Kallelse med föredragningslista

Full text

(1)

Tomelilla kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Tid: tisdagen den 27 februari 2018 kl. 14.00 Plats: Svea hund

Kallelse med föredragningslista

Ärenden

Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2

2 Ändringar i föredragningslistan

Dialoger och informationsärenden 2018 2018/2 4 Förstärkt integrationssatsning föreningsliv

5 Verksamhetsplan 2018 4

6 Bidragsöversyn 2018

7 Information från Sjöbo kommun gällande aktivitetsparken

Beslutsärenden

8 Årsbokslut 2017 2017/12 10

9 Måluppfyllelse 2017 2018/12 13

10 Ansökan om bidrag Brösarps scoutkår 2018 2018/13 15

11 Äskande för ny tjänst i samband med Turistbyråns upphörande i Kulturhuset

2018/9 28

12 Redovisning av anmälningsärenden januari 2018 2018/1 36

Anette Thoresson (C) Anna Silver

Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.

Telefon 0709-95 84 10 Anna Silver, e-post: kommun@tomelilla.se

(2)

18-02-19

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL fr o m 1 januari 2015 – 31 december 2018 För Kultur- och fritidsnämnden, Tomelilla

Sammanträdesdag: __________________________ Antal närvarande ledamöter: ________

1 2

Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avst

år

Ja Nej Avst år

1 Anette Thoresson C

2 Mats Andersson M

3 Marianne Åkerblad M

4 Tina Bergström-Darrell S 5 Marie-Louise Nilsson Olsson SD

ERSÄTTARE

1 Lena Persson C

2 Carina Persson L

3 Solveig Falk MP

4 Kevin Ekvall S

5 Anders Rosengren SD

(3)

18-02-19

OMRÖSTNING 1

Ärende: § ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Förslag eller yrkanden: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Propositionsordning:

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar ja.

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar nej.

OMRÖSTNING 2

Ärende: § ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Förslag eller yrkanden: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Propositionsordning:

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar ja.

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar nej.

(4)

1

Verksamhetsplan Kultur och fritid

Verksamhetsområde/Lagstiftning Verksamhetsområde

 Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur.

 Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp.

 Fritid och turism består av en simhall, tre friluftsbad, idrottsanläggningar, motionsspår, vandringsleder.

 Ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen och yttrande om tillstånd för automatspel.

 Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar.

 Matenheten består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter.

 Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet till och med 18 år

 Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.

Lagstiftning

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten Livsmedelslagstiftningen

Bibliotekslagen Alkohollagen Barnkonventionen

Kultur och fritid sköter den dagliga driften utifrån målet att de olika verksamheterna ska vara tillgängliga för alla våra medborgare och besökare. Vi har focus på generösa

öppettider.

Våra verksamheter erbjuder olika fritidsaktiviteter med särskilt fokus på barn och

ungdomar. Kultur och fritid samverkar med både kommunala och externa verksamheter.

Alkoholenheten ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Ystad, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla kommun samt yttrande om tillstånd för automatspel.

(5)

2

Planerade projekt under 2018

Projektering av Utebad vid Österlenbadet

Meröppet bibliotek- Brösarps bibliotek är stängt under våren för att byggas om, vår förhoppning är att det öppnar som meröppet under sommaren men det är inte vi som kan avgöra utan det är ombyggnaden som styr om det fungerar eller ej,

Tomelilla Kulturskola mer jämställd och tillgänglig för de barn och unga som bor utanför centralorten Tomelilla- Med hjälp av externa medel från kulturrådet 300 000 kr kan vi erbjuda aktiviteter som dans, film och kulturlek ute i alla våra skolorter. Vi har också möjlighet att erbjuda kulturskola för särskolan på Byavångsskolan i en grupp med verksamhet anpassad för elever med någon form av funktionsnedsättning. Projektet avslutas v.22.

Läsfrämjande verksamhet ( om vi blir beviljande medel)-externa medel är sökta för att kunna arbeta med läsfrämjande verksamhet för de allra minsta barnen i kommunen med i samarbete med barnavårdscentralen. Vi vill introducera boken för de små barnen för att - på så vis stödja föräldrarna med hjälp med barnens språkutveckling.

Utearena/Skate

Översyn av Föreningsbidrag Digitaliseringsprojekt

Ungdomsprojekt på Soffta

Integrationsprojektet Skapa är en social och kreativ mötesplats.-Med hjälp av externa medel skapa en kreativ mötesplats som kan introducera våra nya svenskar i det svenska samhället. Projektet sker i samverkan med folkhögskolan och kulturföreningarna i kommunen. Vi hoppas att genom projektet kunna öppna upp för mer aktiviteter i kulturföreningarna.

Skolmatsgastro Senior Sport school

Belgiska studenter inom köken Matfestival

Kocktävling för vårt interna sortiment

(6)

3

Verksamhetsmål

Vision: Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!

Tomelilla kommuns strategiområde, för varje strategiområde finns ett antal målområde beslutade av kommunstyrelsen.

 Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt

 Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt

 Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling

 Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa

Matenheten

Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt

KS 1:3:1

Andelen av kommunförvaltning inköpta livsmedel som är ekologiska eller närproducerade ska öka

Målet för 2018 är 80%

Strategi/metod

Under 2016 var inköpta livsmedel med ursprungsland Sverige 73 % och inköpta ekologiska livsmedel 7,8 %

Under 2017 jan-aug var inköpta livsmedel med ursprungsland Sverige 73 % och inköpta ekologiska livsmedel 8,7 %

Dock mörkertal på grönsaker under 2016-2017 eftersom leverantören inte kunnat skicka statistik till vårt uppföljningssystem.

Kultur och fritid gör bedömningen att andelen svenska råvaror är i det närmaste så högt vi kan nå eftersom vi bör ha kaffe, the, bananer, apelsiner och annat som inte går att odla i Sverige.

Arbeta för att bibehålla/öka kvalitén på råvarorna.

Fortsatt focus på livsmedelskvalitén som följs i vårt uppföljningssystem Mätetal

Mäts i %, närproducerad innebär i det här fallet svenskproducerad eftersom det är vad uppföljningssystemet kan hantera

Kultur och bibliotek

Strategiområde 2 – Delaktighet och egenmakt

(7)

4

KFN 2:3:1

Antal biblioteksbesökare på landsbygden ska öka.

Målet för 2018 är 15600 Strategi/metod

Meröppet bibliotek i Brösarp Mätetal

Egen mätning, mäts i antalet besökare KFN 2:3:1

Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, exklusive musikundervisning, på landsbygdens skolorter ska öka.

Målet för 2018 är 2 Strategi/metod

Första halvåret av 2018 anordnar vi terminsaktiviteter på landsbygdens skolorter som finansieras av kulturrådet.

Andra halvåret behöver vi flytta ut två terminsaktiviteter från tätorten till landsbygdens skolorter för att uppnå målet.

Mätetal

Egen mätning, mäts i antal kulturgrupper

Strategiområde 4 – Trygghet och hälsa

KFN 4:4:2

Förutsättningarna för ett starkt föreningsliv ska förbättras.

Målet för 2018 är 2 Strategi/metod

Anordna tematräffar med föreningslivet.

Mätetal

Egen mätning, mäts i antal genomförda tematräffar per år.

Fritid

(8)

5

KFN 1:2:2

Strategiområde 1 – Hållbar tillväxt

Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas Målet för 2018 är 12000

Strategi/metod

Marknadsföra motionsslingorna Mätetal

Egen mätning, mäts i antal besökare per år

Strategiområde 4 – Trygghet och hälsa

KFN 4:1:1

Antal besökare i simhallen ska öka.

Målet för 2018 är 27000 Strategi/metod

Attraktiva aktiviteter och öppettider Mätetal

Egen mätning, mäts i antal besökare per år

Strategiområde 4 – Trygghet och hälsa

KFN 4:4:2

Förutsättningarna för ett starkt föreningsliv ska förbättras.

Målet för 2018 är 2 Strategi/metod

Anordna tematräffar med föreningslivet.

Mätetal

Egen mätning, mäts i antal genomförda tematräffar per år.

(9)

6

Turism- Kommunledning

Nedanstående mål bör tas bort hos kultur och fritid eftersom verksamheten finns hos kommunledningen

Strategiområde 1 – Hållbar tillväxt

KFN 1:2:1

Turistinformationens mobilitet ska öka.(Egen mätning, mäts i antal aktiviteter utanför kulturhuset.)

(10)

1 (1)

Förvaltningsnamn

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

AnsvarigNamn Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 19 februari 2018 Dnr KFN 2017/12

Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta årsbokslut 2017.

Ärendebeskrivning

Enligt Kultur- och fritidsnämndens årshjul ska verksamheten redovisa årsbokslut för 2017. Ekonom Håkan Lindberg presenterar årsbokslutet.

Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott på ca 700 tkr. Överskottet kommer i stort sett från större intäkter än budgeterat för Österlenbadet.

Mindre överskott finns också på föreningsbidrag för integration.

Överskottet på Österlenbadet kompenserar ett underskott på 300 tkr för enheten Kultur och bibliothek.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2018-02-19

Kansliavdelningen

Nämndsekreterare Anna Silver

Beslutet skickas till:

Verksamhetschef Marina Hansson Ekonomichef Anders G. Eriksson

(11)

Budget Särskild satsning Redovisat Avvikelse helår 2017 helår 2017 helår 2017 helår 2017

Verksamhetschef 1 544 150 1 179 366

Alkohollagen 0 113 -113

Övrigt 1 544 150 1 066 478

Enhetschef Fritid/turism 22 240 650 21 534 706

Österlenbadet 8 407 375 7 624 783

varav intäkter -724 -1 489 765

varav personalkostnader 2 582 2 580 2

varav övriga kostnader 6 549 6 533 16

Österlenbadet cafeteria 520 175 666 -146

varav intäkter -154 -228 74

varav personalkostnader 564 691 -127

varav övriga kostnader 110 202 -92

Övr idrotts-fritidsanläggning 3 931 4 340 -408

Utomhusbad 999 1 075 -76

Fritidsverksamhet 1 132 842 290

Bidrag ungdomsföreningar 2 745 2 462 284

Bidrag pensionärsföreningar 83 85 -2

Stöd, service till föreningar 25 61 -36

Föreningslokaler 371 376 -5

SOFFTA 2 450 100 2 428 22

Marknader -55 -43 -12

Turistverksamhet 1 632 1 620 12

Enhetschef Kultur 13 471 520 13 793 -322

Konsthall 2 954 2 977 -23

Bidrag studieorganisation 180 177 3

Bidrag kulturföreningar 250 230 20

Kulturskolan 3 621 3 587 34

Biblioteksverksamhet 6 358 100 6 532 -174

Övrig kulturverksamhet 108 420 290 -183

TOTALT 37 255 1 320 36 506 749

(12)
(13)

1 (2)

Förvaltningsnamn

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Marina Hansson Verksamhetschef Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 19 februari 2018 Dnr KFN DiaNr

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten gällande redovisning av måluppfyllelse 2017 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämndens måluppfyllelse 2017

Vision: Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!

Tomelilla kommuns strategiområde, för varje strategiområde finns ett antal målområde beslutade av kommunstyrelsen.

Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa

Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt KFN 1:2:1

Tomelillas marknad som traditionellt besöksmål ska stärkas. (Egen mätning. Mäts i antal marknadsstånd.)

Antal 628

Målet är inte uppfyllt.

KFN 1:2:2

Turistinformationens mobilitet ska öka.

(Egen mätning. Mäts i antal aktiviteter utanför kulturhuset.) Antal 20

Målet är uppfyllt.

(14)

2 (2) KFN 1:2:3

Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas.

(Egen mätning. Mäts i antal besökare per år.) Antal 10.000

Målet är inte uppfyllt eftersom det varit problem med räkneverket.

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt KFN 2:3:1

Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska öka.

(Egen mätning. Mäts i antal besökare.) Antal 15400

Målet är uppfyllt.

KFN 2:3:2

Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, exklusive musikundervisningen, på landsbygdens skolorter ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal

kulturgrupper.) Antal 1

Målet är uppfyllt med hjälp av statliga bidrag.

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa KFN 4:4:1

Antalet besökare i simhallen ska öka.

(Egen mätning. Mäts i antalet besökare.) Antal 18500

Målet är uppfyllt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef Marina Hansson, 2018-02-19

Kultur och fritid Marina Hansson Verksamhetschef Beslutet skickas till:

Verksamhetschef Marina Hansson

(15)

1 (2)

Förvaltningsnamn

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Ros-Marie Stjernfeldt Enhetschef fritid och turism Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 7 februari 2018 Dnr KFN DiaNr

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om bidrag Brösarps scoutkår

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett räntefritt lån om 117.000 kronor till Brösarps scoutkår.

Ärendebeskrivning

Brösarps scoutkår har den 25 januari 2018 inkommit med en ansökan om bidrag/lån avseende utbyte av uppvärmningssystemet.

Brösarps scoutkår bedriver sin verksamhet i ett hus som ligger uppe vid Piraten strax utanför Brösarp. Uppvärmningen är olja, vilket styrelsen för Brösarps scoutkår länge har diskuterat att byta ut.

Nu har det aktualiserats då kostnaden för uppvärmning och underhåll av den gamla pannan är stor för scoutkåren, tillika är oljepannan gammal och har av flera sakkunniga getts en begränsad livslängd. Brösarps scoutkår har nu fått en fördelaktig offert för att byta till en värmepump.

I offerten ingår material, installation, uttag av oljepanna och oljetank tillika bortforsling av detta. Totalkostnaden för detta blir 117.000 kronor.

Då detta är en stor kostnad för scoutkåren, ansöker de om stöd för att så snart det är möjligt att kunna installera denna. Kåren har även sökt stöd från bland annat Sparbanken Syd och letar aktivt efter andra typer av bidrag.

Brösarps scoutkår bedriver barn och ungdomsverksamhet i den norra delen av Tomelilla kommun, i dagsläget finns det ca 60 medlemmar varav ca 45 aktiva barn och ungdomar mellan 7-18 års ålder. I huset bedrivs även fritidsgårdsverksamhet.

(16)

2 (2)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, 2018-02-07 Ansökan om bidrag/lån avseende utbyte av uppvärmningssystem till Brösarps scoutkår, handlingsid: Kfn 2018.29.

Riktlinjer för föreningsinvesteringar, handlingsid: 2017.495.

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef fritid och turism Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

(17)

TOMEL1LLA. KOMMUN

. '|^u'ltui:-'och-fritidsnämnden

2018 -01-~2 6

2018-01-25

Diarienr

Ansökan från Brösarps scoutkår för bidrag/lån avseende utbyte av uppvärmningssystem Brösarps scoutkår bedriver sm verksamhet i ett hus som ligger uppe vid Piraten strax utanför Brösarp. Uppvärmningen är olja, vilket styrelsen för Brösarps scoutkår länge har diskuterat för att byta ut.

Nu har det aktualiserats då kosfaiaden för uppvärmning och underhåll av den gamla pannan är stor för scoutkåren, tillika är oljepannan gammal och har av flera sakkunniga getts en

begränsad livslängd. Brösarps scoutkår har nu fått en fördelaktig offert för att byte till en

vannepump.

I offerten ingår material, installation, uttag av oljepanna och oljetank tillika bortforslmg av

detta, se bifogad oflfert.

Totalkostnaden för detta blir l 17 000 kr.

Då detta är en stor kostnad för scoutkåren, ansöker vi om stöd för att så snart det är möjligt att kunna installera denna. Kåren har även sökt stöd från bland annat Sparbanken Syd och letar aktivt efter andra typer av bidrag.

Brösarps scoutkår bedriver barn och ungdomsverksamhet i den norra delen av Tomelilla kommun, i dagsläget finns det ca 60 medlemmar varav ca 45 aktiva barn och ungdomar mellan 7-18 års ålder. I huset bedrivs även fiitidgårdsverksamhet.

Verksamheten bedrivs till 90% under vinterhalvåret på kvällstid.

Kontaktperson i scoutkåren för denna ansökan är ordförande Katarina Lindhohn med telefon 073-693 95 91

Med vänlig hälsning

Katarina mdholm Ordförande

Brösarps scoutkår

(18)

VPW2100 Sida l av 7

s'

/^- VÄRMEPUMPAR 2017-09-22

Scouternas hus i Brösarp Tel 0414373566,

Email bettan. persson@brosarp. nu

/ärmanae läs i u;

Varsågod. Här kommer kalkylen som visar hur mycket du kan spara i just din fastighet.

Studera siffrorna, och du inser snart att du sparar stora pengar, samtidigt som du gör miljön en tjänst.

Har du några frågor om kalkylen är du välkommen

att kontakta oss.

l din fastighet föreslår vi:

1 st IVT AirX 409

Denna kalkyl visar vad du kan spara i både

pengar och miljö genom att installera en värmepump

Återförsäljare

Bitjänster Degeberga-Vittskövle AB Örtagårdsvagen 1

29731 DEGEBERGA

Fredrik Nilsson Email

fredrik. nilsson@el^anster Tel 044-350515 Tel 0709-444404 Fax 044 350867

se.

VPW2100 - Verifierat beräkningsprogram

l Svanen-certifieringen ingår, förutom miljökrav på produkten, även en granskning av

beräkningsprogrammet samt verifiering och test av produkternas prestanda. Produkttesterna utförs på det oberoende testlaboratoriet SP(Sveriges Tekniska forskningsinstitut). Detta är vi ensamma om på marknaden.

(19)

VPW2100 Sida 2 av 7

(20)

VPW2100 Sida 3 av 7

VPW2100 10

Vald placering

Tomelilla kommun - Brösarp

Väderdata levererat av METEONORM

Nybyggnation eller Toppefféktberäkning U Befintligt hus eller Befintlig förbrukning

C Detta hus skall uppfylla kraven i BBR22

Hus^_. ". ".____... _".. _.. _.. ". By99nadsar.

jVätj v

Hustyp:___.. _-.. ". _... _. __ . _.. y6E!Y^5!!J?JML.

Välj v im2

Energianvändning

Toppeffekt inkl. W 8,5 kW med elpris 1, 35 kr/kWh .

Varmvatten

Antal hushåll _^_1 st med nuvarande rumstemperatur . M_Cv]

Antal pere/hushåll , 4^ med (S' Dusch O Badkar O Bubbelbad gerW-behov r^tSÖOjkWti

Typ av värmepump

O Berg-/Jord-/Sjövärme O Fränluft O GEO 312 O IVT 490/690+|VTAirCombo 60

O LufWatten - Split LJ Manuellt val

Värmesystemet

Framledning 55' °C vid utetemp DUT °C

AirX

Husets egenuppvärmning 3;°C

(21)

VPW2100 Sida 4 av 7

Beräkningsresultat

1 stlVTAirX409

Version: 2017-02-28 15:54:43 Husets data

Ber/angiven effekt Ber/angiven energi Medettemp för orten DUT

Miföteknisk anvisnin Miljöteknisk anvisning Köldmedietyp

Växthuspotential - GWP Fyllnadsmångd av köldmedie Fyllnadsmängd av köldmedie Kylkretsens konstruktion

Kalkylen är framräknad med bästa möjliga undertag, men är inte en utfästelse av att resultatet exakt infrias.

Notera att uppgiften om gratisenergi och besparing inte gäller om kunden redan haren värmepump installerad.

Energiförbrukning netto = 31 % i förhållande till före konvertering enligt Boverkets definition.

8.5 kW 23240 kWh

7,8 °C

.14. 9 °C

hflaxbehov tillskott Drivenergi VP Tillskott VP Gratisenergi VP Drifttid

Energitä ökning

Innehåller fluorerade växthusgaser R410A

2088 kgC02-eq 2,35 kg 4, 907 toCOz-eq

Hermetiskt sluten

3. 2 kW 6980 kWh

280 RWh 15980kWh 5160 h/år

99%

Energianvändning [kWh/månad]

3500 3000 2500 2000 1500

1000 500

Gratisenergi 15980 kWh Tillskottsenergi 280 RWh

Drivenergi 6980 kWh

Diagrammet visar månadsws fördelning av energianvändningen under ett normalt är.

OBS! Variationer i energibehov förekommer år från är.

(22)

VPW2100 Sida 5 av 7

* .*.***

* *

.*. *

* * *

55°C

++

Y

IE

IJA

IA

AirX 90

8738204911

35°C

++

<)))

dB

(^

56dB

6 6 7

kW

6 7

9

kW

2015 811/2013

(23)

VPW2100 Sida 6 av 7

Energianvändning per år Med VP

Frän värmepumpen avgiven energi Tillskott utöver VP

Nyttiggjord energi'nangd Drivenergi till VP

, Tillskott utöver VP

Totalt inköpt Energimängd med VP Fömybar energi (graBsenergi)

ID 20'7-09-22 10:5357

22960 kWh 280 kWh 23240 kWh 6980 kWh 280 kWh 7260 kWh 15980 kWh

Årskostnad (driftskostnad) ID 2017-05-2; 1':. 5 35 7

Årskostnad med VP

Drivenergi till VP Tillskott utöver VP Total årskostnad med VP

9423 SEK i 378 SEK ; 9801 SEK '

Kalkylen ärframräknad med bästa möjliga underlag, men är inte en utfästelse av att resultatet exakt infrias.

Notera att uppgiften om gratisenergi och besparing inte gäller om kunden redan har en värmepump installerad.

(24)

VPW2100 Sida 7 av 7

Material

IVIateriatspecifikation

Artnr

+

.I-

+ +

Artikel IVTAirX409 Airmodule E9 Rabatt

Radiator pannrum Prisuppgift för installation

Summa Material 63100kr

WS Installation 16500 kr

El-lnstallation 4500 kr

Summa ex moms 93600 kr

^. ' l

Markarbete 1500 kr

Moms 25:%

:'d2; ~ ^:

Antal ä pris

1 46500

1 30100

1 -16000

1 2500

Övriga kMtnader 8000. kr

Summa inkl moms 117000kr

(25)

Degeberga-Uittskövle AB .

Offert

Offertnummer 116

Vår referens Er referens Offertdatum Giltig t-o.m.

Fredrik Nilsson

2017-09-22 2017-10-22

Scouterna Brösarp

Artikel

Fast pris

Antal 1.00st

A-pris 93 600, 00

Avdrag 0.00

Rabatt Belopp

93 600, 00

SUMMA (Exkl. moms):

(Moms) 25% pä 93 600.00

93 600, 00

23400,00

ATT BETALA:

VARAV MOMS:

117 000 SEK 23 400 SEK

Offertbeskrivning

Installatkm av ny värmepump TYP Air X 409 samt tillhörande elpanna Airmodule E9 med 9kw tillskott.

Komplett elinstallation av värmepump samt elpanna.

Komplett vs installation av värmepump och elpanna.

Oräneringsvatten avledas till närmaste avlopp samt förses med väimekabel mot frostrisk.

Uppställning av värmepump sker pé betongplattor.

Bomiing genom gfund lör värmebärarrör.

Demontering av gamla panna samt oljetank,

Funktionsgenomgäng samt igingkoming av nya anläggning.

Funktionsgenomgéng av nya anläggning för kund.

1 återbesök vid senare tillfälle för att finjustera anläggning (or maximal energibesparing.

IVTs 10 äriga garanU aktiveras vid igéngkörningsdatum.

Givetvis kan ni alltid vända er till oss för service av ert värmesystem.

-. J^/^é U/^:s<y^

Adress

Eltjänster Degeberga Vittskövte AB Örtagärdsvägen 1

29731 Degeberga

Telefon 044-350515 044-350867 (fax) Färetagels säte

Bankgiro

193-4520

Organisationsnummer 556441-7276

Internet

www. eltjanst8r. com E-post

info@eltjanster.se

VAT-nummer

SE556441727601

1/1

(26)

1 (2)

Kommunstyrelsen har i september 2010, beslutat anta riktlinjer för föreningsinvesteringar.

Följande förutsättningar gäller för sökande av räntefritt lån eller bidrag till föreningsinvesteringar:

- Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig verksamhet bedrivs.

- Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun.

- Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statligt eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant.

- Bidrag alternativt lån beviljas endast förening, vilka bedrivet verksamhet i minst 12 månader.

Lån- och bidragsgrundande åtgärder:

- För energibesparande åtgärder och likande.

- Om- och tillbyggnader av fastigheter.

- Investeringar i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång användningstid.

- Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamheten i föreningen.

- Kultur och fritid kan även bevilja mindre bidrag med högst 25.000 kronor exkl. moms för ekonomiska och miljömässiga

föreningsinvesteringar när det finns utrymme i budgeten.

Underlaget till ansökan ska innehålla allt enligt grundbestämmelser i nuvarande bidragsbestämmelserna för ungdomsorganisationer.

Tomelilla den september 2010 Dnr Ks 2009.10335

Riktlinjer för föreningsinvesteringar

(27)

”Grundbestämmelser

1. Kommunalt bidrag må enligt dessa normer utgå till lokalavdelning i kommunen ansluten till en riksomfattande ungdomssammanslutning som är godkänd för erhållandet av statliga bidrag till sin centrala verksamhet för barn och ungdomar och av Kultur och fritid, Fritid och turism godkänd som bidragsberättigad organisation.

2. Organisation skall vara öppen för alla, äga organisatorisk fasthet, ha stadgar, medlemsmatrikel och efter demokratiska regler vald styrelse samt ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år. Verksamheten kontrolleras av två av medlemmarna på årsmöte valda revisorer.

3. Föreningen skall bedriva sin verksamhet inom Tomelilla kommun.

Verksamheten skall ha sådan karaktär som kan vara av positiv betydelse för ungdomars fostran. Kultur och fritid, Fritid och turism

rekommenderar en medlemsavgift med minst 100 kr/år. För

åldersgruppen 20 år och däröver 150 kr/år. Gäller aktiva medlemmar.

4. Bidragsgivningen grundas på förhållandena från det senast förflutna verksamhetsåret och utgår såsom lokalt aktivitetsstöd-, hyres- eller lokalbidrag, driftbidrag och övrigt anslag i enlighet med speciella bestämmelser.

5. Ansökan om bidrag skall göras på särskild blankett till Kultur och fritid, Fritid och turism senast 1 april varje år (Gäller ej ansökan om Lokalt Aktivitetsstöd som har andra ansökningsdatum).

Verksamhetsberättelse, balansräkning, vinst- och förlusträkning och revisionsberättelse för senast förflutna verksamhetsår ska bifogas, likaså budget för kommande verksamhetsår.

6. För erhållandet av bidrag fordras bank- eller postgiro.

7. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför

återbetalningsskyldighet samt kan medföra avstängning från bidrag under viss tid. Beslut i sådana ärenden skall fattas av Kultur och fritid, Fritid och turism.

8. Bidragen fördelas inom ramen för beviljat anslag.

9. Bidragsansökningar som ej inkommit inom föreskriven tid kan icke komma ifråga för bidrag, såvida ej speciella och av Kultur och fritid, Fritid och turism godkända skäl föreligger.

10. Kultur och fritid, Fritid och turism äger rätt att från bidragssökande organisation infordra uppgifter för kontroll av handlingar av betydelse för prövning av ansökan.

11. Förening som erhåller bidrag är skyldig att ge kommunen sådan insyn i verksamheten att man kan bedöma om bidraget utnyttjas på angivet sätt.

12. Förening som erhåller bidrag från annan nämnd kan ej få bidrag för samma typ ”

(28)

1 (2)

Förvaltningsnamn

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 16 februari 2018 Dnr KFN 2018/9

Kultur- och fritidsnämnden

Äskande för ny tjänst i samband med Turistbyråns upphörande i Kulturhuset

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar äska 300 000 kr från

kommunstyrelsens oförutsedda pott till finansieringen av en ny tjänst på 65 % för att täcka det behov som beräknas uppstå i samband med Turistbyråns upphörande i Kulturhuset.

Ärendebeskrivning

I nuläget är ansvaret för turism uppdelat mellan kultur och fritid, 1 tjänst och budget för sommarbemanning heltid i två månader, och

kommunikationsavdelningen, 0,5 tjänst och budget för marknadsföring.

Genom att samla ansvar och resurser under utvecklingsavdelningen kommer turismfrågor närmare näringslivsutveckling och kommunen får ett helhetsgrepp om turismnäringen. Förändringen har varit uppe för diskussion i kultur- och fritidsnämnden och i kommunstyrelsens arbetsutskott. Överflyttning av ansvar ska ske den 1 januari 2018.

Behovet av en fysisk turistbyrå har minskat när människor i högre grad söker information via digitala kanaler och turistbyrån i sin nuvarande form ska därför läggas ned till förmån för mer moderna arbetssätt. En risk- och konsekvensanalys har gjorts för att se hur en nedläggning påverkar övriga verksamheter i kulturhuset (konsthallen, biblioteket). Utifrån risk- och konsekvensanalysens resultat ser kultur- och fritidsnämnden ett behov av en tjänst på 65 % för att täcka det behov som beräknas uppstå i samband med Turistbyråns upphörande i Kulturhuset.

(29)

2 (2)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2018-02-16

Kultur och fritid

Anna Silver

Nämndsekreterare Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Anders G Eriksson

(30)

Enhetschef Kristin Svensson 20180110

1 Risk och konsekvensanalys utifrån uppdraget 1/12 2017 i samband med

nedläggning av turistbyråverksamhet i kulturhuset Bakgrund

I samband med ombyggnad 2007-2008 och återinvigning av bibliotek och konsthall (Kulturhus) flyttade turistbyrån sin verksamhet till kulturhuset.

Öppettiderna kunde förändras i och med personalförstärkningar från turistbyrån, för konsthallen och foajén innebar det en utökning. Utökningen kunde ske genom

effektiviserad verksamhet med personalresurser från turistbyrån. Någon extra budget tillkom inte någon av verksamheterna.

Verksamhet Veckodag Innan

ombyggnad Nya öppettider Utökning Konsthall/foajé/jazzarkiv Tis-sön 13.00-17.00 10.00-17.00 12 h/vecka

Turistbyrå/foajé Mån-fre 0 10.00-17.00 35 h/vecka

Bibliotek Mån och ons 13.00-18.30 10.00-18.30 3 h/6 vecka

Bibliotek Tis och tors 10.00-18.30

Bibliotek Fredag 13.00-17.00

Bibliotek Lördag 10.00-14.00

Samt konsthallen öppet kl.10.00-17.00 (7 timmar) på måndagar under sommaren.

Nedan finns en översikt på hur det sett ut sedan 2008 i öppettider samt

bemanningstider (dessa skiljer sig). Konsthall, jazzarkiv och foajé som är öppet.

Verksamhet Veckodag Öppettider Bemanningstider Antal timmar

i bemanning

Turistbyrå/foajé Mån 10.00-17.00 9.30-17.30 8 h

Turistbyrå/

Konsthall/foajé/Jazzarkiv Tis- fre 10.00-17.00 9.30-17.30 8 h/32 Konsthall/turistbyrå/foajé/jazzarkiv Lör-sön 12.00-16.00 11.30-16.30 5 h/10 Bemanningstid totalt: 50 timmar /vecka (45 timmar öppet)

Varav turistbyråpersonal 3 dagar a´8 timmar = 24 timmar / vecka (60% tjänstgöringsgrad) Varav konsthallspersonal 26 timmar/vecka (65% tjänstgöringsgrad)

Bemannas av turistbyråpersonal totalt i timmar respektive procent.

Höst, vinter, vår 60% bemanning 36 veckor x 24 timmar = 864 timmar Sommarbemanning 10 veckor x 50 timmar = 500 timmar

I samband med återinvigningen utökades även bibliotekets öppettider. Även detta skedde med befintliga personalresurser och man gjorde bland annat en omflyttning av personal från filial till huvudbibliotek. För att detta skulle vara möjligt att genomföra gjordes en genomlysning av alla tre verksamheterna för att hitta möjligheter att

samordna och effektivt använda den personal som var på plats. Eftersom det fanns en person i yttre disken på plats räckte det med en (1) personal i biblioteksdisken under förmiddagen. Förändringen MBL-förhandlades 2009. Genom denna

samordning kunde Tomelilla bibliotek, trots relativt låga personalresurser ändå ha generösa öppettider och vara öppet när konsthall och turistbyrå var öppet.

(31)

Enhetschef Kristin Svensson 20180110

2 Nuläge

Öppettider - Kulturhuset

Öppettiderna bygger på personalsamverkan mellan de 3 verksamheterna. I kulturhuset vistas årligen ca 100 000 besökare vilket gör att det cirkulerar ca 300 besökare per dag, detta tyder på att kulturhuset har blivit en mötesplats som man gärna vistas på. Besökarnas ärende och ålder varierar precis som längden på besöken. Servicen och det personliga mötet är viktigt för många besökare, därför är det också viktigt att personalen är tillgänglig. Verksamheterna arbetar ständigt för att kulturhusets besökare ska kunna vara så självgående som möjligt och detta kräver dock förberedande arbetsinsatser (bilaga1).

Besökarna har olika anledningar till varför de kommer till kulturhuset, ofta behöver personalen göra insatser för att kulturhuset ska fungera för alla målgrupper och syften. Detta arbete bygger mycket på dialog och förtroende.

Dagens öppettider

Verksamhet Veckodag Öppettider Konsthall/foajé/jazzarkiv Tis-fre 10.00-17.00 Konsthall

/foajé/jazzarkiv

Lör-sön 12.00-16.00

Turistbyrå Mån-fre 10.00-17.00

Bibliotek Mån - tors 10.00-18.30

Bibliotek Fredag 13.00-17.00

Bibliotek Lördag 12.00-16.00

Framtid Förslag 1

Konsthall/foaje/jazzarkivet minskar öppethållandet till kl.13.00-17.00 tisdag – fredag

(Kulturhuset är då helt stängt fram till kl.13.00 fredagar). Öppethållandet minskar med 12 timmar /vecka

Konsthallen håller helt stängt 16 juni -30 augusti

(kulturhuset är helt stängt helger juni och juli)

Biblioteket bibehåller nuvarande öppettider , begränsad service måndagar.

Ovanstående förslag innebär att foajen behöver byggas om för att bibliotekspersonalen ska kunna ha uppsikt över denna när konsthallen är stängd. Totalkostnad för ombyggnad krävs.

Risk- minskat besöksantal, mindre personal i yttre tjänstgöring ger högre

arbetsbelastning för övrig personal, högre arbetsbelastning för personal i yttre tjänst, minskad service, risk för oroligheter (speciellt i samband med skollov), skadegörelse, stöld, provokationer mellan besökare, kontraktsbrott på redan inplanerade

utställningar.

Konsekvens – försämrad service, minskad yttre och inre service och aktiviteter Boken kommer ( hemleverans av böcker), skolbesök, barnevenemang mm,

eventuella arbetsmiljöproblem, försämrad kvalitet, minskat besöksantal, svårt att nå de prioriterade målgrupperna, sämre tillgänglighet både lokal- och personalmässigt, tappat förtroende och varumärke, minskat intresse för att vilja göra utställningar i konsthallen,

(32)

Enhetschef Kristin Svensson 20180110

3 Förslag 2

Konsthallen håller helt stängt 16 juni -30 augusti

(kulturhuset är helt stängt helger juni och juli)

All verksamhet i Kulturhuset öppnar kl.13.00 varje dag måndag - fredag, då minskas öppethållandet med 15 h /vecka. (Konsthallen stängt måndagar). (Biblioteket stängt söndagar)

Att konsekvent ha samma öppettider för konsthall och bibliotek skulle skapa en mer homogen bild av kulturhuset och en större trygghet för personalen då ingen

ensambemanning skulle förekomma.

Risk- högre arbetsbelastning för personal i inre och yttre tjänst, eventuella arbetsmiljöproblem.

Konsekvens – försämrad service, försämrad kvalitet, minskat besöksantal, sämre tillgänglighet både lokal- och personalmässigt, tappat förtroende och varumärke, minskat intresse för att vilja göra utställningar i konsthallen, kontraktsbrott på redan inplanerade utställningar.

Förslag 3

Verksamheterna bibehåller nuvarande öppettider inom ramen för befintlig budget.

Nedskärningar kommer att ske i mediebudgeten, programverksamheten, utställningsprogrammet för konsthallen mm.

Risk- eventuella arbetsmiljöproblem, försämrad service, försämrad kvalitet, måluppfyllelse försämras.

Konsekvens- försämrad service, försämrad kvalitet, omfördelning av budget vilket leder till minskad verksamhet.

Förslag 4

Verksamheterna bibehåller nuvarande öppettider inom ramen för befintlig budget.

Konsthallen är obemannad 50%

Konsthallen obemannad 100% 16 juni -30 augusti

(kulturhuset är helt stängt helger juni och juli)

Övervakningskameror installeras i konsthallen.

Risk- förmedlingsuppdraget försvinner, det pedagogiska mötet uteblir, möjlighet till dialog försvinner, minskat besöksantal, mindre personal i yttre tjänstgöring ger högre arbetsbelastning för övrig personal, högre arbetsbelastning för personal i yttre tjänst innebär minskad service, risk för oroligheter (speciellt i samband med skollov), skadegörelse, stöld, provokationer mellan besökare, otrygghet, personalrekrytering försvåras, kameraövervakning kan skapa otrygghet, svårt att få tillstånd för

installation av kameror pga ändamålet.

Konsekvens – försämrad service, minskad yttre och inre service och aktiviteter som Boken kommer ( hemleverans av böcker), skolbesök, barnevenemang mm,

eventuella arbetsmiljöproblem, personalrekrytering försvårad( arbetsuppgifter frångår professionen), försämrad kvalitet i alla verksamheterna, minskat besöksantal, svårt att nå de prioriterade målgrupperna, sämre tillgänglighet både lokal- och

(33)

Enhetschef Kristin Svensson 20180110

4 personalmässigt, tappat förtroende och varumärke, minskat intresse för att vilja göra utställningar i konsthallen, kan uppstå ökade kostnader,

Tillstånd för övervakningskameror är Länsstyrelsens ansvar. Kostnad för ombyggnad och installation krävs.

Sammanfattning av risk och konsekvensanalysen

All utåtriktad verksamhet är personalkrävande eftersom det bygger på service och möten med besökaren. Med de knappa resurser som kommunens

kulturverksamheter förfogar över har vi i idag (i förhållande till andra kommuner) ett generöst öppethållande (se scb statistik) och en väldigt bra verksamhet. I en omändring av verksamheten måste det tas hänsyn till personalens arbetsmiljö. Konsekvenserna av nedskärningarna kommer att innebära att det blir svårt för verksamheten att nå de nationella biblioteksmålen som bland annat innebär fokus på de prioriterade

målgrupperna barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Målen och utvecklingsområdena i den antagna biblioteksplanen för Tomelilla bibliotek kommer också vara svåra att nå. Nedläggningen av turistbyrån utan budgetersättning till kultur och fritid innebär en nedskärning av kulturverksamheten.

(34)

Enhetschef Kristin Svensson 20180110

5 Bilaga 1

Bibliotekspersonalen har många olika arbetsuppgifter när de arbetar i yttre

tjänstgöring. Framförallt är fokus givetvis på att hjälpa besökarna till rätta, vilket kan handla om allt från att reservera böcker till personer på plats, hjälpa till med tekniska bekymmer kring hur bibliotekets e-tjänster fungerar, ge lästips, hjälpa föreningar och andra som bokat lokalerna till rätta m.m. Men också att hålla lokalerna i ordning;

sätta upp böcker, ta emot dagliga försändelser från de övriga biblioteken i Skåne sydost (Som bidrar till att våra låntagare har betydligt större tillgång till medier än före samarbetet), ställa i ordning lokalerna inför arrangemang, ta emot besökare till

arrangemang och förstås även föredragshållaren, osv. Det senaste året har

glädjande nog antalet ungdomar som besöker biblioteket ökat, men och där upptas personalen en hel del med informations- studie- och litteraturrelaterade frågor, men det handlar också mycket om att hålla ordning och behålla en miljö där alla besökare kan känna sig bekväma. Detta bygger på förtroende och det skapas bäst genom dialog och bra bemötande, vilket är tidskrävande.

Öppettiderna på Tomelilla bibliotek är ganska lika grannkommunernas, trots att Tomelilla har betydligt färre anställda. Enligt KB (Kungliga biblioteket) 2016 ser personalantalet på biblioteken i sydöstra Skåne ut så här:

Kommun Antal årsverken

Simrishamn 12

Sjöbo 7,5

Skurup 7,7

Tomelilla 6,7

Ystad 14,8

(35)

På uppdrag av TF. kommunchef Helena Berlin ytterligare förslag inkluderat kostnader i samband med nedläggning av turistbyrån, (20180122)

Förslag 5

Kulturhuset stängt måndagar ( gäller alla verksamheterna, bibliotek, konsthall, jazzarkiv)

Kulturhusets verksamheter(bibliotek, konsthall, jazzarkiv) öppnar kl.13 tisdag – fredag (stängt alla förmiddagar tisdagar-fredagar)

Kulturhuset(bibliotek, konsthall, jazzarkiv) öppet lördagar och söndagar kl.12-16 (Biblioteket öppnar även söndagar)

Bibliotekets öppettider minskar från 42 timmar till 28.5 timmar per vecka

Öppettider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Bibliotek Stängt 13-18.30 13-18.30 13-18.30 13-17 12-16 12-16 Konsthall

Jazzarkiv Stängt 13-17 13-17 13-17 13-17 12-16 12-16

Kostnad för att konsthallen ska följa öppettiderna även sommartid 135 000kr

Risk- förmedlingsuppdraget försvinner, det pedagogiska mötet uteblir, möjlighet till dialog försvinner, högre arbetsbelastning för personal i yttre tjänst, eventuella

arbetsmiljöproblem, svårt att nå de prioriterade målgrupperna, sämre tillgänglighet till verksamheterna både lokal- och personalmässigt, personalrekrytering försvåras om grunduppdraget försämras.

Konsekvens- försämrad service, försämrad kvalitet i verksamheten, minskat besöksantal, sämre tillgänglighet både lokal- och personalmässigt, ingen ensambemanning skulle förekomma. Tillgängligheten till framförallt

biblioteksverksamheten minskar för alla medborgare men framförallt för de

prioriterade målgrupperna som barn och unga, personer med funktionsnedsättning.

Fokuseringen på mötesplats blir svårt att uppfylla om tillgängligheten minskar.

Personalrekrytering försvåras om grunduppdraget försämras.

(36)

1 (2)

Förvaltningsnamn

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Elin.Dofs@tomelilla.se

Tomelilla den 16 februari 2018 Dnr KFN 2017/1

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden januari 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisning av anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Beslut – Tillsyn avseende fritidsgården Soffta inom fastigheten Simson 9. Beslut ingen brist. Handlingsid Kfn 2018.6.

2. Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket gällande inspektion av Österlenbadet. Saknas dokumentation för riskbedömning gällande kemikalier i vattnet. Handlingsid Kfn 2018.7.

3. Beslut om godkänd redovisning gällande ansökan om medel från statens kulturråd för kvalitetshöjning inom kulturskolans

verksamhet 2016/2017 för bidrag till musik- och kulturskolor, Kfn 2018.31.

4. Beslut kommunstyrelsen den 13 december 2017, § 238/2017, ansökan om lån/bidrag till upprustning av ridhuset i Fågeltofta.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 240 000 kronor till Österlens ryttarförening på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats till andra föreningar, handlingsid:

Kfn 2018.47.

5. Beslut kommunstyrelsen den 13 december 2017, § 227/2017, tidplan för budget 2019 med plan för 2020-2021.

Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2019 med plan för 2020-2021, handlingsid: Kfn 2018.48.

(37)

2 (2)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2018-02-16.

Kultur och fritid

Anna Silver

Nämndsekreterare

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :