• No results found

Avgiftsfinansierad verksamhet

In document Årsredovisning 17 (Page 109-140)

TABELL 53 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS, TKR

Verksamhet 2017 +/- tom 2015 +/-2016 Intäkter 2017 Kostnader 2017 +/- 2017 utgå 2017Ack. +/-

Kväveoxidavgiften (NOx) 0 0 6 213 6 213 0 0

Kadmiumbatterifonden 0 0 1 537 1 537 0 0

Jägarregister jaktkort 0 0 5 951 5 951 0 0

Jägarregister jägarexamen 515 828 5 683 5 576 107 1 450

Tjänsteexport 0 0 16 793 16 793 0 0

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning

(EMAS) 0 6 138 126 12 18

Summa 515 834 36 315 36 196 119 1 468

Jaktregistret

Jägarregistret består av två verksamhetsdelar, jägarexamen och jaktkort. Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för jägarexamen och provavgiften för jägarexamen betalas till Naturvårdsverket. Denna verksamhet belastas med de av våra och Svenska Jägareförbundets kostnader som direkt kan hänföras till provavgifterna. Även jaktkortet är belagt med en avgift som betalas in till Viltvårdsfonden, vilken i sin tur förvaltas av Kammarkollegiet. Efter årets slut hemställer Naturvårdsverket om ersättning från Viltvårdsfonden för administrationen av jägarregistret.

Utfallet för verksamheten 2017 var cirka 11,5 mnkr och är något lägre än de avgifts- nivåer Naturvårdsverket estimerat för 2017. Bland annat har jaktkortsverksamheten haft en lägre omsättning än beräknat.

I övrigt var kostnaderna 2017 något lägre än intäkterna vilket gör att det ackumulerade utfallet för avgiften är cirka 1,5 mnkr.

Kväveoxidavgift

Naturvårdsverket ansvarar för att lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider efter- levs. Vi granskar bland annat företagens NOx-deklarationer och genomför revisioner på anläggningar. Avgiften betalas av avgiftsskyldiga företag och ska sedan återbetalas i proportion till varje produktionsenhets andel av den sammanlagda nyttiggjorda energi- produktionen. Företag med små utsläpp av kväveoxider per nyttiggjord energimängd får tillbaka ett större belopp än de betalar in, medan det omvända gäller för företag med stora utsläpp.

Naturvårdsverket administrerar NOx-avgiften och tar ut ersättning ur fonden för full kostnadstäckning. Utfallet för arbetet med administration av NOx-avgiften 2017 uppgår till cirka 6,2 mnkr och ligger i linje med de beräknade kostnaderna i avgiftssamrådet för 2017.

Kadmiumbatterifonden

Producenter av slutna nickelkadmiumbatterier betalar en avgift till Naturvårdsverket per kilogram slutna batterier som de släpper ut på marknaden. Avgiften ska täcka samhällets kostnader för insamling, sortering, transport och bortskaffande av sådana batterier. Naturvårdsverket administrerar fonden och tar ut ersättning ur fonden för full kostnads- täckning.

Utfallet för kadmiumfonden 2017 uppgår till cirka 1,5 mnkr vilket är väl i linje med den budget för avgiften som beräknats för 2017.

Tjänsteexport – utvecklingssamarbete

Vissa delar av Naturvårdsverkets internationella samarbeten finansieras genom medel från Sida och redovisas som tjänsteexport enligt gällande regelverk. Beräkningen av intäkter för tjänsteexport görs enligt principen full kostnadstäckning. Intäkterna för 2017 uppgick till 16,8 mnkr vilket är något lägre än budget.

EU:s miljöledning- och miljörevisionsordning (EMAS)

Naturvårdsverket är sedan 2014 ansvarig myndighet för EU:s miljölednings- och miljö- revisionsordning (EMAS). EMAS syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och i organisationer, och är ett komplett miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Enligt 3 § förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision är Naturvårdsverket behörigt registerorgan, och får ta ut avgifter för verksamheten, besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. Intäkterna för 2017 är i linje med budget medan kostnaderna blivit lägre än budget då verksamheten under året varit begränsad.

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA INTE FÅR DISPONERAS

TABELL 54 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA EJ DISPONERAS, TKR

Verksamhet 2017 Inkomst- titel +/- tom 2015 2016+/- Intäkter 2017 Kostnader 2017 2017+/- utgå. 2017Ack. +/-

Miljösanktions- avgifter 2537 0 0 5 953 0 5 953 0 Avgifter enligt lagen om handel med utsläppsrätter 2714 0 0 4 378 0 4 378 0 Övrig offentligrättslig verksamhet 2552 0 0 5 438 0 5 438 0 Avgifter för prövnings- och tillsynsverksamhet 2537 0 0 3 981 0 3 981 0 Typgodkännande av fångstredskap 2552 0 0 2 0 2 0 Övriga inkomster av statens verksamhet 2811 0 0 5 0 5 0 Summa anslag och intäkter som

ej disponeras 0 0 19 757 0 19 757 0

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift ska enligt 30 kap. 1 § miljöbalken betalas av den som bland annat åsidosätter de föreskrifter, tillstånd eller villkor som anges i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Avgiften beslutas av tillsynsmyndigheten. Naturvårdsverket är, med vissa undantag, tillsynsmyndighet för producentansvaret för batterier, elavfall och gränsöverskridande transporter. Inom dessa områden kan Naturvårdsverket fatta beslut om miljösanktionsavgift i samband med rapportering av uppgifter till batteriregistret och registret för elavfall (EE-registret) samt för vissa överträdelser enligt EU-förordning 1013/2006 om gränsöverskridande avfallstransporter. Miljösanktionsavgift tas ut med hjälp av Kammarkollegiet.

Under 2017 uppgick dessa avgifter till cirka 6,0 mnkr, vilket är något lägre än de 7,5 mnkr som budgeterats. Miljösanktionsavgiften är en straffavgift och därmed svår- budgeterad.

Handel med utsläppsrätter

De flygoperatörer och anläggningar som ingår i handelssystemet för utsläppsrätter och som därmed berörs av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter har krav på sig att övervaka och rapportera sina årliga utsläpp. De ska även överlämna sina utsläpps- rätter till EU:s system för handel med utsläppsrätter. Om en verksamhetsutövare inte full- gör sin skyldighet att lämna en verifierad utsläppsrapport eller överlämna utsläpps- rätter i tid kan Naturvårdsverket besluta om förseningsavgift alternativt en fullgörande- avgift. Avgiften är en straffavgift och tas ut av Naturvårdsverket.

Under 2017 har avgifter för 4,4 mnkr tagits ut. Avgiften har inför 2017 inte haft någon budget då straffavgifter av detta slag inte tas ut varje år.

Övrig offentligrättslig verksamhet

Naturvårdsverket är behörig och vägledande myndighet för avfall som transporteras över Sveriges gränser, vilket innebär att vi godkänner eller avvisar transporter över gränserna. Enligt 7 kap. 9 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tar Naturvårdsverket ut en avgift för handläggning av anmälningar om gränsöverskridande avfallstransporter.

Under 2017 har avgifter för 5,4 mnkr tagits ut, vilket är något lägre än budgeterade 5,9 mnkr. Utfallet är avhängigt volymen anmälningar.

Avgifter för prövnings- och tillsynsverksamhet

Från den 1 januari 2016 tas en ny avgift för prövnings- och tillsynsverksamhet ut enligt 7 kap. 8 e–8 g § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Tillägget avser godkännande av insamlingssystem och producentansvar för elutrustning och batterier.

Under 2017 har avgifter för 4,0 mnkr tagits ut, vilket är i linje med budgeterade 4,1 mnkr.

Typgodkännande av fångstredskap

Naturvårdsverket ska ta ut avgifter i samband med ansökningar av fångstredskap enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap. Den som ansöker om typgodkännande av fångstredskap ska betala en ansökningsavgift till Naturvårds- verket enligt avgiftsklass 4 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191).

Årets utfall är inte väsentligt och inkomsttiteln saknar budget i regleringsbrevet för 2017.

Övriga inkomster av statens verksamhet

Här redovisas övriga slags inkomster. Årets utfall är ej väsentligt och inkomsttiteln saknar budget i regleringsbrevet för 2017.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER I TKR

2017 2016 2015 2014 2013 Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad i regleringsbrev 75 000 70 000 105 000 110 000 105 000

Utnyttjad 50 755 53 572 56 694 75 609 97 576

Kontokredit hos Riksgäldskontoret

Beviljad i regleringsbrev 14 700 18 000 18 000 18 000 18 000 Maximalt utnyttjad 0 0 28 956 27 663 0 Räntekonto Ränteintäkter 0 0 0 232 264 Räntekostnader 724 618 235 463 0 Avgiftsintäkter*

Disponibla avgiftsintäkter exklusive reavinst, utfall** 41 732 46 991 68 509 70 950 80 983 Disponibla avgiftsintäkter exklusive reavinst,

budget i regleringsbrev 38 900 39 240 37 400 62 800 62 800

Ej disponibla avgiftsintäkter, utfall 19 757 20 159 38 853 13 647 14 020

Ej disponibla avgiftsintäkter, budget i regleringsbrev 17 480 15 280 10 500 10 000 9 000

Anslag – Utgående reservationer

Anslagssparande förvaltning -3 801 6 840 -1 282 2 731 13 436

Anslagssparande sakanslag 785 132 358 234 54 922 25 252 25 054

Bemyndiganden

Tilldelade bemyndiganden 3 538 000 2 490 000 1 899 000 1 276 000 1 200 000

varav gjorda åtaganden 2 801 821 1 900 581 1 450 859 1 215 492 1 024 560

Anslagskredit

Beviljad i regleringsbrev 31 991 21 337 20 410 27 602 19 058

Utnyttjad kredit 3 801 0 1 282 4 976 0

Årsarbetskrafter och medelantalet anställda under året

Årsarbetskrafter*** 462 435 431 418 418 Anställda kvinnor 361 337 334 330 336 Anställda män 203 182 176 174 172 Medelantalet anställda 564 519 509 504 508 Driftkostnad**** Per årsarbetskraft 1 204 1 181 1 105 909 1 021 Kapitalförändring Årets kapitalförändring -17 496 -15 660 -15 583 -14 496 -13 068 Balanserad kapitalförändring 1 347 515 883 1 147 1 147

* Att utfallet för disponibla avgiftsintäkter överstiger budgeterade siffror beror främst på att utfallet inkluderar avgiftsintäkter som inte medtagits i regleringsbrevet. Beträffande ej disponibla avgiftsintäkter så är skälet att utfallet överstiger budgeterade siffror främst hänförligt till miljösanktions- avgifter, vilka är svåra att budgetera exakt, liksom till återbetalning av medel från ett avslutat projekt på ett anslag som Naturvårdsverket inte längre disponerar.

** Bruttoredovisat belopp, se not 2 för förtydligande.

*** Jämförelsetalen för antal årsarbetskrafter har korrigerats avseende åren 2012–2013 som en följd av att den schablon för antalet arbetade timmar per år som tidigare använts har ändrats till ett mer aktuellt och rättvisande värde.

**** Driftkostnaden per årsarbetare har beräknats exklusive intrångsersättningar och köp av tjänster på sakanslag, eftersom en beräkning inklusive de kostnadsposterna skulle bli missvisande vid jämförelser.

RESULTATRÄKNING I TKR

Not 2017 2016 Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 1 695 179 1 733 176

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 111 916 111 770

Intäkter av bidrag 3 41 624 36 313 Finansiella intäkter 4 592 922 Summa 1 849 312 1 882 181 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 5 -373 943 -360 585 Kostnader för lokaler -33 879 -31 025 Övriga driftkostnader 6 -1 420 043 -1 464 172 Finansiella kostnader 7 -866 -1 960

Avskrivningar och nedskrivningar 15–16 -38 077 -40 099

Summa -1 866 808 -1 897 841

Verksamhetsutfall -17 496 -15 660 Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 8 19 757 20 159

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -19 757 -20 159

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2 153 878 1 992 953

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 36 286 37 731

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 610 970 574 667

Finansiella intäkter 10 0 5

Finansiella kostnader 11 -1 562 -1 884

Upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 12 43 252 85 400

Lämnade bidrag 13 -2 842 824 -2 688 872

Saldo 0 0

BALANSRÄKNING I TKR

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 15

Balanserade utgifter för utveckling 45 099 48 857

Summa 45 099 48 857

Materiella anläggningstillgångar 16

Byggnader, mark och annan fast egendom 11 469 117 11 125 538

Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 0

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 5 507 4 977

Pågående nyanläggningar 120 333 82 306

Summa 11 594 957 11 212 821

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 1 1

Summa 1 1 Varulager m.m. Varulager och förråd 679 748 Summa 679 748 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 18 7 819 5 641

Fordringar hos andra myndigheter 33 461 33 523

Övriga kortfristiga fordringar 403 2 327

Summa 41 682 41 491

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 19 12 225 8 588

Upplupna bidragsintäkter 66 1 316

Övriga upplupna intäkter 20 14 268 15 970

Summa 26 559 25 874

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 21 245 493 151 455

Summa 245 493 151 455

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 125 440 97 074

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 22 288 923 336 446

Kassa och bank 0 0

Summa 414 363 433 520

KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31 Myndighetskapital

Statskapital 23 11 573 366 11 189 126

Balanserad kapitalförändring 23 1 347 515

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14, 23 -17 496 -15 660

Summa 11 557 217 11 173 980

Fonder

Fonder 24 330 628 373 880

Summa 330 628 373 880

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 25 2 919 2 561

Övriga avsättningar 26 14 495 7 400

Summa 17 414 9 961

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 27 50 755 53 572

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 133 626 139 071

Leverantörsskulder 177 922 70 953

Övriga kortfristiga skulder 28 6 624 5 507

Summa 368 927 269 103

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 29 42 556 37 246

Oförbrukade bidrag 30 52 091 50 321

Övriga förutbetalda intäkter 0 277

Summa 94 647 87 844

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 12 368 834 11 914 768

Not 2017 2016 DRIFT

Kostnader 31 -1 821 277 -1 855 111

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 695 179 1 733 176

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 32 41 732 46 991

Intäkter av bidrag 33 41 624 36 313

Övriga intäkter 592 922

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 779 128 1 817 402

Ökning (-) / minskning(+) av lager 69 -41

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar* -876 -7 889

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder* 109 444 108 637 18 260 10 330

Kassaflöde från / till drift 66 488 -27 379 INVESTERINGAR

Investeringar i materiella tillgångar -410 254 -383 246

Investeringar i immateriella tillgångar -13 696 -16 570

Summa investeringsutgifter -423 950 -399 816

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 16 764 21 040

- amorteringar -19 581 -24 163

Ökning av statskapital med medel som erhållits

från statsbudgeten 400 733 344 163

Försäljning av anläggningstillgångar 77 679 102 716

Bidragsmedel som erhållits för investeringar 0

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 475 595 443 756

Kassaflöde från / till investeringar 51 645 43 940 UPPBÖRDSVERKSAMHET

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter

som inte disponeras av myndigheten 19 757 20 159

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 19 757 20 159 Medel som tillförts statsbudgeten

från uppbördsverksamhet -19 757 -20 159

Kassaflöde från / till uppbördsverksamhet 0,00 0,00

Not 2017 2016 TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -2 842 824 -2 688 872

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -2 842 824 -2 688 872 Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten

för finansiering av bidrag 2 153 878 1 992 953

Medel som erhållits från andra myndigheter

för finansiering av bidrag 36 286 37 731

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 609 408 572 789

Summa medel som tillförts för finansiering

av transfereringsverksamhet 2 799 572 2 603 473

Kassaflöde från / till transfereringsverksamhet -43 252 -85 399 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 74 881 -68 838 SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 584 975 653 813

Ökning (+) / minskning (-) av kassa och bank 0 0

Ökning (+) / minskning (-) av tillgodohavande RGK -19 157 -69 029

Ökning (+) / minskning (-) av avräkning med statsverket 94 038 191

Summa förändring av likvida medel 74 881 -68 838

Likvida medel vid årets slut 659 856 584 975

* Samtliga förändringar av kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder har redovisats under drift.

Kortfristiga fordringar och skulder i investerings-, uppbörds- och transfereringsavsnittet uppgår till mindre belopp. En särredovisning av dessa är inte rimlig i proportion till arbetsinsatsen och tillför inte en ökad förståelse.

ANSLAGSREDOVISNING I TKR

REDOVISNING MOT ANSLAG

Anslag (tkr) överförings-Ingående belopp Årets tilldel- ning enl. regl. brev Omdisp. anslags- belopp Indrag - ning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överförings- belopp Not Uo 17 13:4 Ramanslag

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer 0 47 785 0 47 785 -47 785 0

Uo 20 1:1 Ramanslag

ap.1 Naturvårdsverket 6 840 442 248 0 449 088 -452 890 -3 801

Uo 20 1:2 Ramanslag 297 229 514 -297 229 514 -228 825 689

Miljöövervakning m.m.

ap.1 Miljöövervakning 297 214 977 -297 214 977 -214 288 689

ap.6 Bidrag till ideella

miljöorganisationer 0 14 537 0 14 537 -14 537 0

Uo 20 1:3 Ramanslag

Åtgärder för värdefull natur

ap.2 Kostnader för skötsel av skyddade områden,

artbevarande, friluftsliv m.m. 435 960 535 -435 960 535 -936 442 24 093

Uo 20 1:4 Ramanslag 131 720 018 -131 720 018 -550 488 169 530 34

Sanering och återställning av förorenade områden

ap.1 Sanering och efterbehandling

av förorenade områden 131 420 018 -131 420 018 -419 634 384

ap.5 Sanering o återställ – del till efterbehandling av mark för bostadsbyggande 0 300 000 0 300 000 -130 854 169 146 Uo 20 1:5 Ramanslag ap.1 Miljöforskning 173 80 036 -173 80 036 -75 530 4 506 Uo 20 1:13 Ramanslag Internationellt miljösamarbete

ap.1 Bilateralt miljösamarbete 0 15 000 2 400 0 17 400 -17 101 299

Uo 20 1:15 Ramanslag

Skydd av värdefull natur

ap.1 Skydd värdefull natur – till NV 463 1 268 000 -463 1 268 000 -1 267 846 154 Uo 20 1:17 Ramanslag 51 816 1 182 000 -6 500 -1 816 1 225 500 -646 903 578 597 35

Klimatinvesteringar

ap.1 Stöd till klimatinvesteringar 51 816 1 172 000 -6 500 -1 816 1 215 500 -636 903 578 597 ap.2 Administration

– del till Naturvårdsverket 0 10 000 0 10 000 -10 000 0

Uo 23 1:7 Ramanslag

Ersättningar för viltskador m.m.

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt

att ersätta inträffade sådana skador 13 073 32 778 -13 073 32 778 -25 516 7 262

Avslutade anslag

Uo 20 1:4 Ramanslag

ANSLAGSREDOVISNING I TKR

REDOVISNING AV BEMYNDIGANDEN Anslag/ anslags- benämning Tilldelad bemyndigande ram Ingående

åtaganden Utestående åtaganden Utestående åtagandenas fördelning per år Not 2017-12-31 2018 2019 2020- 1:2,1 70 000 50 105 53 150 47 358 3 592 2 200 36 1:3,2 350 000 262 463 278 493 146 762 77 471 54 260 1:4,1 1 020 000 943 817 976 840 338 177 365 789 272 874 1:4,5 400 000 0 108 884 93 084 15 500 300 37 1:5,1 102 000 83 140 100 542 53 746 31 378 15 418 1:13,1 4 000 146 281 281 0 0 38 1:15,1 42 000 30 623 15 304 15 159 129 16 39 1:17,1 1 550 000 492 488 1 268 327 734 838 233 541 299 948 Summa 3 538 000 1 862 782 2 801 821 1 429 405 727 400 645 016

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Inkomsttitel Benämning Beräknat belopp Inkomster Not

2537 Miljösanktionsavgifter 7 500 5 953 40

2537 Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 4 080 3 981

2552 Övrig offentligrättslig verksamhet 5 900 5 440

2714 Avg enl. lagen om handel med utsläppsrätter 0 4 378 41

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 0 5

ANSLAGSREDOVISNING I TKR

FINANSIELLA VILLKOR 2017 ENLIGT REGLERINGSBREV Anslag/

anslagspost Ändamål Villkor högst Utfall Not

42 17 13:4,10 Anslagskredit 1 434 0 20 1:1,1 Räntekontokredit 14 700 0 20 1:1,1 Anslagskredit 13 267 3 801 20 1:1,1 Låneram 75 000 50 755 20 1:2,1 Anslagskredit 7 035 0

20 1:2,6 Högst 2 mkr till organisationen Håll Sverige Rent. 2 000 2 000

20 1:2,6 Högst 2,5 mkr ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers insatser i samband med frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och lutförvaring av använt kärnbränsle.

2 500 2 500

20 1:3,2 Anslagskredit 5 000 0

20 1:3,2 Högst 55 mkr för statsbidrag till kommunal och lokal naturvård. 55 000 52 391 20 1:3,2 Högst 3 mkr får betalas i bidrag till SVA för eventuella akuta åtgärder

i arbetet att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillståndet hos vilda djurpopulationer.

3 000 3 000

20 1:3,2 Högst 3 mkr får betalas ut som bidrag till Länsstyrelsen i Gävleborg i syfte att begränsa massförekomst av översvämningsmyggor.

3 000 211

20 1:3,2 Högst 55 mkr får användas för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. 55 000 52 698 20 1:4,1 10 mkr får användas för bidrag till SGI för teknikutvecklingsprogrammet TUFFO. 10 000 10 000 20 1:4,1 Högst 5 mkr får anvndas av HaV för hantering av miljörisker för sjunkna vrak. 5 000 5 000 20 1:4,5 Högst 10 mkr får användas av länsstyrelserna för framtagande av underlag

för sanering av mark för bostadsbyggande 10 000 10 000

20 1:5,1 17 mkr ska betalas till Stiftelsen institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL).

17 000 17 000

20 1:5,1 Minst 1,5 mkr ska betalas till sekretariatet för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES).

1 500 1 468*

20 1:5,1 Högst 3 mkr ska betalas som bidrag till The Global Commission on the

Economy and Climate och projektet New Climate Economy. 3 000 3 000

20 1:13,1 Anslagskredit 255 0

20 1:13,1 Minst 1,4 mkr ska användas för insatser som har bäring på miljön i Ryssland

inom Barents Euro-Arktiska råd, Östersjöstaternas råd och Arktiska rådet. 1 400 3 804

20 1:15,1 Anslagskredit 5 000 0

20 1:15,1 Högst 25 mkr i bidrag till länsstyrelserna för att slutföra ärenden och fatta

beslut om naturreservat. 25 000 23 837

23 1:7,1 Anslagskredit 983 0

Viltvårdsfonden Högst 450 tkr får användas för genomförande av kommunikationsinsatser. 450 210 Högst 1,1 mkr får användas för sekretariatsomkostnader. 1 100 1 068 Högst 450 tkr får tilldelas Nordiskt Kollegium för Viltforskning. 450 402

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Belopp är angivna i tkr om ej annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. Belopp som anges inom parentes avser föregående år.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Naturvårdsverkets redovisning följer god redovisningssed i enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Ändrade redovisningsprinciper

Inga ändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år.

Komponentredovisning

I enlighet med övergångsreglerna som framgår i ESV:s föreskrifter till 5 kap. 1 § i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, har Naturvårdsverket valt att inte dela upp värdet av anläggningstilgångar per den den 31 december 2015 i komponenter. Detta med hänsyn till kostnaderna att göra uppdelningen i förhållande till mervärdet. Istället görs en nedskrivnings- prövning för restvärdet av anläggningstillgångar i samband med utbyte av tillgångar (komponenter) som är <5 år gamla och som har ett bokfört värde om > 5 000 tkr.

När det gäller övriga redovisningsprinciper som rör underhåll och investeringar, uppdelning av komponenter samt avskrivningstider för komponenter, se avsnittet om värderingsprinciper nedan.

Upplysningar om avvikelser

Redovisning av återtagande av oförbrukade bidrag inom 1:4 ap. 1 med anledning av oförutsedda tekniska problem i elektroniskt kundfakturaflöde under 2016

Det uppdagades i samband med bokslutsarbetet för 2016 ett problem med Naturvårdsverkets elektroniska kundfakturor. Detta medförde att fakturor avseende återtagande av oförbrukade bidrag på anslaget 1:4 ap. 1 "Sanering och efterbehandling av förorenade områden" inte nådde sina mottagare.

Motparterna hade sedan tidigare fått information om deras skyldighet att reglera de oförbrukade bidragen gentemot

Naturvårdsverket. I och med problematiken med det elektroniska kundfakturaflödet hade de dock inte nåtts av de fakturor som Naturvårdsverket skickat ut avseende de oförbrukade bidragen, och därigenom hade de inte heller reglerat mellanhavandet under räkenskapsåret i enlighet med den kontantprincip som gäller för bidrag.

Konsekvensen av det ovan nämnda är att Naturvårdsverket i bokslutet 2016-12-31 hade oförbrukade bidrag på anslaget 1:4 ap. 1 om 12 292 tkr som inte hade reglerats före årsskiftet.

Naturvårdsverket valde med hänsyn till de oförutsedda tekniska omständigheter som redogjorts för ovan att redovisat dessa återtagna medel som intäkter av anslag samt återtagande av oförbrukat bidrag. Medlen redovisades likaså som utestående fordran samt med påverkan på anslaget.

De tekniska problem som förelåg i det elektroniska kundfakturaflödet under 2016 har avhjälpts under 2017 och någon motsvarande problematik med oreglerade mellanhavanden förelåg inte i bokslutet 2017-12-31.

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler

Med undantag från vad som anges i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. får

Naturvårdsverket, inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över, besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.

Naturvårdsverket får, enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt ska inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

Värderingsprinciper

Värdering av fordringar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar har värderats till anskaffningsvärde alternativt verkligt värde om detta är lägre än anskaffningsvärdet, respektive nominellt värde, om inte annat anges i not.

Värdering av skulder

Skulderna är upptagna till nominellt belopp.

Värdering av varulager

Varulagret värderas normalt efter kalkyler per artikel eller artikelgrupp. I de fall detta värde överstiger ett nettoförsäljningsvärde sker värdering efter det senare. Inkuransnedskrivning sker således efter individuell värdering per artikel.

Värdering av anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier redovisas som anläggningstillgång om de har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Ett objekt som understiger det fastställda beloppet men tillhör en fungerande enhet läggs ihop med övriga objekt och definieras som en tillgång. För förbättringsutgifter på annans fastighet, byggnadsinvesteringar och markanläggningar används beloppsgränsen 100 tkr som riktmärke för redovisning som anläggningstillgång.

När det gäller gränsdragningen av vad som är underhåll respektive investeringar, redovisas alla åtgärder <250 tkr som underhåll. Åtgärder >250 tkr kan bli underhåll om de inte avser utbyte/ny komponent. Åtgärder >250 tkr som avser utbyte/ny komponent blir alltid investering.

Investering <2 000 tkr förs alltid på en komponent (som utgör huvuddelen av projektet). Investeringar >2 000 tkr delas upp i en eller flera komponenter enligt komponentlistan som framgår nedan.

För immateriella anläggningstillgångar används beloppsgränsen 300 tkr som riktmärke för redovisning som anläggningstillgång.

Tillämpade avskrivningstider

3 år Servrar

5 år Immateriella anläggningstillgångar och Övriga inventarier 5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

20 år Markanläggningar 25 år Övriga byggnader 50 år Bostadsfastigheter

Komponentlista med nyttjandeperioder

Byggnader 75 år Stomme 40 år Yttertak 40 år Fasader 25 år Stomkomplettering/invändigt ytskikt 20 år Installationer Markanläggningar 40 år Markanläggningar

Avskrivningstiderna är anpassade till tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivning sker från månaden efter leveransmånad.

Periodavgränsningsposter

STYRELSE- OCH/ELLER RÅDSLEDAMOTSUPPDRAG SAMT ERSÄTTNINGAR

In document Årsredovisning 17 (Page 109-140)

Related documents