• No results found

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Borås Stads remissyttrande över Remiss: Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen

Postadress

501 80 Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Hemsida boras.se E-post Telefon 033-35 70 00 vxl REMISSYTTRANDE Sida 1(1) Datum 2020-06-15 Instans Kommunstyrelsen Dnr KS 2020-00317 1.1.2.1 Mia Magnusson Handläggare 033 357098 Miljödepartement Klimatenheten, Nationellt Johanna Jansson

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Översyn av

åtgärdsprogram för luftkvalitet

M2020/00276/KI

Beslut

Borås Stad översänder svar på remissen

Sammanfattning

Borås Stad ser positivt på att Naturvårdsverket får ansvar för helheten kring åtgärdsprogram för luftkvalitet. Vi ser att kommunens arbete kan bli

effektiverare och få högre kvalitet av de åtgärder som föreslås i rapporten. Borås Stad ser fram emot Naturvårdsverkets fortsatta arbete med vägledning för att åtgärda luftkvaliteten.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann,

References

Related documents

Administrationen omfattar verifiering och rapportering samt hantering av anläggningarna i Unionsregistret, vilket är kostsamt både avseende arbetstid samt avseende kostnader

regeringen/Naturvårdsverket på vad som bedöms vara tillräckligt effektiva åtgärder är önskvärt, men kommunerna måste kunna lyfta förslag på alternativa åtgärder då

Naturvårdsverkets förslag behöver även förtydligas då det är oklart hur processen skulle se ut efter det att Naturvårdsverket har lämnat över frågan till regeringen, som i

Detta yttrande har fattats av Landshövding Carl Fredric Graf med energi- och klimatstrateg Oskar Klingvall som föredragande.. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Kommunen anser att rapporterna ger en bra översyn, analys och förslag på förbättringar för att åtgärdsprogrammen ska bli mer effektiva verktyg för att EU:s gränsvärden och

Epost: pia.svennerholm.moberg@vasteras.se YTTRANDE Sida 1 (1) Datum 2020-04-03 Diarienr KS 2020/00437- 1.7.1 Miljödepartementet Klimatenheten, nationellt.. Svar på remiss

För att kunna delta i arbetet att binda koldioxid via skogsbruket, behöver vi bra vägledning i hur detta arbete görs på bästa sätt, samtidigt som vi tar hänsyn till biologiska och

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har