Utkast till valförordning Förordningens innehåll

I dokument 7 Identitetskontroll vid röstning (sidor 179-185)

Utkast till valförordning, m.m

1.1 Utkast till valförordning Förordningens innehåll

1 § I denna förordning finns verkställighetsföreskrifter i anslutning till vallagen (2005:000). Föreskrifterna avser

1. den centrala valmyndigheten (2 §), 2. det statliga lantmäteriet (3 §), 3. anmälan av kandidater (4 §), 4. register över valdistrikt (5 §), 5. valsedlar (6 och 7 §§),

6. kuvert (8 §),

7. redovisning av valresultat i vissa fall (9 och 10 §§), 8. protokoll (11–16 §§),

9. bemyndigande att meddela föreskrifter (17 §).

Den centrala valmyndigheten

2 § Valmyndigheten är central valmyndighet.

Det statliga lantmäteriet

3 § Det statliga lantmäteriet skall tillhandahålla valmyndigheterna den fastighetsinformation dessa behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt vallagen (2005:000).

Anmälan av kandidater

4 § En anmälan av kandidater som avses i 2 kap. 9 § första stycket vallagen (2005:000) skall göras hos den centrala valmyndigheten

Bilaga 2 SOU 2004:111

såvitt avser val till Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

Register över valdistrikt

5 § Länsstyrelsen skall föra register över kommunernas indelning i valdistrikt.

Valsedlar

Utformning av valsedlar

6 § Valsedlar skall vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

Beställning av valsedlar

7 § Partier som beställer valsedlar av Valmyndigheten skall, i den mån de inte har rätt till fria valsedlar enligt 6 kap. 8 § vallagen (2005:000), betala samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Kostnaderna skall delas upp i en fast och en rörlig del.

Kuvert

Utformning av kuvert

8 § Valkuvert, ytterkuvert för budröst och ytterkuvert för brevröst skall vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

Redovisning av valresultat i vissa fall

9 § Valmyndigheten och länsstyrelserna skall beträffande partier som inte erhållit några mandat i ett val redovisa antalet godkända valsedlar

1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast två månader efter valdagen,

2. vid övriga val: senast tre månader efter valdagen.

SOU 2004:111 Bilaga 2

10 § Om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter har blivit utsett vid val till landstings- eller kommunfullmäktige, skall länsstyrelsen anmäla detta till Valprövningsnämnden.

Protokoll

Valnämndens behandling av fönsterkuvert m.m.

11 § Valnämnden skall under tiden fram till dess att röstmottagningen har avslutats i protokollet anteckna hur många fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som nämnden har fått och vad nämnden har gjort med dessa.

Röstmottagning i vallokal

12 § Under röstmottagningen skall röstmottagarna i protokollet anteckna

1. hur många omslag med röster de tagit emot från valnämnden och från särskilda röstmottagningsställen och innehållet i dessa omslag,

2. om röstmottagarna har vägrat ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta,

3. om ångerröstning förekommit.

13 § Vid den preliminära rösträkningen skall röstmottagarna för varje val i protokollet anteckna:

1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet röstande enligt röstlängden; om antalet inte stämmer skall den sannolika orsaken till skillnaden anges,

2. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning,

3. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de saknar partibeteckning,

4. antalet valkuvert som innehåller valsedlar som av andra skäl inte har godkänts eller som är tomma.

14 § Protokollet skall skrivas under av två av röstmottagarna, däribland ordföranden.

Bilaga 2 SOU 2004:111

Valnämndens preliminära rösträkning

15 § I samband med valnämndens preliminära rösträkning skall nämnden för varje val i protokollet anteckna

1. hur många kuvert enligt 12 kap. 1 § andra stycket vallagen (2005:000) som föreligger vid rösträkningen,

2. de uppgifter som anges i 10 § såvitt avser resultatet av valnämndens rösträkning.

Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

16 § Vid länsstyrelsens slutliga rösträkning skall länsstyrelsen i protokollet anteckna

1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista, 2. antalet ogiltiga valsedlar,

3. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning.

Vid fördelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullmäktige skall länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna

1. mandatfördelningen,

2. antalet valsedlar med kandidater för de partier som har tagit mandat,

3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal,

4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.

Bemyndigande att meddela föreskrifter

17 § Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om 1. avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert,

2. papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ information som skall finnas på dessa,

3. utformningen av kuvert och omslag,

4. blanketter för protokoll, anteckningar och förteckningar, 5. vilken administrativ information som skall finnas i protokoll som förs av valnämnderna och länsstyrelserna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SOU 2004:111 Bilaga 2

Bilaga Utformning av valsedlar

Valsedlar trycks med svart på papper med följande färg:

1. gult för val till riksdagen,

2. blått för val till landstingsfullmäktige,

3. vitt för val till Europaparlamentet och kommunfullmäktige samt för extra val till riksdagen.

Nedan angivna delar av en valsedel skall vara reserverade för följande ändamål1:

Valsedelns framsida

Vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3, 4 och 6 är 10 mm.

Valsedelns överkant till 1 är 4 mm.

Avstånd mellan 1 och 2 är 2,45 mm.

Avstånd mellan 2 och 3 är 2,45 mm.

Avstånd mellan 3 och 4 är 2,45 mm.

Avstånd mellan 4 och 6 är 3,6 mm.

Valsedel baksida

Vänster samt höger sidmarginal till 7 och 8 är 10 mm.

Valsedelns överkant till 7 är 11 mm.

Avståndet mellan 7 och 8 är 7,6 mm.

1 Skisserna skall betraktas som preliminära utkast.

Bilaga 2 SOU 2004:111

På namnvalsedlar får utöver varje kandidats namn finnas endast följande uppgifter om kandidaten:

1. ålder,

2. yrke eller titel, 3. adress,

4. partitillhörighet eller liknande uppgift.

Kandidatuppgifterna skall ha minst 7 punkters storlek och får omfatta högst två rader per kandidat.

Utformning av valkuvert

[Här tas in en avbildning av hur valkuvert skall se ut och med angivande av mått.]

Utformning av ytterkuvert för budröst

[Här tas in en avbildning av hur ytterkuvert för budröst skall se ut och med angivande av mått.]

Utformning av ytterkuvert för brevröst

[Här tas in en avbildning av hur ytterkuvert för brevröst skall se ut och med angivande av mått.]

SOU 2004:111 Bilaga 2

1.2 Förordningar som hänvisar till 1997 års vallag

I dokument 7 Identitetskontroll vid röstning (sidor 179-185)