• No results found

Adolescents' lived experience of sleeping difficulties

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Adolescents' lived experience of sleeping difficulties"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Photo: Mostphotos

ADOLESCENTS’ LIVED EXPERIENCE OF SLEEPING DIFFICULTIES

Malin Jakobsson

RN, MA, PhD-student

University of Borås, Sweden

Contacts

Karin Josefsson

RNT, PhD, Professor,

University of Karlstad,

University of Borås, Sweden

Karin Högberg

RN, PhD

University of Borås, Sweden

AIM

The aim was to illuminate the meanings of adolescents’ lived experiences of sleeping difficulties

RESULTS

Four themes that illustrate the meaning of adolescents

experience of sleeping difficulties emerged: feeling dejected when not falling asleep, experiencing the night as a struggle, searching for better sleep, and being affected the next day. The comprehensive understanding illuminates what being an adolescent with sleeping difficulties means; it is a challenge to go through the night; cope with the next day; and to harbor a panorama of emotions that emerge during the night, such as frustration, annoyance, concern, dejection, sadness, and fear. These emotions arise when the adolescent is unable to unwind and has concerns that grow during the night.

The adolescent experience a feeling of being trapped in

circumstances, such as norms and values in society, in social media, in school, and in family and friend groups, all of which are incompatible with getting a good night’s sleep.

METHODS

The data were obtained from narrative interviews with 16

adolescents aged 14–15 in a Swedish city and were analyzed using the phenomenological hermeneutic method.

CONCLUSIONS

In order to understand adolescents’ sleeping difficulties, a comprehensive understanding of the context in which

the adolescents live is needed. By genuinely listening to the adolescents’ narratives about their sleeping difficulties and the context in which they interact will parents, professional caregivers, and researchers increase their understanding.

Malin Jakobsson

malin.jakobsson@hb.se

Karin Sundin

RN, PhD, Professor emerita,

Umeå University, Sweden

BACKGROUND

Sleeping difficulties, including insufficient sleep, trouble falling asleep, waking up at night, or sleep that does not

leave an individual rested, are increasingly prevalent among

adolescents and have negative consequences for their’ health, well-being, and education. To date, there are few studies in

sleep research that take a qualitative approach witch can acquire a broader knowledge in order to provide preventive care interventions.

Themes

Sub-themes

Feeling dejected when not falling asleep

- Being incapable of unwinding - Feeling distressed when there are endless sleepless hours

Experiencing the night as a struggle

- Feeling concerns growing when not falling asleep

- Being afraid of nightmares

- Wanting to experience belonging

Searching for better sleep - Evaluating various ways to fall asleep - Seeking a sense of security

Being affected the next day

- Feeling limited in daily life - Becoming a worse self

“I want to sleep,

but I can’t”

References

Related documents

Miniräknaren hade en stor roll som ett hjälpmedel vid praktiska uppgifter och problemlösningsuppgifter, alltså när de använder miniräknaren för att kontrollera ett svar, så får

mental rlume meter and enolose herewith erection and operating instructions which have been prepared cover-.. ing this type of

Ett av de bäs- ta exemplen i boken på intelligent teknikanvändande är berättelsen om bönder i Bangladesh som an- vänder mobiltelefon för att ta reda på

För att kunna öka studiens trovärdighet genomförde vi semistrukturerade intervjuer både med chefer och anställda för att få fler synpunkter från olika aspekter och utröna

I en studie av Gilmartin, Long och Soldin (2015) visar att patienter som genomgått plastikkirurgi efter kraftig viktnedgång upplever förbättrad självkänsla och

Health, Risk & Society Irland Syfte är att kartlägga hin- der för varför unga kvinnor inte testar sig för klamydia samt skräd- darsy testning och få den att

De upplevde även en ökad trygghet genom att vårdpersonalen skapade en vårdrelation som bidrog till att patienterna kunde hantera sin sjukdom, få minskade symtom och

recommended. In roundabouts and in traffic-light controlled junctions, road lighting is required. Road lighting may also be used on roads where any of the following criteria

Gemensam egendom måste få ett bättre demokratiskt skydd än som nu är fallet och riksdagen bör fatta beslut om att utreda hur ett sådant förstärkt skydd för gemensam egendom

En nationell strategi för drunkningsprevention skulle genom systematisk inhämt- ning, sammanställning och analys av relevant statistik från alla inblandade myndigheter kunna

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ersättning till kommunerna för ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen..

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten för privata entreprenörer att utföra vissa lantmäteriuppgifter och om att främja och underlätta för

Den sjätte boken börjar nästan exakt där den femte slutar. Man får veta en del om vad som händer efter skotten och sedan kommer Adolfine in i handlingen. Hon ser Amanda föras bort

This thesis explored how academic entrepreneurs experience and practically manage the combination of academic and entrepreneurial work, with special emphasis on the

c rac ks cracks • uet intact intaci akrylat vindu alkyd/'akrylat Typ-e ot surtace coating... Förtjockningsmedel i färger som näringskälla för tränedbrytande

The paper also aims to look a bit deeply into the broader, fundamental "right to literacy," in relation to human rights and public duties in general, and which are very

The first nationwide study of 90 Swedish pediatric oncologists focuses on the psychological aspects for physicians meeting children with cancer, as well as physician-related

reduction of nuclear weapons, the 2010 doctrine makes no mention of this, and in 2014 they state that they will do so only in compliance with international treaties that aim at

Maleficent framställs således i båda filmer som nästintill “utklädd” vilket istället innebär en avvikelse från en normativ femininitet då hennes utseende inte

Immobilization of lipase from Mucor miehei and Rhizopus oryzae into mesoporous silica - The effect of varied particle size and morphology.. Hanna Gustafsson a ,

The benefits of using the same, municipal-wide, platform to support documentation, communication and learning were concluded in the pre-study as (1) lessening

In the study “Working in the dark; Swedish general dental practitioners on the complexity of root canal treatment” (Dahlström et al., 2017) 33 general dentists in Västra

The women arrived in an early stage of the pregnancy, 46 women said that they had considered the possibility to interrupt the pregnancy almost at the same time as they got the