Ett gemensamt samhällsansvar

I dokument Regeringens skrivelse 2013/14:91 (sidor 93-97)

Sammanfattande beskrivning: Alla barn ska ges likvärdiga möjlig-heter till utveckling, hälsa och goda levnadsvillkor. Stora insatser görs på såväl nationell och lokal nivå för att förebygga och minska eko-nomisk och därmed förknippad social utsatthet bland barn. Fortsatta insatser är dock angelägna. Då de flesta verksamheter som rör barn finns på lokal nivå har regeringen i syfte att stötta arbetet på lokal nivå denna dag beslutat att ge länsstyrelserna i Skåne län och Västerbottens län i uppdrag att genom en försöksverksamhet anpassad till de lokala förhållandena stödja kommunernas arbete med kommunala hand-lingsplaner mot ekonomisk utsatthet bland barn. I uppdraget ingår även att föreslå hur kommunernas arbete i dessa frågor även fort-sättningsvis kan stöttas från regional nivå.

Det är enligt regeringen mycket angeläget att ge alla barn likvärdiga möjligheter till utveckling, hälsa och goda levnadsvillkor. Föräldrarna eller andra som är ansvariga för barnet bär huvudansvaret för att säker-ställa de levnadsvillkor som krävs för barnets utveckling. Medan föräldrar och familj utgör själva grunden för ett barns välfärd, vilket bekräftas i barnkonventionen, har samhället en viktig roll i att stödja och vid behov komplettera föräldrarna under barnets uppväxt.

Det är i kommuner och landsting som de flesta verksamheter som rör barn finns. Kommun- och landstingssektorn spelar en stor roll för att

Skr. 2013/14:91

94

minska skillnaderna i uppväxtvillkor mellan barn som lever i hushåll med olika inkomstnivåer. Viktiga delar av den generella välfärden utgörs av sjukvård för barn och ungdomar och av subventionerad förskola och skola av hög kvalitet. Kommuner och landsting bidrar till att ge föräld-rarna stöd, både generellt och mer riktat, på olika sätt.

Många av de beslut som har direkt bäring på situationen för eko-nomiskt utsatta barn fattas i kommunerna och det är också här det förebyggande arbetet till stor del sker. Rädda Barnen beskriver i en rapport från december 2013 att antalet barn i ekonomisk utsatthet har minskat under 2011 och att det finns flera kommunala exempel på välfungerande arbete i frågan. Regeringen instämmer och ser gärna att fler exempel på att det går att göra förbättringar på kommunal nivå sprids. Det är i detta sammanhang även viktigt att kunna se vad som skyddar barn trots risk för ekonomisk utsatthet. Regeringen vill framhålla att stora insatser görs på kommunal nivå och att det finns kommuner som aktivt och strukturerat arbetar med att förebygga att barn hamnar i ekonomisk utsatthet. Regeringen anser dock att fler kommuner kan arbeta mer aktivt och strukturerat för att motverka att barn hamnar i ekonomisk utsatthet och avser att stödja ett sådant arbete.

Det är enligt regeringen av vikt att arbetet med att motverka och före-bygga att barn hamnar i ekonomisk utsatthet genomsyras av ett barn-rättsperspektiv. Regeringen anser att barnkonventionen utgör en grund i detta arbete och att strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige bör användas som ett verktyg för ett ökat barnrättsperspektiv i åtgärder och beslut. Regeringen avser därför stödja kommunerna att med utgångs-punkt i barnets rättigheter och strategin fortsätta med ett aktivt och strukturerat motverka att barn hamnar i ekonomisk utsatthet.

Regeringen anser, som beskrivits tidigare, att det finns ett behov av en regional stödstruktur för att bidra till att barnets rättigheter kan till-godoses på lokal och regional nivå. Vidare finns det behov av att i högre grad följa upp utvecklingen av arbetet med genomförandet av barnkon-ventionen på lokal och regional nivå med utgångspunkt i strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Regeringen har därför denna dag, som tidigare nämnts, beslutat att ge Länsstyrelsen i Jönköpings län i uppdrag att i samverkan med övriga länsstyrelser lämna förslag på hur länsstyrelserna skulle kunna utgöra en regional stödstruktur för att bidra till att barnets rättigheter kan tillgodoses på lokal och regional nivå.

Vidare ingår i uppdraget att lämna förslag på hur utvecklingen av arbetet med genomförandet av barnkonventionen på lokal och regional nivå med utgångspunkt i strategin kan följas upp. Regeringen ser bl.a. frågan om barn i ekonomisk utsatthet som en prioriterad fråga inom ramen för en framtida regional stödstruktur som syftar till att sprida arbetssätt och metoder mellan kommuner och län för att tillgodose barnets rättigheter på lokal och regional nivå.

Arbete för att förebygga och minska ekonomiskt utsatthet hos barn och den sociala utsatthet som detta kan medföra är, vilket beskrivits ovan, något som kräver insatser inom ett flertal olika politikområden. Flera kommuner har idag tagit fram kommunala handlingsplaner mot ekono-misk utsatthet bland barn och detta arbete menar regeringen ligger i linje med strategin för att stärka barns rättigheter och bör stödjas. Regeringen har därför denna dag besluta att ge länsstyrelserna i Skåne och

Väster-Skr. 2013/14:91

95 bottens län i uppdrag att genom en försöksverksamhet anpassad till de

lokala förhållandena stödja kommunerna i framtagandet av sådana planer. I uppdraget ingår även att genom erfarenheter som kan dras inom ramen för uppdraget föreslå hur länsstyrelserna i framtiden kan stötta kommunerna i dessa frågor.

För att kunna utveckla det kommunala arbetet, t.ex. för att enklare kunna följa upp kommunala åtgärder och handlingsplaner, krävs att det finns indikatorer som på det lokala planet skildrar barns och ungas uppväxtvillkor. Max 18, som beskrivits i tidigare avsnitt i skrivelsen, är ett verktyg i detta arbete. Regeringen har som tidigare nämnts gett Barnombudsmannen i uppdrag att komplettera Max 18 med fler indika-torer, bl.a. barn som berörs av vräkning och barn som bor i familjer med låg inkomststandard. Ytterligare ett verktyg är de öppna jämförelser som Socialstyrelsen i samarbete med SKL har tagit fram på ett flertal områden för kommunal verksamhet. Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över öppna jämförelser för att se om ytterligare variabler behövs för att fånga ekonomisk utsatthet hos barn. I syfte att vidare stödja kommunerna i arbetet har regeringen tilldelat medel till en sammanslutning av kommuner, det så kallade Jämförelsenätverket. De ska utveckla och pröva indikatorer som rör ekonomisk utsatthet bland barn som kan användas i lokala barnbokslut eller liknande. Det är regeringens bedömning att detta sammantaget ger kommunerna goda villkor för att med ett barnrättsperspektiv fortsätta arbetet med att motverka ekonomisk och därmed social utsatthet hos barn.

6 Handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

6.1 Inledning

Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) och det fakul-tativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi har etablerat en interna-tionell standard för barnets rättigheter med bestämmelser som ska för-säkra varje barn rätten att behandlas med respekt och skyddas mot varje form av utnyttjande och exploatering samt sexuella övergrepp. Stater som har anslutit sig till konventionen är skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot exploatering och utnyttjande oavsett om barnet befinner sig inom de nationella gränserna eller utomlands.

Det övergripande målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt del-aktighet och inflytande. Med barn och unga eller barn och ungdomar av-ses personer som inte fyllt 18 år, om inget annat anges. Barnets rättig-heter såsom de uttrycks i barnkonventionen är utgångspunkten för regeringens barnrättspolitik. Att förebygga och motverka att barn utsätts

Skr. 2013/14:91

96

för sexuella övergrepp och sexuell exploatering har för regeringen länge varit en prioriterad fråga inom barnrättspolitiken.

Den första handlingsplanen mot sexuell exploatering tillkom 1998 som ett resultat av 1996 års världskongress i Stockholm mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Handlingsplanen har uppdaterats två gånger, 2001 och 2007. Regeringen aviserade i budgetpropositionen 2014 en handlingsplan mot exploatering och sexuella övergrepp mot barn (prop. 2013/14:1). I denna skrivelse presenterar regeringen en ny hand-lingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp under 2014–2015. I jämförelse med tidigare handl-ingsplan omfattar den nya handlhandl-ingsplanen även andra former av exploa-tering och övergrepp utöver sexuell exploaexploa-tering, såsom exempelvis människohandel och utnyttjande av barn i tiggeri eller i kriminell verk-samhet.

Regeringens målsättning är att åtgärder och beslut som rör barn och unga ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv genom ett strategiskt an-greppssätt både på nationell, regional, lokal samt internationell nivå.

Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) ska vara ett verktyg i arbetet med denna handlingsplan.

Lagstiftningen är statens främsta instrument för att garantera barnets rättigheter i verksamheter, beslut och åtgärder som rör det enskilda barnet och barn som kollektiv. Utöver lagstiftning krävs dock en kom-bination av åtgärder. Detta innebär åtgärder i form av att åstadkomma effektiva styrmedel och aktiva åtgärder för att åstadkomma förändring av de omständigheter som hindrar att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Vidare krävs åtgärder i form av information, utbildning, samordning och uppföljning inom olika områden och på olika nivåer.

Arbetet med att skydda barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp kräver insatser från aktörer på olika nivåer och inom olika verksamhetsområden såsom skolan, hälso- och sjukvården, social-tjänsten och rättsväsendet. I denna handlingsplan redovisas en samman-fattning av de mest relevanta åtgärderna under i huvudsak perioden 2007–2013 samt regeringens nya åtgärder för 2014–2015. I arbetet med att ta fram handlingsplanen har flera departement inom Regeringskansliet deltagit. Socialdepartementet har dessutom bjudit in berörda myndigheter och frivilligorganisationer för att ta del av deras erfarenheter, kunskap, synpunkter och förslag.

De åtgärder som presenteras i denna handlingsplan ska leda till att öka kunskapen om barns utsatthet för människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, att öka effektiviteten i arbetet för att skydda barn mot dessa kränkningar hos myndigheter och övriga relevanta aktörer samt att förbättra de svenska myndigheternas bidrag till det internationella sam-arbetet för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Skr. 2013/14:91

97

I dokument Regeringens skrivelse 2013/14:91 (sidor 93-97)