• No results found

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg Växel 08-600 84 00, info@mfd.se, www.mfd.se

1 av 1

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över promemoria Tillfälliga

bestämmelser om viss smittbärarpenning med

anledning av sjukdomen covid-19

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på förslaget. Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare

Emmanuel Galaup (föredragande) deltagit. Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén

Datum 2020-06-17

Dokumenttyp Yttrande Diarienummer 2020/0202 Ert diarienummer S2020/05402/SF Handläggare Emmanuel Galaup

References

Related documents

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Susanne Eriksson (föredragande)

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlgren och utredare Susanne Eriksson

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlgren och utredare Susanne Eriksson

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Karl-Oskar Öhman

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg, utredare Mille Salomaa Lindström (föredragande) och

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Siri Morawski

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell

Då stora delar av det nu aktuella förslaget överensstämmer med innehållet i den tidigare promemorian hänvisar Arbetsgivarverket i de delarna till sitt tidigare inlämnade

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi menar i övrigt att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen bör kunna betalas ut retroaktivt, då flera av våra medlemsförbund vittnat om att många personer i riskgrupp

Försäkrade som utför personlig assistans åt en närstående som har insatsen biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa?.

Samtidigt missas vissa grupper, särskilt anhöriga till de personer med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans eller närståendepenning, vilket betyder

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Att få en mer öppen skrivning skulle underlätta för hälso- och sjukvården att kunna ta fram medicinska underlag som kan verifiera en person tillhörighet till riskgrupp

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker promemorians förslag på tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning i syfte att bidra till ett ökat skydd för individer

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Siri Morawski

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Magnus Lagercrantz och utredare Ola Balke

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Erika Johansson