Arbetstagares uppfattning om en god psykosocial arbetsmiljö

I dokument Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö (sidor 37-41)

Respondent D anser att det viktigaste med en god psykosocial arbetsmiljö är att arbetet känns meningsfullt. Det kollegiala och hur individerna i arbetsgruppen samarbetar spelar också en avgörande roll. För att trivas i sitt arbete är det viktigt att fungera som grupp och även ha en välfungerande kommunikation. Trots att arbetsuppgifterna är individuella arbetar alla med samma människor vilket belyser vikten av att känna sig som en del av teamet. Varierande arbetsuppgifter är också av stor vikt för att uppleva en känsla av stimulans.

Respondent E anser att det viktigaste på arbetet är att känna sig välkommen, behövd och sedd. När respondenten får frågan gällande vad en god psykosocial arbetsmiljö är dras hens första arbetsplats upp som ett exempel. På arbetsplatsen upplevde respondenten att alla var glada, trevliga och kände sig trygga med att prata med varandra om allt. Respondenten nämner också att den tidigare arbetsplatsen ofta organiserade aktiviteter utanför arbetet där samtliga närvarade och ingen kände sig utanför. Aktiviteterna resulterade i att gemenskapen inom gruppen var stor. Det viktigaste för en god psykosocial arbetsmiljö är möjligheten till skratt på arbetet och känna sig sedd och behövd av kollegor och chef menar respondent E. Hen tycker det är viktigt att man fyller en funktion på arbetet och känner sig saknad när man är borta från arbetet.

Det viktigaste för en god psykosocial arbetsmiljö är trivseln med kollegorna, hur arbetsuppgifterna, arbetsbelastningen och arbetstiderna ser ut samt chefens ledarskap anser respondent F. En annan viktig faktor för respondenten är att arbetet känns meningsfullt och bidrar till helheten.

4.3.1 Arbetstagares syn på ledarskap

Respondent D upplever att en närvarande och tillgänglig chef är av stor vikt för att som medarbetare känna tillit. Det är även viktigt att chefen visar engagemang och förståelse. “En ledare behöver vara lyhörd inför sina medarbetares behov och önskemål, lyssna och återkoppla” förklarar respondent D. Respondent D berättar vidare att ledarskap är avgörande för en god psykosocial arbetsmiljö. Chefen måste ha förståelse för arbetet som utförs, ta sig tid för sina medarbetare och

engagera sig i frågor som är gemensamma för hela arbetsgruppen. Det är även viktigt att chefen upplevs vara närvarande och intresserad både av medarbetarna och arbetet i stort trots att hen inte närvarar fysiskt på arbetsplatsen. En bra chef ska fånga upp eventuella brister direkt och hantera dom så fort som möjligt.

En bra ledare anser respondent E är tydlig, stöttande och involverar alla medarbetare i arbetet och i de beslut som tas. Ett tydligt ledarskap där chefen vågar sätta ner foten och vågar stå för ett beslut menar respondenten är avgörande för den psykosociala arbetsmiljön. Som medarbetare är det viktigt att kunna påverka sitt arbete och diskutera med chefen för att ta gemensamma beslut. Det är också viktigt att ha tillit till sin chef kring att de som diskuteras stannar mellan stängda dörrar. Om det finns en brist i arbetsmiljön bör chefen ta itu med problemet på ett sätt som gör att individen som framförde informationen inte känner sig utpekad. En chef ska också våga ta obekväma beslut och sätta tydliga ramar. Respondent E beskriver att hen känt sig otrygg med en tidigare chef eftersom medarbetarna då aldrig visste om de skulle få skäll eller inte vilket enligt respondenten är ett exempel på en mindre bra chef. Alla gör fel och ska därför också känna sig trygga med att gå till sin chef och berätta vad som skett.

En god ledare lyssnar på sin personal och styr samtidigt gruppen åt rätt håll. “Det är viktigt att få med sig gruppen, som dagisfröken för barnen, men också att vara tydlig och bestämd kring vilka regler som gäller” menar respondent F. Chefen måste lyssna och vilja skapa sig en förståelse kring sina medarbetares arbetssituation. Det är viktigt att chefen är på plats och visar ett engagemang för arbetet som bedrivs och också vågar ta upp och prata om problem.

4.3.2 Arbetstagares upplevelse av deras psykosociala arbetsmiljö idag

I en föränderlig verksamhet är det en utmaning för chefer att se till att målbilden är densamma för alla och inte skapar oro i arbetsgruppen beskriver respondent D.

Alla människor hanterar inte förändringar på samma sätt vilket gör att det lätt kan påverka gruppen i sin helhet, speciellt i en verksamhet där ingen dag är den andra lik. Chefen har en viktig roll i att säkerställa att kommunikationen fungerar och att medarbetarna har den möjlighet som krävs för att få stöd i tider av oro.

Respondenten upplever att kommunikationen på arbetsplatsen är bra trots att

arbetstiderna skiljer sig åt och det inte alltid finns chans till direkt kommunikation. De har dock goda tillgångar till andra kommunikationskällor som egna dokumentationssystem, mejl och digitala forum.

Respondent E förklarar att hen idag trivs väldigt bra med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Medarbetarna har goda möjligheter till socialt stöd på arbetsplatsen då alla är trygga med att prata med varandra om arbetssituationen.

Kommunikationen fungerar också väl både mellan chef och medarbetare samt med kollegorna inom arbetsgruppen men det sker ofta feltolkningar vilket beror på att arbetsgruppen inte är samspelta i arbetet och de rutiner som finns. Bristerna i den psykosociala arbetsmiljön går att finna i arbetsmiljön med kollegorna och gemenskapen dem emellan vilket verksamheten idag arbetar med att förbättra.

Eftersom respondent E arbetar med människor och behov är det dock svårt att kontrollera arbetsbelastningen. Hen berättar att verksamheten satt ett maxtak kring hur många människor en medarbetare kan arbeta med åt gången för att kunna utföra ett bra arbete. Arbetsbelastningen är ojämn över tid vilket respondenten ibland kan känna är utmanande och menar att chefens och det kollegiala stödet då är avgörande. Respondenten tar även upp att mötena ibland kan tappa fokus och sakna ett tydligt mål då oviktiga saker diskuteras.

På sin arbetsplats idag upplever respondent E att den psykosociala arbetsmiljön inte är lika bra som hen hade önskat. Personalgruppen har genom åren blivit mindre och mindre och arbetslaget har inte arbetat tillsammans länge vilket gör att sammanhållningen brister. Idag pågår ett arbete med arbetsgruppen för att öka känslan av samhörighet berättar respondent E. Respondenten upplever att arbetslaget saknar samstämmighet och samspel kring hur arbetet ska bedrivas och uttrycker sig även olika vilket gör att kommunikationen ibland brister. Genom handledning med chefen som sker en gång i månaden är syftet att få till en bättre sammanhållning inom gruppen och skapa ett bättre arbetsklimat. Respondent E berättar även att det framöver kommer ske en organiserad aktivitet utomhus vars syfte är att öka sammanhållningen inom gruppen. Aktiviteter utanför arbetet tycker respondenten gynnar en bra psykosocial arbetsmiljö.

Idag upplever respondent F att arbetsmiljön är väldigt bra vilket beror mycket på chefen. Chefen är duktig på att ge återkoppling till medarbetarna.

4.3.3 Psykosociala arbetsmiljöfaktorer för ett förbättrat arbetsmiljöarbete Det primära i arbetet med främjandet av en god psykosocial arbetsmiljö är att som chef vara ständigt närvarande. Respondent D menar att det är särskilt viktigt i en föränderlig organisation där turbulenta tider kan resultera i oro bland medarbetarna och chefen måste finnas där för att erbjuda hjälpa och stöttning. En utmaning under Covid-19 har varit att erbjuda samma typ av närvarande stöttning i den utsträckning att fysiska träffar kunnat planeras tycker respondent D.

En utvecklingsmöjlighet som respondent D nämner är att dela med sig av positiva exempel och inte bara negativa när feedback ges eftersom det är viktigt att uppmärksamma och lyfta medarbetare som gjort ett bra arbete. Arbetsgruppen är generellt duktiga på att feedbacka varandra tycker respondenten. Respondent D lyfter även fram att enhetschefen är lyhörd när medarbetarna säger stopp och upplever att arbetsbelastningen känns för krävande. Chefen lyssnar å andra sidan också på när medarbetarna vill ha mer ansvar och är duktig på att utmana dem i arbetet. Om en utmanande situation skulle uppstå anser respondenten att socialt stöd är viktigt för att ventilera med varandra. I ett yrke där det medarbetare hanterar ibland komplicerade ärenden i det dagliga arbetet är det viktigt att chefen erbjuder socialt stöd vid behov.

Respondent D anser att det som enhetschef är viktigt att utse en informell ledare i personalgruppen som finns med i gruppen och kan stötta, lugna och trygga i den gemensamma målbilden. En informell ledare kan påverka den psykosociala arbetsmiljön positivt då hen finns på plats och kan lugna situationen på ett sätt som en formell chef möjligtvis inte alltid kan.

För en bättre psykosocial arbetsmiljö hade respondent E velat se en mindre konflikträdsla hos chefen då hen ibland inte vågar stå för beslut som tas. Det har en stor påverkan på arbetslaget och hur arbetet bedrivs. För en förbättrad arbetsmiljö tycker respondenten att en större tydlighet hos chefen hade varit avgörande.

I dokument Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö (sidor 37-41)