Zhodnocení a porovnání navrhovaných variant

I dokument 2. Štíhlá výroba (sidor 62-68)

5. Navrhované varianty řešení

5.5. Zhodnocení a porovnání navrhovaných variant

5.5.1. Projekt VW

V navrhované variantě pro projekt VW se cyklový čas se snížil z původních 30,8 s na 19,94 s (tab. 17, str. 54), to je o 10,86 s. Cyklový čas kazetování pro tento projekt je 20 s, tím pádem je touto navrženou variantou zajištěn tahový tok materiálu (výparníku) procesem a dojde k zmenšení zásob výparníků v meziskladu. Počet operátorů se zvýšil ze dvou na tři.

Z grafu 10 (str. 58) a tabulky 18 (str. 55) je patrné, že projekt je dobře vybalancovaný, pouze čas heliové zkoušky je nízký a využití heliové komory se oproti

původnímu stavu snížilo z 80,8 % (tab. 9, str. 34) na 62,7 % (tab. 18, str. 55) to je dáno tím, že byl původní čas heliové zkoušky zmenšen na polovinu využitím obou komor heliové stanice a bylo upřednostněno lepší využití operátorů než heliové stanice, která pracuje automaticky mimo zakládání a vyjímání výparníků z heliové stanice, které provádějí operátoři před a za heliovou stanicí.

Celkové využití pracoviště se z původních 71,4% zvětšilo o 17,8 % na 89,2%

(tab. 18, str. 55). Úspora času na jednotku (Te) je 226,04 hod/rok oproti původnímu stavu a je tím zajištěno efektivnější využití operátorů (tab. 19, str. 55). Úspora procesního času (Tm) je oproti původnímu stavu 1447,66 hod/rok (tab. 19, str. 55), tímto se zvýší kapacita výrobního zařízení (procesu) a budeme ji moci využít např. pro jiný projekt.

5.5.2. Projekt GM

U projektu GM se cyklový čas snížil o 17,84 s z původních 38,5 s na 20,66 s (tab. 17, str. 54), cyklový čas kazetování pro tento projekt je 20,8 s, je proto zajištěn tahový tok materiálu procesem a dojde také ke zmenšení zásob výparníků v meziskladu. Počet operátorů se oproti současnému stavu zvýšil ze dvou na tři.

Vybalancování je vidět na grafu 11 (str. 58) a v tabulce 18 (str. 55), snížení času heliové zkoušky bylo provedeno také využitím obou komor heliové stanice. Celkové využití pracoviště se zvýšilo o 0,9 % z původních 87,8% na 88,7% což je pouze nepatrné zlepšení (tab. 18, str. 55).

Úspora času na jednotku (Te) je 1502,15 hod/rok oproti původnímu stavu (tab. 19, str. 55), to je poměrně velká hodnota a vychází ze snížení cyklového času o 17,84 s a je tím zajištěno efektivnější využití operátorů než u současného stavu. Úspora procesního času (Tm) je 1784,18 hod/rok oproti původnímu stavu (tab. 19, str. 55), zvýší se tím kapacita výrobního zařízení.

5.5.3. Projekt Audi

Pro projekt Audi jsou navrhovány dvě varianty řešení. Ve variantě č. 1 se cyklový čas oproti současnému stavu sníží o 8,45 s z původních 31,2 s na 22,75 s (tab. 17, str.

54). Cyklový čas kazetování pro tento projekt je 23,4 s, tím pádem je u varianty č. 1 zajištěn tahový tok materiálu procesem a dojde ke zmenšení zásob výparníků v meziskladu. Počet operátorů se u varianty č. 1 zvýší z původních pěti na sedm

Vybalancování varianty č. 1 je vidět v grafu 12 (str. 59) a v tabulce 18 (str. 55), snížení času heliové zkoušky bylo jako u předchozích projektů provedeno využitím obou komor heliové stanice. Celkové využití pracoviště se u varianty č. 1 zvýšilo o 0,6 % z 82,6 % na 83,2 %. (tab. 18, str. 55). Úspora času na jednotku (Te) u varianty č. 1 je -336,35 hod/rok (tab. 19, str. 55), hodnota úspory vychází záporně, to znamená, že u navrhované varianty č. 1 se čas na jednotku zvýšil oproti současnému stavu.

Využití operátorů v navrhované variantě č. 1 je tedy méně efektivní než v současném stavu. Úspora procesního času (Tm) u varianty č. 1 je 874,52 hod/rok oproti současnému stavu (tab. 19, str. 55), touto úsporou se zvýší kapacita výrobního zařízení.

Ve variantě č. 2 se cyklový čas oproti současnému stavu sníží o polovinu z 31,2 s na 15,6 s (tab. 17, str. 54), to je dáno tím, že v navrhované variantě č. 2 je aplikováno zdvojení současné varianty. Cyklový čas na kazetování je 23,4 s, tím pádem je u varianty č. 2 také zajištěn tahový tok materiálu. Počet operátorů se také zvýší dvojnásobně oproti původnímu stavu z pěti na deset.

Vybalancování varianty č. 2 je vidět v grafu 13 (str. 59) a v tabulce 18 (str. 55).

Celkové využití pracoviště je u varianty č. 2 stejné jako v současném stavu a to 82,6 % (tab. 18, str. 55). Úspora času na jednotku (Te) u varianty č. 2 je 0 hod/rok (tab. 19, str.

55). Využití operátorů v navrhované variantě č. 2 je stejně efektivní jako v současném stavu. Úspora procesního času (Tm) u varianty č. 2 je 1614,5 hod/rok oproti současnému stavu (tab. 19, str. 55), touto úsporou se zvýší kapacita výrobního zařízení.

Nevýhoda varianty č. 2 je, že cyklový čas na konečné montáži a heliové zkoušce je o 7,8 s menší než cyklový čas na kazetování, bude proto docházet k tomu, že operátoři na konečné montáži a heliové zkoušce budou muset čekat, tím pádem bude proces neefektivní. Tato nevýhoda by se dala eliminovat tím, že by musel být předkazetován určitý počet výparníků (předzásoba), která by vykompenzovala rychlejší cyklový čas na konečné montáži a heliové zkoušce. Nevýhoda tohoto opatření je, že nebude zredukován mezisklad mezi kazetováním a konečnou montáži a heliovou zkouškou, protože bude nutné v něm mít předzásobu výparníků.

5.5.4. Projekt Volvo 1

Pro projekt Volvo 1 jsou navrhovány dvě varianty řešení. U varianty č. 1 se cyklový čas sníží o 4,1 s z původních 26,8 s na 22,75 s (tab. 17, str. 54). Pro tento projekt existují dva cyklové časy na kazetování (jsou možné dvě varianty kazetování), první je 26 s a druhý 22 s. Z toho plyne, že navrhovaná varianta č. 1 je vhodná spíše pro

kazetování s cyklovým časem 22 s. Počet operátorů se oproti současnému stavu zvýší ze čtyř na pět.

Vybalancování varianty č. 1 je vidět v grafu 14 (str. 59) a v tabulce 18 (str. 55).

Celkové využití pracoviště se oproti současnému stavu sníží o 2,2 % z 85,3 % na 83,1

% (tab. 18, str. 55). Úspora času na jednotku (Te) u varianty č. 1 je -418,25 hod/rok (tab. 19, str. 55), hodnota úspory vychází záporně, to znamená, že u navrhované varianty č. 1 se čas na jednotku zvýšil oproti současnému stavu. Využití operátorů v navrhované variantě č. 1 je tedy méně efektivní než v současném stavu. Úspora procesního času (Tm) u varianty č. 1 je 258,61 hod/ rok oproti současnému stavu (tab. 19, str. 55), touto úsporou se zvýší kapacita výrobního zařízení.

Problémem této varianty a důvodem horší efektivity využití operátorů je nízké využití jednoho operátora, který má na starosti vyndávání výparníků z komory heliové stanice, jeho využití je pouze 36,5 %.

Ve variantě č. 2 se cyklový čas snížil o 2,8 s na 24 s (tab. 17, str. 54). Varianta č. 2 je tedy vhodná pro oba cyklové časy na kazetování (26 s, 22 s). Počet operátorů u navrhované varianty č. 2 je stejný jako v současném stavu a to jsou čtyři operátoři.

Vybalancování této varianty je zobrazeno v grafu 15 (str. 59) a v tabulce 18 (str. 55).

Celkové využití pracoviště se oproti současnému stavu zvýší o 9,7 % z původních 85,3 % na 95 % (tab. 18, str. 55). Úspora času na jednotku (Te) u varianty č. 2 je 715,18 hod/rok (tab. 19, str. 55) je tím zajištěno efektivnější využití operátorů. Úspora procesního času (Tm) u varianty č. 2 je 178,79 hod/rok.

Při porovnání obou navrhovaných variant pro projekt Volvo 1 vychází lépe varianta č. 2. Varianta č. 2 je lépe vybalancovaná a má lepší navrhované parametry než varianta č. 1 (celkové využití, využití operátorů, úspora času na jednotku), pouze úspora procesního času je u varianty č. 2 nižší.

5.5.5. Projekt PSA 1

U projektu PSA 1 se cyklový čas snížil o 3,5 s z původních 25,8 s na 22,3 s (tab. 17, str. 54). Cyklový čas na kazetování je 20 s, cyklový čas na konečné montáži a heliové zkoušce se tím přiblížil cyklovému času na kazetování a budou tím zmenšeny i zásoby výparníků v meziskladu. Snížení času heliové zkoušky bylo dosaženo využitím obou komor heliové stanice. Počet operátorů zůstane stejný jako v současném stavu a to jsou

Vybalancování navrhované varianty je vidět v grafu 16 (str. 59) a v tabulce 18 (str. 55). Celkové využití pracoviště se oproti současnému stavu zvýší o 14,1 % z původních 80,1 % na 94,2 % (tab. 18, str. 55). Úspora času na jednotku (Te) je 556,01 hod/rok (tab. 19, str. 55), je tím zajištěno efektivnější využití operátorů. Úspora procesního času (Tm) je 185,34 hod/rok, úsporou procesního času se zvyšuje kapacita výrobního zařízení.

5.5.6. Projekt PSA 2

U projektu PSA 2 se cyklový čas snížil o 4,4 s z původních 26,3 s na 21,9 s (tab. 17, str. 54). Cyklový čas kazetování je 24 s, je tedy zajištěn takový tok materiálu procesem a dojde i ke zmenšení zásob výparníků v meziskladu. Snížení času heliové zkoušky bylo dosaženo využitím obou komor u heliové stanice. Počet operátorů je stejný jako v současném stavu, projekt je osazen třemi operátory.

Vybalancování navrhované varianty je zobrazeno v grafu 17 (str. 59) a v tabulce 18 (str. 55). Celkové využití pracoviště se oproti současnému stavu zvýší o 7 % z původních 86,1 % na 93,1 % (tab. 18, str. 55). Úspora času na jednotku (Te) je 787,73 hod/rok (tab. 19, str. 55), tím je zajištěno efektivnější využití operátorů. Úspora procesního času (Tm) je 262,58 hod/rok, úsporou procesního času se zvyšuje kapacita výrobního zařízení.

5.5.7. Projekt Volvo 2

U projektu Volvo 2 se cyklový čas snížil o 3,1 s z původních 26 s na 22,9 s (tab. 17, str. 54). Cyklový čas kazetování je 27,2 s, je tedy zajištěn tahový tok materiálu procesem. Snížení času heliové zkoušky bylo dosaženo využitím obou komor u heliové stanice. Počet operátorů je stejný jako v současném stavu a to jsou tři operátoři.

Vybalancování navrhované varianty je zobrazeno v grafu 18 (str. 60) a v tabulce 18 (str. 55). Celkové využití pracoviště se oproti současnému stavu zvýší o 4,3 % z původních 87,8 % na 92,1 % (tab. 18, str. 55). Úspora času na jednotku (Te) je 615 hod/rok (tab. 19, str. 55), tím je zajištěno efektivnější využití operátorů. Úspora procesního času (Tm) je 205 hod/rok.

Vzhledem k tomu, že cyklový čas na konečné montáži je v současném stavu 26 s a je tedy menší než cyklový čas na kazetování, který je 27,2 s. Projekt v současném stavu je i lépe vybalancován (graf. 8, str. 36). Je proto tedy výhodnější zachování současné varianty pro projekt Volvo 2.

5.5.8. Projekt Renault

U projektu Renault se cyklový čas snížil o 3,1 s z původních 26 s na 22,9 s (tab. 17, str. 54). Cyklový čas kazetování je 22,2 s, cyklový čas na konečné montáži a heliové zkoušce se přiblížil cyklovému času na kazetování, tím pádem dojde ke zmenšení zásob výparníků v meziskladu. Snížení času heliové zkoušky bylo dosaženo využitím obou komor u heliové stanice. Počet operátorů je stejný jako v současném stavu a to jsou tři operátoři.

Vybalancování navrhované varianty je zobrazeno v grafu 19 (str. 60) a v tabulce 18 (str. 55). Celkové využití pracoviště se oproti současnému stavu zvýší o 12 % aplikovány pro projekty GM a Volvo 2. U všech tří variant řešení je cyklový čas 30,36 s (tab. 20, str. 56). Cyklové časy na kazetování jsou 20,8 s pro GM a 27,2 s pro Volvo 2.

Není tedy splněn zadaný cíl a to, aby se cyklový čas na konečné montáži a heliové zkoušce přiblížil cyklovému času na kazetování.

První varianta je osazena pěti operátory, sdílený pro oba projekty je jeden operátor (obr. 34, str. 51). Druhá a třetí varianta je osazena čtyřmi operátory a sdílení jsou dva operátoři (obr. 35, str. 52), (obr. 36, str. 53).

Vybalancování sloučených variant jsou zobrazena v grafech 20 až 22 (str. 60 – 61) a v tabulce 21 (str. 57). Celková využití pracovišť jsou 77,5 % pro variantu 1, 94 % pro variantu 2 a 92,6 % pro variantu 3 (tab. 21, str. 57). Využití pracovišť v současném stavu je pro oba projekty 87,8 %. Úspora času na jednotku (Te) je u první varianty 248,88 hod/rok a u druhé a třetí 2770,89 hod/rok (tab. 22, str. 58), úsporou času na jednotku je zajištěno efektivnější využití operátorů. Úspora procesního času (Tm) je u všech tří variant 525,75 hod/rok (tab. 22, str. 58). Hodnoty úspor času na jednotku a procesního času jsou součty úspor obou projektů.

Přestože u sloučených variant vycházejí poměrně velké hodnoty úspor procesního času a času na jednotku a celková využití pracovišť jsou u variant č. 2 a 3 větší než

základní cíl a to je přiblížit cyklový čas na konečné montáži a heliové zkoušce cyklovému času na kazetování.

Další velkou nevýhodou těchto sloučených variant je, že jednotlivé projekty, na kterých je možné tyto varianty aplikovat mají rozdílné výrobní objemy, bylo by proto složité plánování výroby z hlediska kapacit.

I dokument 2. Štíhlá výroba (sidor 62-68)