Delårsrapport januari juni 2014

Full text

(1)

Delårsrapport  januari  –  juni  2014    

   

FÖR  VMSPLAY  AB  (PUBL),  ORG  NR  556526-­‐6748    

 

Första  halvåret  

 

• Nettoomsättningen  uppgick  till  5,2  Mkr  

• Resultat  före  skatt  uppgick  till  -­‐11,6  Mkr.    

• Resultatet  per  aktie  för  årets  sex  månader  uppgick  till  -­‐0,64  kr  

• Utdelning  av  dotterbolaget  Crowdsoft  Technology  AB  

• En  företrädesemission  ökade  eget  kapital  med  14,1  Mkr  

• Kortfristiga  skulder  har  minskat  med  14,5  Mkr  genom  kvittning  mot  aktier    

 

Väsentliga  händelser  efter  periodens  utgång  

 

• Styrelsen  har  lämnat  in  en  ansökan  om  notering  på  First  North.  Dock  har  det  visat  sig  att  det   krävs  ytterligare  investeringar  i  produkt  och  teknikutvecklingen  för  att  säkra  väsentliga  affärer.  

Av  det  skälet  har  styrelsen  beslutat  att  skjuta  på  noteringen  och  dessförinnan  säkra  långsiktig   finansiering.  Styrelsen  står  dock  fast  vid  att  bolaget  ska  noteras.  

   

Under  2014  ändrades  koncernens  hela  struktur  till  följd  av  att  bolagets  ledning  och  huvudkontor  flyttats   från  USA  till  Sverige.  De  historiska  siffrorna  har  inte  samma  precision  som  idag.  Framför  allt  saknades   tidigare  regelbundna  avstämningar.  En  jämförelse  med  fjolårets  redovisade  resultat  blir  därmed   irrelevant.  

 

I  analysen  nedan  jämförs  därför  årets  första  sex  månader  med  föregående  års  helårssiffror.  Detsamma   gäller  för  balansräkningarna  där  vi  jämför  30  juni  2014  med  31  december  2013.  För  kassaflödet  jämförs   årets  första  sex  månader  med  helåret  2013.  

                       

 

   

(2)

VD  har  ordet  

 

Fokus  på  att  skapa  kundnytta  i  en  accelererande  tillväxtmarknad  

 

Mitt  första  hela  kvartal  på  VMSPlay  har  varit  mycket  intensivt  och  utmanande.  Vi  är  mitt  i  den  våg  av   förändring  och  möjligheter  som  mobiler  och  molntjänster  skapar  för  företag  världen  över  och  jag  känner   varje  dag  hur  vi  är  mitt  i  allt  detta.  Marknaderna  för  mobil  marknadsföring  och  mobila  tjänster  är  och   förblir  bland  de  bästa  som  ett  bolag  kan  vara  i  och  vi  ser  fortsatt  stort  intresse  för  våra  produkter.  Faktum   är  att  mobil  video  på  senare  tid  fått  en  än  mer  betydande  position  i  den  globala  mediamarknaden  och  än   mer  uppmärksamhet.  Detta  betyder  också  att  kraven  på  lösningarna  och  användarvänligheten  ökar.  

 

Vi  har  dock  upplevt  att  vägen  från  lovande  möten  och  kontrakt  till  lanseringar  och  intäkter  kan  vara   längre  än  väntat.  Ett  exempel  är  vår  stora  partner  Realtime/Ongoing  group  där  vi  under  sommaren  varit   nära  en  lansering  av  vår  första  gemensamma  tjänst  men  bland  annat  ändrade  kundkrav  har  gjort  att   projektet  fördröjts.    Det  är  tydligt  att  vi  här  är  beroende  av  vår  partner  och  deras  beslut.  Denna  affär  är   och  förblir  en  av  våra  mest  lovande  och  vi  intensifierar  vårt  arbete  för  att  komma  till  lansering  och   intäkter.  

 

Under  sommaren  har  vi  genomfört  de  första  kundtesterna  av  vår  nya  plattform  för  att  skapa  och  skicka   videomeddelanden  som  kommer  ge  ny  funktionalitet  och  förbättrad  användarvänlighet.  Kundintresset  är   fortsatt  mycket  stort  och  jag  är  övertygad  om  dess  potential.  Vår  första  kund  kom  ombord  på  denna   plattform  under  Q2  för  en  prövoperiod  som  sedan  ska  övergå  i  bredare  lansering.  Kunden  ingår  i  en  stor   mediekoncern  och  är  en  mycket  bra  partner  för  vår  utveckling.    

 

Det  har  nu  blivit  tydligt  att  färdigställandet  av  produkten  tagit  längre  tid  än  väntat  och  att  en  förstärkning   av  vår  teknikavdelning  behövs  för  att  nå  dit,  vilket  jag  påbörjat.    

 

Arbetet  med  att  förstärka  organisationen  har  också  inneburit  att  jag  tagit  in  ny  finanschef  och   säljstödschef  och  planerar  att  göra  ytterligare  tillägg  under  andra  halvåret.  Att  bygga  ett  urstarkt  och   energifyllt  lag  har  alltid  varit  mitt  bästa  verktyg  för  att  lyckas  och  jag  är  glad  över  den  kännbara   förändring  som  detta  redan  börjar  ge.  

 

Resan  med  att  transformera  bolaget  och  rusta  det  för  framtida  tillväxt  har  inneburit  att  vi  förutom   14,1Mkr  i  nyemission  har  minskat  skuldsättningen  med  14,5Mkr  genom  omvandling  av  skulder  till  aktier.  

Styrelsen  har  tagit  en  mycket  aktiv  del  i  detta  arbete  och  andra  åtgärder  för  att  förenkla  vår  struktur.    

 

Våra  intäkter  hittills  under  2014  ligger  något  lägre  än  motsvarande  period  2013  och  är  fortfarande   huvudsakligen  kopplade  till  vår  svenska  verksamhet  och  enklare  tjänster.  Vi  ser  fortsatt  goda  möjligheter   att  sälja  mer  videotjänster  till  denna  kundbas  när  produkten  är  redo.      

 

Min  plan  kortsiktigt  är  att  fokusera  på  nyckelaffärer,  stärka  organisationen  ytterligare  och  göra  våra   produkter  mer  användarvänliga.  Då  vi  kommit  dit  är  vi  mitt  i  den  här  starka  tillväxtmarknaden   marknaden  för  mobila  tjänster  där  vi  kan  skapa  återkommande  högmarginalintäkter  och  en  skalbar   säljmodell  med  hjälp  av  överlägsen  kundnytta  och  användarupplevelse.  Det  är  den  känslan  och  visionen   som  ger  mig  energi  och  driver  mig  målmedvetet  framåt!  

 

Stockholm,  20  augusti  2014    

Christoffer  Andersson   VD  VMSPlay  

 

   

(3)

Noteringen  

 

Styrelsen  har  lämnat  in  en  ansökan  om  notering  på  First  North.  Då  den  mobila  videomarknaden  på  kort   tid  utvecklats  och  fått  en  allt  mer  betydande  position  i  den  globala  mediamarknaden  så  har  även   efterfrågan  och  kraven  på  lösningarna  ökat  markant.  Denna  positiva  marknadsutveckling  anser  bolaget   vara  gynnsamt  för  de  med  lång  och  bred  teknikkompetens  inom  området.    

 

Således  har  bolaget  valt  att  accelerera  investeringarna  i  sin  produkt  och  teknikutvecklingen  för  att  befästa   sin  position  och  för  att  säkra  upp  väsentliga  affärer  med  stora  internationella  kunder.    

 

Av  det  skälet  har  styrelsen  beslutat  att  säkerställa  att  bolaget  har  erforderlig  kapitaliseringplan  och   struktur  för  att  möta  marknadens  förväntningar  innan  notering  sker.  Styrelsen  står  dock  fast  vid  att   bolaget  ska  noteras.  

 

Verksamheten  

  Intäkter  och  resultat  

 

Nettoomsättningen  för  årets  första  sex  månader  uppgick  till  5,2  Mkr.  Detta  är  något  lägre  än  motsvarande   period  föregående  år.  

 

Rörelsens  kostnader  uppgick  till  16,0  Mkr.  De  operativa  kostnaderna  är  lägre  under  årets  första  sex   månader  till  följd  av  minskat  antal  anställda  i  de  utländska  dotterbolagen.  Under  föregående  helår  togs   dessutom  ett  antal  kostnader  av  engångskaraktär  som  uppstod  i  samband  med  utdelning  och  

nedläggningar  av  utländska  dotterbolag.  

 

Rörelseresultatet  för  det  första  halvåret  uppgick  till  -­‐10,7  Mkr.  Rörelsemarginalen  är  negativ.  

Rörelseresultatet  på  EBITDA-­‐nivå  uppgick  till  -­‐7,3  Mkr.  

 

Nettoresultatet  för  perioden  uppgick  till  -­‐11,4  Mkr.  

 

Koncernredovisningen  omfattar  moderbolaget  VMSPlay  AB,  det  amerikanska  dotterbolaget  VMS  Holding   Inc,  samt  fyra  dotterdotterbolag,  Ironroad  USA  Inc,  VMSPlay  Sweden  AB,  PT  Ironroad  International   (Indonesien)  och  Ironroad  India  PvT.  VMS  Holding  Inc  har  ett  minoritetsägande  på  ca  20  procent.    

 

Under  årets  första  fyra  månader  ingick  även  Crowdsoft  Technology  AB  i  koncernen  och  belastade   resultatet  med  -­‐1,3  Mkr.  

   

Finansiell  ställning  

 

Koncernens  disponibla  likvida  medel  inklusive  utnyttjad  checkräkningskredit  uppgick  per  den  30  juni  till   1,0  Mkr.  Av  checkräkningskreditens  1,25  Mkr  var  0,9  Mkr  utnyttjade.  

 

Koncernens  soliditet  uppgick  till  10  %.    

 

Ett  arbete  har  genomförts  med  att  kvitta  utestående  kortfristiga  lån  till  aktier  i  moderbolaget.  För  det   brygglån  som  upptogs  under  våren  har  3,9  Mkr  konverterats  och  av  tidigare  upptagna  lån  har  1,9  Mkr  

(4)

 

Aktien  

 

Vid  en  extra  stämma  den  9  juni  beslutades  om  en  företrädesemission  på  14,1  Mkr.  För  tio  befintliga  aktier   erbjöds  teckning  av  två  nya  till  priset  5,50  kr.  Samtidigt  erhölls  en  teckningsoption  som  under  perioden  1   november  till  1  december  2014  kan  lösas  mot  nya  aktier  till  priset  5,50  kr.    

 

Företrädesemissionen  genomfördes  mellan  den  16  –  30  juni  och  tecknades  till  56  %  av  nya  och  befintliga   aktieägare.  Emissionen  var  garanterad.  

 

Förhandlingar  pågår  om  att  lösa  minoritetens  andelar  i  det  amerikanska  dotterbolaget,  VMS  Holdings  Inc,   mot  ägande  i  moderbolaget.  

 

Antalet  registrerade  aktier,  samt  aktier  under  registrering,  uppgick  till  18  038  096  stycken.  

 

Antalet  utställda  teckningsoptioner  med  lösen  2014  till  kursen  5,50  kr  uppgår  till  7  034  196.  Antalet   teckningsoptioner  för  lösen  senast  december  2015  till  kursen  7,50  kr  uppgår  till  2  000  000.  

   

I

nvesteringar  

Under  årets  första  sex  månader  har  investeringar  i  materiella  anläggningstillgångar  med  140  Kkr.  

   

Personal  

 

Antalet  genomsnittligt  anställda  uppgick  till  35  personer.  Per  31  december  2013  var  genomsnittligt   antalet  anställda  44  personer.  

   

Risker  

 

Beträffande  risker  hänvisas  till  årsredovisningen  2013.    

 

VMSPlay  lämnar  inga  prognoser.  

   

Redovisningsprinciper  

 

Denna  delårsrapport  har  upprättats  i  enlighet  med  redovisningsrådets  rekommendationer  RR20   Delårsrapporter.  

   

Revision  

 

Denna  delårsrapport  har  inte  varit  föremål  för  revisorsgranskning.  

   

Årsredovisning  2013  

 

Bolagets  årsredovisning  har  funnits  tillgänglig  på  hemsidan,  www.vmsplay.com,  sedan  28  april  2014.  

   

(5)

Kommande  rapporter  

 

Delårsbokslut  januari  –  september  2014     2014-­‐10-­‐24  

Bokslutskommuniké  2014       2015-­‐02-­‐12  

     

Stockholm  2014-­‐08-­‐20    

Christoffer  Andersson   Verkställande  direktör    

 

För  ytterligare  information  kontakta:  

 

Christoffer  Andersson,  VD,  +46  76-­‐200  72  99,  christoffer.andersson@vmsplay.com   Jan  Benjaminson,  CFO,  +46  70-­‐666  93  88,  jan.benjaminson@vmsplay.com  

Yngve  Andersson,  styrelseordförande,  +46  70-­‐514  12  70,  yngve.andersson@home.se    

                         

 

 

(6)

RESULTATRÄKNING  i  sammandrag  

 

  2014-­‐01-­‐01     2013-­‐01-­‐01  

Kkr   -­‐2014-­‐06-­‐30     -­‐2013-­‐12-­‐31  

       

Nettoomsättning   5  225     11  255  

Övriga  intäkter   49     999  

Summa  intäkter   5  274     12  254  

       

Direkta  kostnader   -­‐3  487     -­‐10  437  

Övriga  externa  kostnader   -­‐5  014     -­‐16  249  

Personalkostnader   -­‐4  105     -­‐9  826  

Av-­‐  och  nedskrivningar   -­‐3  340     -­‐7  010  

Övriga  kostnader   -­‐16     -­‐305  

Summa  rörelsekostnader   -­‐15  962     -­‐43  827  

       

Rörelseresultat   -­‐10  688     -­‐31  573  

       

Resultat  från  andelar  i  intressebolag   0     -­‐698  

Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter   0     2  

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter   -­‐946     -­‐1  820  

Finansnetto   -­‐946     -­‐2  516  

       

Resultat  före  skatt   -­‐11  634     -­‐34  089  

       

Skatt  på  årets  resultat   0     0  

       

Minoritetsintressen   209     -­‐374  

       

ÅRETS  RESULTAT   -­‐11  425     -­‐34  463  

                       

   

(7)

BALANSRÄKNING  i  sammandrag  

 

Kkr   2014-­‐06-­‐30     2013-­‐12-­‐31  

       

TILLGÅNGAR        

       

Anläggningstillgångar        

Immateriella  anläggningstillgångar   17  356     21  196  

       

Materiella  anläggningstillgångar   385     345  

       

Finansiella  anläggningstillgångar   269     120  

       

Summa  anläggningstillgångar   18  010     21  661  

       

Omsättningstillgångar        

Kortfristiga  fordringar        

Kundfordringar   1  780     1  427  

Övriga  fordringar   11  647     1  304  

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter   1  889     1  067     15  316     3  798  

       

Kassa  och  bank   1  037     2  212  

       

Summa  omsättningstillgångar   16  353     6  010  

       

SUMMA  TILLGÅNGAR   34  363     27  671  

                   

   

 

 

 

 

(8)

   

Kkr   2014-­‐06-­‐30     2013-­‐12-­‐31  

       

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER        

       

Eget  kapital        

Aktiekapital   12  832     12  172  

Ej  registrerat  aktiekapital   5  531     736  

Bundna  reserver   19     3  

  18  382     12  911  

       

Fria  reserver   -­‐3  660     13  619  

Årets  resultat   -­‐11  425     -­‐34  463  

  -­‐15  085     -­‐20  844  

       

Summa  eget  kapital   3  297     -­‐7  933  

       

Minoritetens  andel  av  eget  kapital   3  580     3  710  

       

Avsättningar        

Övriga  avsättnignar   137     128  

  137     128  

Skulder        

Långfristiga  skulder        

Övriga  långfristiga  skulder   170     170  

  170     170  

Korftfristiga  skulder        

Skulder  till  kreditinstitut   2  000     103  

Checkräkningskredit   873     518  

Leverantörsskulder   5  356     5  689  

Övriga  kortfristiga  skudler   14  452     21  168  

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter   4  498     4  118     27  179     31  596  

       

Summa  skulder   27  349     31  766  

       

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER   34  363     27  671  

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

KASSAFLÖDE  i  sammandrag  

 

    2014-­‐01-­‐01     2013-­‐01-­‐01  

Kkr     -­‐2014-­‐06-­‐30     -­‐2013-­‐12-­‐31  

         

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före  förändring  av  

rörelsekapital   -­‐7  855     -­‐26  034  

         

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten     -­‐10  207     -­‐10  597  

         

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten     -­‐140     74  

         

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten     9  172     12  585  

         

Periodens  kassaflöde     -­‐1  175     2  062  

         

Likvida  medel  vid  periodens  början     2  212     150  

         

Likvida  medel  vid  periodens  slut     1  037     2  212  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :