LANDSTINGET BLEKINGE

Download (0)

Full text

(1)

--

~LC!

LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen den 16 november 2015

§247

Ekonomisk bedömning. Dnr 2015/00780 Landstingsstyrelsen beslutar

att uppmana samtliga verksamheter till stor kostnadsrestriktivitet under resterande del av året,

att föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna de negativa budgetavvikelser, som kan komma att uppstå 2015 för Blekingesjukhusets nämnd och nämnden för Blekinge folkhögskola,

att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna den negativa budgetavvikelse, som kan komma att uppstå 2015 för Landstinget Blekinge, samt

att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna vidtagna åtgärder för att minimera befarat underskott.

Reservationer

Mot beslutet gällande alliansens ändringsyrkande reserverar sig Alexander Wendt (M), Lennarth Förberg (M), Lats Karlsson (C), Nils Ingmar Thoreli (FP), IngaLill Siggelsten Blum (KD).

Sammanfattning av ärendet

Landstingets månadsrapport efter september visar på ett negativt resultat för 2015 på 15,5 mnkr.

Detta beror främst på att Blekingesjukhuset har försämrat sin prognos för året med 1 O mnkr jämfört med delårsbokslutets prognos. Orsaken är att prognosen avseende intäkter för högspecialiserad såld vård har reviderats ner då antalet utomlänspatienter har minskat. Vidare anger den senaste skatteprognosen från SKL att landstingets skatteintäkter för innevarande åt minskar med 3,4 mnkr.

Beslutsunderlag

Missiv: Ekonomisk bedömning 2015 Förslag till beslut

Lars Karlsson yrkar bifall till alliansens ändringsyrkande enligt följande: Yrkar avslag på att- satserna två, tre och fyra och yrkat på att att-sats ett ändras till: Att uppmana verksamheter som prognostiserarunderskott till stor kostnadsrestriktivitet under resten av åtet (bilaga 4).

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på utskickat förslag i att-sats ett mot alliansens

ändringsyrkande på att-sats ett och finner propositionen på bifall till det utskickade förslaget vara med övervägande ja-besvarad.

Ordförande ställer därefter proposition på utskickat förslag i att-sats två mot alliansens

avslagsyrkande i att-sats två och finner propositionen på bifall till det utskickade förslaget vara med övervägande ja-besvarad.

(2)

eJ

~~

i'

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen den 16 november 2015

Ordförande ställer proposition på utskickat förslag i att-sats tre mot alliansens avslagsyrkande i att-sats tre och finner propositionen på bifall till det utskickade förslaget vara med övervägande ja-besvarad.

Ordförande ställer proposition på utskickat förslag i att-sats fyra mot alliansens avslagsyrkande i att-sats fyra och finner propositionen på bifall till det utskickade förslaget vara med övervägande ja-besvarad.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsfillhnäktige

Som ovan.

~

Alexander Wendt

(3)

Landstingsstyrelsen 2015-11-16 Ändringsyrkande ärende 10

Alliansen yrkar avslag på attsatserna två, tre och fyra och yrkar på att attsats ett ändras till:

Att: uppmana verksamheter som prognostiserar underskott till stor kostnadsrestriktivitet under resterande del av året.

Alexander Wendt (M) Lennarth F ör berg (M) Lars Karlsson (C)

Nils Ingmar Thoreli (FP) IngaLill Siggelsten Blum (Iill)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :