• No results found

Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU-förordning om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU-förordning om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 3 2019-10-10 N2019/02783/SMF

Näringsdepartementet Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU-förordning om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk att analysera behovet av lag-eller förordningsändringar till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av

bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003 (fortsättningsvis kallad EU-förordningen) och föreslå de författnings-ändringar som myndigheten bedömer vara nödvändiga med anledning av den nya EU-förordningen.

Om författningsförslag lämnas ska också kostnader och andra konsekvenser av förslaget analyseras. Konsekvensanalysen av förslagen ska utföras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I uppdraget ingår att samråda med Styrelsen för

ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), Utredningen om

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (UD 2019:01) samt andra berörda

myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska skriftligen rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2020.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

Skälen för regeringens beslut

Europeiska kommissionen presenterade i mars 2016 ett förslag till en ny förordning om tillhandahållande på marknaden av

EU-gödselmedelsprodukter. Efter förhandlingar nåddes en överenskommelse om en ny förordning som beslutades den 21 maj 2019. Den nya EU-förordningen trädde i kraft den 15 juli 2019 och ska till största del börja tillämpas den 16 juli 2022.

Den nya EU-förordningen kommer att upphäva rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel. De nationella

bestämmelser som kompletterar den nu gällande EG-förordningen finns i lagen (1992:1684) om gödselmedel, förordningen (2004:13) om EG-gödselmedel och i föreskrifter. Den nya EU-förordningen innebär att det kommer att krävas ändringar i de nationella bestämmelserna. Det finns därför behov av att göra en analys av vilka lag- eller förordningsändringar som är nödvändiga.

På regeringens vägnar

Jennie Nilsson

Helena Wickström

(3)

Kopia till Statsrådsberedningen/SAM och EU Justitiedepartementet/SSK och L4 Utrikesdepartementet/HI Finansdepartementet/BA Miljödepartementet/KE och RS

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (UD 2019:01)

References

Related documents

lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot annat land inom Europeiska unionen. Förslagen har inför Lagrådet föredragits

Regeringen anförde i propositionen att det då inte fanns anledning att göra några förändringar i fråga om lagstiftningstekniken men att det som Lagrådet anfört skulle komma

marknadskontrollmyndigheten att införskaffa utrustning för kontroll och kontrollen kan blir mindre effektiv. Krav på underrättelser i efterhand kan medföra att aktören

Verksjuristen Elin Waara har varit föredragande..

Trollhättans Stad avstår härmed från att yttra sig..

Magnus Ramebäck Postadress Box 21003, 20021 Malmö Rättscentrum Gatuadress Telefon 010-562 60 43 Telefax 010-562 60 14 E-post Registrator. uc-malmo@aklagare.se

Den upphävda förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter gäller fortfarande för medicintekniska produkter som inte är medicin- tekniska produkter för

b) medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som har släppts ut på marknaden eller har tagits i bruk före den 26 maj 2022, med undantag för de produkter som omfattas av