• No results found

Remissvar på Utrikesdepartementets promemoria om proportionalitetsprövning av krav på yrkes-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar på Utrikesdepartementets promemoria om proportionalitetsprövning av krav på yrkes-"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

Datum Ert datum

2020-05-08 2020-03-16 Utrikesdepartementet

ESV dnr Er beteckning

2020-00232-2 UD2020/04337/HI

Handläggare

Bo Henriksson

Remissvar på Utrikesdepartementets promemoria om proportionalitetsprövning av krav på yrkes-

kvalifikationer

Ekonomistyrningsverket har inga synpunkter på förslaget.

I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Utredare Bo Henriksson har varit föredragande. I beredningen har också enhetschef Martin Sparr medverkat.

Datum: 2020-05-08

Underskrift

Peter Kvist Föredragande

Bo Henriksson

Namnförtydligande Namnförtydligande

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

References

Related documents

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Daniel Moius som föredragande. Kommissarie Mats Hjelmgren har deltagit i den slutliga handläggningen.. POLISMYNDIGHETEN

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören

Svenskt Näringsliv delar även åsikten om att den sökande av utfärdande av europeiskt yrkeskort för yrkesutövning i en annan stat, överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort

Akademikerförbundet SSR tillstyrker även förslaget i den andra promemorian att en sökande ska kunna väcka dröjsmålstalan i domstol om ett beslut inte har fattats inom

Skälen för detta är att den nya förordningen kommer att innehålla regler som har direkt betydelse för flertalet myndigheters regelgivningsarbete som rör nya eller ändrade krav

att den information som Universitets- och högskolerådet behöver för att kunna informera kommissionen om nya eller ändrade krav på.. yrkeskvalifikationer och skälen för dessa

inte att detta är tillräckliga skäl för att inte genomföra artikel 7.5 i den föreslagna förordningen. 41) att ” bestämmelsen i artikel 7 i direktivet, som reglerar vad som