Årsredovisning med sikte på hållbar balans

Full text

(1)

med sikte på hållbar

balans

årsredovisning 2008

(2)

>> OutOkumpu 2008 2>> OutOkumpu 2008 2 >> företagets verksamhet 14

Våra UtmaninGar

fOrtsÄtta att vara kOstNaDsLeDaNDe INOm staNDarDstÅL

tornio Works är en global ledare i fråga om kostnadseffektiv tillverkning av stora volymer av standardstål. anledningen är anläggningens integrerade produktion från kromgruvan via smältning av rostfritt stål till kall- och varmvalsning.

vÄgeN tILL markNaDeN

huvuddelen av Outokumpus försäljning når slutanvändarna av rostfritt stål genom distributörer och företag som vidareförädlar produkten.

BerOeNDe av NICkeL

koncernens produktportfölj består till stor del av rostfritt stål som innehåller nickel. eftersom nickelpriset är utsatt för stora fluktuationer tenderar även efterfrågan på dessa ståltyper och produkter att variera mycket.

eurOpaCeNtreraD

större delen av Outokumpus försäljning sker i europa, där så gott som alla våra produktionsanläggningar finns.

(3)

>> styreLse OCh kONCerNLeDNINg 24 >> kONtaktuppgIfter 31

fOkusera pÅ OperatIONaL eXCeLLeNCe

Våra excellence-program syftar till att uppnå en förbättrad generell effektivitet i produktionen och leverantörskedjan.

Vi håller en hård kostnadskontroll och arbetar aktivt med åtgärder för kostnadsbesparingar. dessutom har investeringsprogrammet optimerats för att hantera det besvärliga marknadsläget.

NÄrmare kuNDeN

För att skapa en stabilare affärsmodell vill vi öka andelen försäljning till slutanvändare och projekt, samt till viktiga distributörer med mer förutsägbara ordervolymer. Vår säljorganisation har anpassats och vårt nätverk med servicecenter har förstärkts, i avsikt att kunna ge bättre service till de branscher som använder sig av rostfritt stål.

DIversIfIeraD prODuktpOrtföLJ

För att uppnå bättre balans i vår produktportfölj ökar vi försäljningen av vårt specialstål och ger oss in på marknaden för nickelfritt stål. Vi inriktar oss även på att optimera användningen av vår befintliga produktionskapacitet.

tILLvÄXt utaNför eurOpa

Outokumpu är marknadsledande inom specialstål och vi avser att ytterligare expandera den globala marknaden för specialstål och produkter av specialstål. Vi etablerar servicecenter och ökar vår produktion utanför europa.

Våra åtGÄrder

(4)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

2

>> OutOkumpu 2008 / OUtOkUmpU i kOrthet

OutOkumpu I kOrthet

Omsättning (2008) 5 474 miljoner euro

leveranser av rostfritt stål (2008) 1 423 tusen ton

anställda (31 dec 2008) 8 471

huvudprodukter kall- och varmvalsade rostfria stålband, plåtprodukter, kvartoplåt, tunna band, rör och långa produkter.

stålsorter Fullt sortiment av rostfria standardstål och höglegerade austenitiska stål, duplexstål, ferritiska stål och manganstål.

dimensioner kallvalsade platta produkter i tjocklekar från 0,12 mm till 6,5 mm.

Varmvalsade band och plåt i varierande bredd och tjocklek. Fullt sortiment av rörprodukter, från hygienrör till tjockväggiga rör.

kunder distributörer, legovalsnings- och andra vidareförädlingsföretag, rörtillverkare samt slutanvändare och projektkunder.

typiska kundbranscher som använder rostfritt stål

konstruktion, bygg och anläggning, kemi, petrokemisk industri och energi, transportväsen, kök och köksutrustning, hushållsapparater, process- och råvaruindustri. dessutom många andra branscher och användningsområden.

största produktionsanläggningarna Finland, sverige, storbritannien och Usa.

säljbolag och servicecenter ett omfattande nätverk av säljbolag och servicecenter i cirka 30 länder.

OutOkumpu är en global le­

dare inom rostfritt stål. vår vision är att vara den obe­

stridda ledaren i branschen och framgången ska base­

ras på Operational excel­

lence. kunder i många olika branscher och över hela värl­

den använder vårt rostfria stål och våra tjänster. rost­

fritt stål är återvinningsbart, underhållsfritt och dessutom mycket starkt och hållbart – ett material för en hållbar framtid.

Outokumpu har verksam­

het i 30 länder och har mer än 8 000 medarbetare. kon­

cernens huvudkontor ligger i esbo i finland. Outokumpu är sedan 1988 börsnoterat på NasDaQ OmX helsingfors.

www.outokumpu.com

skuLDsÄttNINgsgraD

04 05 06 07 08

%

20 40 60 80 100

0

Outokumpu i korthet

04 05 06 07 08

%

5 10 15 20 25

0 -5 röreLsevINst

04 05 06 07 08

Miljoner euro

200 400 600 800 1 000

0 -200

avkastNINg pÅ sysseLsatt kapItaL

(5)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 OUtOkUmpU i kOrthet / OutOkumpu 2008 >>

3

kemi, petrokemi och energi

transport process- och

råvaruindustrin

restauranger och hushållsapparater

konstruktion, bygg och anläggning

rOstfrItt stÅL sOm materIaL

Rostfritt stål är korrosionsbestän- digt, starkt, hygieniskt och återvin- ningsbart. Dessa egenskaper gör det idealiskt för många krävande industri- och konsumentområ- den. Flera livscykelstudier visar att totalkostnaden för rostfritt stål är lägre än för konkurrerande material, eftersom rostfritt stål kräver väldigt lite underhåll.

rostfritt stål används i många olika branscher

Konsumtionen av rostfritt stål har ökat snabbare än någon annan metall i världen. Användningen ökar i takt med den ekonomiska tillväxten tack vare materialets egenskaper och estetiska kvalite- ter. Outokumpus produktion av rostfritt stål omfattar både auste- nitiskt (300-serien) och ferritiskt (400-serien) stål. Allt rostfritt stål innehåller krom, det är det som gör stålet rostfritt. Austenitiskt rostfritt

stål innehåller vanligtvis förutom krom även nickel. Ferritiskt rostfritt stål innehåller inte nickel. 300-se- rien stod för cirka 58 procent av den globala marknaden för rostfritt stål under 2008.

Det rostfria stålet har unika egen- skaper som gör det svårt att ersätta med andra material.

(6)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

4

>> OutOkumpu 2008 / marknadspOsitiOn

kONsumtIONeN av rostfritt stål ökar snabbare än någon annan metall i världen. Outo­

kumpu är en av världens största producenter av rost­

fritt stål och anses vara världsledande inom tek­

nisk support, forskning och utveckling.

I enlighet med den stra­

tegiska fas där vi nu befinner oss, ökar Outokumpu ande­

len specialstål och special­

produkter i produktmixen.

marknadsposition

Den globala marknaden för rostfritt stål uppgår till 27 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 80 miljarder euro.

Under de senaste tjugo åren har kon- sumtionen ökat med mellan fem och sex procent per år. I Europa, som är Outokumpus huvudmarknad, upp- går marknaden till 4,2 miljoner ton och konsumtionen har ökat med två procent per år. Under de senaste åren har den största tillväxten skett i Kina med en takt på cirka 15 procent per år.

Outokumpus huvudsakliga pro- duktionsanläggningar finns i Fin- land, Sverige, Storbritannien, usa och Nederländerna. Den årliga smältkapacitet uppgår till 2,55 miljo- ner ton, kapaciteten för färdiga pro- dukter av kallvalsat material, samt varmvalsade och betade band uppgår till 1,6 miljoner ton. Outokumpu har också årlig produktionskapacitet på 0,3 miljoner ton långa produkter och varmvalsad plåt.

Ur ett globalt perspektiv är Outo- kumpus största anläggning, Tornio Works i Finland, en av världens mest kostnadseffektiva och mest integre- rade produktionsanläggningar för rostfritt stål. I Tornio Works produ- cerar vi främst stora volymer rostfritt standardstål, medan Avesta i Sverige fokuserar på kundanpassat specialstål och andra specialprodukter.

Outokumpus marknadsandel för rostfria band uppgår till 18 procent i Europa och till 6 procent i världen.

Outokumpus huvudmarknader är Europa (78 procent av omsättningen 2007), Asien (8 procent) samt Nord- och Sydamerika (11 procent).

NyCkeLtaL för kONCerNeN

2008 2007

Omsättning miljoner € 5 474 6 913

rörelsevinst miljoner € -63 589

extraordinära poster i rörelsevinst miljoner € -83 14

Vinst före skatt miljoner € -134 798

extraordinära poster i finansiella intäkter miljoner € -21 252 nettovinst för perioden från

kvarvarande verksamheter miljoner € -110 660

nettovinst för perioden från verksamheter

under avveckling miljoner € -79 -18

nettovinst för perioden miljoner € -189 641

sysselsatt kapital den 31 december miljoner € 3 867 4 125

avkastning på sysselsatt kapital % -1,6 13,9

nettokassa genererad från rörelseaktiviteter miljoner € 656 676

anläggningskostnader miljoner € 544 190

räntebärande nettoskuld den 31 december miljoner € 1 072 788

soliditet % 52,4 56,5

skuldsättningsgrad % 38,4 23,6

Vinst per aktie -1,05 3,52

Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter -0,61 3,63 Vinst per aktie från verksamheter

under avveckling -0,44 -0,10

nettovärde per aktie 15,50 18,53

Utdelning per aktie 0,50 1) 1,20

aktiekurs den 31 december 8,28 21,21

börsvärde den 31 december miljoner € 1 502 3 845

leveranser av rostfritt stål 1 000 ton 1 423 1 419

baspris för rostfritt stål 2) €/ton 1 185 1 304

anställda den 31 december 8 471 8 108

1) 2008: styrelsens förslag till bolagsstämman.

2) rostfritt stål: CrU – tyska baspriser (2 mm kallvalsad 304 plåt). Obs! mellan juli och oktober 2007 noterades priserna för vissa sorter av rostfritt stål på basis av marknadspris. därför är baspriserna det beräknade värdet av marknadspriset minus legeringstillägget för denna tidsperiod (CrU).

(7)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 marknadspOsitiOn / OutOkumpu 2008 >>

5

rÅvarOr

Återvunnet rostfritt stål och kolstål, samt ferrokrom och nickel är de huvudsakliga råvaror som används för att producera rostfritt stål. Fer- rokrom och i synnerhet nickel är de dyraste råvarorna. Outokumpu dri- ver en egen kromgruva i Kemi och ett ferrokromsmältverk i Torneå, båda i Finland. Återvunnet rostfritt stål och kolstål, samt nickel och en

Uppskattad stålämneskapacitet, miljoner ton 2008 2011

arcelormittal, nederländerna 3,16 3,16

acerinox, spanien 2,90 3,23

thyssenkrupp, tyskland 2,90 3,14

tisCO, kina 2,60 2,60

pOsCO, sydkorea 2,60 2,80

Outokumpu, Finland 2,55 2,55

källa: CrU och Outokumpu

stOra prODuCeNter av rOstfrItt stÅL Försäljnings- och servicecenter

Försäljning och lager Försäljningskontor produktionsanläggningar

viss del av ferrokromet köps på den öppna marknaden.

eNergI

Elenergi stod för cirka fyra procent av de totala produktionskostnaderna.

Koncernens största konsumenter av elenergi är ferrokromsmältverket i Torneå och stålverken för rostfritt stål i Torneå i Finland, Avesta i Sve- rige och Sheffield i Storbritannien.

Kök, köks- utrustning 32%

Industriutrust- ning 27%

Transport 15%

Konstruktion, bygg och anlägg- ning 16%

Svetsade rör 6%

Övrigt 4%

Källa: CRU. Global konsumtion av kallvalsade platta produkter 2008.

sLutaNvÄNDNINg av rOstfrItt stÅL

(8)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

var främst låg försäljningsvolym och låga priser under det andra halvåret, samt att priserna på legeringar kollap- sade.

framtIDeN

Även om det är svårt att sia om den framtida utvecklingen, är det troligt att marknaderna på kort och medel- lång sikt kommer att vara svåra. Jag är säker på att Outokumpu även under dessa krävande förhållanden kommer att få en relativt god utveckling. Nu är det viktigare än någonsin att fokusera på våra främsta styrkor:

Kostnadseffektivitet vid vår största

• produktionsanläggning – Tornio Works

En stark marknadsposition inom

• specialstål

Strävan efter Operational Excel-

• lence

Kundinriktad organisation

Med hjälp av våra styrkor och kort- fristiga åtgärder kommer vi att kunna hantera dagens svåra situation och vara starkare än någonsin när marknaden normaliseras igen.

Slutligen vill jag tacka våra kunder för deras stöd och lojalitet, och våra aktieägare för deras tålamod i dessa omvälvande tider. Jag vill även tacka Outokumpus medarbetare för fantas- tiska insatser och för ert fortsatta enga- gemang för högkvalitativt arbete.

Juha Rantanen, vd

6

>> OutOkumpu 2008 / Vds kOmmentar

2008 BLevett exceptionellt år. Det första halvåret var normalt för mark- naden för rostfritt stål, med stabil ef- terfrågan och goda priser. Det andra halvåret var dock allt annat än normalt – mycket svag efterfrågan och fallande legerings- och produktpriser, vilket medförde att situationen blev mycket besvärlig.

Orsaken till att affärsklimatet för- ändrades så dramatiskt var oron på de globala finansiella marknaderna. Den finansiella krisen hade stor inverkan på hur kunderna inom rostfritt stål agerade. Svårigheter med att ordna finansiering och den generellt osäkra situationen innebar att flera företag avbeställde eller sköt på sina investe- ringar, att konsumenter drog ned på sin konsumtion och att många kunder minskade sina lager. Detta agerande ledde till svag efterfrågan på rostfritt stål under årets senare del. Ur ett finan- siellt perspektiv förvärrades situationen genom att priset för en del legeringar kollapsade, främst nickel och molyb- den, vilket medförde att vårt finansiella resultat försämrades under årets tredje och fjärde kvartal.

kOrtfrIstIga ÅtgÄrDer Det är mycket svårt att göra tillförlitliga prognoser för den nära framtiden, men vi måste vara beredda på att marknaden även i fortsättningen kommer att vara besvärlig. Outokumpu står finansiellt starkt inför den här situationen: vi har en stark balansräkning, förfallostruktu- ren på våra lån är balanserad och vi har ett bra kassaflöde. Som företag måste vi dock vara förberedda på att marknaden kommer att utvecklas svagt under en viss tid. Därför fattade vi i december och januari beslut om åtgärder som syftar till att maximera vårt kortfristiga

kassaflöde och säkerställa vår finansiella flexibilitet. De viktigaste åtgärderna är:

Kostnadsminskningar: både rörliga

• och fasta kostnader minskas. Vårt mål är att minska de fasta kostna- derna under 2009 med cirka 100 miljoner euro.

Effektiv hantering av lager och

• upphandlingar för att säkerställa en minskning av rörelsekapitalet.

Senareläggning av investeringar.

• Investeringsprogrammet begränsas till 300 miljoner euro under 2009.

Det utgör en minskning med över 500 miljoner euro jämfört med vår ursprungliga plan.

strategIN gÄLLer fOrtfaraNDe

Syftet med Outokumpus strategi är att uppnå en stabilare och mer förutsäg- bar affärsmodell. Några av de viktigaste komponenterna i denna strategi är att öka försäljningen till slutanvändare och projektkunder, skapa stabilare le- veranser till distributörer och att öka försäljningen av specialprodukter och ferritiskt stål (stål utan nickel).

Som stöd för att kunna förverkliga dessa strategiska mål skapade vi en ny kommersiell organisation. Ett viktigt koncept i denna nya struktur är att vi skapar kundsegmentsteam vars huvud- uppgift är att förstå olika branschers be- hov och att skräddarsy produkter och lösningar enligt dessa behov. Teamen är en kombination av expertkunskap om kunder och produkter, FoU-stöd och kompetens inom leverantörskedjan.

Förvärvet av den italienska distri- butören SoGePar under sommaren 2008 var ett viktigt steg framåt för att

Vds kommentar

öka vår försäljning till slutanvändare.

Genom förvärvet fick vi tillgång till en stor kundbas och högkvalitativa servicecenter i Italien och Storbritan- nien, som båda är strategiskt viktiga marknader för Outokumpu. Strategin att utveckla en stabilare affärsmodell gäller fortfarande, även om vissa re- laterade investeringar som vi beslutat om nu har skjutits på framtiden. För närvarande har vi tillräcklig kapacitet för att sälja mer specialprodukter och ferritiska stål, och att öka verksamheten i fråga om försäljning till slutanvändare och till projekt. Vår nya kommersiella organisation är mycket lämplig för denna utmaning.

ett År meD fOkus pÅ aNsvarsfuLLt företagaNDe För att markera betydelsen av ansvarsfullt företagande, utsåg vi 2008 till temaår för ansvarsfullt företagande.

Vi inledde året genom att sätta tydliga och konkreta mål för det ansvarsfulla företagandets tre dimensioner.

För miljön satte vi till exempel upp mål för minskat avfall och förbättrad effektivitet inom energianvändningen.

Detta berörde både produktion och kontorsarbete. Vissa av målen blev på grund av det andra halvårets sjunkande produktionsvolym mindre relevanta.

Men vi gjorde tydliga framsteg, särskilt när det gäller att minska avfallet.

När det gäller den sociala dimen- sionen gjordes goda framsteg avseende säkerheten. Förlorad arbetstid på grund av olyckor förbättrades från 11 per mil- jon arbetade timmar under 2007 till 9 under 2008. Vi har satt upp ännu tuf- fare mål för 2009 och i framtiden siktar vi mot en nollvision för olyckor.

Sett till den ekonomiska dimensio- nen blev 2008 en besvikelse. Orsaken

(9)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 Vds kOmmentar / OutOkumpu 2008 >>

7

(10)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

8

>> OutOkumpu 2008 / VisiOn OCh strateGisk inriktninG

OutOkumpu är ett interna­

tionellt företag inom rostfritt stål. vår vision är att vara den obestridda ledaren inom rostfritt stål med framgång­

en baserad på Operational excellence.

Vision och

strategisk inriktning

strategIska mÅL

För att nå vår vision att bli den obe- stridda ledaren har vi satt upp tre strategiska mål:

Skapa värde genom att bygga upp

• förstklassig produktions- och dist- ributionskapacitet på alla världens stora marknader

Skapa värde genom kommersiell

• och produktionsmässig Excel- lence

Bevara värde genom att fortlöpan-

• de utveckla våra medarbetare och ha kunderna i fokus för allt vi gör Vägen mot att uppnå vår vision be- står av tre huvudfaser: för det första ska vi hålla våra löften och sätta upp nya mål, för det andra ska vi säker-

ställa att vi är ledande i Europa ge- nom förbättrad Operational Excel- lence och för det tredje ska vi uppnå globalt ledarskap inom rostfritt stål.

Det yttersta målet är att säkerställa en kraftig och varaktig ökning av aktieägarvärdet.

Under den första fasen av koncer- nens strategiska utveckling låg fokus på att förenkla Outokumpus affärs- portfölj, stärka koncernens balans- räkning och finansiella flexibilitet, samt förbättra den interna effektivi- teten och konkurrenskraften genom att bygga upp och stärka företagets Operational Excellence. Outokum- pus ställning inom rostfritt stål är redan stark. I Torneå i Finland har Outokumpu en av världens mest kostnadseffektiva och integrerade produktionsanläggningar. Därmed säkerställs vårt kostnadsledarskap

inom standardstål. Dessutom har Outokumpu genom sin långa his- toria och omfattande kunskaper, samt väl designade produktions- anläggningar i Sverige, en ledande ställning inom specialiserade rostfria stålprodukter. I enlighet med stra- tegin har tonvikten lagts på interna förbättringar och att stärka bolagets finansiella prestation, samt att för- bättra kvaliteten på våra befintliga tillgångar. Under den första fasen initierades koncernens Excellence- program och de fortgår nu enligt plan. Idag är Outokumpu ett ren- odlat bolag inom rostfritt stål, med stark balansräkning och en mycket god position för att öka takten på vår lönsamma tillväxt.

2005 upp tILL 5 År upp tILL 10 År

IDag

säkerställa positionen som nr. 1 inom rostfritt i europa

uppnå globalt ledarskap

uppfylla löften och sätta nya mål

den obestridda

ledaren

inom

rostfritt

(11)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 VisiOn OCh strateGisk inriktninG / OutOkumpu 2008 >>

9

OutOkumpus styrkOr

Fullt integrerad och kostnadseffektiv produktionsanläggning

i torneå i Finland

en ledande position inom specialprodukter

stark fokus på kunder

erkänd produkt- och processutveckling

Fokus på kontinuerlig förbättring och excellence

syftet meD strategIN Är att uppNÅ eN staBILare OCh mer LöNsam affÄrsmODeLL

2007 gick Outokumpu in i nästa fas av strategiutvecklingen, som syftar till att säkerställa ställningen som Europas ledande företag inom bran- schen. Under den här fasen ligger fo- kus på att utveckla och säkerställa en mer stabil och lönsam affärsmodell, för att kunna stå emot effekterna av de kraftiga svängningar som drabbar marknaden för standardprodukter inom rostfritt stål. Även tillväxtmöj- ligheter som är relaterade till både koncernens storlek och geografiska täckning kommer att övervägas.

Denna andra fas i Outokumpus strategi syftar till att:

under de kommande fem åren

• öka försäljningen till slutanvän- dare och projekt från nuvarande 35 procent till minst 50 procent stabilisera försäljningsvolymen till

• viktiga distributörer

öka andelen mervärdesskapande

• specialprodukter och ferritiska produkter (utan nickel) från en tredjedel till hälften

behålla vårt kostnadsledarskap

• inom volymproduktion av stan- dardstål

Att shifta Outokumpus produktions- kapacitet mer till specialprodukter med större mervärde kommer att omfatta både en breddning av pro- duktutbudet och de kvaliteter som

tillverkas, samt en ökning av pro- duktionen av duplexstål med lågt nickelinnehåll. Tillväxtmålen om- fattar även en ökning av koncernens produktionskapacitet för ferritiskt stål (utan nickel) för att minska de fluktuationer i vinsten som orsakas av instabila nickelpriser.

2007 och 2008 tillkännagavs ett omfattande investeringsprogram om cirka 2 miljarder euro i enlighet med strategiutvecklingen. Bland åtgärder- na kan nämnas investeringar avsedda för en expansion av nätverket med servicecenter, dels genom en expan- sion av befintliga servicecenter och dels etablering av nya i både Europa och Asien. Programmet inkluderade även en breddning av koncernens produktutbud genom investeringar i produktionskapaciteten för mer- värdesskapande specialprodukter,

och då särskilt duplexstål och ferri- tiskt stål utan nickel. Förutom detta ingick en investering för ökad fer- rokromproduktion i Torneå i inves- teringsprogrammet. Som en följd av oron på de globala finansiella mark- naderna och den följande försvag- ningen av marknaden för rostfritt stål under 2008, granskades koncernens investeringsprogram i slutet av året och vi fattade beslut om att skjuta upp större delen av investerings- programmet. Projekt omfattande cirka 1,5 miljarder euro sköts upp i minst 12 månader. Outokumpus målsättning att uppnå en balanserad produktmix för koncernen kan fort- farande uppnås under kommande år genom att vi bättre tillvaratar dagens produktionskapacitet och genomför vissa ändringar av produktmixen.

att vara DeN OBestrIDDa LeDareN INOm rOstfrItt stÅL branschens bästa lönsamhet

Föredöme när det gäller kundrelationer

mest effektiva produktionsprocesserna

mest attraktiva arbetsgivaren

Outokumpus ställning inom rostfritt stål är redan stark.

(12)

10

>> OutOkumpu 2008 / VisiOn OCh strateGisk inriktninG OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

Övergången mot ökad försäljning till slutanvändare och projektkunder kräver att koncernen expanderar sin lager- och bearbetningskapacitet.

2008 förvärvade Outokumpu den fristående italienska distributören SoGePar Group. Eftersom synergi- fördelarna var större än förväntat, kunde vi skjuta på huvuddelen av våra planerade organiska investe- ringar i servicecenter.

De enda investeringar som för när- varande går vidare är expansionen av ett servicecenter i Willich i Tyskland, etableringen av ett nytt servicecenter för plåt i Kina och en investering för att öka produktionskapaciteten för kvartoplåt i New Castle i usa.

Under 2007 utökades de långsikti- ga Operational Excellence-program- men, som lanserades under 2005 och som ursprungligen omfattade Com- mercial och Production Excellence, så att de även omfattar Supply Chain Excellence. I slutet av 2008 uppgick de totala ackumulerade fördelar som uppnåtts till cirka 86 miljoner euro, jämfört med kostnadsnivåerna för 2005. Målet om en förbättring på 200 miljoner euro 2009 från pro-

grammen kommer inte att nås med dagens marknadsutsikter, eftersom förbättringarna är mycket beroende av levererad volym och priset på råva- ror. Vi avser fortfarande att uppnå de uppsatta förbättringarna, men med en fördröjning. Vi följer den inslagna vägen mot vår vision att bli den obe- stridda ledaren inom rostfritt stål.

Som en följd av rådande marknads- utsikter måste koncernen förbereda sig på en svag marknad, och fokusera på lönsamhet och kassaflöde på kort sikt. De åtgärder som har beslutats täcker de prioriterade områdena för att utveckla stabilitet över en hel konjunkturcykel, säkerställa konkur- renskraften för koncernens europeis- ka tillgångar, ytterligare fokus på att bättre hantera kundkontakter och ta steg mot tillväxt och beredskap inför en global konsolidering. Outokum- pus operativa styrka gör oss välposi- tionerade för att nå framgång i vår strävan mot globalt ledarskap.

fINaNsIeLLa mÅL

Outokumpus övergripande finan- siella mål är att generera maximalt hållbart ekonomiskt mervärde till

aktieägarna. Koncernens finansiella mål är i linje med vår vision när det gäller tillväxt, lönsamhet och finan- siell styrka och är följande:

att fortsätta att växa snabbare än

• marknaden

en avkastning på sysselsatt kapital

• på över 13 procent och att alltid vara nummer ett bland konkurrenterna skuldsättningsgrad under 75 pro-

• cent

utDeLNINgspOLICy

I den utdelningspolicy som fastställts av styrelsen ska utdelningen över en konjunkturcykel uppgå till minst en tredjedel av företagets nettovinst under samma period. Målet är att uppnå en stabil årlig utbetalning till aktieägarna. I sitt årliga utdelnings- förslag ska styrelsen, utöver finansiel- la resultat, ta hänsyn till koncernens investerings- och utvecklingsbehov.

etIska prINCIper

Outokumpu tror på mänsklig vär- dighet och mångfald, vi fördömer

Outokumpu följer den inslagna vägen mot vår vision att bli den obestridda ledaren inom

rostfritt stål.

LeDarskapsprINCIper

Outokumpu har definierat koncernomfattande ledarskaps- principer. huvudprinciperna är att:

Fatta välgrundade beslut

Uppnå högt ställda mål

skapa ett vinnande team

inspirera till goda prestationer

skapa förtroende och respekt

diskriminering och intolerans av alla slag. Outokumpu strävar efter att uppnå hållbar mänsklig, ekonomisk, social och ekologisk utveckling i hela sin verksamhet. Outokumpu följer lagar och regler i de länder där före- taget bedriver verksamhet och följer alla ingångna avtal och förpliktelser.

Dessutom fördömer Outokumpu korruption och mutor och följer konkurrenslagstiftningen strikt. En sund och positiv arbetsplats är en källa till styrka för alla medarbetare och gynnar även deras familjer, vän- ner och kolleger.

(13)

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 VisiOn OCh strateGisk inriktninG / OutOkumpu 2008 >>

11

(14)

12

>> OutOkumpu 2008 / 2008 i kOrthet OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

2008 i korthet

Q1

Under det första kvartalet 2008 var efterfrågan från

Q2

distributörer och slutanvändare stark och stabil. baspri- serna ökade under kvartalet och uppgick i genomsnitt till 1 243 euro/ton. leveransvolymen av rostfritt stål var god och nära full produktionskapacitet. nickelpriset låg kring 30 000 Us dollar/ton. rörelseresultatet uppgick till 100 miljoner euro, inklusive nickelrelaterade lagerförluster på cirka 60 miljoner euro. beslut fattades om en investering i högkvalitativ ultraren ferritisk och austenitisk produktionskapacitet i tornio.

baspriserna nådde sin topp på 1 325 euro/ton och genomsnittet under det andra kvartalet var 1 307 euro/ton. i maj började nickelpriset falla vilket ledde till svagare efterfrågan, speciellt från distributörer. rörelse- resultatet uppgick till 174 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagervinster på cirka 20 miljoner euro.

För att skapa förutsättningar för ökad försäljning till slut- användare och projektkunder, förvärvade Outokumpu soGepar Group, en italiensk distributör av rostfritt stål. Outokumpu fattade beslut om att investera i en dubblering av ferrokromproduktionen i tornio.

(15)

13

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 2008 i kOrthet / OutOkumpu 2008 >>

Q3 Q4

den finansiella krisen drabbade världen och markna- derna försvagades ytterligare. efterfrågan på rostfritt

stål från distributörer och slutanvändare, speciellt byggnation och vitvaror, föll kraftigt. nickelpriset föll till nivåer kring 16 000 Us dollar/ton. Under det säsong- mässigt svaga tredje kvartalet, var leveransvolymen för rostfritt stål låg och baspriset föll till 1 143 euro/ton.

Outokumpu rapporterade en rörelseförlust på 66 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagerförluster på cirka 60 miljoner euro och extraordinära kostnader på 66 miljoner euro. koncernen tillkännagav att man avser att lägga ned sin thin strip-verksamhet i shef- field i storbritannien. den stigande finansiella oron resulterade i en översyn av nästan hela Outokumpus investeringsprogram på 2 miljarder euro.

den globala finansmarknaden kollapsade och efterfrå- gan på rostfritt stål försvagades ännu mer, baspriserna föll till historiskt låga nivåer kring 1 000 euro/ton.

levererade volymer motsvarade ungefär 60 procent av full produktionskapacitet. Outokumpu vinstvarnade för Q4. rörelseförlusten för Q4 var 271 miljoner euro, inklusive råvarurelaterade lagerförluster på 185 miljoner euro och 17 miljoner euro i extraordinära avsättningar.

priset för alla råmaterial sjönk och nickelpriset sjönk till under 10 000 Us dollar/ton. nästan hela investe- ringsprogrammet skjöts upp med minst 12 månader och koncernomfattande kostnadsbesparande åtgärder, bland annat personalneddragningar, tillkännagavs.

(16)

14

>> företagets verksamhet / OUtOkUmpUs Verksamhet OCh aFFÄrsenheter OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

OutOkumpu är en av de största aktörerna på den in­

ternationella marknaden för rostfritt stål. Outokum­

pus huvudprodukt är rost­

fria stålband, där vi har en marknadsandel på omkring 18 procent i europa och sex procent i världen.

Koncernens produktsortiment om- fattar standardstål, specialstål och specialprodukter. Outokumpus vikti- gaste produktionsanläggningar är två effektiva, integrerade verk för rostfritt stål – ett i Torneå i Finland och ett i Avesta i Sverige – samt en produk- tionsväg från stålverket i Sheffield i Storbritannien till flera produktions- enheter för långa produkter och plåt i Sverige, Storbritannien och usa.

Outokumpus strategi syftar till att skapa en mer stabil och lönsam affärsmodell. Detta ska ske dels ge- nom att vi ökar försäljningsandelen av mervärdesskapande specialstål, dels genom att vi ökar den andel av försäljningen som går till slutanvän- dare och projektkunder i relation till försäljningen till transaktionskunder.

Vi kommer också att rikta in oss på de mest attraktiva tillväxtmöjlighe- terna. Denna utveckling stöds av en integrerad organisationsmodell som betonar att koncernen är ett enda företag gentemot kunderna.

För att kunna öka andelen för- säljning till slutanvändare och pro-

jektkunder stärks och utvidgas vårt nätverk av servicecenter på befintliga marknader. 2008 förvärvade Outo- kumpu den italienska distributören SoGePar Group, med servicecenter i Italien och Storbritannien. Ett nytt servicecenter ska etableras i Kina framför allt för att serva den kine- siska marknaden med specialstål och specialstålsprodukter. För att öka försäljningsandelen för specialstål, kommer Outokumpu att optimera användningen av den befintliga produktionskapaciteten. Detta sker genom att öka produktionen av specialstål och specialstålsprodukter, till exempel duplexstål, och ge sig in på marknaden för stål utan nickel- innehåll, som bland annat omfat- tar ferritiskt stål. De framgångsrika Operational Excellence-programmen har expanderats ytterligare och om- fattar idag, förutom Production och Commercial Excellence, även Supply Chain Management.

Den nya organisationen är utfor- mad för optimal kundservice. För- säljningen är organiserad i segment-

en betydande andel av koncernens för- säljning sker till distributörer, legovals- ningsföretag och rörtillverkare. dessa segment fortsätter att vara avgörande för koncernens totala verksamhet, samtidigt som Outokumpu eftersträvar tillväxt i slutanvändarsegment som ger mervärde, till exempel byggnation, olika industrianvändningar samt cate- ring och hushållsartiklar. leveranser till projekttillämpningar, marknadssegment som massa och papper, avsaltningsan- läggningar samt olja och gas är centrala för koncernens utveckling.

huvuDvÄgar tILL

markNaDeN Outokumpus

servicecenter

OutOkumpus affÄrseNheter OCh försÄLJ­

NINgsNÄtverk

sLutaN­

vÄNDare

& prOJekt

Distributörer, vidareförädling

baserade kundgrupper som hanteras av särskilda team. Outokumpus pro- duktionsverksamhet är organiserad i affärsenheter som är indelade i två di- visioner enligt vilken typ av produkt som produceras: General Stainless och Specialty Stainless. I den integre- rade organisationen ansvarar affärs- enheterna för produktstrategi och för den övergripande lönsamheten. Den tvärfunktionella försäljnings- och marknadsorganisationen, Group Sa- les and Marketing, ansvarar för att koncernens kommersiella mål upp- nås och Supply Chain Management för leveransresultatet som helhet.

Koncernen har ett omfattande nätverk av säljbolag, servicecenter och försäljningsagenturer i cirka 70 länder.

Outokumpus affärsenheter och tvärorganisatoriska funktioner be- skrivs mer detaljerat i följande avsnitt.

Outokumpus verksam-

het och affärsenheter

(17)

15

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 OUtOkUmpUs Verksamhet OCh aFFÄrsenheter / företagets verksamhet >>

1 000 ton 2008 2007

kallvalsat 739 703

Varmvalsade och betade band 330 314

kvartoplåt 120 146

rörprodukter 70 65

långa produkter 55 54

prefabricerade produkter 109 137

summa leveranser 1 423 1 419

OutOkumpus LeveraNser av rOstfrItt stÅL fyra huvuDtyper av

rOstfrItt stÅL

Olika typer och sammansättningar av rostfritt stål utvecklas för olika slutanvändningar. De fyra huvud- sorterna är austenitiska, ferritiska, ferrit-austenitiska och martensi- tiska stål. Samtliga innehåller minst 10,5 procent krom. Outokumpus huvudprodukt är austenitiskt rost- fritt stål, som utöver 18 procent krom normalt innehåller åtta pro- cent nickel. Ferritiskt rostfritt stål

innehåller inte nickel, men däremot upp till 24 procent krom. Marten- sitiskt rostfritt stål innehåller 11–13 procent krom. Ferrit-austenitiska stål (duplexstål) innehåller 1,5–5 procent nickel och har hög hållfasthet och korrosionshärdighet. Outokum- pus duplexstål är ferrit-austenitiskt och innehåller endast små mängder nickel.

(18)

16

>> företagets verksamhet / General stainless OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

geNeraL staINLess produ­

cerar högkvalitativt rost fritt standardstål i form av rul­

lar, tunnplåt och långa pro­

dukter. huvudmarknaden för dessa produkter är euro­

pa. kostnadseffektivitet, hög kvalitet och leveranssäkerhet är de viktigaste konkurrens­

fördelarna inom detta mark­

nadssegment med hög vo­

lym. Outokumpus strategi för att behålla sin ställning som kostnadsledande inom stan­

dardstål är att utnyttja de för­

delar som den integrerade torneåanläggningen erbju­

der, genomdriva koncernens Operational excellence­pro­

gram och sänka de fasta kostnaderna.

General stainless

För närvarande återfinns produkter från General Stainless främst inom industrisegment som till exempel massa och papper, kemisk och pet- rokemisk industri, bygg och anlägg- ning, energirelaterade branscher, samt catering och köksutrustning.

Kunderna utgörs både av slutanvän- dare och av distributörer som även håller lager och bearbetar rostfritt stål för att tillgodose slutanvändar- nas behov.

General Stainless består av affärs- enheterna Tornio Works och Long Products. Dessutom finns större delen av koncernens lager och service- center, samt säljbolag inom General Stainless.

tOrNIO WOrks

Tornio Works ligger i norra Finland och är ett av världens största stålverk för rostfritt stål och har världens mest integrerade verksamhet. Hu- vudprodukterna från Torneå är kall- och varmvalsade austenitiska rostfria band och plåt. Verket producerar även ferritiskt stål. Tornio Works integrerade produktionsprocess bör- jar i den närbelägna kromgruvan i Kemi, fortsätter i Tornio Works ferrokromsmältverk och går vidare genom två stålverk för rostfritt stål, ett varmvalsverk och kallvalslinjer.

För att kunna erbjuda kunderna på våra huvudmarknader ännu bättre service, utförs en stor andel av slut- bearbetningen i Terneuzen i Neder- länderna.

Tornio Works aktuella produk- tionskapacitet per år är: smältning 1,65 miljoner ton, varmvalsning 1,6 miljoner ton och 1,2 miljoner ton färdiga produkter från kallvalsverken.

Tornio Works levererar också en del olegerade varmvalsade band både till interna och externa kunder.

tOrNIO WOrks kONkurreNs­

förDeLar

Tornio Works är koncernens största enhet och är efter den expansion som genomfördes 2000–2005 en av världens mest kostnadseffektiva pro- duktionsanläggning för rostfritt stål.

Den innovativa rap-linjen (Rolling- Annealing-Pickling) gör produktio- nen ännu mer flexibel. Produktionen i rap-linjen kan växlas mellan varm- valsade (varmband) och kallvalsade

miljoner euro 2008 2007

Omsättning 4 147 5 321

varav tornio Works 2 701 3 468

Rörelseresultat -6 220

varav tornio Works 66 178

extraordinära poster i rörelseresultatet - -

sysselsatt kapital den 31 december 2 663 2 607

avkastning på sysselsatt kapital, % -0,2 8,1

investeringar 332 57

avskrivning 135 133

Anställda den 31 december 3 938 3 571

1 000 ton

Leveranser av huvudprodukter

kallvalsat 628 587

Varmvalsade och betade band 297 270

prefabricerade produkter 340 383

summa leveranser från divisionen 1 265 1 240

NyCkeLtaL för geNeraL staINLess

(19)

17

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 General stainless / företagets verksamhet>>

produkter allt efter marknadens efterfrågan. rap-linjen är en inte- grerad kallvalsningslinje som också har en klar kostnadsfördel framför traditionella kallvalsningsproces- ser, där valsning och betning utförs i separata linjer. Integrationen av de här två processtegen resulterar i lägre kostnader och minskat rörelsekapital.

rap-linjen kan också användas för att producera rap™2e, en semikallvalsad produkt. Produkten har mottagits speciellt väl av tillverkare av rostfria rör, där den kan ersätta vanligt kall- valsat rostfritt stål i många tillämp- ningar.

För att utöka koncernens pro- duktsortiment inledde Outokumpu produktion av ferritiskt rostfritt stål i 400-serien i Tornio Works 2007.

Eftersom det inte innehåller nickel

Produktion 2008 2007

Utvunnen malm, miljoner ton 1,3 1,2

kromitkoncentrat, 1 000 ton 614 556

Ferrokrom, 1 000 ton 234 242

Malmreserver och mineralresurser

31 dec. 2008 miljoner ton sort

malmreserver

kända 37 26% Cr²O³

mineralresurser

indikerade 13 29% Cr²O³

möjliga 72 29% Cr²O³

en mineralresurs är en koncentration eller förekomst av material av substantiellt ekonomiskt värde i eller på jordskorpan i sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga utsikter för eventuell ekonomisk utvinning. en malmreserv är den ekonomiskt brytbara delen av den uppmätta och/eller indikativa mineralresursen. malmreserver är inte inkluderade i mineralresurserna. Cr2O3 = kromoxid.

kemI gruva OCh tOrNeÅ ferrOkrOmverk har priset för produkterna i 400-serien

traditionellt varit stabilare än för Outokumpus huvudprodukt, aus- tenitiskt rostfritt stål i 300-serien.

Tornio Works har en konkurrensmäs- sig kostnadsfördel vid produktionen av 400-serien, eftersom flytande fer- rokrom från egen tillverkning kan användas i produktionsprocessen vilket minskar smältkostnaderna.

Outokumpus aktuella produktions- kapacitet för ferritiskt stål, sedan den nya ap-linjen 2 tagits i bruk, uppgår till cirka 180 000 ton per år.

Ett investeringsprojekt om 90 mil- joner euro för en ny ap-linje i Tornio Works slutfördes under 2008. Den nya linjen, ap 2, har en årlig produk- tionskapacitet på 300 000 ton och möjliggör produktion av austenitiska och ferritiska produkter med mini-

Ferrokrom

krom gör rostfritt stål rostfritt. Cirka 90 procent av den krommalm som upparbetas till olika typer av ferrokrom används av den metallurgiska industrin. industrin för rostfritt stål förbrukar cirka 90 procent av den globala ferrokromproduktionen (främst högkoligt stål och chargestål).

2008 uppgick den globala ferrokromproduktionen till 7,3 miljoner ton.

Ferrokrom produceras främst i sydafrika (45 procent), kazakstan (13 procent), kina (17 procent), indien (10 procent) och Finland (3 procent).

Outokumpu har en unik position och en tydlig konkurrensfördel genom den egna kromgruvan i kemi i norra Finland. i närheten sker den egna ferrokromproduktionen i anslutning till anläggningen för rostfritt stål – tornio Works. de huvudsakliga fördelar som denna integration erbjuder är:

inköp av råvaror sker till anskaffningskostnad medan prissättning

av kromet i den slutliga produkten sker till marknadspris

Överföringen av ferrokrom till verket sker i flytande form vid tornio

Works (kostnadsbesparingar avseende energi, transport och logistik)

möjligheten att använda koloxid från ferrokromprocessen som

bränsle i verket (minskat behov av extern energi)

idag är Outokumpu till 60–65 procent självförsörjande i fråga om ferrokrom och kan hantera tornio Works behov internt. resterande behov täcks genom återvunnet rostfritt stål men även genom inköp av primär ferrokrom från den globala marknaden.

geNeraL staINLess försÄLJNINg per markNaD

Europa 84%

(Finland 4%) Nord- och Syd- amerika 4%

Asien 9%

Australien och Oceanien 2%

tornio Works är världens mest

integrerade produktionsanläggning för rostfritt stål.

geNeraL staINLess aNstÄLLDa per LaND

Finland 59%

Storbritannien 12%

Italien 8%

Nederländerna 5%

Sverige 4%

Tyskland 3%

Frankrike 2%

Övriga 8%

(20)

18

>> företagets verksamhet / General stainless OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

voith paper bygger världens största pappersmaskin för hai­

nan Jinhai pulp & paper Industry Co. Ltd. of China. maskinen byggs med ett komplett paket produkter av rostfritt stål från Outokumpu.

hainan Jinhai pulp & paper industry Co. ltd. är ett dotterbolag till det indonesiska företaget asia pulp & paper. Företaget driver världens största massafabrik på ön hainan och håller på att bygga ännu en ledande industrianläggning: hainan pm2 kommer att bli världens största maskin sett till längd. den levereras av Voith paper från heidenheim i tyskland. det är en omfattande byggprocess som sträcker sig från förberedelse av lager till färdigställande. maskinens kapacitet blir en miljon ton per år när den tas i bruk i maj 2009.

i pappersmaskiner finns mycket vätska och klorid som kräver stora mängder rostfritt stål. För en maskin i hainan pm2s storlek krävs 2 000 ton platta produkter, rör och armaturer av rostfritt stål. Voith paper är en världsledande leverantör av teknologi till massa- och pappersindustrin.

För att säkra sin tillgång till rostfritt stål har Voith länge samarbetat med Outokumpu och de använder sig av hela vårt produktsortiment.

peter meuter, som är key account manager för Voith på Outo- kumpu, beskriver förhållandet mellan Voith och Outokumpu som ett

”nära partnerskap”. petra Copparini, som är inköpare på Voith, säger att processen med Outokumpu har gått bra och att vår höga produktkvalitet och tillförlitlighet ökar relationens värde.

hainan pm2 erbjöd oss en möjlighet att testa en ny form av samarbe- te: Voith har överlåtit alla leveranser av platta produkter, rör och armaturer av rostfritt stål till Outokumpu. det är första gången i partnerskapets his- toria som vi haft ett så omfattande samarbete. arrangemanget innebär att Voith har dragit stor nytta av den förenklade upphandlingen av rostfritt stål och därmed undvikit att köpa olika delar från ett antal olika leverantörer.

eN pappersmaskIN sOm sLÅr rekOrD I kINa – haINaN pm2

Case

pappersmaskinen från Voith paper.

Foto med tillstånd från Voith paper.

(21)

19

OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008 General stainless / företagets verksamhet >>

mal ställtid. Investeringen kommer att öka kapaciteten för Torneås kall- valsverk med 75 000 ton från slutet av 2009.

Som en följd av den globala finan- siella krisen beslutade vi i december 2008 att skjuta på investeringar till ett värde om cirka 1,5 miljarder euro.

En tidigare offentliggjord investering avseende produktion av ultrarent fer- ritiskt rostfritt stål av högsta kvalitet, samt blankglödgade austenitiska och ferritiska rostfria produkter, var en del av detta beslut.

Krommalm utvinns i den under- jordiska gruvan i Kemi och förvand- las till ferrokrom i Tornio Works, som sedan används i produktionen av rostfritt stål. Eftersom ferrokrom är den legeringskomponent som ger rostfritt stål dess korrosionshärdighet, är det både en kostnadsfördel och en riskreducerande faktor för Outo- kumpu att ha egna tillgångar. Större delen av den globala ferrokrompro- duktionen sker i Sydafrika och Ka- zakstan. Outokumpus integration avseende krom och ferrokrom erbju- der avsevärda fördelar. Den främsta fördelen för Outokumpu är möjlig- heten att köpa materialet till anskaff- ningskostnad, samtidigt som vi kan sälja det till rådande marknadspris.

Prismekanismen för rostfritt stål innebär att producenter av rostfritt stål kan debitera för alla råvaror till marknadspris. Dessutom ligger fer- rokromsmältverket vid samma an- läggning som det integrerade verket för rostfritt stål i Torneå. Därför kan ferrokrom överföras till verket i fly- tande form vilket ger en exceptionell kostnadsfördel eftersom materialet inte behöver smältas om.

Under 2008 beslöt vi oss för att utöka koncernens produktion av ferrokrom i Tornio Works i Finland.

Denna investering om 420 miljoner euro för att dubblera den årliga fer- rokromkapaciteten sköts emeller- tid också på framtiden i december 2008.

LONg prODuCts

Stålverket i Sheffield i Storbritan- nien är en del av Long Products och har en årlig produktionskapacitet på cirka 400 000 ton. Verket producerar ämnen både för platta rostfria pro- dukter och ämnen för produktion av långa produkter.

Varmvalsverket i Degerfors i Sve- rige producerar varmvalsad plåt och stångämnen gjutna i Sheffield.

Degerfors har en valskapacitet på 50 000 ton per år.

Long Products verksamhet består också av valstrådsproduktion i Euro- pa, samt stång- och trådproduktion i usa. Produktionsenheter för långa produkter finns i Sheffield i Storbri- tannien och i Richburg, South Ca- rolina i usa. Leveranskapaciteten för långa produkter uppgår sammanlagt till cirka 80 000 ton per år. Koncer- nen är också delägare (50 procent) i Fagersta Stainless i Sverige, ett före- tag som tillverkar och säljer valstråd och trådprodukter i rostfritt stål.

En investering på 10 miljoner euro sker i Long Products anläggning för slutbearbetning i Sheffield i Storbri- tannien. Den nya utrustningen vän- tas tas i drift i mitten av 2009. Den- na investering skapar en integrerad produktionsväg för stänger och små stänger, och kompletterar det befint- liga stålverket och anläggningen för valstrådsproduktion i Sheffield.

faLLaNDe metaLLprIser OCh DeN gLOBaLa ekONO­

mIska krIseN pÅverkaDe LöNsamheteN

Ett mycket instabilt år för rostfritt stål avspeglas i resultatet för General Stainless. Under det första halvåret var efterfrågan på rostfritt stål god, men när nickelpriset inledde sitt fall i maj började distributörer skjuta på sina inköp eftersom de förväntade sig att priset för rostfritt stål skulle falla.

Efter sommaren fortsatte efterfrågan på rostfritt stål att försvagas som en följd av den globala finansiella krisen, lagerminskningen fortsatte och baspriserna sjönk till mycket låga nivåer i slutet av 2008. Priset på ferrokrom ökade under året och nådde historiskt höga prisnivåer un- der det andra halvåret 2008. General Stainless leveransvolymer var nästan oförändrade med 1 265 000 ton jäm- fört med 2007 (2007: 1 240 000 ton).

På grund av det lägre nickelpriset gick försäljningen tillbaka med 22 procent och uppgick till 4 147 miljoner euro.

Rörelseförlusten uppgick till 6 mil- joner euro (2007: vinst 220 miljoner euro). Som en följd av nedgången i priset för nickel, molybden och åter- vunnet stål bokförde koncernen 2008 en nettoförlust avseende råvarulager på cirka 285 miljoner euro. Större delen av förlusten kunde hänföras till General Stainless och var huvud- sakligen en följd av nedskrivningar av nrv (nettoförsäljningsvärde).

Eftersom General Stainless står för koncernens ferrokromproduktion, bidrog en positiv effekt från det höga ferrokrompriset till resultatet.

(22)

20

>>företagets verksamhet / speCialty stainless OUtOkUmpU årsredOVisninG 2008

speCIaLty staINLess har en stark ställning inom skräddarsydda lösningar och krävande användningsområ­

den för platta produkter och rostfria rör. specialty stain­

less har kunder inom till ex­

empel olje­ och gasindustrin, kemi­ och petrokemiindus­

trin, kärnkraftverk, samt massa­ och pappersindus­

trin. kunder som har myck­

et höga krav på egenskaper­

na hos det rostfria stålet vad gäller kvalitet, form, tjock­

lek, ytfinish och andra speci­

fika egenskaper. projektorder utgör en viktig del av verk­

samheten som har stöd av en stark fou­funktion och av vår mångåriga erfarenhet av att leverera lösningar anpassade efter kundernas behov.

miljoner euro 2008 2007

Omsättning 2 705 3 456

Rörelseresultat -101 337

extraordinära poster i rörelseresultat -83 14

sysselsatt kapital den 31 december 1 174 1 513

avkastning på sysselsatt kapital, % -7,5 21,7

investeringar 170 69

avskrivningar 63 63

Anställda den 31 december 4 006 4 099

1 000 ton

Leveranser av huvudprodukter

kallvalsat 154 174

Varmvalsade och betade band 142 135

kvartoplåt 126 151

rörprodukter 66 63

långa produkter 52 52

summa leveranser från divisionen 541 574

NyCkeLtaL för speCIaLty staINLess

specialty stainless

Tillväxten inom dessa högprestanda- segment och -tillämpningar förväntas fortsätta att öka. Som en del av Outo- kumpus strategi fokuserar Specialty Stainless både på differentiering och ytterligare specialisering inom speci- alstål och specialprodukter. Vi satsar särskilt på utveckling av duplexstål, vilket är ett sätt att skydda oss mot den ständigt ökande konkurren- sen på marknaden för standardstål.

Huvudprodukterna inom Speci- alty Stainless är varm- och kallval- sad plåt, kvartoplåt, rör och olika rördelar samt precisionsband. En- heterna inom Specialty Stainless får sitt rostfria stål främst från divisio- nens stålverk i Avesta och Sheffield i Storbritannien. Specialty Stainless kapacitet för färdiga produkter upp-

går till cirka 500 000 ton kallvalsade band och plåt, samt varmvalsade och betade band och plåt, 170 000 ton kvartoplåt samt 100 000 ton rörpro- dukter per år.

En allt större andel av Specialty Stainless produktion består av olika typer av specialstål, i huvudsak du- plexstål som utvecklats som svar på specifika kundbehov. Ett bra exem- pel på Outokumpus utveckling av nya specialstål är Lean Duplex, ldx 2101®, ett patenterat höghållfast rost- fritt stål med låg nickelhalt och med en korrosionshärdighet som motsva- rar austenitiskt stål. Materialets höga hållfasthet gör att det går att använda tunnare plåt i många olika tillämp- ningar, vilket medför stora bespa- ringar i materialkostnader. Både Lean

Duplex och duplexstål har utmärkta egenskaper och ett rimligt pris. Det har gett ökade marknadsandelar jämfört med mer traditionellt stål i tillämpningar som tankar, tryckkärl, rörledningar, transport, byggnation och konstruktion, samt avsaltnings- anläggningar. Outokumpu är mark- nadsledande inom duplexstål och har en global marknadsandel på cirka 50 procent. Duplexmarknaden växer betydligt snabbare än marknaden för standardstål.

Samtidigt som koncernens af- färsenheter försöker specialisera sig ytterligare och lägga ökat fokus på mervärdeslösningar som ger högre och mer stabil avkastning, lägger vi också vikt vid att upprätthålla en konkurrenskraftig kostnadsstruktur.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :