• No results found

Privatekonomi i skolan Motion 2018/19:1363 av Jessika Roswall (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Privatekonomi i skolan Motion 2018/19:1363 av Jessika Roswall (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1464

Motion till riksdagen

2018/19:1363

av Jessika Roswall (M)

Privatekonomi i skolan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privatekonomi i skolans undervisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många unga har konsumtionen en stark koppling till status, identitet och

grupptillhörighet. Många unga har dock bristande kunskap i privatekonomi som tyvärr går hand i hand med konsumtionshetsen. Mobilabonnemang är ofta ett av de första avtal som unga vuxna ingår och är också en av de vanligaste skulder för åldersgruppen 18–25 som hamnar hos Kronofogden. De senaste åren har antalet ärenden som överlämnas till Kronofogden minskat vilket är väldigt bra, men det är fortfarande olyckligt och

allvarligt att många unga vuxna riskerar att starta sitt vuxenliv med skulder. Att hamna i skuldsättning redan i ung ålder är ett stort problem som kan ge förödande konsekvenser när det gäller framtida lån, arbete och bostad. Alla unga har inte ett privat skyddsnät som exempelvis föräldrar som kan ta över skulder. Det kan i sin tur leda till en långvarig överskuldsättning som också innebär stora kostnader för samhället. Överskuldsättningen i samhället är ett stort problem som drabbar den enskilde hårt med psykisk och fysisk ohälsa. I Kronofogdemyndighetens register fanns år 2017 417 500 personer registrerade. Det är oklart vad detta kostar samhället, men beräkningar visar att det kostar samhället 30–60 miljarder årligen. Det är viktigt att arbetet mot överskuldsättning börjar i tid.

Det är viktigt att ungdomar har kunskap när det gäller grundläggande privatekonomi – planering av inkomster och utgifter, lån, krediter, räntor, sparande, betala räkningar – och också om ekonomiska risker och konsekvenser. Idag står i läroplanen att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån, vilket naturligtvis är bra. Olika aspekter av privatekonomin ska ingå i flera av skolans ämnen. Vidare finns det från flera olika myndigheter bra stöd att få, exempelvis Kronofogdens ”Koll på cashen”, och ”Betala smart, betala i tid” som är ett samarbete som Kronofogden drev tillsammans med Telekområdgivarna och de fyra största teleoperatörerna. Liksom ”Livet och pengarna” som Kronofogden driver tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen. Men kunskaperna om ekonomi och i synnerhet ungas privatekonomi bör utvecklas i skolan. Regeringen bör

(2)

därför överväga att se över möjligheten till mer omfattande skolundervisning i

privatekonomi, detta för att unga ska ha användning för sina kunskaper i verkliga livet och på så sätt förhindras att hamna i skuldsättning.

Jessika Roswall (M)

References

Related documents

Om vi ser till Nicaragua så finns det hos lands- bygdsbefolkningen en tradition av hushålls- sparande för att överleva torka och orkaner och för att inköpa de produkter som

Detta då tillämpningsområdet sammanfaller med den nationella strategin och därmed också riktar sig till organisationer som ger insatser till män som utsätts för respektive

• Households sector – only about 2,5% of existing housing stock has been renovated during last 15 years • Challenges for waste management in relation to the recycling and

Industry and transport are the main sources of lead (Pb) copper (Cu) zinc (Zn) pollution, private housing is the main cause of aluminum (Al) pollution, the main street and

Att man i verk om botanik, ornitologi och liknande ämnen också använder namn på detta sätt är inte helt lyckat, men kanske ändå fullt förståeligt, då dessa på intet sätt

Deyr fé, Bort dör din hjord, deyja frændr, bort dö dina fränder deyr sjalfr it sama, och sjelf dör du äfven: en orðstírr men rycktet aldrig deyr aldregi, skall dö

Further information regarding location, population size, growth rates, earlier studies conducted, MSW collection and sorting, connected to the three sites can be found

In 1997 the State Committee of the Russian Federation on Printing approved “The Norms of Generating Waste of Paper for Industrial Technological Needs when Printing Production by

On the other hand, sludge could be contaminated by heavy metals, hydrocarbons or other pollutants removed from the influent wastewater (usually in case, if WWTP treats industrial and

Pedogeochemical indication is on the basis of soil ability to accumulate heavy metals during all influence period of time. Microelement anthrosol composition has been

The spreading of species at the littoral water area was recognized: Daphnia cucullata, Bosmina longispina, Leudigia leudigii, Heterocope appendiculata, Diaptomus

Detta syfte får hon stöd för bl a i läro­ och kursplaner för grundskolan där det talas om skön­ litteraturens roll som en viktig kunskapskälla och betydelsen av att

När Molloy efter sina observationer drar slutsatser om sin praktik i förhållande till påstå en ­ det att ”pojkar inte läser” anser hon att det inte är någon idé att

Exemplaret som behandlas här heter reflex bas, är skriven för samhällskunskap 1a1, och inkluderar privatekonomi vilket enligt Gleerups beskrivning av boken skall vara både

[r]

Ärendeförteckning regeringssammanträde 2020-11-19. Underprotokoll A

Livsmedelsverket ställer sig positivt till förslaget att samla ansvaret för psykologiskt försvar hos en myndighet som kan ge stöd till oss och andra myndigheter

förvaltningschef Susanne Kristensson, efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av utredare Carina Wickberg,

Tillväxtanalys delar utredningens bedömning att det är för tidigt att bilda sig en uppfattning om vilken effekt den gemensamma tillsynen inom bankunionen har haft på

Det kan till exempel ifrågasättas om tillämpningsområdet för ett eller flera avtal om allmän trafik behöver ändras för att optimera tillhandahållandet av kollektivtrafik i sig

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att förbereda överföringen av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag