Analýza a měření práce

I dokument 2. Štíhlá výroba (sidor 17-22)

2. Štíhlá výroba

2.5. Analýza a měření práce

Analýza a měření práce jsou základní činnosti průmyslového inženýrství a štíhlé výroby. Jsou jednoduchým a zároveň velmi účinným nástrojem proti plýtvání a neefektivnosti v procesech. Pod pojmem analýza a měření práce si můžeme představit aktivity, které vedou k definování optimálního pracovního postupu a určení spotřeby času pro jednotlivé činnosti. [9]

Analýza práce se zabývá studiem pracovních metod s cílem identifikovat plýtvání a neproduktivní činnosti a následně zjednodušit vykonávanou práci. Jejím výstupem je nový optimální pracovní postup. Při analýze práce mnohdy nejde o nic jiného než o detailní sledování pracovního postupu, zapojení selského rozumu a neustálé kladení si otázek, jestli operaci vykonáváme tím nejlepším způsobem nebo jestli není možné některé úkony eliminovat nebo zjednodušit. [9]

Při analýze práce se používají základní analytické nástroje, jako jsou procesní analýzy a diagramy, špagetové diagramy nebo mapování toku hodnot. Analýza práce by měla vždy předcházet měření práce, jsou to dvě strany jedné mince a nemůžou efektivně fungovat jedna bez druhé. [9]

přímým měřením za pomocí stopek. V současné době jsou stále více používané tzv.

systémy předem určených časů, kde je norma určena nepřímím způsobem. [9]

2.5.1. Přímé měření práce

Při přímém měření se stanovuje spotřeba času pomocí stopek, potřebných formulářů případně pomocí specializovaného zařízení nebo softwaru. Tato specializovaná zařízení nahrazují stopky a papírové formuláře a následné přepisování naměřených údajů do elektronické podoby. V české republice se zatím tato specializovaná zařízení příliš nepoužívají z důvodu velké vstupní investice [9]

Přímé měření se rozděluje na dva základní přístupy. V případě, že se zaměřujeme na sledování pracovníka, tak se jedná o snímek pracovního dne, pokud je cílem sledování a určení času operace, jedná se o tzv. chronometráž. [9]

Chronometráž se využívá ke stanovení délky trvání určitého pracovního děje (operace) a je stále nejpoužívanějším způsobem stanovení výkonové normy.

Chronometráž je založena na principu rozdělení měřené operace do několika úseků (úkonů nebo měřících bodů). Spotřeba času jednotlivých úkonů je zaznamenávána do připraveného formuláře (obr. 6). [9]

Obr. 6. Formulář pro zaznamenání chronometráže operace [9]

Výhody chronometráže, které plynou zejména z rozdělení operací na jednotlivé úkony, jsou při jejím správném použití především: [9]

 Vyloučení extrémních hodnot jednotlivých úkonů a zajištění poměrně vysoké spolehlivosti měření.

 Možnost balancování operací – přesouvání jednotlivých operací mezi pracovníky.

 Definování problematických úkonů.

Snímek pracovního dne je technika nepřetržitého pozorování veškeré spotřeby času v průběhu směny. Jejím cílem je získat souhrnný přehled o spotřebě času, rozpoznat plýtvání, určit poměr činností nepřidávajících hodnotu, případně navrhnout novou formu organizace práce. Snímek pracovního dne může často být použit pro definování nepravidelných činností, které slouží jako podklad pro stanovení velikosti přirážky nebo všude tam, kde potřebujeme získat informaci o současném stavu využití jednotlivých určených časů pracují se stupněm výkonu 100%).

 Možnost použití pro stanovení budoucích operací.

 Možnost použití pro racionalizaci pracovního postupu, organizaci a uspořádání pracoviště.

Systémy předem určených časů pracují v jednotkách TMU (Time Measure Units) a platí 1 TMU = 0,036 s.

Systém MTM (Metods Time Measurement) je asi nejznámější systém předem určených časů, který vznikl v roce 1948 jako výsledek studie s ruční vrtačkou v USA.

Definice systému MTM podle Maynarda zní: ,,MTM je metoda, která analyzuje manuální činnosti na základní pohyby, které je nutné provést a přiřazuje každému

pohybu předdefinovanou časovou normu, která je závislá na druhu pohybu a podmínkách, ve kterých je pohyb prováděnýʼʼ. [10]

MTM analýza rozděluje pohyby do 3 základních skupin: [10]

 Pohyby horních končetin – 8 pohybů (sáhni, uchop, přemísti...).

 Pohyby očí – 2 pohyby (zaostři pohled…).

 Pohyby dolních končetin a těla – 15 pohybů (úkrok, sehnutí těla…).

Časové normativy MTM jsou souhrnně zpracované a soustředěné do přehledné tabulky. Jednotlivé druhy a případy pohybů jsou označeny dohodnutými symboly, které jsou jednotné a mezinárodně platné. Hodnoty v tabulce jsou závislé od různých faktorů, které ovlivňují čas nutný na jejich provedení. A to zejména jsou: [10]

 Vzdálenost měřená v cm.

 Hmotnost vyjádřená v kg.

 Úhel (v šedesátkové soustavě).

 Případy pohybů a typy pohybů.

Tato základní metoda se označuje jako MTM1 a umožňuje podrobně analyzovat práci a základní pohyby. Získat takové podrobné a přesné hodnoty je poměrně náročný úkol. Pracnost je ovlivněná podrobností analýz. V praxi je nutné vždy usilovat o optimální vyvážení nákladů na analýzu a přínosů z ní plynoucích. Pokusy tyto analýzy zrychlit a zefektivnit především ve výrobách, které se nevyznačují tak velkou sériovostí, vedly k vývoji odvozených systémů od základní metody MTM jakou jsou např. MTM2, MTM3, UAS (Universal Analyse System) a další. [10]

Systém MOST (Maynard Operation Sequence Technique) je v dnešní době nejpoužívanější systém předem určených časů. Umožňuje značné zvýšení produktivity vykonané analýzy při zachování vysoké přesnosti. Při definování operací nejde MOST do tak velkých detailů jako metody MTM, MOST je zobecněním zkušenosti, opakující se sekvence nabízí už jako předdefinované moduly, díky této vlastnosti se výrazně zrychlí normovačům jejich práce. [9] [10]

Systém MOST se dělí na 3 respektive 4 základní rodiny: [9]

 Basic MOST (obr. 7) je jednoznačně nejpoužívanější z rodiny MOST, slouží k normování činností trvajících 10s až 10 min. Pracuje s přesností setin vteřiny a dostačuje pro většinu běžných činností.

 Mini MOST se používá pro operace trvající několik vteřin s vysokou frekvencí opakování a potřebou přesnosti v tisícinách vteřin.

 Maxi MOST se většinou používá pro logistické činnosti nebo operace, které souvisejí s údržbou nebo přestavbou strojů. Jsou to činnosti s malou opakovatelností a cyklovými časy v desítkách minut.

 Admin MOST je nejmladší z rodiny MOST a slouží k normování administrativních činností.

Obr. 7. Sekvenční modely pro Basic MOST [9]

Systémy MOST vycházejí z toho, že při veškerých činnostech ve výrobě (mimo tvůrčí myšlení) dochází k přemísťování objektů. Objekt můžeme přemísťovat: [9]

 Volným pohybem (volně vzduchem).

 Řízeným pohybem (jasně definovaná dráha pohybu).

 Za pomoci ručního nástroje.

 Za pomoci ručního jeřábu.

I dokument 2. Štíhlá výroba (sidor 17-22)