• No results found

Sänkt skolstandard

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sänkt skolstandard"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

---:---c-SÄNI(T SKOLSTANDARD

DE UNDER vårriksdagen avlämnade eller (när detta skrives) bebådade regeringsförslagen på undervisningsväsendets område äro ägnade att inge starka farhågor för den svenska skolans fram-tida förmåga att tillgodose ett framåtgående samhälles krav på ungdomens utbildning. Som helhet tagen är ecklesiastikhuvudti-teln mycket torftigt tillgodosedd. Det behövs ingen politisk skarp-blick för att upptäcka, att kulturbehoven få betala en stor del av fiolerna för att bereda utrymme åt de verkliga eller förmenta sociala kraven från regeringspartiernas väljarkår. Den i början av Erlanders statsministertid påbörjade s. k. kulturella upprust-ningen har inte bara kommit av sig utan också urholkats genom inflationen.

På skolans område borde de närmaste åren vara alldeles särskilt viktiga. Riksdagsbeslutet på sin tid om enhetsskolans införande var ju egentligen bara en lös skiss. Hur det hela verkligen skulle komma att taga sig ut, det skulle först bestämmas, sedan en all-sidig försöksverksamhet givit närmare underlag för bedömandet. Denna försöksverksamhet har nu kommit så långt, att resultat kunna börja skönjas. Men i detta läge har regeringen forcerat frågan och låst fast utvecklingen i nya spår utan att taga hänsyn vare sig till en del av de av riksdagen förut utstakade huvud-principerna eller till försöksverksamheten. Vad innebär nu rege-ringens linje~

För att ej vara orättvis bör man då först anteckna en vinst. Den av skolkommissionen framkastade tanken på en S-årig alldeles odifferentierad skola håller på att i stillhet avföras från diskus-sionen. Redan den hittillsvarande, i och för sig otillräckliga för-söksverksamheten har tydligt visat det omöjliga i, att differentie-ringen skulle få taga sin början först från och med nionde skolåret. Det allra sämsta alternativet i försöksverksamheten besparas oss sålunda, och vi komma i stället att som den obligatoriska skolans högstadium få, vad som i verkligheten men icke till namnet utgör en delad skola med teoretisk studielinje (=realskola) samt

prak-157

(2)

Sänkt skolstandard

tiska linjer av ännu ej närmare klarlagt slag. Priset för denna tillnyktring i skolpolitiken blir den femåriga realskolans försvin-nande och den fyraåriga realskolans förkortning med ett år.

Motiveringarna för de nya planerna ha rört sig efter två olika linjer. Det anföres från åtskilliga håll, att den våldsamma kon-kurrens om platserna i den femåriga realskolan, som råder över så gott som hela landet, utsätter barnen för en alltför hård press i unga år. Metoden att avskaffa denna press genom att låta hela skolformen försvinna påminner om metoden att bota huvudvärk genom att hugga huvudet av patienten. Inträdespressen till den femåriga realskolan försvinner onekligen, men det pris, som får betalas, är en ny påfrestning något högre upp i skolåldern och efter all sannolikhet en ännu betänkligare. Den kommer ju dels att sätta in just i de ömtåliga övergångsåren, dels att vara under tre år i stället för ett. En överväldigande majoritet av landets realskolelärare är övertygad om, att redan den nuvarande fyra-åriga realskolan är åtskilligt mera påfrestande för eleverna än den femåriga med dess mindre hetsiga studiegång; nu kommer denna fyraåriga studiegång att ytterligare forceras för att kunna medhinnas på tre år.

Det andra motivet till den femåriga realskolans avskaffande är bristen på akademiskt utbildade lärare, och det finnes nog skäl att häri se den egentliga drivfjädern till regeringens ställnings-tagande. Bot mot läroverkslärarebristen kan endast skaffas genom kraftåtgärder, ägnade både att stimulera till ökad villighet bland studenterna att ägna sig åt läraryrket och att ge universiteten och högskolorna möjlighet att meddela ett ökat antal studerande tillfredsställande utbildning. Här knytas problemen om skolans utveckling och den kulturella upprustningen samman, ty som be-kant hänger en god del av bristen på särskilt lärare i naturveten-skapliga ämnen ihop med, att de vetennaturveten-skapliga institutionerna helt enkelt icke kunna taga emot flera studerande utan ytterligare ut-byggnad. Regeringen är emellertid icke villig att gå en sådan väg för att lätta svårigheterna. Den räknar tvärtom med, att antalet akademiskt utbildade lärare i fortsättningen skall visa sig per-manent otillräckligt inte bara för en femårig realskoleorganisation utan också för att tillgodose behovet hos den krympta realskole-organisationen resp. enhetsskolans högstadium. Till den redan förut ökade floran av lärare med skiftande kompetens, filosofie magistrar med 7 betyg, 6 betyg, 4 betyg eller 2 betyg i examen med eller utan folkskollärarexamen, fogar regeringen ytterligare

(3)

-~-~---~---~---Sänkt skolstandard

en kategori eller rättare två kategorier: folkskollärare med tre års tjänst som sådana och som påbyggnad antingen två år som extra lärare vid enhets- eller försöksskola eller genomgångna sär-skilda befordringskurser i två ämnen. De nya tjänsterna skola icke vara provisoriska i avvaktan på lärarbristens avhjälpande utan betecknas uttryckligen som permanenta. Invändningar från uni-versitetsmyndigheterna med kanslern i spetsen liksom en sakligt starkt motiverad reservation inom skolöverstyrelsen viftar rege-ringen, såsom visas på annat ställe i detta nummer, bort med en fras, som förråder ecklesiastikministerns djupa okunnighet i äm-net. Allt visar, att det angelägna för regeringen icke är att skapa en så fullgod skola som möjligt utan att fylla lärarekårerna med formellt behöriga befattningshavare, för vilkas reella kompetens man har mycket svaga om ens några garantier.

ökad hets i studiegången och minskad lärarkompetens inom den grundläggande skolans högstadium, det är alltså det framtida per-spektivet. Att resultatet måste bli en försvagning av grundvalen för gyronasiestudier är uppenbart. Antingen kommer då endast ett mindre antal och mera kvalificerade elever än för närvarande att kunna tillgodogöra sig gyronasieundervisningen eller också måste gymnasietiden förlängas, för så vitt man icke vill sänka även gymnasiets bildningsmål. Erfarenheten ger tyvärr vid han-den, att den sistnämnda utvägen såsom den politiskt lättfram-komligaste också är den troligaste. I så fall måste dock studietiden vid universitet och högskolor förlängas eller särskilda propedeu-tiska kurser anordnas, eljest kommer den hittills med rätta såsom hög betraktade vetenskapliga och tekniska standarden i vårt land att sjunka. En sådan standardsänkning skulle rycka undan åt-skilligt av grunden för den de breda lagrens välmåga, som den röd-gröna regeringen säger sig eftersträva. Den politik, som förs, är kortsiktig och föga framtidsduglig; den bär regimens allmänna kännetecken: bottenskrapning av resurserna för ögonblickets kon-sumtionsbehov med eftersättande av både andliga och materiella investeringar för framtida utveckling.

References

Related documents

genreanalys och därför intresserar jag mig inte bara för Svenska Hollywoodfruar utan alla andra program i fru-genren, en genre som dock domineras av Real Housewives serierna..

En elev får, enligt skollagen, beviljas ledighet (max 10 dagar per läsår) för enskilda angelägenheter.. Sådana enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider

Studien visar att det finns vissa skillnader i hur ofta eleverna läser i skolan. Bland flickorna läser 46 % varje dag mot 38 % bland pojkarna. Knappt var tionde flicka, 8 %, läser

Det är inte bara att man inte blir sedd eller tillfrågad i tillräckligt stor utsträckning om vad man vill ha för hjälp utan det ligger även i hur man organiserar vård och hjälp

Eftersom begreppet är väldigt brett finns det ingen ”av- eller på-knapp” för om en person befinner sig i digitalt utanförskap eller inte, till exempel om en person

Vi måste möjliggöra för människor, företag och organisationer som vill förbättra Örebro och vi måste ge ett stabilt och långsiktigt stöd till alla med goda ambitioner..

PROCENTUELLA ANDELAR GYMNASIEUNGDOMAR FÖR DE TRE FÖRENKLADE KATEGORIERNA INOM INDEXET FÖR INSTÄLLNING TILL INVANDRING OCH INVANDRARE SAMT MEDELVÄRDEN PÅ DEN FULLSTÄNDIGA SKALAN

Det är rektor som har ansvar för att hälsoområden som jämställdhet, sexualitet och samlevnad, trafik, tobak, alkohol och narkotika blir till de ämnesövergri- pande

Utefter behovet av stöd i undervisningen finns det olika sätt för pedagogen att förebygga och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter, förutom alternativa

mia von knorring och Christer sandahl tycker att man borde tala mer om känslor i relation till chefsrollen och att psykologer borde kunna användas mer för att utbilda chefer.. 〔

Forskning pågår och förhoppningarna på "microbicider" är stora eftersom kvinnan med denna salva får ett eget vapen mot

(32) därför när bor här ja nu stanna mej mycke viktig men ja göra själv å mm exempel ja gå i (.) vårdcentral i skolan utvecklingssamtal exempel ja göra själv inte med tolk

Det finns risk att värdepappersmarknaden, och därmed handeln med aktierna i Bolaget, påverkas av psykologiska faktorer såsom trender, rykten och reaktioner på nyheter som inte

I det fall detta skulle inträffa bedömer Wntresearch att det skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet i form av försenad kommersialisering, extra kostnader

Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall upp- kommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.. Under veckan anordnas drygt 200 aktiviteter runt om

vis inte för allt i världen, att unga pastorn skulle tro, att hon gått för att möta honom, när han kom från kyrkvärdens. Men ändå bodde det en het önskan inom henne att

Det var ett fåtal elever som svarade att det är bra att kunna läsa och skriva eftersom man kan lära sig nya saker eller skriva upp något för att komma ihåg, men annars relaterade

En röd tråd genom dessa aktörers resonemang är att NMR:s fascism förvisso är avskyvärd men att det faktum att de är fascistiska och står upp för en fascistisk

Naturvårdsverket vill samtidigt framhålla att utredningen lyfter frågor som är viktiga för klimatet och miljön.. Den svenska järnvägsanläggningens eftersatta underhåll

Vårt val med semistrukturerade intervjuer ansågs av oss som det mest tillförlitliga mätinstrument, då syfte med studien var att undersöka pedagogers syn på

Ger du upp så fort du inte platsar i A-laget, är det så?[...]” Här ifrågasätter han Elias kapacitet och       vi tolkar det som att Mats anser att Elias inte lever upp till

Det behövs ju för det finns ju familjer här [...] som är regnbågsfamiljer och då är det viktigt att veta hur man tilltalar, och det är viktigt när man träffar barn att man tar

centered campus culture of excellence, inclusion, diversity and community.  Elm Residence and