Basfärdigheter i fiskhantering 8 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL (sidor 24-27)

I yrkesprovet inom Basfärdigheter i fiskhantering bedöms följande centrala innehåll i studiehelheten i enlighet med läroplansgrunderna:

• Hantering av färsk fisk och användning av fisk som livsmedel

• Tillverkningsmetoderna vid fiskförädling samt produktionshygien och egenkontroll

• Användning, renhållning och underhåll av utrymmen, maskiner och apparatur inom fiskförädlingsindustrin

Den studerande utför mottagningsinspektion av färsk fisk eller färdiga filéer och redogör för kännetecknen hos färsk fisk eller alternativt kvalitetsklassificering (t.ex. A- och B-klass filé) för färdigt förädlad produkt, utför de åtgärder som hör till mottagningsinspektion och för in mottagningsinspektionsuppgifterna vid behov i arkiveringen (blanketten), hanterar färsk fisk enligt anvisningar från den som bedömer yrkesprovet,

ombesörjer kylförvaringen av fisken, tillreder med handledning olika fiskförädlingsprodukter som tillverkas på arbetsplatsen (t.ex. djupfryst fisk, insaltade och rökta produkter, konserver och färdigmatsprodukter) genom att med handledning använda arbetsredskap, fiskförädlingsmaskiner och –apparater som lämpar sig för tillverkning av fiskförädlingsprodukter samt deltar i vid behov i underhållet av maskinerna och

apparaterna. Den studerande sköter om renhållningen av utrymmen och maskiner. Den studerande följer personlig och arbetshygien, bedömer den egna prestationen och sina utvecklingsobjekt, följer givna arbetstider och arbetarskyddsföreskrifter.

Bedömarna av yrkesprovet bedömer den studerandes kunskap som ligger till grund för arbetet genom kompletterande muntliga frågor, med vilka man klarlägger den studerandes kännedom om

förpackningsmärkningar, kännetecken på färsk fisk, kännedom om tillredningsmetoder för färsk fisk och för fiskförädlingsprodukter, kännedom om fiskens hållbarhet samt kännedom om funktionsprinciperna hos fiskförädlingsmaskiner och –apparater.

MOTTANINGSINSPEKTION AV FISK

• kännetecken färsk fisk

• arkivering

fiskens kvalitet

• förvaring

RENHÅLLNING AV ARBESUTRYMMEN SAMT UTVÄRDERING AV ARBETSPRESTATIONEN

renhållning av maskiner, apparater och arbetsutrymmen

självutvärdering

ta emot respons och bedöma egna utvecklingsobjekt TILLVERKNING AV

FISKFÖRÄDLINGSPRODU KTER

trygg användning av

fiskförädlingsmask iner och – apparater

kännedom om tillverkningsmetod erna

rensning och fileing

förpackning

Arbetshygien, planmässighet, att följa arbetstiderna, yrkesetik (attityd), renlighet

Yrkesprovsmiljö

I tabellen nedan beskrivs yrkesprovsmiljön i studiehelheten Basfärdigheter i fiskhantering.

I tabellen presenteras de centrala kraven med tanke på yrkesprovet. Då den studerande verkar i försäljning av fisk och fiskprodukter skall han/hon ha giltigt hygienpass samt hälsotillståndet skall vara sådant, att det lämpar sig för tillverkning, försäljning av fiskprodukter och till handel.

Basfärdigheter i fiskhantering 8 sv Plats för yrkesprovet

Maskiner, apparater, redskap

Övrigt material

Arbetsgemenskap

Fiskförädlingsanläggningarna (rökerier, rensningsanläggningar, konservfabriker, affärers fiskdiskar o.a. inrättningar och företag) eller läroanstalterna, vilka har tillräckliga utrymmen, tillräcklig utrustning, produktionsverksamhet,

egenkontroll samt adekvat hygien- och kvalitetsnivå för att arrangera yrkesprovet.

Filékniv, underlag, tagg, övriga maskiner och apparater (t.ex. maskin för skivning, strimling och för att flå) för hantering av fisk och tillverkning av fiskförädlingsprodukter, autoklav, rökugn, vakuummaskin.

Vakuumpåsar, redskap för märkning av förpackningar, arbetsrock,

engångshandskar, huvudbonad, is, fisklådor, termometer, rengörings- och städredskap, anteckningsmaterial, eventuellt dator för förpackningsmärkning.

Arbetstagarna på arbetsplats där man specialiserat sig på fiskförädling.

Yrkesprovet kan genomföras ensamt, i par eller smågrupp. Den studerandes individuella prestation skall kunna bedömas tillförlitligt. Den representant för arbetslivet som deltar i bedömningen skall inneha antingen yrkesinriktad grundutbildning inom fiskeribranschen eller livsmedelsbranschen eller tillräcklig och mångsidig arbetserfarenhet av fiskförädlingsbranschen.

Bedömning av yrkesprovet

I tabellen presenteras bedömningsföremålen och -kriterierna för studiehelheten Basfärdigheter i fiskhantering N1, G3 och B5 med nivåbeskrivning samt N2 och G4 med avvikelser. I yrkesprovet bedöms så täckande som möjligt kunnandet som presenteras i bedömningskriterierna.

Bedömningskriterier

NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande

Behärskande av

arbetsprocessen

Tillverkningsmetoderna för

fiskförädlingsprodukter redogör för de vanligaste

metoderna för fiskförädling. tillreder några av de vanligaste fiskförädlings-produkterna med handledning.

tillreder de vanligaste fiskförädlingsprodukterna med handledning, såsom frysta, insaltade och rökta produkter, konserver och färdigmatsprodukter.

redogör för de vanligaste metoderna för fiskförädling.

Renhållning, reparation och underhåll av utrymmen, maskiner och apparater

ombesörjer renhållning och underhåll av utrymmen, maskiner och apparater med hjälp av anvisningar.

ombesörjer i regel

självständigt renhållning och underhåll av utrymmen, maskiner och apparater.

ombesörjer självständigt renhållning, underhåll och reparationer av utrymmen, maskiner och apparater enligt programmet för renhållning.

Förmåga att planera arbetet behöver anvisningar för

planering av arbetet. planerar arbete väl i förväg och är i regel konsekvent i arbetet.

planerar arbete väl i förväg, arrangerar arbetsutrymmena ändamålsenligt och är konsekvent och flexibel i sitt arbete.

Behärskande av

arbetsuppgiften

Mottagningsinspektion av fisk hanterar färsk fisk enligt

anvisningar. utför mottagningsinspektion av fisk med handledning och ombesörjer kylförvaring av fisk och fiskprodukter.

utför självständigt

mottagningsinspektion av fisk och ombesörjer kylförvaring av fisk och fiskprodukter med beaktande av betydelsen av hanteringsmetoderna och temperaturen för att fisken skall hållas färsk.

Hantera färsk fisk rensar fisk, redogör för grundmetoderna för fileing och funktionsprinciper för de vanligaste fiskförädlings-maskinerna.

hanterar färsk fisk i

huvudsak självständigt. hanterar färsk fisk hygieniskt.

rensar och filear fisk. rensar och filear fisk snabbt

och kvalitativt, så råvarusvinnet hålls lågt.

Använda

fiskförädlingsmaskiner använder med handledning

de vanligaste fiskförädlings-maskinerna och -apparaterna

använder med handledning de vanligaste fiskförädlings-maskinerna och -apparaterna samt redogör för deras funktionsprinciper.

Behärskande av den kunskap som ligger till

grund för arbetet

Förpackningsmärkningar redogör för förpacknings-märkningar för fiskprodukter som snabbt blir skämda.

redogör för de väsentligaste

förpackningsmärkningarna. redogör mångsidigt för de väsentligaste förpacknings-märkningarna.

Kännetecken på färsk fisk identifierar färsk fisk. identifierar färsk fisk. identifierar färsk fisk.

Kvalitetsklassificering av färsk fisk och filé samt kännedom om förändringar hos fisk i samband med att den blir skämd

redogör för förändringar och orsakerna till förändringar som orsakar att fisken blir skämd.

känner i huvudsak till klassificeringen av färsk fisk och filé samt redogör för förändringar och orsaker till att fisken blir skämd.

känner till klassificeringen av färsk fisk och filé samt redogör för förändringar och orsakerna till att fisken blir skämd.

Fiskens kvalitet och hållbarhet redogör för hanterings-metodernas och

temperaturens betydelse för fiskens hållbarhet.

redogör mångsidigt för grunderna i mikrobiologi, hygien och livsmedelskemi samt hanteringsmetodernas och temperaturens betydelse för fiskens kvalitet och hållbarhet.

Behärskande av

arbetarskydd

Säker hantering av

fiskförädlingsmaskiner och – apparater samt –arbetsredskap

följer

arbetarskydds-bestämmelserna i sitt arbete. följer

arbetarskydds-bestämmelserna i sitt arbete. följer

arbetarskydds-bestämmelserna i sitt arbete.

Baskompetens

Allmänna arbetslivs-färdigheter:

förmåga till självvärdering, utvecklingsfärdigheter, attityd och att följa arbetstiden.

bedömer sin egen prestation och sina färdigheter att utvecklas med stöd av handledning.

bedömer sin egen prestation och sina färdigheter att utvecklas.

bedömer sin egen prestation och sina färdigheter att utvecklas i förhållande till målen för yrkesprovet.

följer givna arbetstider. förhåller sig i regel

ansvarsfullt och initiativrikt till sina arbetsuppgifter samt följer arbetstiderna.

fattar självständiga beslut som lämpar sig den givna

uppgiften.

förhåller sig ansvarsfullt och

initiativrikt till sina arbetsuppgifter samt följer arbetstiderna.

Gemensamma betoningar

Kvalitativ och kundcentrerad verksamhet

(att arbeta hygieniskt)

arbetar hygieniskt. arbetar enligt krav och produktionshygieniska principer som

livsmedelslagstiftningen ställer på fiskförädling och följer i sitt arbete god personlig och arbetshygien.

arbetar enligt krav och produktionshygieniska principer som

livsmedelslagstiftningen ställer på fiskförädling och följer i sitt arbete utomordentlig personlig och arbetshygien.

3.1.6 Basfärdigheter i fiskodling 8 sv

I dokument NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL (sidor 24-27)