• No results found

Ombyggnation av riksväg 26/47 och väg 195 Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ombyggnation av riksväg 26/47 och väg 195 Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Enskild motion KD

Motion till riksdagen

2018/19:2468

av Andreas Carlson (KD)

Ombyggnation av riksväg 26/47 och väg

195

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta

ombyggnationen av riksväg 26/47 och prioritera och tidigarelägga ombyggnationen av sträckan Mullsjö–Slättäng, baserat på förslag i genomförd åtgärdsvalsstudie och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigarelägga ombyggnation av väg 195 mellan Månseryd och Hedentorp för att förbättra trafiksäkerheten och höja kapaciteten när riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Jönköping byggs om och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ombyggnationen av den olycksdrabbade vägsträckan Mullsjö–Jönköping, riksväg 26/47 (mellan trafikplatserna Månseryd och Mullsjö) är i full gång. Byggstarten ägde rum den 17 mars 2017 och vägen står klar hösten 2019. Jag har under flera år i riksdagen

motionerat att vägen ska byggas. Det är både med lättnad och glädje som jag nu följer arbetet och att planen ser ut att hålla hela vägen. Det är oerhört positivt eftersom vägsträckan under lång tid varit i behov av upprustning för att öka trafiksäkerheten.

Det var glädjande att den dåvarande alliansregeringen, tack vare Kristdemokraternas prioritering, tidigarelade ombyggnationen och att prioriteringen fastställdes i den

nationella planen 3 april 2014.

Åtgärdens syfte är att förbättra transportkvaliteten, trafiksäkerheten och framkomlig-heten för alla trafikanter, samt att gynna den regionala utvecklingen. Ombyggnationen kommer att underlätta pendling vilket gynnar det lokala företagandet och de som använder vägen för att ta sig till jobbet, fritidsaktiviteter eller familj och vänner. Den gamla vägen blir kvar som lokalväg.

I planen fastslås att sträckan är en del av en viktig pendlingsväg mellan Mullsjö/syd-östra Skaraborg och Jönköping. Vägen saknar i dag mötesseparering, är smal och har

(2)

2

dålig profilstandard. Dessutom finns ett stort antal plankorsningar och anslutningar. Sammantaget gör det att olycksrisken är stor och framkomligheten dålig i högtrafik. På stora delar är hastigheten begränsad till 80 kilometer/timme.

Rv 26/47 Mullsjö–Slättäng

Utöver det redan pågående arbetet med sträckan Mullsjö–Jönköping, är det nu viktigt att prioritera arbetet med att bygga ut sträckan fram till trafikplats Slättäng, där riksväg 26 och riksväg 47 delar sig. Trafikverket har tillsammans med Mullsjö kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för sträckan Mullsjö–Slättäng. Sträckan föreslås i huvudsak byggas om till två-plus-ett-väg med undantag för några enstaka sträckor ett-plus-ett, med mittseparering och viltstängsel utmed vägen. Hastighetshöjning föreslås till 100 km/h. En gång- och cykelbana byggs mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm.

Sträckans längd är 18 kilometer och den beräknas kosta cirka 171 miljoner kronor. Vägen utgör en viktig pendlingsväg mellan sydöstra Skaraborg, Mullsjö och

Jönköping. Vägen är smal och har brister i profilstandard. Dessutom finns ett stort antal korsningar och anslutningar. Olycksrisken är stor och framkomligheten låg i högtrafik. 39 olyckor inträffade på eller strax intill den studerade sträckan av väg 26 mellan 2005 och 2014. Av dessa var fem dödsolyckor, fyra med svårt skadade, 26 med endast lindriga skador och fyra utan personskador. Den vanligaste och allvarligaste olycks-typen var singelolyckor. Detta visar ett uttag från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) som återges i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.

På större delen av sträckan är högsta tillåtna hastighet 90 kilometer per timme, med undantag av en kortare sträcka där hastigheten sänks till 70 kilometer per timme under sommaren.

Vägsträckan finns utpekad i Trafikverkets plan som namngiven investering som föreslås förberedas för byggstart senare under planperioden 2024–2029. Det är angeläget att sträckan prioriteras och tidigareläggs i framtagandet av den nationella planen. Nu är det viktigt att regeringen inte drar ombyggnationen i långbänk utan prioriterar vägen så att ombyggnationen kan komma igång tidigare. Detta bör ges regeringen till känna.

Väg 195 Månseryd–Hedentorp

När riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Jönköping står klar under hösten 2019 är det angeläget med kapacitetshöjande åtgärder på väg 195 från Månseryd till Hedentorp.

I och med ombyggnationen av riksväg 26/47 som innebär kraftiga trafiksäkerhets-förbättringar och förenklad pendling är det rimligt att anta att trafiken kommer öka. Därför behöver påfart till 195:an och sträckan mot Jönköping förbättras. Trafikverket har pekat ut sträckan som aktuell för åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten på den aktuella sträckan och vid trafikplatserna Åsens gård och Klämmestorp.

I oktober 2018 startade utbyggnad av Trafikplats Hedentorp för att öka kapaciteten och minska köerna på anslutande vägar. Det byggs en så kallad fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg

(3)

3

södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna. Arbetet beräknas vara klar hösten 2019.

Utöver det som nu byggs är det viktigt att öka kapaciteten på hela sträckan från Månseryd, där väg 26/47 går ihop med väg 195, och fram till Trafikplats Hedentorp och riksväg 40. Vägen är en viktig pusselbit nationellt men även regionalt, främst för

arbetspendling och godstransporter. Vägen är idag mötesfri med omväxlande ett

respektive två körfält, men börjar att nå kapacitetsgränsen. Objektet omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka. Objektet har en beräknad totalkostnad på 144 miljoner kronor.

Vägsträckan behöver prioriteras och tidigareläggas för att undvika trafikstörningar, för att höja trafiksäkerheten och underlätta pendling och transporter. Det bör ges regeringen till känna.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Sid 93 (punkt 26.2): Det ges ingen motivation till varför just dessa arter (grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsgås, kråka, skata, kaja, tamduva, ringduva, storskarv) bör

Jämför med hur det skulle vara för älgskötselområden att planera avskjutning och sedan uppfylla detta med 10 % marginal, om man samtidigt hade 4 eller till och med upp till

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat utformningen av förslaget, men tar inte ställning till den politiska prioriteringen.. ISF tillstyrker utformningen

För det tredje, det är viktigt att fundera över vilka som ansöker om bidrag i krisen, och vilka som kan förväntas reagera på införandet av det tillfälliga tilläggsbidraget

Karlstads kommun ställer sig positiv till ett nytt kompletterande system för anslutning till offentligt finansierad vård i syfte att främja hälso- och sjukvård i hela länet och

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) har bland annat haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens bedömning om att kommuner och landsting/regioners arbete inom funktionshinderspolitiken är avgörande för genomförandet av det nationella

Migrationsverket är positivt till att det tydliggörs att olika typer av utsatthet påverkar varandra och att funktionshinderspolitiken bör genomsyras av jämställdhets- och

Rädda Barnen ser att det finns en risk i och med att regeringen inte tydligare definierat vilka som kan anses ha rätt till de bostäder som avses för

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-08-21 ERT DATUM 2019-07-10 DIARIENR 2019/137-4 ER BETECKNING Fi2019/02681/BB Regeringskansliet

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian..