Måttkontroll vid sågning med tunna cirkelsågblad och flytande störningar (ARI FLOATEX)

Full text

(1)

8 5 0 9 0 i 2

Tomas Ivarsson

MåttkontroU vid sågning med tunna

cirkelsågblad och flytande styrningar

(ARIFLOATEX)

TräteknikCentrum, Rapport serie P nr 37

Trätekn i kCent ru m

(2)

Tomas I v a r s s o n

M Ä T T K O N T R O L L V I D 5 Ä G N I N G MED TUNNA C I R K E L S Ä G B L A D OCH FLYTANDE STYRNINGAR ( A R I F L O A T E X )

TräteknikCentrum, R a p p o r t s e r i e P n r 37/8509012 N y c k e l o r d c^rcuLar sawtng sawhlades sewing accuracy saw guides thin sawblades S t o c k h o l m s e p t e m b e r 1985

(3)

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

S i d

UPPDRAGETS ART 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 4

(4)

UPPDRAGETS ART

V i d Häilnäs 5åq AG h a r TräteknikCentrum/Industriservice [ h u p p d r a o av AKI AP) i Örnsköldsvik undersökt måttnoqcjrannheten v i d såqninq ned e x t r e m t t u n n a k l i n n o r u t r u s t a d e med f l y t a n d e såqbladsstyrningar, ARI PLOATEX.

PÖRUTSÄTTNINCAR

i l a s k i n t y p v i d cruiersökningen v a r e n delninnssåq av t y p ARI DS-75 med 5 s t o m p o s t b a r a k l i n n o r f)å två s p i n d l a r . Såqbladstjockleken v a r 2,2 mm.

M a s k i n e n v a r u t r u s t a d med s k f l y t a n d e såqbladsstyrninqar, ARI PLOATEX. på s a m t l i o a 5 k l i n g o r . I a n s l u t n i n n t i l l denna m a s k i n står en b l o c k a u t o m a t av f a b r i k a t SAAB samt en r e d u c e r a r e av f a b r i k a t A R I . M a t n i n q s h a s t i g h e t e n v a r u n d e r p r o v e t 45 m/min. Måttnoggrannhetskontrollen genomfördes v i n t e r t i d .

Flytande styrningar

Fast

Flytande

Fast

Flytande

S c h e m a t i s k s k i s s över p r i n c i p e n med f l y t a n d e såqhladsstyrninn ( A R I PLOATEX).

(5)

UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

P r o v av sågat v i r k e t o g s d i r e k t u r d e n löpande p r o d u k t i o n e n och d e l a d e s upp i två s t y c k e n p o s t n i n g a r , nämligen:

Furu 50 X 175 ( 2 e x ) 63 X 175 (2 e x )

T j o c k l e k e n på d e s s a uppmättes på 3 ställen i över- r e s p e k t i v e u n d e r k a n t , d v s 6 mätpunkter p e r v i r k e s b i t . Mätpunkternas läge e n l i g t nedanstående f i g u r . 300 300 Rot M i t t Topp nätställen på en v i r k e s b i t . Mått i mm. RESULTAT Måttnoggrannheten r e d o v i s a s i f o r m av s t a n d a r d a v v i k e l s e , S, o c h sammanvägd s t a n d a r d a v v i k e l s e , SSD. S är e t t mått på v a r i a t i o n e r n a både inom och m e l l a n v i r k e s b i t a r n a . SSD, d v s den sammanvägda s t a n d a r d a v v i k e l s e n , t a r e n d a s t hänsyn t i l l måttvariationerna i n o m de e n s k i l d a b i t a r n a . SSD g e r därmed e t t

k o r r e k t mått på sågbladens s t a b i l i t e t s e g e n s k a p e r och t a r i n t e hänsyn t i l l måttfel som b e r o r på störningar i e x e m p e l v i s måttomställningsutrustningen. Måttnoggrannheten som r e d o i v s a s i t a b e l l f o r m , är så g o t t som l i k a för båda d i m e n s i o n e r n a . Av t a b e l l e n framgår a t t den sammanvägda s t a n d a r d a v v i k e l s e n . SSD, är 0,4 mm.

D i m e n s i o n A n t a l Medelvärde S SSD

50 X 175 46 51,7 0,52 0,41

63 X 175 52 65,1 0,51 0,41

(6)

Detta digitala doicument skapades med anslag från

Stiftelsen Nils och Dorthi

Troédssons forskningsfond

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :