• No results found

Effektbalansen måste säkras Motion 2020/21:2178 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Effektbalansen måste säkras Motion 2020/21:2178 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1491

Motion till riksdagen

2020/21:2178

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Effektbalansen måste säkras

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkreta åtgärder för hur effektbalansen ska säkras i det svenska elsystemet måste tas fram parallellt med att andelen intermittent el ökar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Med mera intermittent el, måste effekten garanteras. Det svenska energisystemet måste hanteras som en helhet och inte hanteras som självständiga små öar. Den 10 juni 2016 slöts en parlamentarisk energiöverenskommelse i Sveriges riksdag. Kärnkraftens framtid säkrades och stödsystemen för förnybar el förlängdes. Överenskommelsen hyllades av samtliga medverkande partier och lagstiftning, regelverk och stödsystem för att uppnå en stabil, säker och kostnadseffektiv elproduktion togs fram. Moderaterna har lämnat energiöverenskommelsen på grund av att den till stor del redan är genomförd. Nu finns en rad problem på energiområdet som måste lösas.

Ett av resultaten av överenskommelsen är att vi har fått en betydligt mer

väderberoende elproduktion i det svenska systemet. Detta leder till att vi i tider då det inte blåser eller solen inte skiner får för lite el i elsystemet och vi kan uppleva kortare eller längre elavbrott. Detta kan självklart få stora negativa konsekvenser för vår

elintensiva industri, men även för den digitala uppkopplade värld vi lever i som riskerar att släckas ner.

(2)

2 En annan utmaning som vi nu ser, är att andelen väderberoende el i systemet, vissa tider är mycket stort. Elpriset pressas ner, något som just i de timmar detta händer, kan upplevas positivt. Men detta skapar problem då investeringarna i icke väderberoende el blir svår att räkna hem. Vi behöver ett elsystem som garanterar effektbalansen alla timmar i dygnet, året om.

Den rödgröna regeringen har så långt vägrat ta tag i problemställningen med en osäker leveranssäkerhet. Det senaste förslaget handlar om rotavdrag för solel och laddstolpar. Förslag som kan gynna den enskilda ägaren till solelsanläggningen, men är tyvärr inget som säkrar att samhället i stort säkras tillräckligt med el när vi behöver det.

Det hävdas från många håll att vår vattenkraft är en garant för att vi ska klara oss utan risk för elavbrott eller störningar i effektbalansen. Efter 2018 års varma och torra sommar, ser vi dock att detta inte är en säkerhet. Energiöverenskommelsen har dock brister, uteblivna förslag på hur vi garanterar effekt är en av dem. Nu är det ytterst viktigt att leverera konkreta förslag för hur effektbalansen i det svenska elnätet ska upprätthållas. Regeringen måste leverera konkreta förslag på hur en avbrottssituation ska avvärjas. Detta för att tilltron till den svenska elförsörjningen inte ska urholkas. Att förslag nu kommer fram är av yttersta vikt för industrin, hushållen och i förlängningen välfärden i Sverige.

References

Related documents

The obtained results demonstrated that in operated MFC with mixed culture of bacteria was successfully applied for the decolourization of AR27 dye and bioelectricity generation

The treatment system essentially consists of big ponds with aeriation for seasonal storage, a drained surface planted with salix, and a wetland system. The primary aim is to reduce

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

2 (4) Karlstad kommun Kommerskollegium Konjunkturinstitutet Kungälvs kommun Linköpings kommun Ludvika kommun Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen Luleå kommun Länsstyrelsen i

501 80 Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Hemsida boras.se E-post Telefon 033-35 70 00 vxl REMISSYTTRANDE Sida 1(1) Datum 2020-06-15 Instans Kommunstyrelsen Dnr

Regeringens förslag: Det särskilda investeringsutrymmet för tillsyns- perioden 2020–2023 ska motsvara intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019, i förekommande fall

Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för att delta i Förenta nationernas

Den definition av kommunalt avfall som införts i avfallsdirektivet skiljer sig från det svenska begreppet hushållsavfall genom att bygg- och rivningsavfall från mindre

Byanätsforum vill först och främst förtydliga att vi inte tar ställning till huruvida bredbandsstödet bör finnas med i framtida GJP eller om det uteslutande ska hanteras inom

Länsstyrelsen skulle också gärna se en ökad flexibilitet kring att koppla ihop flera nyttor på ett tydligare sätt, när det tex gäller miljöinsatser inom vatten där flera

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse

Svensk Sjöfart, Swedish Shipowners´ Association Address: Östra Larmgatan 1, SE-411 07 Göteborg, Sweden.. Phone +46 31 384 75 00 E-mail: info@sweship.se, www.sweship.se Reg

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har inget att invända mot förslaget..

Härryda kommun ser positivt på att initiativ tas för att underlätta samverkan mellan kommuner inom hela infrastrukturområdet och förordar att förslaget kan utökas till att