• No results found

Inga extra lösblad får lämnas in. (kladdpapper får endast användas under skrivtiden)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Inga extra lösblad får lämnas in. (kladdpapper får endast användas under skrivtiden)"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

7,5 högskolepoäng Ekonomistyrning 1

Provmoment: Salstentamen Ladokkod:

Tentamen ges för: Civilekonomprogrammet m fl

Tentamensdatum: 181106 Tid: 9.00-12.00

Hjälpmedel: Räknedosa

Totalt antal poäng på tentamen: 20

För att få respektive betyg krävs:

G= 10 p, VG= 15 p

Allmänna anvisningar:

ALLA SVAR SKA VARA I HÄFTET!

Inga extra lösblad får lämnas in. (kladdpapper får endast användas under skrivtiden)

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration.

Viktigt! Glöm inte att skriva anonymitetskod på alla blad du lämnar in!

Lycka Till!

Ansvarig lärare:

Anonymitetskod: __________________________________

(2)

Anonymitetskod: __________________________________

Fråga 1 (4 poäng)

Ett företag som tillverkar en typ av stol behöver hjälp att utföra några beräkningar. För detta ändamål har man sammanställt följande uppgifter inför det kommande verksamhetsåret:

Pris per styck 695 kr

Rörliga kostnader per styck 145 kr Totala fasta kostnader 1 185 000 kr Budgeterad försäljningsvolym 3 800 st

a) Beräkna täckningsgraden för en stol__________________________

b) Vad blir självkostnaden för en stol? ____________________________

c) Beräkna företagets säkerhetsmarginal i procent._____________________

d) Vilken volym ökning i procent krävs för att erhålla oförändrat resultat om man sänker priset med

25%? __________________________________

OBS: Endast svar behöver redovisas!

(3)

Anonymitetskod: __________________________

3 Fråga 2 (4 poäng)

Resultaträkning, Koncernen

Nettoförsäljning 5 312 258

Övriga operativa intäkter 66 823

Totala intäkter 5 379 081

Kostnader

Varuinköp -2 322 347

Övriga omkostnader -1 353 338

Personalkostnader -1 219 649

Avskrivning av fasta och immateriella tillgångar -210 738

Rörelseresultat 273 010

Finansiella poster

Finansiella intäkter 4 700

Finansiella kostnader -3 284

Resultat av finansiella poster 1 416

Resultat efter finansiella poster 274 425

Förenklad balansräkning koncernen

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 339 764

Materiella anläggningstillgångar 438 395

Finansiella anläggningstillgångar 131 100

Totalt anläggningstillgångar 909 259

Lager 879 815

Fodringar 93 261

Likvida medel 248 191

Totalt omsättningstillgångar 1 221 267

Totalt tillgångar 2 130 526

Eget kapital, avsättningar and skulder

Totalt eget kapital 1 153 215

Totalt avsättningar 218 337

Totalt långfristiga skulder 22 920

Totalt kortfristiga skulder 736 054

Totalt skulder 758 974

Totalt eget kapital, avsättningar och skulder 2 130 526

(4)

Uppgift:

Beräkna lämpliga nyckeltal för ovanstående företag som visar effektivitet, lönsamhet, avkastning och finansiell styrka. Motivera val av nyckeltal.

(5)

Anonymitetskod: __________________________

5 Fråga 3 (4 poäng)

Du har som ekonom blivit ombedd att göra en sammanställning av nästa års (2019) budgeterade resultat, kassaflöde och balans för ett företag som tillverkar

ventilationsutrustning. Den information du samlat in finns presenterad nedan och nu ska du sammanställa den i en resultat-, likviditets- och balansbudget.

Beräknad Balansräkning 31/12 - 2018 (Tkr) _____

M&I 650 Aktiekapital 389

Varulager 150 Årets resultat 45

Kundfordringar 120 Banklån 421

Kassa 80 Lev. skulder 145

Summa totalt kap. 1000 Summa 1000

Inför det kommande året är följande planerat/budgeterat (Tkr):

Årets varukostnad 869

Personalkostnader (lön mm) 375

Hyra och övriga periodomkostnader 415

Nytt lån 35

Avskrivningar 65

Budgeterad försäljning 1 784

Amortering 45

Ökning av lager 45

Räntekostnader 15

Minskning kundfordringar 35

Minskning leverantörsskulder 27

Ränteintäkter 2

Investeringar 55

Ange följande beräkningsresultat från budgetarbetet; (Bortse från skatt i svaren och du behöver inte heller visa beräkningarna)

Vad blev budgeterat resultat? ...

Vad blev UB (utgående balans) kassa? ...

Vad blev UB Eget kapital? ...

Vad blev ny balansomslutning/totalt kapital? ...

OBS: Endast svar behöver redovisas!

(6)

Fråga 4 (4 poäng)

Redogör utförligt för olika syften med budgetering samt hur budgetprocessen kan utformas.

(7)

Anonymitetskod: __________________________

7 Fråga 4 forts.

(8)

Fråga 5 (4 poäng)

Följande utfall för ett år föreligger:

Direkt lön 45 000 kr

Direkt material 65 000 kr Materialomkostnad 15 000 kr Tillverkningsomkostnad 125 000 kr Affärsomkostnad 92 000 kr

Beräkna i en efterkalkyl hur stora TO- och AFFO-påläggen skulle varit under året, för att de precis skulle ha täckt de verkliga omkostnaderna.

TOp:_________________

AFFOp:_________________

Vilket pris bör företaget sätta på en produkt där den direkta materialkostnaden är 75 kr/st och den direkta lönekostnaden är 123 kr/st om företaget använder 40% vinstpålägg?

Pris:_________________________

References

Related documents

[r]

Grundtanken med Nätverkstan är en kompetenshöjning för människor och företag där vi får förståelse för hur viktiga allas roller är för helheten och en lyckosam

Beroende på vilka hälsofrämjande produkter som arbetsgivaren tecknar för sin personal och som ligger till grund för Lönsam Hälsa reduceras sjukförsäkringspremien för

Denna kommer att användas för att stänga av gastillförseln till apparaten när den inte används ELLER i

nologi­ eller produktområden, internationell expansion eller digitalisering för att ge några exempel. Vi arbetar däremot inte med centrala synergiprojekt som är ”tvingande”

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder