• No results found

I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot Motion 2020/21:2761 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot Motion 2020/21:2761 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2022

Motion till riksdagen

2020/21:2761

av Ann-Sofie Alm (M)

I händelse av krig blir det lätt att spara

pengarna på kontot

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att införa ett säkert och tryggt nationellt betalningssystem, oberoende av el och internet, bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en allt mer sårbar värld, och utvecklingen, så som digitaliseringens riktning är utpekad, gör den alltmer sårbar. Reser man ute i Europa märker man snabbt hur svårt det är att klara sig utan kontanter. Turister i Sverige vittnar om motsatsen, hur svårt det är att klara sig utan betalkort. Vi har fokuserat och målinriktat rört oss bort från

kontanthanteringen och visst är det smidigt att ha banken i telefonen och pengarna säkert undanstoppade på ett elektroniskt kort. Men ett kontantlöst samhälle är så sårbart att det för nationens säkerhet är farligt. Alla minns vi ÖB:s ord att Sverige kan hålla försvar mot fienden på en mindre geografisk yta under 7 dagar. Det handlade om ett väpnat angrepp. Finland svarade rappt att de kan hålla ryssen borta i 7 minuter. Det handlar om den beräknade tiden under vilken Finlands totala elförsörjning skulle slås ut i en riktad attack.

Det är säkerligen inte helt missvisande att tidsangivelsen stämmer även för det svenska elnätet. Och det är inte heller otänkbart att steg två, för en illasinnad fiende, skulle vara att slå ut internet.

(2)

Elförsörjningen i landet är kritisk, liksom internet, och avsaknaden av dem båda sätter hela vårt snabba, smarta och digitalt utformade betalningssystem i kollaps. Och med ett betalningssystem som inte fungerar får samhället snabbt mycket svårt att fungera civiliserat. Det här ställer många frågor som vi behöver ha svar på.

Idag har bankerna ensam kontroll över betalningssystemen. Är det tryggt och säkert med hänsyn till andra länders viljeinriktade köpkraft i en orolig omvärld?

I händelse av kris eller ofred, hur kan medborgare använda sina digitala pengar? Behövs kontanter? Hur ska dessa kontanter i så fall distribueras ut över hela landet, och vem har ansvaret för säkerheten?

Regeringen behöver därför, med anledning av det som anförs i motionen, se över möjligheterna att ta ansvaret för ett tryggt och säkert nationellt betalningssystem med lösningar som fungerar även i händelse av ofred eller andra katastrofer.

Ann-Sofie Alm (M)

References

Related documents

Sverige anser att definitioner och kriterier för skyddade områden ska tas fram i en process med deltagande från medlemsstaterna (eng. participatory process) och att

Regeringen beslutade den 14 november 2019 kommittédirektiv om en översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. Uppdraget skulle enligt

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

• Att utredningens förslag om utredning angående en gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är bra men att en sådan utredning behöver

Även utredningens slutsatser och motiveringar till dess förslag förstärker vår bedömning (s. 335) att det snarare handlar om ett behov av ny forskning som studerar stöd till

Kemikalieinspektionen tillstyrker förslaget till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller arnrn.oniumkarbonat och har inga synpunkter på materialet i promemorian. I

Eftersom det rör sig om införlivande i svensk lagstiftning av en åtgärd som följ er av en EU-rättsakt, behöver inte den tekniska föreskriften anmälas till