• No results found

Föräldrainformation – när ska barnet vara hemma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Föräldrainformation – när ska barnet vara hemma"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

REGION NORRBOTTEN Rev 2021-11-03

Sida 1 av 1

Föräldrainformation – när ska barnet vara hemma

När barnen börjar i barnomsorgen är det vanligt att de ofta blir sjuka. Barn i 1-4 års ålder kan normalt bli infekterade upp till 8-10 gånger per år. Det innebär att man som förälder kan behöva vara hemma med sitt barn flera gånger per termin för att låta infektionen läka ut och för att förhindra smittspridning till andra.

När ska barnet stanna hemma?

Barnets allmäntillstånd, d v s hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan/skolan. Barnet skall orka delta i de vardagliga

aktiviteterna både inom- och utomhus. Har barnet haft en infektion behöver det återhämta sig någon dag för att orka med en ”arbetsdag”.

Riktlinjer för när barnet bör vara hemma

För barnets skull:

 Feber, även lindrig. Återgång till förskola/skola tidigast efter ett feberfritt dygn hemma (24 tim).

 Om barnet är feberfritt, men är så trött och hängig att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskola/skola.

 Hosta som håller barnet vaken om nätterna.

 Vattkoppor i början av sjukdomen, då barnet har feber och är allmänpåverkat.

Av smittskyddsskäl:

 Magsjuka med kräkningar och/eller vattentunn diarré. Återgång till förskola/skola tidigast två dygn (48 tim) efter att kräkningarna och diarréerna upphört.

 Halsfluss som är obehandlad, eller då antibiotikabehandlingen pågått under kortare tid än två dygn.

 Akut ögoninflammation, med kraftig rodnad/ljuskänslighet och/eller variga rinnande ögon.

 Svinkoppor tills alla sår har läkt (inga sårskorpor kvar) eller antibiotikabehandling i tablett/mixturform som pågått kortare tid än två dygn.

Vid långdragna infektionsperioder kan hygienråden behöva skärpas. Exempelvis kan det vara bra att även symptomfria syskon hålls hemma under samma period som det sjuka barnet när magsjuka cirkulerar på förskolan. Personalen är de som bäst har en helhetsbild över infektionsläget i förskolan och det är de som ser hur barnet mår i den miljön. Vid tveksamheter är det därför personalens bedömning som bör vara avgörande.

Jag/Vi har tagit del av ovanstående information

Datum……… Namnteckning………

References

Related documents

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

I detta avsnitt redovisas förslag till tidplan för när gränsvärden om klimat- utsläpp från byggnader kan införas.. Förslaget baseras på att det ska leda till

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

lägg saknas och få en uppfattning om att orten befinner sig i ett brytningsområde osv. Jag anser att beläggstätheten och frekvens- uppgifterna väl fylla

Mulford (1989) menar att stöd och krav från omgivningen, normer och regler nya livschanser samt mål till en framtid i nykterhet/drogfrihet är faktorer som

Sedan kommer jag att beskriva deras upplevelser om sina liv utifrån deras perspektiv; Vad de tycker om sin tillvaro i Sverige, om de känner sig delaktiga som individer, hur

Jag är en student vid Högskolan i Gävle som under vårterminen skall skriva ett examensarbete i matematik. I mitt examensarbete - som har ett särskilt fokus på om man med

När det gäller dem som helt utesluts, så skulle man till exempel kunna nämna gravida personer som inte definierar sig som kvinnor, familjer som består av fler än två vuxna

Plattorna som sätts på hanteln följer hantelns form, som gör att man inte behöver undra, utan på en gång kan se vilket håll den ska vara åt, För att veta hur små plattorna

Rapporten omfattar i första hand en sammanställning och analys av tidigare genomförda studier av miljöredovisningens målgrupper, och framförallt då målgrupper för den

Författarna hänvisar till Streicher & Hach (2006) som drog slutsatsen att bukpalpation tillsammans med slätröntgen skulle vara en mycket passande metod för att ställa

Det förklarar även varför närstående som upplevde att brytpunktssamtalet kom för tidigt inte kände sig förberedda, då de inte haft tid eller möjlighet till att samla

De uppgav att skolan hade hjälpt till och stöttat barnet under skoltid, hållit koll på barnet omkring lunch, uppmärksammat huruvida barnet åt eller inte åt samt fått hjälp

-Botkyrkas behov av ett utvecklat trafiksystem finns på tre nivåer och med olika prioriteringar: 1) nära behov – inom Botkyrkas stadsdelar och mellan näraliggande områden,

När jag gick till bussen dag fanns den här kvisten utanför vår dörr, och den var så vacker, täckt av iskristaller, och sedan tog jag fler som stack upp ur min ryggsäck, och

Enligt Rosário, Núñez, Vallejo, Cunha, Nunes, Fuentes och Valle (2018) är det vanligt att lärare i matematik väljer att använda sig av matematikläxor, vilket

Det är bra att vi äntligen kommit till skott och att förändringen går i linje med God och nära vård och med hälso- och sjukvårdens målbild för 2030, säger Antti

Under arbetets gång har vi fått en bredare teoretisk kännedom om mångkulturalitet och interkulturalitet, vilket även är högaktuella ämnen med tanke på den

spädbarnsålder, som i stort sätt endast har anknytning till familjehemmet, inte reagerar särskilt starkt vid separationer från de biologiska föräldrarna efter umgänge. Vissa

”I vardagen är det ju liksom inga problem alls, jag tänker knappt på det, speciellt nu för tiden, alltså när jag blev vegan, då var det ju… mycket mer ovanligt, då skulle man

Degner och Henriksen (2007) påpekar även att det finns skäl att anta att de ungdomar som innan placering inte har haft några bra relationer till föräldrar eller andra vuxna

Som hustru åt en fattig man måste man befria honom från alla onödiga utgifter, göra allt själv och på ett klokt sätt spara så, att varken han eller barnen halvsvulto, inte