• No results found

Byggnation av nya djurstallar Motion 2020/21:2291 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Byggnation av nya djurstallar Motion 2020/21:2291 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1127

Motion till riksdagen

2020/21:2291

av Sten Bergheden (M)

Byggnation av nya djurstallar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att handläggning och

tillståndsprövning för nya djurstallar ska prioriteras och att en rimlig handläggnings- och tillståndsprövningstid för nya djurstallar är max tre månader och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges djur- och livsmedelsproduktion måste öka. Vi har världens bästa och mest miljövänliga djurproduktion med liten miljöpåverkan och en mycket liten

antibiotikaanvändning och har därför stora möjligheter att öka produktionen på ett hållbart sätt. Men om Sverige ska kunna öka djurproduktionen och skapa fler jobb och tillväxt kan vi inte ha kvar dåtidens byråkrati som bromsar och hindrar denna utveckling och nybyggnation av nya djurstallar.

Att bygga nya moderna djurstallar som redan är prövade och godkända för sin djurproduktion ska inte behöva ta så lång tid som det gör idag. Dessa beslut och tillstånd borde vara klara och på plats efter max tre månader. Idag kan det ta flera år innan alla prövningar är klara och beslut om ett nytt djurstall är helt klart. Detta är helt oacceptabelt och gör att vi missar både produktion, jobb och tillväxt. Det minskar också viljan att bygga nytt. Byråkratin hindrar utvecklingen på landsbygden.

Dessutom måste reglerna för djurstallar och kraven på dem vara likvärdiga över hela landet. Idag kan en länsstyrelse kräva en viss specifik utrustning i stallet medan en

(2)

annan länsstyrelse inte ställer det kravet. Självklart måste kraven vara lika och synkroniserade, då vi har en gemensam lagstiftning i Sverige.

Sten Bergheden (M)

References

Related documents

Avstå från yttrande i remiss - Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter, med motivering att personella resurser inte finns att tillgå att besvara remissen.. Sammanfattning

Sverige har inte begärt godkännande från Europakommissionen i enlighet med artikel 24 i handelsdirektivet eftersom Sverige har tolkat bilaga I till samma direktiv så att förbränning

Vi anser dock, liksom utredningen föreslår, att utvidgningen av tjänster bör gälla samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag och inte begränsas utifrån ålder..

För att inte förvärra den rådande situationen eller försvåra det stundande arbetet borde staten finansiera hela utvecklingen av de centrala funktionerna samt stå för

Västsvenska Handelskammaren står bakom ett biljettsystem som ökar tillgängligheten och som kan bidra till att fler tycker att det är enkelt att resa med tåg och som gör det enkelt

Gemensamma utgångspunkter vid bedömningen av ett planförslags effekter i förhållande till klimatmålen kan skapa förutsättningar för förbättrade diskussioner mellan kommunal

Försvarsmakten har tagit del av Transportstyrelsens framställan och vill med anledning av det framföra att myndigheten har ett behov av att utan fördröjning få tillgång till

I remissunderlaget anges att Kustbevakningen, i likhet med flera andra myndigheter, har behov av att få tillgång till operatörsregistret utanför ordinarie arbetstid och detta

Det brottsliga förfarandet leder till svårigheter för uppbörden av trängselskatt och infrastrukturavgifter men leder också till problem för polis och tull då möjligheten

Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av kontroller av kör- och vilotider eller tillsyn enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst

I det fall Statens skolinspektion beslutar om verksamhetsförbud av en kommunal eller fristående skola, får detta även konsekvenser för eleverna på den skolenhet som ska ta

Där framgår det tydligt att studieavgift inte ”ska tas ut av en brittisk medborgare för en kurs eller ett utbildningsprogram vid en högskola som han eller hon dagen före

Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över Undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare

Utbildningsdepartementet har genom har genom SACO berett Akavia tillfälle att yttra sig över promemorian Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på

Vill härmed meddela att Saco som organisation avstår från att besvara ovanstående remiss. Bilägger svar från ett av våra

Som framgår ovan har Regelrådet funnit beskrivningen av antal berörda företag samt andra kostnader som bristfälliga, medan samtliga övriga delar i konsekvensutredningen har

Ersättningar för utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för flyttning till eller från Sverige, egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige

Uppdraget förlängs med två månader i syfte att ge SLU möjlighet att i sin redovisning av uppdraget beakta och analysera ett kunskapsseminarium om mångbruk, inom ramen för

Hovrätten över Skåne och Blekinge IOGT-NTO Kalix kommun Kalmar tingsrätt Karlskrona kommun Kriminalvården Kungsbacka kommun Landskrona kommun Lindesbergs kommun Lomma kommun