• No results found

Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (DS 2020:13)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (DS 2020:13)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm ● Telefon: 0771-520 520 ● www.tullverket.se

YTTRANDE

Juridiska enheten Datum Dnr

Filip Magnusson 2020-07-20 STY 2020-404

filip.magnusson@tullverket.se Ert datum Er referens

2020-06-24 Ju2020/02447/L3

Justitiedepartementet

Enheten för immaterialrätt och transporträtt

Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och

ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av

ond tro (DS 2020:13)

Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Tullverket bedömer att

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har inget att invända mot förslaget.

Ärendets handläggning

I detta ärende har Generaltulldirektör Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit handläggaren Filip Magnusson. I den slutliga handläggningen har även stf rättschef Linda Lindström deltagit. TULLVERKET Charlotte Svensson Kopia till: Finansdepartementet, S3 Tullverket Verksledningsstaben Kommunikationsavdelningen

References

Related documents

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena Johansson med jurist Anna Månsson Nylén som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Om ond tro flyttas från relativa till absoluta hinder beskärs möjligheten att genom ett medgivande eller samexistensavtal lösa ond tro-situationen eftersom det inte är lagtekniskt

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

I den slutliga handläggningen har också verksjuris- ten Ida Lindblad Hammar, Olof Johansson, Pär Åkesson och Andreas Davelid deltagit.

Fakulteten ställer sig positiv till att ändringarna till följd av EU:s frihandelsavtal med Vietnam inte hanteras särskilt utan att avtalet läggs till i uppräkningen av internationella

Domstolen anser vi- dare, precis som promemorian, att den obligatoriska bestämmelsen om situat- ioner där en agent eller en annan företrädare för huvudmannen ansöker om regi- strering

Svenska Industrins IP Förenings synpunkter på promemoria: Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den.. känneteckensrättsliga regleringen av ond tro

När det gäller sanktioner vid intrång i rätten till en beteckning är det viktigt att det finns system som är lätta för även mindre aktörer att använda sig av för att söka