• No results found

Antibiotikaresistens Motion 2019/20:2480 av Margareta Cederfelt (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Antibiotikaresistens Motion 2019/20:2480 av Margareta Cederfelt (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1622

Motion till riksdagen

2019/20:2480

av Margareta Cederfelt (M)

Antibiotikaresistens

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att motverka antibiotikaresistens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enigt Folkhälsomyndigheten är risken överhängande att antibiotikaresistensen om 30 år kommer vara fyra gånger högre än vad som är fallet i dag. Antibiotikaresistens är inget som kan knytas till enskilda individer eller för den delen nationer. Problemet är globalt. Däremot kan enskilda insatser vara avgörande för att förhindra att antibiotikaresistens utvecklas ohämmat.

Det handlar om att öka enskilda förskrivares kompetens om antibiotikaresistens, smittspridning och motivation att följa rekommendationer. Att öka enskilda individers kunskap om sjukdomar, smittspridning och behandlingar, speciellt vad gäller infektions-sjukdomar och antibiotika. Att utvärdera och följ upp resultat av åtgärder samt spridning av resistens. Därtill behövs omfattande forskning och utveckling för att utveckla nya läkemedel i syfte att möjliggöra effektiv behandling av sjukdomar där antibiotika-resistens har utvecklats.

Således behövs ökade resurser för forskning vid universitet om såväl resistens som nya läkemedel, liksom ökat samarbete mellan industri och universitet. Det finns även behov av att utarbeta incitament för att underlätta för industrin att utveckla nya behandlingar och preparat att använda där antibiotikaresistens har utvecklats.

Folkhälsoinstitutets visar bland annat att det år 2016 rapporterades drygt 15 500 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige. Prognosen för 2030 anger att antalet fall fördubblats till 31 000 för att år 2050 uppgå till 70 000.

Antibiotikaresistens orsakar stort mänskligt lidande och genererar ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården. I värsta fall finns risk att inga aktiva behandlingar finns att tillgå längre.

Den årliga merkostnaden för infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier uppskattas till 400 miljoner kronor år 2030 och 600 miljoner kronor år 2050. Den sammanlagda kostnaden för samhället beräknas uppgå till 16 miljarder kronor. Beloppen kan jämföras med kostnaden för 187 000 höftledsoperationer.

(2)

Antalet dödsfall i sjukvårdsrelaterade infektioner uppgår till ca 1 500 personer per år i Sverige. Globalt beräknas 700 000 personer årligen avlida på grund av antibiotika-resistenta bakterier.

I tidningen Sjukhusläkaren, 2018-04-11, finns en artikel som väl beskriver de dilemma som behandlande läkare kan ställas inför när det gäller val av behandling och behov av vårdplatser. Enligt artikeln finns en risk att antibiotika ordineras i syfte att korta antalet vårddagar som patienten vårdas och därmed frigöra vårdplatser för andra patienter. En prioritering som innebär att ingen antibiotika ordineras kan vara svår att göra när vårdköerna är långa och behovet av vårdplatser stort. I Stockholms läns landsting har olika åtgärder vidtagits för att minska förskrivningen av antibiotika, exempelvis antibiotikaronder med fokus på just förskrivning av antibiotika. Ytterligare ett exempel på åtgärder för att minska användandet av antibiotika är en webbutbildning bestående av patientfall och behandlingsalternativ vid olika sjukdomstillstånd.

Möjligheten att få statistik för förskrivningen inom slutenvården behöver förbättras för att möjliggöra en bättre uppföljning.

För att minska utvecklingen av ytterligare antibiotikaresistens behöver också användandet av antibiotika inom jordbruket minska.

Situationen är allvarlig och det arbete som redan bedrivs för att minska användandet av antibiotika behöver intensifieras inom alla områden. Sverige och världen får inte hamna i den situationen att lunginflammation utvecklas till en dödlig sjukdom.

Margareta Cederfelt (M)

References

Related documents

• Swedish Medtech anser att det förslag om system för lagerhållning av medicintekniska produkter som utredningen skissartat redogör för i vissa delar behöver utformas annorlunda

Sektionen för läkemedelslära är glad att bli tillfrågad att ge synpunkter på delbetänkandet SOU 2020:23 (”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret: underlag

Det konstateras också i prome- morian att det för att ett land ska ingå i förteckningen ska det vara säkert i hela landet och för samtliga grupper i samhället.. Vissa andra

RFSL delar inte åsikten att sökande från säkra ursprungsländer ej bör ha rätt till ett offentligt biträde. Utredningen medger att det i vissa fall kan finnas ett behov att

Tjänsteanteckning 2020-04-23 Vår referens KS 2019/146 Er referens Ju2020/01217/L5 Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen Beatrice Arturson 0346-88 61

Företagarna och Butikerna tillstyrker det kompletterande tillägget i 23 § om att person- uppgifter ska få behandlas av butiker, med syftet att förhindra eller upptäcka överträdelser

Mot bakgrund av att kommunen tidigare har avstått från att ge in yttrande gällande principfrågorna i Ds 2019:1, kan det anses följdriktigt att nu avstå från att ge in

I departements utredning - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) - lämnas förslag till lag (2021:000) om tillträdesförbud till

departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling. Halmstads kommun har inget att erinra

Ekobrottsmyn- digheten bedömer att förslagen inte innehåller något som påverkar myndigheten.. Ekobrotts- myndigheten lämnar därför förslagen

Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Ämne: Sv: Remiss om genomförandet av EU:s direktiv 2018/958/EU om proportionalitetsprövning vid yrkesreglering samt remiss om dröjsmålstalan - uppföljning av genomförandet av

Ämne: Kommunstyrelsen i Stockholms stad avstår från att svara på utskickad

I den slutliga handläggningen har också länsråd Johan Blom, verksamhetschef Torben Ericson och enhetschef Christina

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Jöran Hägglund efter föredragning av milj öskyddshandläggare Britta Munksten. I den slutliga handläggningen deltog även

Detta yttrande har beslutats av landshövding Anders Danielsson efter föredragning av rättschefen Claire Melin.

MPRT utövar även tillsyn över att bestämmelserna i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler och de föreskrifter som meddelats med stöd av

Flera ändringar innebär att hänvisning sker till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en

Promemoria ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Skatteverkets remiss Ändrad beräkning av. förmånsvärdet för