• No results found

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-07-30 A2020/01666/MRB II 1 Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheten för ungdoms- och

civilsamhällesfrågor Box 206 351 05 Växjö Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att kartlägga och sammanställa kunskap om unga

hbtq-personers levnadsvillkor

Regeringens beslut

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor.

Myndigheten får för uppdragets genomförande 2020 använda högst 500 000 kronor från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 7. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2021. Myndigheten ska redovisa uppdraget samt lämna en ekonomisk

redovisning av använda medel till Regeringskansliet

(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 juni 2022. En delredovisning ska även lämnas den 1 juni 2021. Redovisningarna ska hänvisa till det

diarienummer som detta beslut har. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 2 500 000 kronor.

Bakgrund

Dåvarande Ungdomsstyrelsen (idag MUCF) fick i slutet av 2008 i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Rapporten Hon Hen Han publicerades 2010 och kom att utgöra den mest omfattande studien av unga hbtq-personers levnadsvillkor i Sverige.

(2)

2 (4) Regeringens arbete för att stärka hbtq-personers lika rättigheter och

möjligheter bedrivs sedan 2014 med utgångspunkt från strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Strategin har lagt grunden för ett långsiktigt arbete inom de befintliga fokusområdena som omfattar våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbtq-personer, hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt det civila samhället. För varje fokusområde finns en av regeringen uttalad ambition som utgår från de av regering och riksdag beslutade målen för respektive politikområde. MUCF är strategisk myndighet för unga hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Rapporten Hon Hen Han (Ungdomsstyrelsen, 2010) utgjorde en viktig kunskapskälla i arbetet med strategin.

Som aviserats i budgetpropositionen för 2020 avser regeringen att komplettera strategin med en handlingsplan för att ytterligare förstärka arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. En handlingsplan syftar till att komplettera och kraftsamla arbetet. Handlingsplanen ska även fokusera på aktuella utmaningar och konkreta åtgärder.

Skälen för regeringens beslut

Unga hbtq-personer har en sämre hälsa och högre suicidrisk jämfört med ungdomar i befolkningen som helhet. Samtidigt är det viktigt att framhålla att de allra flesta unga hbtq-personer mår bra. Tidigare rapporter från MUCF och Folkhälsomyndigheten visar på att det främst är en minoritetsstress som skapas av negativt bemötande och diskriminering från samhället i övrigt som leder till att en del unga hbtq-personer inte upplever en god hälsa. Det är viktigt att unga hbtq-personer får det stöd och den trygghet de behöver i sin identitetsutveckling. Det behövs aktuell kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och utsatthet men även kunskap om vilka insatser som verkar främjande och stärkande för unga hbtq-personers psykiska hälsa och tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

Rapporten Hon Hen Han (Ungdomsstyrelsen, 2010), är den hittills mest omfattande studien av unga hbtq-personers levnadsvillkor i Sverige. Den omfattade allt från den upplevda fysiska och psykiska hälsan, diskriminering i olika former samt utsattheten för hatbrott och förekomsten av

hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten omfattade även målgruppernas erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården och andra

(3)

3 (4) Idag finns en strategi och flera hbtq-strategiska myndigheter som lägger grunden för ett långsiktigt arbete. I detta arbete behövs uppdaterad kunskap för att skapa förutsättningar för att långsiktigt främja unga hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

En uppföljande kartläggning behöver beakta utvecklingen av nya sätt att identifiera sig. Den behöver beakta olika perspektiv såsom queer-, intersex-, ickebinärt och intersektionellt perspektiv. Inte minst behöver ett

ungdomsperspektiv tillämpas genomgående så att kunskapen inte bara handlar om unga utan att även ungas egna röster blir hörda. Paraplyet hbtq-personer inrymmer stor heterogenitet och många olika sätt att identifiera sig och förhålla sig till samhällets normer. Den extra utsatthet som drabbar vissa inom gruppen bör också beaktas liksom behov av kunskap som lyfts i

rapporten Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer - vad vet vi och vilka forskningsbehov finns? (Forte, 2018).

Uppdraget utgör del av arbetet med att komplettera den befintliga strategin med en handlingsplan genom att uppdraget avser att belysa aktuella

utmaningar. Parallellt med detta uppdrag ges myndigheten i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi (A2020/01669/MRB).

På regeringens vägnar

Åsa Lindhagen

(4)

4 (4) Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Kulturdepartementet/CSM Barnombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen Folkhälsomyndigheten Jämställdhetsmyndigheten Kammarkollegiet Migrationsverket Polismyndigheten Socialstyrelsen Statens kulturråd Statens skolverk

References

Related documents

Enligt läroplanens mål måste barnet för att utveckla sin förmåga att samarbeta få möjlighet att: • ”utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Haloeffektens påverkan minskar när informationen om en individ ökar, vilket leder till att intervjuaren måste vara så effektiv som möjligt under intervjun för att kunna samla

(2018) där det framkom att plastikkirurgi gav flera positiva fysiska effekter för personerna, som exempelvis fortsatt viktminskning jämfört med de som inte genomgått plastikkirurgi,

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

I benmärgen bildas pre-T-celler som söker sig till tymus, mjälte, lymfknutor för att mogna till

För att kunna arbeta med miljökvalitetsnormerna för vatten i den fysiska planeringen behöver kommunerna tillgång till planeringsunderlaget från vattenmyndig- heterna. Alla

Här tar man till vara den arbetsmodell för en mer strategisk och kontinuerlig översiktsplanering som låg till grund för arbetet med ”Malmö 2005”.. Siktet är inställt på att

Olika förändringar i det enterohepatiska kretsloppet kan ge upphov till en för låg mängd gallsalter [ökad risk för gallstensbildning]: a) bristande återupptag, b) leverfel som

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den situation vi idag ser i Adenviken och syftar till att undersöka hur och i vilken omfattning det av militärteoretiker formulerade begreppet 4 GW

I andra fall var problemet att vårdpersonal blev distraherad och fortsatte återkomma till patientens sexuella läggning eller könsidentitet, även när det inte var relevant

HBTQ-personer önskade även att sjukvårdspersonal hade mer kunskap kring HBTQ-personers hälsa samt att sjukvårdspersonal skulle uppmärksamma och stoppa incidenter i vården,

Till denna studie har även tio HBTQ-personer intervjuats i en respondentintervju om deras uppfattningar och åsikter om normbrytande reklam och deras representation i media

På en vecka kring den 1 juli ökade vuxnas användning av bilbälte i baksätet från 23.6% till 59.8%.. För VTIs observatörer

Regeringens arbete för hbtqi-personers lika rättig- heter och möjligheter bedrivs sedan 2014 utifrån strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell

En studie visar att de HBTQ-personer som inte var öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet hade en sämre psykisk hälsa än de som var öppna (Fredriksen-Goldsen, Kim,

Vi har kunnat följa kampen som många människor fört för rätten att välja hur man vill avsluta sitt liv.. En kamp som medfört att vissa valt att göra sin sista resa till

Det skulle inte bara öka trovärdigheten för skattesystemet utan också bidra till att fler väljare får kunskap om hur mycket skatt de betalar och vad som då är rimligt att

Stigma, diskriminering och våld är kopplade till en ökad risk för ohälsa och ett behov finns att ta del av transpersoners upplevelser, för att förbättra deras vård, hälsa

I januari 2014 antog regeringen en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.. Denna bygger på fokusområden som

1 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är förvaltnings- myndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.. 2 §

Postkodföreningen avstyrkte förslaget med motiveringen att det skulle påverka de allmännyttiga lotteriernas möjligheter att bedriva sin verksamhet negativt och att denna

Mot denna bakgrund och med hänsyn till rådande smittskyddssituation delar SKR uppfattningen att de tillfälliga spelansvarsåtgärderna bör förlängas till utgången av juni 2021. SKR