• No results found

Phone +46 31 384 75 00 E-mail: info@sweship.se, www.sweship.se Reg No 857201-3871, Domicile Göteborg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Phone +46 31 384 75 00 E-mail: info@sweship.se, www.sweship.se Reg No 857201-3871, Domicile Göteborg "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

Svensk Sjöfart, Swedish Shipowners´ Association Address: Östra Larmgatan 1, SE-411 07 Göteborg, Sweden.

Phone +46 31 384 75 00 E-mail: info@sweship.se, www.sweship.se Reg No 857201-3871, Domicile Göteborg

Till: Miljödepartementet

Till: m.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia: alexander.haggkvist@regeringskansliet.se

REMISSYTTRANDE

(M2019/01333/R)

Stockholm 2019-09-30

Remissyttrande på Miljödepartementets promemoria om Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet

Svensk Sjöfart är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 60- tal rederier med verksamhet över hela världen. Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges utrikeshandel går via sjöfarten.

Föreningen Svensk Sjöfart har mottagit rubricerad remiss (M2019/01333/R).

Svensk Sjöfart välkomnar promemorians förslag om ändringar i luftkvalitetsförordningen (2010:477) i syfte att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa.

Promemorian påtalar specifikt att ändringarna är nödvändiga för att Sverige ska anses ha genomfört luftkvalitetsdirektivet och att det därför inte finns utrymme för alternativa lösningar.

Svensk Sjöfart vill dock belysa att den internationella sjöfartens, liksom delar av den nationella sjöfartens utsläpp av kväveoxider regleras genom 1973 års internationella

konvention rörande förhindrande av förorening från fartyg och därtill hänförliga protokoll och

ändringar från 1978 Annex II, även allmänt känd som MARPOL 73/78, till vilken Sverige är

en fördragsslutande part.

(2)

2 (2)

Svensk Sjöfart, Swedish Shipowners´ Association Address: Östra Larmgatan 1, SE-411 07 Göteborg, Sweden.

Phone +46 31 384 75 00 E-mail: info@sweship.se, www.sweship.se Reg No 857201-3871, Domicile Göteborg

Svensk Sjöfart förordar generellt en harmoniserad implementering av EUs direktiv i samtliga EUs medlemsstater för att undvika särregler och regionala eller nationella tillämpningar av lagstiftningen under förutsättning att dessa inte står i konflikt med internationella fördrag.

Svensk Sjöfart förutsätter därför att de föreslagna ändringarna i all väsentlighet är förenliga med MARPOL 73/78.

Stockholm som ovan,

FÖRENINGEN SVENSK SJÖFART

Fredrik Larsson

Miljö och klimatansvarig

References

Related documents

Please note: TWS (true wireless speaker) Bluetooth Connection only available when you have 2 Spralla LED Christmas Bauble Speakers1. Turn on both speakers at the same

Department of Product and Production Development Design & Human Factors. CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg,

Ingen isolering får plats och energi strålar rakt ut från röret istället för att transporteras till det ställe den är av- sedd för!. Rören är oisolerade sista biten mot vägg

Detta är en bra kurs för att förbättra pedagogik och metodik för alla som skall hålla eller redan håller presentationer regelbundet.. Teori varvas med praktik och grupparbeten

Såsom noterats i Promemorian medför investeringar i illikvida tillgångar svårigheter vad gäller möjligheten till löpande värdering, vilket resulterat i ett förslag

Bränsleförbrukningen skiljer sig beroende på fartygstyp och storlek, men som exempel förbrukar LNG- drivna finlandsfärjan M/S Viking Grace ungefär 310 ton LNG/vecka, vilket

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexperso- ners rättigheter. The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer

[r]