Inbjudan till teckning av preferensaktier med vidhangande teckningsoptioner

Full text

(1)

Inbjudan till teckning av preferensaktier

med vidhangande teckningsoptioner

Quartiers Properties AB (publ)

Disclaimer

Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Quartiers. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med informationsmemorandumet som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Informationsme- morandumet finns tillgängligt på Quartiers hemsida (www.quartiersproperties.se) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.

mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Ka- nada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller

(2)

Om Quartiers

Q

uartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller

”Bolaget”) erbjuder härmed allmänheten och institutionella investerare att teckna preferensaktier med vidhängande teckningsoptioner.

Quartiers är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard. Bolagets fastighets- bestånd uppgår idag till ett värde om 24,7 MEUR motsvarande 227,3 MSEK och omfattar i dagsläget 99 färdigbyggda lägenheter, samt två påbörjade huskroppar avsedda för bland annat restaurang, gym, spa, reception och ytterligare 20 lägenheter, samt en tomtmark med byggrätt för fem huskroppar om totalt 60 lägenheter. Quartiers avser att bygga en fastighetsportfölj på den spanska solkusten och bli en etablerad regional aktör. Bolaget ska generera lönsamhet och avkastning till aktieägarna genom att förvärva och förädla fastigheter med utveckling- spotential. Bolaget ska därefter arbeta för en höjd hyresnivå i de förvärvade fastigheterna, samt säker- ställa stabila kassaflöden på lång sikt. Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till högre marknadsvär- deringar på fastighetsbeståndet. Genom ovanstående åtgärder bedöms Quartiers kunna stärka sin position på den spanska fastighetsmarknaden vilket stärker Bolagets möjligheter att inom de närmaste åren växa såväl genom förädling som genom förvärv av ytterli- gare fastigheter.

Uppgraderingarna ska leda till stabila hyresintäkter för fastigheterna och lägga grunden för ytterligare tillväxt.

4

Stabila driftnetton i fastighets- beståndet

Konceptualisering och kostnadseffektiva uppgraderingar ska bidra till ett förhöjt marknadsvärde på

3

Uppgradering och koncept- ualisering

Bolaget ska förvärva fastigheter med egenskaper som matchar Quartiers långsiktiga strategi.

2

Strategiska förvärv

Bolaget ska kontinuerligt söka efter fastigheter med attraktiva värderingar och utvecklingspotential.

1

Attraktiva värderingar

Vardagsrummet i en av Bolagets lägenheter.

Investment Case

Attraktivt erbjudande

En investering i samband med erbjudandet inne- bär rätt till såväl en effektiv direktavkastning om 9,9 procent, samt en möjlighet att ta del av Bolagets underliggande värderesa genom exponeringen mot Quartiers stamaktie. Lösenkursen för teckingsoptio- nen uppgår till 35 SEK vilket kan jämföras med teck- ningskursen om 30 SEK per aktie i Bolagets senaste stamaktieemission genomförd i maj 2016.

Spanska fastigheter

Den spanska fastighetsmarknaden drabbades kraf- tigt negativt av finanskrisen 2008 men står enligt Bo- laget nu inför en analkande uppgång. Genom en in- vestering i Bolaget ges du som investerare möjlighet att ta del av denna förväntade återhämtning.

Expansiv strategi

Bolaget genomför en expansiv förvärvsstrategi med syftet att konceptualisera och skapa värde i de för- värvade fastigheterna. Under 2015 uppgick värdeför- ändringen på Bolagets fastighetsbestånd till 38,4%.

I maj 2016 förvärvade Bolaget ytterligare fastigheter.

(3)

Bolagets fastigheter

Q

uartiers fastighetsbestånd är beläget i kommu- nen Benahavis som är grannkommun till Marbel- la kommun i södra Spanien, med cirka 13 kilometer till Puerto Banus. Benahavis är en av Spaniens rikas- te kommuner och en populär turistort med ett brett utbud av golfbanor, äventyrsidrotter och restauranger.

Bolagets nuvarande fastighetsbestånd ligger på en höjd i ett lugnt område med unik utsikt över Medelha- vet, Gibraltar, Atlasbergen och angränsande golfba- nor. Benahavis kommun är beläget mellan Puerto Banus och San Pedro med Málaga som närmaste storstad och flygförbindelser till över 60 länder.

Bolaget ingick i maj 2016 ett förvärvsavtal som omfattade ytterligare 41 lägenheter att lägga till dom redan av Bolaget förvärvade 58, samt en tomtmark med byggrätt för 60 lägenheter i samma fastighets- komplex. En tredimensionell fastighetsbildning har redan utförts på tomten varvid varje obyggd lägenhet utgör en egen fastighet. Förvärvet genomfördes till ett pris som diskuterats mellan Bolaget och säljaren i samband med att de första lägenheterna förvärvades 2015.

Lägenheterna som är mellan 103 och 128 kva- dratmeter stora, har fullt utrustade kök, två eller tre sovrum, rymligt vardagsrum med matplats, två badrum och en eller två terrasser samt luftkonditionering, varmt och kallt. Till varje lägenhet hör dessutom en garageplats och ett förråd, båda belägna i huskrop- pens källarplan. Bolaget har ingått avtal med en operatör som hyr samtliga av Bolagets 58 färdigställ- da lägenheter som förvärvades 2015.

Tabell: Information om fastighetsbestånd

Tillträde Typ Boyta per lägenhet Förvärvspris (KSEK)

Värdering (KSEK)

Juli – 2015 58 färdiga lägenheter 103 - 128 kvm 88 136 116 275

Juli – 2015 Huskropp 1& 2 n/a 11 797 21 992

Maj - 2016 41 färdiga lägenheter 103 - 126 kvm 63 466 63 466*

Maj - 2016 Tomtmark med byggrätt för 60 lägenheter/fastigheter

n/a 25 594 25 594*

* Ny värdering har ej genomförts på fastigheter som tillträddes den 31 maj 2016.

Utsikt över och från Bolagets fastighetsbestånd.

Balkong tillhörande en av Bolagets lägenheter.

!

Teckning av preferensaktier i samband med erbjudandet kan göras via anmälningssedeln som finns bifogad denna broschyr, alternativt på Mangolds (www.mangold.se) eller Bolagets hemsida (www.quartiersproperties.se). Vänligen kontakta din bank/

förvaltare om du vill ha möjlighet att teckna direkt via depå/konto hos dem.

(4)

Finansiell information

Sammanfattande nyckeltal

Värdeförändring fastigheter under 2015

38,4%

Värde fastighetsbestånd

1

227,3 MSEK

Soliditet

29,9%

Kv 1 2016 Kv 1 2015 Helår 20151

Antal lägenheter i fastighetsbestånd 58 0 58

Eget kapital per stamaktie (SEK) 24,1 -0,9 24,6

Nettoskuld (KSEK) 81 899 131 80 170

Soliditet, % 29,9 neg 33,4

Antal anställda vid periodens slut 1 0 1

Utdelning per stamaktie 0 0 0

1Förlängt räkenskapsår juli 2014 till december 2015.

Málaga

Marbella

Playa del Sol Villacana

San Pedro Alcántara

Estepona

Calahonda

Benalmádena

Fuengirola

Torremolinos Aeropuerto de

Málaga

Lokalisering av Bolagets fastighetsbestånd

1 Avser fastighetsvärdet per informationsmemorandumets avgivande som offentliggjordes den 8 juni 2016.

(5)

Anmälningsperioden inleds

Anmälningsperioden avslutas

Beräknad dag för tilldelning

Preliminär första dag för handel

Erbjudandet

Preferensaktier med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner.

Två teckningsoptioner erhålls för varje tecknad, tilldelad och betald preferensaktie.

Teckningskurs

preferensaktier 100 SEK.

Utdelning

preferensaktier 9,60 SEK per aktie med kvartalsvi- sa utbetalningar om 2,40 SEK.

Erbjudandets storlek 23 000 000 SEK.

Om tecknings- optionerna

En teckningsoption ger inneha- varen rätt att teckna en ny stama- ktie i Bolaget till en teckningskurs om 35 SEK.

Lösenperiod tecknings- optioner

Teckningsperioden för nyteckning av stamaktier med stöd av teckningsoptionerna löper under tiden från och med den 5 sep- tember 2017 till och med den 26 september 2017.

Villkor & indikativ tidsplan

09

juni

22

juni

27

juni

06

juli

Bakgrund & motiv

Quartiers Properties avser att bygga en fastighets- portfölj på den spanska solkusten och bli en etable- rad regional aktör. Bolaget har under 2015 och 2016 finansierat förvärv och fastighetsutveckling genom stamaktieemissioner om totalt 53 MSEK. Den se- naste stamaktieemissionen om 28 MSEK gjordes till en pre-money värdering om 60 MSEK, motsvarande 30 SEK per aktie. Bolaget erbjuder nu allmänheten och institutionella investerare att teckna nyemittera- de preferensaktier med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Erbjudandet är säkerställt till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåta- ganden. Preferensaktierna erbjuder en direktavkast- ning om 9,6 procent med kvartalsvisa utbetalningar.

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Bolagets stamaktie utgör underliggande instrument för teck- ningsoptionen. Teckningsperioden för nyteckning av stamaktier med stöd av teckningsoptionerna löper

under tiden från och med den 5 september 2017 till och med den 26 september 2017. Lösenkursen uppgår till 35 SEK per aktie.

Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera det kapitaltillskott som möjliggjorde Bolagets senaste förvärv om 41 lägenheter och en tomtmark med byggrätt för 60 lägenheter, kostnader relaterade till upprustning av de förvärvade fastighe- terna, samt för utveckling av Bolagets ej färdigställda huskroppar.

Bolagets preferensaktier har blivit villkorat godkän- da för handel på NGM Nordic MTF. Teckningsoptio- nerna avses att tas upp för handel på Mangoldlistan.

Syftet med nyemissionen och listningen på NGM Nordic MTF är att stärka Quartiers marknadsprofil, skapa synlighet och transparens gentemot banker, hyresgäster och övriga finansiärer, samt underlätta tillkommande förvärv och ge Bolaget en kvalitets- stämpel.

Villkor & indikativ tidsplan

(6)

VD-kommentar

Index = 100, Q1 2007: Fastighetsprisindex och index över lagfartsöverlåtelser

Det är med glädje som Quartiers tar nästa steg i Bolagets expansion. Att nu kunna erbjuda allmän- heten att ta del av de möjligheter som den spanska fastighetsmarknaden erbjuder är en stor milstolpe.

Det aktuella erbjudandet av preferensaktier, samt vidhängande teckningsoptioner, är en viktig del i vår fortsatta etablering på den spanska solkusten. Bola- gets målsättning är att genom förvärv och utveckling bygga upp en betydande fastighetsportfölj under de kommande åren. Att lista Bolaget är en viktig komponent i denna process eftersom det stärker vår genomförandekraft, samt vår relation gentemot banker, hyresgäster och övriga intressenter.

Till skillnad från den svenska fastighetsmarkna- den som är på historiskt höga nivåer, har priserna i Spanien inte återhämtat sig i samma utsträckning och har långt kvar till nya toppnivåer efter finanskri- sens dyningar. Finanskrisen och den efterföljande skuldkrisen satte hård press på det spanska bank- systemet, som kraftigt kom att begränsa utlåningen till fastighetssektorn, vilket medförde att den spanska fastighetssektorn drabbades än hårdare jämfört med stora delar av Europa.

Mycket talar nu för att fastighetspriserna är på väg uppåt igen. Det är denna förestående uppgång som Quartiers vill ta del av och därigenom generera lönsamhet och avkastning till våra investerare.

Vårt verksamhetsfokus är investeringar i främst fastigheter för semesterboende på den spanska sol- kusten med fokus på Marbellaregionen. Den spanska solkusten har under flera decennier varit en attraktiv destination för semesternöje. Med ett rikt nöjesliv och en internationell dragningskraft, samt en välutbyggd infrastruktur bedömer vi att fastighetsmarknaden på den spanska solkusten har goda förutsättningar att utvecklas snabbare än stora delar av övriga Spanien.

Därtill bedömer vi att den politiska oron på flertalet andra populära resmål för skandinaver och europé- er kan leda till att fler turister väljer att besöka den spanska solkusten.

I takt med att bankernas utlåningsvilja ökar kommer köpkraften tillbaka till fastighetssektorn. Vår tro är att den spanska solkusten kommer att återfå sin forna glans i och med att turistströmmarna till regionen har ökat kraftigt under de senaste åren. Detta tillsammans med den spanska solkustens geogra- fiska läge och höga solsäkerhet året om borgar för goda framtidsutsikter. Vårt förestående erbjudande anser vi är en god möjlighet att göra en väl avvägd investering som kombinerar kvartalsvisa utbetalningar

genom preferensaktien med en teckningsoption som ger möjlighet att ta del av Bolagets underliggande värderesa.

Bolaget har en stark ägarbas som visat en stor tilltro till Bolagets förmåga att framöver generera en attraktiv avkastning på investerat kapital. Andreas Bonnier och Jörgen Cederholm är genom bolag två av dessa investerare. Jörgen Cederholm är även ordförande i Quartiers och Andreas Bonnier är styrel- seledamot.

Jag hoppas att ni delar min och styrelsens syn på Bolaget och som vi ser en mycket spännande mark- nad med stor potential under de kommande åren. Jag vill tacka för ert intresse och ser fram emot att få er som aktieägare, samt att få driva Quartiers framtida utveckling tillsammans med er.

Katri Lind

Verkställande direktör

40 60 80 100 120

2007 Q1 2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1

Andalusien Spanien

Spanien lagfartsöverlåtelser Andalusien lagfartsöverlåtelser Källa: Instituto Nacional de Estadística

(7)

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av preferensaktier med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 22 juni 2016.

Undertecknad önskar härmed köpa preferensaktier i Quartiers i enlighet med de villkor som anges i informationsmemorandumet daterat till den 8 juni 2016. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB be- fullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av preferensaktier och teckningsoptioner enligt nedan.

Besked om tilldelning av preferensaktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår en- dast till dem som erhållit tilldelning. Minsta anmälan är 75 preferensaktier och därefter i jämna poster om 25 preferensaktier.

Anmälningssedel för teckning av nya preferensaktier med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner i Quartiers Properties AB (publ)

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB Box 55691, SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: 08-503 01 580/Fax: 08-503 01 551 E-post: ta@mangold.se

Teckningskurs 100 SEK per aktie

Anmälningsperiod 9 juni till 22 juni 2016 Övrigt om investeringssparkon-

ton och leverans av värdepapper till depå/

värdepapperskonton

Teckningsoptionerna går inte att förvara på ett investeringssparkonto. Vänligen notera dock att preferensaktier och teckningsoptioner kan levereras till olika depåer/värdepapperskonton genom att använda denna anmälningssedel.

JA NEJ

Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni är en person i politiskt utsatt ställning, eller ej.

Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING

Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att teckningsförbindelsen ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

För juridisk person ska alltid ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska avsnittet ”Ägare” nedan fyllas i.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT - OBSERVERA INSTRUKTIONER FÖR VIDIMERING

Ägare Personnummer/organisationsnummer Adress Innehav aktier % Innehav röster %

ÄGARE - OBLIGATORISKT VID JURIDISK PERSON

* Bifoga vidimerad kopia på aktiebok eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 procent.

VP-konto/servicekonto/depå (Preferensaktier) VP-konto/servicekonto/depå (Teckningsoptioner) Bank/förvaltare (Preferensaktier) Bank/förvaltare (Teckningsoptioner)

Personnummer/organisationsnummer Telefon dagtid Datum

Efternamn, förnamn/firma E-post

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Underskrift (i förekommande fall av behörig(a) firmatecknare eller förmyndarens)

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Namnförtydligande

VID TILLDELNING SKA TECKNADE PREFERENSAKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTON/SERVICEKONTON ELLER DEPÅER. OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN NEDAN.

Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

Har den juridiska personen fysiska personer som ägare vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i den juridiska personen eller som på annat sätt kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen (personen har exempelvis rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i den juridiska personens styrelse)? *

Om den juridiska personen är en stiftelse, eller liknande, vänligen ange namn, adress samt person- eller organisationsnummer på framtida förmån- stagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse stiftelsen, trusten eller liknande har inrättats eller bedriver verksamhet för.

JA(ange vem/vilka nedan) NEJ

Jag/vi önskar teckna:

75 preferensaktier (7 500 SEK) 100 preferensaktier (10 000 SEK) 300 preferensaktier (30 000 SEK)

500 preferensaktier (50 000 SEK) 1 000 preferensaktier (100 000 SEK)

Annat antal: __________________ preferensaktier á 100 SEK (minst 75 st).

(8)

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektion- ens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhan- dahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emis- sionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det up- pdrag som Mangold erhåller från dem som inger underteck- nade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. motta- gande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer.

Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Man- gold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida.

2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser.

3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett en- skilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels fram- sida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finan- siella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt information- smaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälnings- sedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hem-försäljningslagen (2005:59).

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett en- skilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsi- da och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas

enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/

villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kom- mer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkom- missionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälnings- sedeln. Observera att det för tecknare med depå hos Man- gold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För tecknare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.

10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i den- na anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.

11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningar- na på denna.

12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingi- vande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold.

Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategori- sera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emis- sion.

13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta

gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klago- målsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klago- malsansvarig@mangold.se

15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Kon- sumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klago- mål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.

16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring.

Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tings- rätt, är behörig domstol.

17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktas inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distribution eller försäljning av aktier kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.

18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningt- vätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, led- nings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Frankeras ej.

Mangold Fondkommission

betalar portot.

Mangold Fondkommission AB Ärende: Quartiers

Svarspost

Kundnummer 122 360 900 SE-110 05 Stockholm Sweden

Viktig information

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :