• No results found

Fler språk än svenska vid myndighetsutövning Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fler språk än svenska vid myndighetsutövning Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2019/20:161

av Ola Johansson (C)

Fler språk än svenska vid

myndighetsutövning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar och villkor för att tillåta andra språk än svenska vid myndighetsutövning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid myndighetsutövning är endast svenska tillåtet som språk att kommunicera på. I vårt samhälle behärskar många invånare och myndighetspersoner andra språk lika bra som svenska och det borde ses som en tillgång med en flerspråkighet. I händelse av att myndighetspersonen och personen som ärendet gäller har lättare att kommunicera med varandra på annat språk än svenska är det ändå inte tillåtet vid myndighetsutövning, utan tolk ska anlitas.

I praktiken innebär det att myndighetspersonen pratar svenska med tolken, som ska översätta till personen som ärendet gäller. Denna person svarar tolken, samtidigt som myndighetspersonen förstår vad som sägs, men tolken ska ändå översätta till svenska. Tolkning innebär alltid viss risk för missförstånd och i det beskrivna fallet är det dessutom resursslöseri. I myndigheter som Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppstår denna situation ofta. I ärenden som inte är

myndighetsutövning är det tillåtet att kommunicera på andra språk. Det borde vara rättssäkert att kommunicera på modersmålet för personen som ärendet gäller om myndighetspersonen har av myndigheten godkända kunskaper i detta språk.

Det kan således uppstå en situation där det är båda parternas hemspråk som är det gemensamma, och ändå måste samtalet föras genom tolk. Detta torde upplevas som besvärande för samtliga parter, inklusive tolken. Engelska, tyska, nordiska språk inklusive finska och isländska, spanska, farsi, arabiska, turkiska och serbokroatiska är exempel på språk som många i Sverige behärskar. Om båda parter är överens om att samtalet kan ske med något av dessa språk, borde det också vara tillåtet i

(2)

Ola Johansson (C)

References

Related documents

Den utveckling som skett i elevernas tal mellan första och andra inspelningen kan inte enbart knytas till sångundervisningen eftersom faktorer, som fortsatt språkundervisning även

Trots vår positiva syn på organdonation hamnar Sverige långt efter när vi vidgar blicken till övriga länder i Europa gällande avlidna donatorer per miljon invånare.. Länderna

När man kommer till Sverige kan man oftast bara sitt modersmål och det känns normalt att använda sitt språk i samtalet med sina barn eller människor som kommer från samma land,

Dom där inövningssläxorna / …/ dom tycker jag inte så mycket om därför att eh…barn har så olika förutsättningar…många barn har eh…jätte svårt att

Alf Robertson Lasse Och Marie (sång finns).. Alf Robertson Riv Inte Vårt Kvarter

Ytterligare en konfliktyta kan för övrigt uppstå om det är vetenskaplighet man hänvisar till för att få legitimitet: I strider inom historieämnet, eller mellan företrädare för

Historia måste, menar jag, för att stärka sin legitimitet i det tjugoförsta århundradet både betona - och bejaka - sin extremt samtidsberoende karaktär och knyta tillbaka till sin

Gå ut på skolgården och mäta upp eller jobba med Gallerian som när vi skulle måla väggarna och beräkna area – när matte var på riktigt!” Vi använder ofta Gallerian för att

[r]

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

betalningsinstrument, som inte samtidigt utgör försök till bedrägeri eller oredligt förfarande? Om man inte kan identifiera sådana fall är det svårt att förstå hur direktivet

Huruvida det nya brottet olovlig befattning med betalningsinstrument är utformat eller annars skulle kunna utformas på ett sådant sätt att det täcker direktivets krav är dock

Om bedömningen görs att det bör införas en grundlagsreglering om justitierådens pensionsålder, finns det därför skäl att ta ställning till om denna reglering bör omfatta

CSN framför också att om studiestödsdatalagen ändras behöver även ett ställningstagande göras om CSN:s rätt att behandla dels känsliga person- uppgifter, dels uppgifter

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 september 2019 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot

Annorlunda uttrycict slca i visa fall en begransat slcattskyidig bolagsman i ett svenskt handelsbolag beskattas i Sverige for sin del av handelsbolagets inkomster, trots att

Vid en exkludering av anställda med ledningskompetens inom Försvarsmakten uppgick andelen kvinnor på ledande befattningar till 48,9 procent 2018, vilket var en ökning

Vid en exkludering av anställda med ledningskompetens inom Försvarsmakten uppgick andelen kvinnor på ledande befattningar till 48,9 procent 2018, vilket var en ökning

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget att utforma ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension och regleringen av en ny myndighet med ansvar för fondtorget

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

departementspromemorian refereras till att spridning av bilder från rättegångar skulle i vissa fall kunna utgöra ett olaga integritetsintrång, men att det inte finns någon refererad

TU konstaterar vidare att begränsningen i förhållande till TF och YGL inte bara omfattar publicering av bilder utan också spridning av bilder som sker inom ramen för