• No results found

Snabbtåg till Uppsala Motion 2020/21:340 av Solveig Zander (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Snabbtåg till Uppsala Motion 2020/21:340 av Solveig Zander (C) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:340

av Solveig Zander (C)

Snabbtåg till Uppsala

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bifalla förslaget att inkludera sträckan Stockholm–Uppsala i byggandet för höghastighetsspår Stockholm–Malmö– Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Uppsala är landets fjärde största stad. I Uppsala finns många samhällsviktiga funktioner såsom två universitet, SLU Ulltuna och Uppsala universitet samt forsknings- och utbild-ningssjukhuset Uppsala akademiska sjukhus. Uppsalaregionen tillhör Sveriges största life science-kluster. Här finns ärkebiskopens säte för Svenska kyrkan och F 16 som ska bli framtida bas för både stridsflyg och utbildning, för att nämna några. Av det skälet är det förvånansvärt att höghastighetsspåret bara ska dras till Stockholm.

Det finns andra viktiga aspekter för att dra spåret till Uppsala och det är all järnvägs-trafik som kommer norrifrån. Ska Sverige sammanbindas från norr till söder passerar man stambanan genom Uppsala, d v s Ostkustbanan. Norrbotniabanan ska färdigställas och det kommer påverka tågtrafiken ännu mer, vilket är väldigt bra inte minst ur miljö-hänseende. Redan i dag tillhör Uppsala–Stockholm de mest trafikerade sträckorna enbart vad gäller persontrafik. Räknar man också med godstrafik och den planerade ökningen av trafiken från norr kommer det inte att fungera då sträckan Uppsala–Stockholm kom-mer bli en flaskhals.

När Sverige gör en stor satsning på utbyggnaden av järnvägen måste alla viktiga delar ingå. Med hänvisning till ovanstående framgår det tydligt att sträckan Uppsala– Stockholm måste tas med i kalkyler och planer för byggandet av höghastighetståg.

References

Related documents

Regelrådet gör denna bedömning även med beaktande av att förslaget direkt riktar sig till Sjunde AP-fonden, eftersom det inte kan uteslutas att indirekta konsekvenser, kanske

Den valarkitektur som presenteras i utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem”, SOU 2019:44, framstår som en välavvägd lösning, där pensionssparare som vill vara aktiva

förvalsalternativet bör lyda under, ställer sig Saco positiv till att inom ramen för en diversifierad tillväxtportfölj öka möjligheterna till alternativa

Promemorian föreslår att det inte ska finnas någon möjlighet till riskjustering och föreslår samtidigt att möjligheten att, inom ramen för Sjunde AP-fondens förvaltning,

Myndigheten för delaktighet, MFD, arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga.. MFD lämnar

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Remissförslaget är en god framtidsvision men först måste utbildning på universitetsnivå finnas och vara tillgänglig för de som vill läsa samiska språk. Utöver det

Läraren bör kompenseras för ekonomiskt bortfall under tiden för studierna samt för att man uppnår en högre kompetens för undervisning i sameskolan.. Noterbart är att