• No results found

Yttrande över promemoria Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemoria Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg Växel 08-600 84 00, info@mfd.se, www.mfd.se

1 av 1

Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över promemoria

Proportionalitetsprövning av krav på

yrkeskvalifikationer

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Magnus Lagercrantz och utredare Ola Balke (föredragande) deltagit.

Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén

Datum 2020-05-25

Dokumenttyp Yttrande Diarienummer 2020/0099 Ert diarienummer UD2020/04337/HI Handläggare Ola Balke

References

Related documents

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare. Emmanuel Galaup

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Siri Morawski

Mottagare Utrikesdepartementet ud.imremiss@gov.se Handläggare Enheten för miljöhälsa Daniel Sundvall Datum 2020-06-03 Vårt ärendenummer 01236-2020 Ert ärendenummer

domstolens verksamhetsområde och har inga särskilda synpunkter att lämna på förslagen som presenteras. Föredragande jurist har varit

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström

• LO anser att artikel 7.4 ska införas i förordningen och att det ska klargöras att direktivet om proportionalitet inte påverkar reglerna för utstationerade arbetstagare.. •

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Siri Morawski

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell