

ju.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till JU.SSK@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/02293/SSK med avsändare Motala kommun i ämnesraden.

Godkänt av: Monica Carlström Titel: Administrativ chef Datum: 2020-10-01

Godkänt av: Peter Ingesson Titel: Kommundirektör Datum: 2020-10-01

(4)

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§205

Yttrande över remiss SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (20/KS 0143)

Sammanfattning

Psykförsvarsutredningen har i maj 2020 lämnat sitt betänkande kallat ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret”. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och

samordna det psykologiska försvaret. Motala kommun är utsedd till remissinstans för utredningen som är på remiss till den 30 oktober 2020.

Motala kommun har granskat betänkandet utifrån det kommunala uppdraget och kommunens förutsättningar. Kommunen ställer sig bakom betänkandet men lämnar kommentarer till kapitel 9 En ny myndighet för psykologiskt försvar.

Beslutsunderlag

 20/KS 0143-003 Tjänsteskrivelse remiss SOU 2020:29 - svar från Motala kommun  20/KS 0143-002 Sammanfattning remiss En ny myndighet psykologiskt försvar  20/KS 0143-001 Remiss SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det

psykologiska försvaret

Beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner yttrande över betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.

Expedieras till

Säkerhetschefen för verkställighet

References

Related documents

Utemiljön inom planområdet kommer även att vara tillgänglig för Mässhaken 2 och 15, eftersom friytorna inom dessa fastigheter förs över till området för nybebyggelse..

Jordbruksverket kan med utgångspunkt i utredningen därför inte yttra sig över om det psykologiska försvaret kommer att stärkas genom att i huvudsak ansvar och personal flyttas

SSM är dock tveksam till om det är nödvändigt att inom den nya myndigheten inrätta ett Nationellt centrum för psykologiskt försvar i syfte att stärka samverkan, samordning och

I den fortsatta beredningen måste det tydliggöras vad uppgiften att möta otillbörlig informationspåverkan mer konkret ska innebära samt göras en analys av vilka konsekvenser

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog utredare Ann-Sofi Lorefält, föredragande. Jonas Bjelfvenstam

Valmyndigheten bedömer vidare att det fortsatt inte är klarlagt av utredningen hur informationspåverkan och psykologiskt försvar kommer att samordnas inom ramen för det

Vi är mycket förvånade och kritiska till att Länsstyrelsen, med ansvar att skydda området riksintressen mot uppenbar påtaglig skada som uppstår om man bebygger detta öppna

För insatserna finns ”Riktlinjer för insatser i förhållande till vuxna i behov av stöd för boende och vardagsliv”, vilka påvisar kriterier för att bevilja insatserna