• No results found

Bo E Karlsson; Sverige inför 1980-talet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bo E Karlsson; Sverige inför 1980-talet"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

De stigande kostnaderna för oljeimporten

minskar utrymmet för en ökning av

konsumtionen. Vi måste öka exporten och

begränsa den offentliga sektorn skriver

civilekonom Bo E Karlsson vid regeringens

samordningskanslier. Kommunerna måste

ljälpa till genom att begränsa den

imnmunala utgiftsexpansionen.

Sveriges ekonomiska problem sedan mitten, av 1970-talet och inför 1980-talet hänger nära samman med de kraftiga oljeprishöj-· ningar som drabbat oss under denna period - och som kan befaras för framtiden. Olje-prishöjningen i slutet av 1973 ledde till mar-kant försämring av vår handels- och bytesba-lans. Detsamma har skett till följd av förra årets och årets nya stora prishöjningar.

Problemen till följd av de höjda oljepri-serna delar vi med ·en stor del av den indu-strialiserade världen. För 1980 kan man räk-na med att OPEC-Iänderräk-na till följd av siräk-na oljeinkomster kommer att ha ett överskott i sin bytesbalans på drygt 100 miljarder dollar - mer än 400 miljarder svenska kronor. De oljeimporteraode länderna kommer att ha ett motsvarande underskott.

Sverige är ett av de mest oljeberoende län-derna i världen. Nära 70 procent av vår en-ergiförsörjning är baserad på olja. Därför drabbas vi hårdare än jämförbara länder av· de höjda oljepriserna. Förra årets oljenota blev ca Il miljarder dyrare än året dessförin-nan. Det motsvarar i runda tal 3 000 kronor per förvärvsarbetande.

Inget land kan i längden fortsätta att ha ett mycket stort bytesbalansunderskott, att köpa mer än man säljer, att förbruka mer än· man producerar. Det innebär en fortlö-pande skuldsättning i förhållande till utlan-det. Sverige kan visserligen inte förväntas få några svårigheter att erhålla lån under de närmaste åren, men att skjuta problem fram-för sig löser dem inte utan risken är tvärtom stor att problemen förvärras. Inför hotet av· ytterligare oljeprishöjningar måste anpass-ningsprocessen inledas nu.

(2)

Exportens roll

Det finns bara ett sätt att minska bytesbalans-underskottet. Vi måste begränsa vår import och öka vår export. Det finns inte några genvägar eller några ekonomisk-politiska knep genom vilka den eftersträvade jämvik-ten på annat sätt kan åstadkommas. Och den konventionella vägen att åstadkomma detta är genom en stram, efterfrågedämpande ekonomisk politik. Genom att hålla tillbaka den inhemska efterfrågan dämpar man im-porten och tvingar samtidigt de utiandskon-kurrerande företagen att i ökad utsträck-ning söka vinna avsättutsträck-ning för sina pro-dukter på utlandet i stället för på hemma-marknaden. Men en sådan politik skapar samtidigt ofrånkomligen andra svårigheter. Den leder till nedgång i resursutnyt~andet

och därigenom till välfårdsförluster och väx-ande arbetslöshetsproblem.

Målet för den ekonomiska politiken är att undvika välfårdsförluster och arbetslöshet. I det perspektivet är det självfallet önskvärt att så långt som möjligt kunna lägga tyngd-punkten vid en ökning av exporten - med de positiva sysselsättningseffekter som det skulle kunna medföra - snarare än vid im-portbegränsning via åtstramning. Detta re-sonemang har utvecklats närmare i årets fi-nansplan. Det är emellertid lätt att säga att vi skall öka exporten. Det är mindre lätt att genom enkla ekonomisk-politiska åtgärder åstadkomma den ökningen. Det är självfallet förenat med speciella svårigheter i det läge med vikande internationell konjunktur, som vi nu på grund av oljeprishöjningarna befin-ner oss i. En följd härav är den långsammare ökningen av den internationella handeln, då

också andra länder med försämrad bytesba-lans söker hålla tillbaka ~in import och stimu-lera sin export.

Förutsättningen för att Sverige skalllyckas med det konststycket är, att vi kan erbjuda attraktiva produkter till konkurrenskraftiga priser och vinna nya marknadsandelar i den internationella handeln. Och förutsättning-en för detta är i sin tur att vi mer framgångs-rikt än andra länder kan bemästra inflatio-nen, undvika kostnadsökningar på produk-tionen samt att vi kan öka produktiviteten i vår ekonomi. Efter 1973 års oljeprishö} ningar inträffade motsatsen och det var bak-grunden till den krissituation som den svens-ka ekonomin befann sig i hösten 1976.

Löneförhandlingarnas roll

Det är i detta perspektiv, som utrymmet för löneökningar i år och under de närmast kommande åren ofrånkomligen är utomor-dentligt begränsat. Lönerna är generellt

seu

den tyngsta kostnadskomponenten i pro-duktionen. Det avtal som parterna på arbetJ-marknaden kom överens om för åren 1978

och 1979 har i internationella sammanhang lovordats och framhållits som en viktig fak-tor bakom den ekonomiska återhämtning, som ägde rum i Sverige under dessa år efter den föregående perioden av växande pro-blem. Ju mer löneutvecklingen under inne-varande och kommande år skulle avvika från detta mönster, desto sämre blir förut· sättningarna för en gynnsam exportutveck· ling och för att vi skall kunna vinna mark· nadsandelar i den internationella konkUI' rensen. I desto högre grad måste

(3)

tyngd-punkten i den ekonomisk-politiska strategin förskjutas i riktning mot konventionell åt-stramningspolitik för att vi skall kunna vär-na bytesbalansen.

Det har i diskussionen om den ekonomis-ka politiken gjorts gällande, att regeringen genom detta resonemang lägger över ansva-ret för och bördan av den ekonomiska politi-ken på löntagarna. Att ~rbetsmarknadsor­ ganisationerna så länge vi inte bedriver

stat-lig lönepolitik har ett stort ansvar är ofrån-komligt. Det gäller speciellt som statsmak-terna förväntas ta ansvaret för den ökade arbetslöshet, som kan bli följden av ett avtal som går utöver det samhällsekonomiska utrymmet. Härtill kommer att bördan på löntagarna eller någon annan gru·pp i hället inte blir lättare om vi får en för sam-hällsekonomin mindre gynnsam utveckling. Det förhåller sig precis tvärtom. Det betyder emellertid inte att frågan om bördans fördel-ning är irrelevant och jag återkommer till den.

Man skulle med en annan formulering av vårt ekonomisk-politiska problem kunna säga, att vi har en bytesbalansbrist av stor-leksordningen 3 procent av bruttonational-produkten. Balansbristen är till väsentlig del att hänföra till höjda oljepriser. För att åter-vinna balansen måste vi avsätta en större del av våra samlade resurser på export. Var-ifrån skall dessa resurser tas?

I första hand skall vi försöka upprätthålla en ekonomisk tillväxt och av denna tillväxt göra den erforderliga överföringen till ex-portsektorn. För att i det längre perspektivet kunna upprätthålla en högre exportnivå, måste vi också avsätta resurser för

investe-ringar i industrin. Det är alltså fråga om resurser, som i annat fall hade kunnat an-vändas för ökad konsumtion och som nu måste överförås till exportsektorn. Utry m-met för konsumtion minskar med andra ord.

Ingen konsumtionsökning

I årets finansplan räknade man med en ök-ning av bruttonationalprodukten under

1980 med 3,6 procent. Därav beräknades l ,5 procentenheter tas i anspråk av ökad privat och offentlig konsumtion. Resten skulle gå till investeringar, lagerinveste-ringar och export. Detta skulle väl att märka inte vara tillräckligt för att minska by tesba-lansunderskottet. I löpande priser skulle det tvärtom öka med närmare 4 miljarder kro-nor.

Sedan finansplanen skrevs har våra eko-nomiska utsikter för 1980 blivit ännu mind-re gynnsamma än'man då räknade med. För det första har oljepriserna fortsatt att öka. Siffrorna i finansplanen utgick schablonmäs-sigt från prisantagandena i OECD:s decem-berrapport vilket innebar realt oförändrade priser under året. I stället för det pris på ca 24 dollar per barrel, som detta innebar, har emellertid prisnivån nu krupit upp mot 30 dollar. Oljenotan kommer därmed att öka med ytterligare ca 4 miljarder kronor. Vi måste alltså räkna med än större påfrest-ningar på bytesbalansen.

För det andra har de internationella kon-junkturutsikterna ytterligare förmörkats.

Det betyder i sin tur att också vi måste räkna med en mindre BNP-tillväxt och större

(4)

pris-l

stegringsimpulser till följd av de ytterligare höjda oljepriserna. Därav följer att utrym-met för ökad konsumtion är mer begränsat. Det finns återigen inte några knep eller gen-vägar genom vilka detta för~ållande kan för-ändras om vi inte vill ta på oss en än större skuldsättning i utlandet. Det finns inte längre utrymme att avsätta vad som motsva-rar 1,5 procent av BNP till ökad , konsum-tion; det finns inte längre utrymme att som man räknade med i

finanspl~ne

.

n

låta den privata konsumtionen öka med 1,5 procent och den offentliga samtidigt med 2,7

pro-cent. Och om oljepriserna fortsätter att stiga begränsas det utrymmet ännu mer.

Innebörden av detta ytterligare begränsa-de konsumtionsutrymme är givetvis att

mot-svarande utrymme för reala löneförbätt-ringar efter skatt också blivit mindre. Vid given nivå på den offentliga konsumtionsök-ningen och ökkonsumtionsök-ningen av tra,nsfereringarna till hushållen har vi fått ett negativt utrymme för reala löneförbättringar, efter skatt dvs sänkt inkomststandard. Den bilden föränd-ras givetvis inte om man frå11 löntagarorga-nisationernas sida skulle skärpa sina kr;:1v på löneförbättringar. Det skulle enbart leda till att inflationen ytterligare ökade och att vårt lands ekonomiska läge blev än mer prekärt.

Men är det rimligt att begära att lönta-garna skall acceptera sänkta reallöner? Sam-tidigt som man ställer krav på ytterligare

produktiva insatser och på en ökning av pro-duktiviteten? Från LO-håll säger man att man inte längre accepterar att köpkraften urholkas. "Gränsen för vad våra medlem-mar kan klara då det gäller åtstramning är nu överskriden", heter det i eq LO-skrift.

Och vidare: "Den snabbt vi;ixande skaran av medlemskåren som nu ej kan klara sina eko-nomiska åtaganden såsom hyreskostnader, räntor och amorteringar på lån till bostäder, bilar och andra fasta kostnader kräver nu snara kraftfulla åtgärder för att klara en allt hopplösare ekonomisk situation. Huvudkra-vet i årets förhandling måste därför vara kraftiga generella löneökningar."

Begränsa offentliga sektorn

Det går emellerti.d inte att lyfta sig själv i håret. Vi kommer inte ifrån oljeprishöj-ningarna. Vi kommer inte heller ifrån kra-vet på ökade industriinvesteringar och på au avsätta resurser för export. Däremot är för-delningen av konsumtionsutrymmet mellan privat och offentlig konsumtion inte orubb-lig. Ju mer vi kan begränsa den offentliga konsumtionens ökning, desto större blir utrymmet för ökad privat konsumtion och

desto bättre blir möjligheterna att skydda inkomsttagarnas reallöner.

Det är inte rimligt att begära att lönta· garna skall acceptera sänkta reallöner. Det var en av utgångspunkterna i årets budget· arbete och bakom strävandena att begränsa den offentliga utgiftsökningen. Och det är bakgrunden till regeringens krav på kom-munerna att förverkliga tidigare gjorda åta-ganden att bringa ned ökningstakten i den kommunala utgiftsexpansionen.

Kommunerna åtog sig i en överensko~

melse med statsmakterna att för 1979 och

1980 begränsa den kommunala konsum. tionsökningen till 3 procent per år. I stället blev d« <n ökning m<d 5 pcoc<m f öm

j

(5)

och den beräknas bli 4 procent i år. Bara den kort sagt till en allvarlig stagflation skris. senare siffran innebär, att kommunerna tar i

anspråk en större del av de samlade

resur-serna än vad som motsvarar finansplanens

ökning av den privata konsumtionen med

1,5 procent. När utrymmet för ökad

kon-sumtion ytterligare krympt till följd av

ytter-ligare oljeprishöjningar blir disproportionen

mellan privat och offentligt än mer

iögonen-fallande. Det är en fördelning av tillgängliga

resurser som knappast kan antas svara mot

medborgarnas prioriteringar.

Kravet på en begränsning av den

offent-liga utgiftsexpansionen har också en mer

långsiktig aspekt. Den bristande jämvikten i

vår bytesbalans kan sägas innebära att vi har

kommit att få en allt för liten utiandskon

kur-rerande industrisektor i förhållande till vår

import. Det är i det längre perspektivet

nöd-vändigt att den ekonomiska politiken med-verkar till en utbyggnad av den konkurrens-utsatta sektorn. Men det förutsätter att de erforderliga resurserna i fråga om såväl

ar-betskraft som kapital inte i ställe.t'binds inom

den offentliga sektorn.

Det är nödvändigt om vi inte tror att det

svenska folket vill acceptera en fortl!~tt.

\.!(-veckling med ett utomordentligt begränsat utrymme för reala löneförbättringar och

med ett fortsatt stigande skattetryck. Risken

är under alla omständigheter högst påtaglig

att en sådan utveckling skulle leda till acce-lererad inflation till följd av medborgarnas strävan att kompensera sig för de stigande skatterna, till en försvagning av vår interna-tionella konkurrensförmåga, till fortsatt svag eller utebliven ekonomisk tillväxt, till

ett ökat beroende av utländska långivare,

Missriktad debatt

Den debatt som kommit att föras om den ekonomiska politiken och om finansplanen har i betydande utsträckning gått förbi kärn-frågorna. Vi har fått en övervinstdebatt med krav på fondering av företagens vinster. Om parterna på arbetsmarknaden skulle kunna

enas om någon slags fondering som ett sätt att underlätta en avtalsuppgörelse, finns det givetvis inte någon anledning för regeringen att sätta käppar i hjulen för ett sådant arran-gemang så länge det inte står i motsatsför-hållande till vad en lösning av våra långsik-tiga problem förutsätter. Men det är en de-batt som skjuter vid sidan av målet, eftersom ett av våra problem i dagsläget är ett fortfa-rande otillräckligt lönsamhetsläge i

närings-livet. Det är ~n viktig faktor bakom de

senas-te årens svaga investeringsutve~kling. Det är också en debatt som skjuter vid sidan a:v målet genom att den i så hög grad kommit.att bortse från problemen med den offentliga sektorns expansion och samban-det mellan dessa och löntagarnas standard.

Från socialdemokratiskt håll har man inte ens velat infinna sig till regeringens

över-läggningar med kommunförbunden. Det är

för att använda en snäll metafor som att stoppa huvudet i sanden. Det är för att vara mind-re snäll att bedriva partitaktik mot bätt-re vetande och mot vad man rimligen också

på oppositionshåll inser ligger i nationens intressen.

Det är e'n beklämmande debatt inte minst i förhållande till det framtidsperspektiv, som

(6)

---allt fler befarar vad gäller den internationel-la oljesituationen. Världens oljetillgångar är begränsade. Risken för fortsatta prishöj-ningar och utbudsbegränsprishöj-ningar framstår för allt fler som en realitet. Har de rätt kom-mer nödvändigheten av en fortlöpande an-passning av vår ekonomi att vara en realitet

så länge vårt stora oljeberoende består. Allo

tingen vi har en borgerlig regering eller et

socialistisk eller någon annan variant koiJio mer den att tvingas gripa sig an samma pl'Oo blem och tvingas göra motsvarande ana)~:,

Det förhållandet kan inte ändras genom po-litiskt hokos pokus och aldrig så vackra ord.

ÅRSSAMMANKOMST

Föreningen Svensk Tidskrifts Vänners

årssammankomst

torsdagen den 8 maj 1980 kll8.15

Nya Sällskapet, Västra Trädgårdsgatan 6, Stockholm

e

Redogörelse

för Svensk Tidskrifts verksamhet

e

Middag

e

General Carl Eric Almgren

:

Det aktuella

läget

i några strategiska brännpunkter

References

Related documents

Bostadsbyggandet Planberedskap för nya attraktiva bostadsområden, anpassade för olika familjesituationer, intressen och behov.. Färdigplanerade områden för strandnära

Aeroba gramnegativa baciller, inkluderande så kallade koliforma bakterier (laktospositiva stavar som Escherichia coli och Klebsiella-arter) och Pseu- domonas-arter har ofta

Med Aktiebörs avses för respektive Aktieindex den börs eller de börser där, enligt Danske Banks bedömning, aktier som ingår i Aktieindexet vid varje tidpunkt huvudsakligen

Vissa av eleverna i författarnas studie angav ytterligare orsaker till fusk, på grund av att läraren var inkompetent, eller att läraren inte tog sitt jobb på allvar, samt hur

Det finns också ett tilläggslån som du kan ha rätt till från och med året du fyller 25, om du har arbetat tidigare och haft inkomster över en viss nivå.. På csn.se kan du se

I Diagram 14 visas hur den totala resandeinförseln utvecklats under åren 2002 – 2006 i södra, mellersta respektive norra Sverige. Som grafen visar har resandeinförseln under

Övriga personer kontaktade jag via telefonen, jag ringde till deras klubbstuga och läste upp citaten på samma sätt som jag gjort för Martin Ekman. Marie Båge fick även läsa

De anser att först och främst är det viktigt att skaffa sig kunskap om dels vad jämställdhet är och dels om hur pedagogerna själva agerar och arbetar i

Plattorna kan återanvändas om fäst- och fogbruk avlägsnas (Höganäs Byggkeramik AB, 1996). För en ägare som vill renovera ett badrum finns alternativ till att slänga

Även om mina informanters uppväxt präglades av olika individuella faktorer och beslutet om vilket språk barnen skulle lära sig, fattades inom familjen, har många andra yttre

Den svenska definitionen av en stad är enligt nationalencyklopedin ”ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ

Taylor, White och Muncer (1999) har i sin studie även sett att en faktor som är direkt relaterat till stress är att ha flera roller. Bland annat upplevde sjuksköterskor stress

Paper III incorporates measurements of body temperature to the energy ex- penditure of different sources: basal metabolic rate, physical activity, thermic effect of food,

Samtliga av de kommun- politiker från mindre kommuner som svarade på frågan menade att partifärgen inte hade någon betydelse för inställningen till trafiksäkerhet.. Några av dem

According to the statistic, the uncertainty range of GERG model is smallest among all evaluated thermal conductivity models with maximum absolute deviation of 8.7%, therefore GERG

54 Jag tror att goda förutsättningar för att studera makt i förhållande till genusidentiteter finns i och med att ta sin utgångspunkt i dessa begrepp och tänkande; att inte bara

resenärsstudie. Resultaten visar att bussresenärerna kommer från fattigare områden, har färre bilar per hushåll och använder denna service för att ta sig till arbeten spridda

Change of Tongue was marketed in Holland as “creative non-fiction”.. will return and drive the white intruders into the sea. This event is in the novel juxtaposed to the

Efter samma princip finns det naturligtvis också avvikande beteende i förhållande till de normer från vilka länder deltagarna kommer från.. Efter den logiken är idealbilderna

Our results show that, while individual attributes are significant explanatory factors of both the intent and the actual start up of businesses, environmental factors describing

För att minska den transaktionella distansen mellan elev och lärare bör således arbetet med att anpassa undervisningen utifrån elever med särskilda behov utvecklas av

As mentioned above, it would be interesting to carry out a similar study that involves more participants, maybe even from several countries, to properly conclude how Google Drive

Ett kök ska fylla många funktioner – middagar med familj och vänner, plats för gott om förvaring och en köksinredning som inte bara är praktisk utan även stilren och